Denník N

Občianske združenia, poznáte charitatívnu reklamu?

Každý vyspelý demokratický štát funguje na princípe spolupráce troch sektorov – štátneho, súkromného a neziskového. Aj keď u nás máme ešte čo doháňať, prvá lastovička v tejto oblasti sa objavila. Štát nastavil legislatívu, v rámci ktorej vedia podnikatelia pomôcť s financovaním aktivít neziskových organizácií a nazval ju charitatívna reklama.

Ako funguje charitatívna reklama?

Fyzická, alebo právnická osoba s príjmami z podnikania podľa § 6, môže na základe zmluvy o charitatívnej reklame poskytnúť finančné prostriedky:

 • občianskym združeniam
 • nadáciám
 • neinvestičným fondom
 • a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby.

Vyššie uvedení prijímatelia finančných prostriedkov na charitatívnu reklamu musia tieto prostriedky použiť na:

 1. ochranu a podporu zdravia; prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podporu a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podporu vzdelávania,
 6. ochranu ľudských práv,
 7. ochranu a tvorbu životného prostredia,
 8. vedu a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Časová lehota na ich použitie je rovnaká ako časová lehota pri 2 %, takže prijímateľ prostriedkov na charitatívnu reklamu je povinný ich použiť do konca nasledujúceho kalendárneho roka, po roku v ktorom ich získal.

A aká je výhoda charitatívnej reklamy oproti klasickej reklame?

Pre občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie sú prostriedky z charitatívne reklamy do 20 000 eur/rok oslobodené od dane z príjmov. Pri klasickej reklame je príjem z reklamy predmetom dane z príjmov, teda príjmy z klasickej reklamy sa zdaňujú.

Rovnako ako pri klasickej reklame sú pre poskytovateľov, teda podnikateľov, vynaložené prostriedky oprávneným daňovým výdavkom. Podľa § 17 zákona o dani z príjmov sú uznané za oprávnené daňové výdavky až po zaplatení, takže nestačí spísať zmluvu o charitatívnej reklame, prostriedky musia byť reálne poskytnuté. Zákon nestanovuje, koľkým organizáciám môže podnikateľ poskytnúť prostriedky na charitatívnu reklamu.

Ak by občianske združenie nestačilo finančné prostriedky použiť na niektorý z uvedených účelov do konca nasledujúceho roka, tieto prostriedky sa stávajú predmetom dane z príjmov, združenie ich teda musí zdaniť.

Pri klasickej reklame bolo pomerne zložité dokazovať, či výdavky vynaložené na reklamu boli oprávnené a či reklamné plnenie bolo dostatočné. V prípade charitatívnej reklamy musia byť poskytnuté prostriedky vynaložené v plnej výške na niektorý z účelov a reklamné plnenie musí byť uskutočnené okrem toho. Najlepším riešením teda je, ak sa reklamné plnenie uskutočňuje v rámci plnenia niektorého z účelov (logo partnera na pozvánke, drese, propagácia podujatia na webe, sociálnych sieťach, fotodokumentácia).

Na rozdiel od mechanizmu 2 %, občianske združenia sa na príjem prostriedkov z charitatívnej reklamy nemusia nikde registrovať, nemusia čakať minimálne rok po vzniku a rovnako nemusia nikde zverejňovať použitie týchto prostriedkov.

Aj keď je tento nástroj financovania neziskových organizácií v legislatíve už druhý rok, stretávam sa s tým, že veľa občianskych združení o ňom nevie, alebo ho ešte nepoužilo, čo je podľa mňa veľká škoda.

Ak vás téma občianskych združení zaujíma, pripravujeme pre vás sériu diskusií na tému, ako získať financie na vašu činnosť a ako ich čo najlepšie využiť z pohľadu účtovníctva a daní. V decembri tiež vyjde moja nová publikácia na tému občianskych združení. Viac informácií nájdete na mojej facebookovej stránkeInstagrame.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.