Denník N

Konflikt záujmov vo výberovom konaní a urážky občanov – postreh z miestneho zastupiteľstva

Problematické vedenie stavebného úradu Bratislava-Nové Mesto trvá aj naďalej. Vedenie mestskej časti a starosta Rudolf Kusý sú na problém opakovane upozorňovaní. Na ostatnom zasadaní miestneho zastupiteľstva v tejto veci vystúpila obyvateľka Nového Mesta a poukázala na konflikt záujmov pri výberovom konaní. Namiesto reakcie na konflikt záujmov si od starostu Kusého vyslúžila urážky.

Dňa 5. 11. 2019 vystúpila na miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto aktívna občianka, pani Sladká, ktorá dlhodobo poukazuje na zlý stav práce stavebného úradu a aj napriek svojmu vysokému veku sa aktívne zaujíma o dianie v našej mestskej časti. Je známa napríklad snahou o obmedzenie jazdy automobilov po chodníku medzi Sliačskou a Smikovou ulicou, či vystavovaniu vysvedčení starostovi a poslancom. Pani Sladkú osobne poznám a viem, že je to rozumná a veľmi milá pani.

Témou jej vystúpenia bolo poukázanie na konflikt záujmov vo výberovom konaní na obsadenie vedúceho pracovníka oddelenia územného konania a stavebného poriadku, skrátene stavebného úradu. O tejto situácii som v minulosti písal aj ja v článkoch Problémy vo vedení stavebného úradu v Bratislave-Novom Meste či Zvláštne výberové konanie na obsadenie vedúceho stavebného úradu. Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 22. 7. 2019 (dátum z úradnej dosky). Od predchádzajúceho výberového konania sa podmienky líšia najmä v drobnostiach a v upravených kvalifikačných predpokladoch. V predošlom výberovom konaní (viď článok Zvláštne výberové konanie na obsadenie vedúceho stavebného úradu) sa pripúšťalo aj vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho smeru, teraz bolo možné iba ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na fakulte architektúry alebo stavebnej fakulte. Taktiež sa zmenili požiadavky na prax: v roku 2015 bolo potrebných minimálne 5 rokov praxe v oblasti stavebného úradu, v roku 2018 iba minimálne polročná prax súvisiaca s riadením stavebného úradu a v roku 2019 prax vo vedúcej funkcii 2 roky. Ide zrejme o nepodstatné detaily, ale takéto zmeny vyvolávajú otázku, prečo vôbec boli nutné.

Teraz si dovolím uviesť prepis niekoľkých minút záznamu zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva (od času 2h 26m 25s 2h 21m 23s po čas 2h 37m 15s 2h 32m 11s; pozn.: odkaz na video záznam zo zastupiteľstva bol upravený, pretože pôvodné video bolo odstránené). Ak má čitateľ dostatok času, odporúčam vypočuť si tento úsek, pretože prepis nikdy nebude mať takú výpovednú hodnotu ako zvuková nahrávka.

Kusý: Dáme slovo teraz pani Soni Sladkej zo Sibírskej ulice. Prepáčte za prerušenie.

Sladká: To je v pohode.

Kusý: Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo.

Sladká: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Hovoriť budem o jednom konflikte záujmov na našom miestnom úrade. Musím začať v júni 2011. Vtedy starosta Kusý bez výberového konania poveril vedením stavebného úradu pani Evu Daňovú, ktorá túto pozíciu zastáva dodnes, napriek tomu, že nespĺňa kvalifikačné predpoklady. Za obdobie týchto osem rokov malo podľa zákona byť vypísaných 16 výberových konaní na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku. Ale boli vypísané len tri, všetky neúspešné. Zvláštne. Aspoň mne sa tak zdá.

Posledné takéto výberové konanie vyhlásila mestská časť 22. júla tento rok. Prihlásili sa dvaja uchádzači, pozvaný bol len jeden, ale trojčlenná výberová komisia sa väčšinovo zhodla, že daný kandidát nie je vhodný na túto pozíciu.

