Denník N

Občianske združenie – podmienky založenia a zániku v roku 2019

Podmienky založenia občianskeho združenia

Ak sa rozhodnete založiť občianske združenie, tento proces je nenáročný a jednoduchý, potrebná je ale registrácia na ministerstve vnútra. Návrh na registráciu musia podať najmenej 3 občania, kde aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Toto zoskupenie tvorí tzv. prípravný výbor, ktorý musí ministerstvu predložiť s návrhom na registráciu aj stanovy občianskeho združenia v dvoch výtlačkoch.

Návrh na registráciu musí obsahovať:

 • údaje o členoch štatutárneho orgánu (meno priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo),
 • údaje o štatutárnom orgáne združenia,
 • údaje o splnomocnencovi, ktorý bude konať v mene združenia (starší ako 18 rokov).

Vzory návrhu na registráciu, aj iných potrebných dokumentov k registrácii, je možné si pozrieť na internetovej stránke ministerstva vnútra.

Pred registráciou vzniká povinnosť zaplatiť správny poplatok, ktorý v papierovej forme je v hodnote 66 eur. Všetky informácie o správnych poplatkoch a ich uhradení nájdete na webe Slovenskej pošty a.s.

Nové občianske združenie predkladá ministerstvu okrem návrhu na registráciu aj 2 kópie stanov združenia, ktoré sa musia schváliť. Tiež aj každá zmena v stanovách združenia podlieha registrácii na ministerstve.

Stanovy združenia musia obsahovať uvedené údaje:

 • názov a sídlo združenia,
 • činnosť zameranú na určité ciele,
 • orgány združenia, určenie funkcionárov a orgánov, ktorí môžu konať v mene združenia,
 • zásady hospodárenia združenia,
 • v prípade zriadenia organizačných jednotiek aj ustanovenia o organizačných jednotkách,
 • práva a povinnosti členov združenia.

Po predložení návrhu na registráciu a stanov začne ministerstvo konanie o registrácii. Konanie o registrácii občianskeho združenia začína dňom, kedy ministerstvu prišiel návrh so všetkými predpísanými náležitosťami. Ak sú splnené všetky zákonom stanovené náležitosti, tak ministerstvo upovedomí splnomocnenca prípravného výboru o dni, kedy začne registrácia.

Registráciu vykoná ministerstvo vnútra maximálne do 15 dní od začatia konania. V najbližších dňoch splnomocnenec obdŕža z ministerstva jedno vyhotovenie stanov aj so zapísaným dňom jeho registrácie.

Podmienky zániku občianskeho združenia

Pri vzniku občianskeho združenia je vhodné, aby si členovia v stanovách určili postup pri prípadnom zániku združenia a tiež spôsob vysporiadania jeho majetku.

Podľa zákona môže k zániku združenia dôjsť rôznymi spôsobmi:

 • združenie sa dobrovoľne rozpustí alebo zlúči s iným združením,
 • združenie zanikne právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
 • právoplatné rozhodnutie ministerstva o rozpustení združenia.

Ak ministerstvo vnútra počas výkonu práce občianskeho združenia zistí, že združenie koná v rozpore so zákonom, okamžite ho na to upozorní, aby združenie upustilo od takejto činnosti. Ak združenie toto upozornenie nerešpektuje, ministerstvo môže združenie rozpustiť. V tomto prípade proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad. Ak príde k situácii, že občianske združenie zaniklo rozhodnutím ministerstva o rozpustení združenia, vysporiadanie majetku združenia vykonáva ministerstvom určený likvidátor.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.