Denník N

Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce

pozvánka na konferenciu: podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce

Situácia ťažko zdravotne postihnutých na trhu práce nie je vôbec ružová, skôr majú ustlané na tŕňoch. Pre dosiahnutie rovnosti šancí v našej spoločnosti je nutné zaoberať sa témou zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce oveľa výraznejšie ako doposiaľ. Kozmetické úpravy legislatívy sú nepostačujúce.

Preto Inštitút zamestnanosti organizuje v stredu 6. novembra 2019 konferenciu na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Kursalona v Piešťanoch, kde vystúpia predstavitelia prihlásených politických strán a hnutí, aby ako garanti programových priorít priblížili svoje predstavy o riešení pálčivých problémov v oblasti zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce.

Budú sa venovať dvom hlavným témam: ako zlepšiť systém povinného podielu ťažko zdravotne postihnutých zamestnancov (ako zlepšiť jeho vynucovanie tak, aby cieľom bolo skutočné začlenenie, ako zlepšiť začleňovanie ťažko zdravotne postihnutých zamestnancov ich najbližšími spolupracovníkmi, aby neprichádzalo k odčleňovaniu) a ako zlepšiť systém náhradného plnenia (ako sfunkčniť systém náhradného plnenia, aby bol objektívny, ako zabezpečiť, aby sa zamestnávatelia neuchyľovali k povinnému odvodu).

Prečo je táto téma dôležitá?

V súčasnosti je na Slovensku 270 000 poberateľov invalidného dôchodku. Teda zhruba 6,5 % osôb vo veku 20 až 60 rokov má také vážne zdravotné problémy, že majú invalidný dôchodok.  Výška priemerného invalidného dôchodku podľa Sociálnej poisťovne je 277 € a mediánového 270 €.

Nižšie v grafe vidieť regionálne rozmiestnenie poberateľov dôchodkov podľa okresov ako podiel z celkového počtu obyvateľov. Z grafu je viditeľné, že chudobnejšie okresy majú vyššie zastúpenie invalidných dôchodkov ako kraje bohatšie.

Oveľa dôležitejšia je ich miera zamestnanosti, nakoľko priemerný dôchodok v hodnote 277 € pre obyvateľa v ekonomicky aktívnom veku je na hrane slušného živobytia.

V súčasnosti je cca 20 % poberateľov invalidného dôchodku zamestnaných. 80 % poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí nepracujú, je dostatočný dôvod zlepšovať situáciu. Z grafu je viditeľné, že sa situácia za posledné roky zlepšuje, ale táto zvýšená zamestnanosť je vysvetlená skôr situáciou na trhu práce ako našou podanou rukou tým najslabším. Kvalitu spoločnosti poznáte podľa toho, ako sa stará o tých najslabších. Pri pohľade na štatistiky situácie poberateľov invalidných dôchodkov nie je na tom naša spoločnosť najlepšie.

 

logo evsKonferencia je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.