A teraz to podstatné. Predsedom výberovej komisie bola pani Eva Daňová. Pani Daňová rozhodovala o obsadení pracovného miesta, ktoré ona už dlho protizákonne zastáva. Považujem to za ukážkový konflikt záujmov. Opieram sa pri tom o medzinárodnú normu ISO 37001, pre vysvetlenie to je systém menežérstva proti korupcii, ktorá definuje konflikt záujmov, ako situáciu, v ktorej by osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu. Ani pani Daňová, ani starosta, ktorý pani Daňovú do tejto konfliktnej situácie menoval, sa neriadia zákonom o výkone práce vo verejnom záujme ani etickým kódexom zamestnanca respektíve voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Táto situácia narúša už aj tak slabú dôveru verejnosti v nestranný výkon našej samosprávy, špeciálne stavebného úradu. Myslím si, že aj miestne zastupiteľstvo, teda vy, by sa malo ohradiť voči predmetnému výberovému konaniu a neuznať ho, ale tiež voči nekonaniu, respektíve nekompetentnému konaniu starostu Kusého. Vážení poslanci, ako s touto informáciou naložíte, je samozrejme na vás. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.

Kusý: Ďakujem pekne. Ja ako obyčajne… Ja nereagujem zväčša pani doktorka, lebo viem, že pri… vy ste sa úplne zmenili, keď došlo k tomu tragickému, k tej tragickej nehode a ja poviem iba jedno. Úcta k starším sa prejavuje rôzne a jedným z možných prejavov jednoducho byť aj ticho. A prepáčte, toto budem robiť aj naďalej. Lebo chápem… keď človeka osobné neštastie zmení a každý na to reaguje rôzne. Tiež som zažil tento rok niekoľko nie príjemných situácií. Pán poslanec Vlačiky.

Vlačiky: Pán starosta, nerozumiem tomu, čo ste práve povedali, ako to súvisí s tými faktami, ktoré pani Sladká povedala, keďže myslím si, že jasne pomenovala tú nezákonnú situáciu, ktorá tu pretrváva a vy ju udržujete od roku 2011. Myslím, že sme viacerí na to viackrát upozorňovali, napriek tomu nedošlo k náprave.

Naozaj teraz ak bolo výberové konanie a ona z tej pozície v ktorej je vyberala v podstate svojho nasledovníka, tak to je úplný nonsens a konflikt záujmov ako vyšitý.

A teda namiesto toho, že ste teda, povedal by som reagovali ad hominem a nejak spochybňovali úsudok pani Sladkej, tak ako mali ste sa vyjadriť konkrétne k tomuto problému a nie účelovo sa nevyjadriť a mlčať. Kto mlčí ten svedčí. Ďakujem.

Kusý: Ďakujem pekne, tu nejde o túto vec, pretože tá je úplne jasná. Prihlásili sa dvaja ľudia, jeden bez kvalifikácie a druhý bez skúseností. Ja som bol ochotný jednoducho aj ísť do toho, že ho menujeme za šéfa stavebného úradu, ale všetci mi odporúčali, že je to naozaj nezmysel a že je potrebné vyhlásiť výberové konanie znova. Kto si chce pozrieť životopisy kandidátov a chce si pozrieť, kto sa prihlásil, nech sa páči, je vítaný.

Sladká: Môžem? Pán starosta, prosím, vy ste nepochopili podstatu. Vy ste menovali za vedúcu toho konania osobu, u ktorej je jasný konflikt záujmov. Bolo by dobré, keby ste si túto chybu uznali. Dovoľte ešte jednu poznámku. V minulosti ste organizovali v rámci mesiaca úcty k starším predstavenie, divadelné predstavenie, u Radošincov. Niečo tam bolo o chybách, hej. A zobrala som si odtiaľ jedno ponaučenie: chyba je chybou len vtedy, keď po chybe ponaučenie chýba. A to je presne váš prípad. Vy ste nepoučiteľný. Svojim žiakom som hovorievala výchovou nezvládnuteľný. No ale vy nie ste môj žiak, takže vy ste nepoučiteľný.

Kusý: Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak.

Troiak: Ďakujem za slovo. Ja súhlasím s Martinom, čo tu hovoril a chcel by som vás poprosiť, v budúcnosti, takéto nezmyselné a ani to neviem pomenovať, vaše vyjadrenia nedávali takto von najavo občanom, ktorí prišli vám povedať závažné veci a vy sa k nim ani nevyjadrujete a nemiestne poznámky zbytočne máte. Ďakujem.

Kusý: Pán poslanec, asi budem musieť sa trošku porozprávať, lebo pri všetkej úcte k vám, prakticky každý váš príspevok je, pri všetkej úcte, tak trocha odveci a pri konkrétne pani doktorke, my sa poznáme už nejaký ten čas, čiže ja aj viem prečo sa radšej nevyjadrujem, je to z úcty k nej. Pán poslanec Petrovič.

Petrovič: Ja pán starosta sa bohužiaľ musím pridať ku kolegovi a teda vyprosiť si podobné poznámky voči komukoľvek v tejto miestnosti. Ja si myslím, že sme tu všetci nejakí volení zástupcovia, každý má nejakú vážnosť a každý vyjadruje nejaký názor. Osobné komentáre typu, že niekto hovorí nezmysly, alebo že tu pani Sladká proste má nejaký osobný problém, považujem za absolútne neakceptovateľné na tomto fóre. Ďakujem.

Kusý: Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva.

Mrva: Ďakujem za slovo. Pán starosta, toto čo ste teraz tuto predviedli akože naozaj si… myslím si, že je už za čiarou. Práve k úcte k pani Sladkej, ktorá sem prišla a povedala o tomto probléme a dala si tú námahu a opísala, ako tu dochádza k protizákonnosti na tomto úrade a zároveň v tejto miestnosti sedia medzi poslancami aj mnohí právnici a čakal by som, že sa teraz tam vyjadria a prihlásia do diskusie a povedia svoj názor si naozaj myslím, že vaše vyjadrenie nebolo úctivé a to, čo ste predviedli voči pánovi poslancovi Troiakovi naozaj bolo… naozaj bolo odveci.

A teraz sa vrátim k tomu, že máme tu protizákonný stav a naozaj vás žiadam, aby bol ihneď napravený. Vy využívate svoju Facebookovú stránku veľmi aktívne, môžete využívať Facebookovú stránku mestskej časti, preto nie je podľa mňa problém odpropagovať túto voľnú pozíciu v rámci Bratislavy a širšieho okolia tak, aby sa prihlásilo viacej kandidátov. Budem rád, keď tieto kanály využijete a prihlási sa nám čo najviac dobrých kandidátov.

Druhá vec je ten konflikt záujmov, ktorý je podľa mňa naozaj veľmi vážnym prešlapom, a preto vás chcem požiadať, aby sa takýmto konfliktom záujmov v budúcnosti mestská časť naozaj vyhýbala, pretože naozaj to ISO menežérskych kvalít riadenia spoločnosti je úplne jasne dané a využívajú ho všetky spoločnosti… úspešné… na tomto svete a konflikt záujmov je jeden z tých, z tej oblasti, kde naozaj môže dochádzať k vážnemu neodbornému rozhodovaniu, rozhodovaniu v prospech nejakej konkrétnej osoby a myslím si, že nikto z nás nechce nejaké netransparentné rozhodovanie v tejto mestskej časti keď už sme tak super transparentní.

Kusý: Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Korček: Ďakujem za slovo. Tak neviem či to malo byť konkrétne aj na mňa, ale keďže mám vysokoškolské vzdelanie právnickeho smeru, dokonca tretieho stupňa, tak asi aj áno. Súhlasím s tým, čo povedala pani Sladká a nechcem zbytočne vnášať emócie do tejto debaty. Myslím si, že ja som bol, ak nie prvý, medzi prvými poslancami, ktorí som na ten nezákonný stav na stavebnom úrade vo veci jeho riadenia upozornil a ja len chcem poprosiť pána starostu, pokiaľ je to možné, aby zjednal nápravu. Ďakujem.

Kusý: Ďakujem pekne. Ak dovolíte prejdeme k ďalšiemu občanovi, ktorý prišiel.

Bratislava-Nové Mesto teda naďalej nemá (a v dohľadnej dobe zrejme ani mať nebude) vedúceho pracovníka, ktorý by prešiel riadnym výberovým konaním, a stavebný úrad naďalej bude viesť poverená pani Eva Daňová.

Na záver článku si dovolím zopakovať už napísané: Chyba je chybou len vtedy, keď po chybe ponaučenie chýba.

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.