Denník N

Program PS/Spolu – kapitola Vzdelávanie

Bod zlomu – kapitola Vzdelávanie
Bod zlomu – kapitola Vzdelávanie

Moje postrehy na pozitívne a negatívne stránky programového dokumentu PS/Spolu v kapitole Vzdelávanie: múdre a inovatívne Slovensko, ktorá sa venuje aj vede a športu.

V septembri 2019 odprezentovala koalícia PS/Spolu svoj politický program, ktorý nesie názov Bod zlomu (pdf). V týchto článkoch budem prezentovať môj pohľad na tento programový dokument, pričom sa zameriam na jeho pozitívne a negatívne stránky. Po Spravodlivosti budem pokračovať s kapitolou Vzdelávanie, ktorá sa venuje aj vede a športu. Vo všetkých troch oblastiach Slovensko zlyháva. Žiaci a študenti dosahujú čoraz horšie výsledky, lebo školstvo je po tri dekády pre politikov nezaujímavou oblasťou a tak to potom aj vyzerá. Prepadávame sa v športe, pričom je oveľa ťažšie dotiahnuť deti k športu a udržať ich pri ňom. V neposlednom rade sme s výkonnosťou vedy a výskumu na chvoste EÚ a je skôr zázrak, že v takýchto podmienkach vieme robiť aký taký výskum.

Nie je preto prekvapením, že kapitola Vzdelávanie je prvou kapitolou programu Bod zlomu. Na Slovensku by sa mala konečne vytvoriť vláda, pre ktorú bude vzdelávanie prioritou. Práve z tohto dôvodu by mala koalícia PS/Spolu (samozrejme za predpokladu, že po voľbách zostavia vládu) siahnuť po poste ministra školstva a umožniť mu vykonanie zásadných zmien pri navýšení rozpočtových prostriedkov pre tento rezort.

Kapitola Vzdelávanie obsahuje aj míľniky, ktoré si neskôr môžete sami odkontrolovať:

–        v roku 2024 prekročí priemerný plat učiteľa 80% priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí

–        od septembra 2021 sa spustí pilotné testovanie kurikulárnej (obsahovej) reformy na vzorke škôl od piateho ročníka

–        od septembra 2020 bude existovať štatút žiackych a študentských parlamentov

Článok som konzultoval s Vladimírom Šuchom, ktorý je odborníkom PS na vzdelávanie, vedu a inovácie a bol gestorom pre programovú kapitolu Vzdelávanie.

Učitelia

Kapitola začína prozaicky… zvyšovaním platov učiteľov. Viem, je to už klišé, ale bez dobre zaplatených učiteľov nebude táto profesia dostatočne atraktívnou na to, aby ju vykonávali tí najlepší. Školstvo momentálne držia nad vodou zanietení idealisti (rovnaký prípad ako s nemocničnými lekármi), ktorí však rýchlo vyhorievajú a systém ich výrazne demotivuje. Kariéra učiteľa nie je zaujímavá pre mladých ľudí, ktorí si vyberajú vysokú školu, a tak sa vyššia kvalita odfiltruje už pred štúdiom, počas štúdia a neskôr v samotnej praxi. Čo z tohto reťazca zostane, to učí deti a mládež, a tak celý systém pripomína skôr špirálu, ktorá nás pomaličky ale isto vedie k záhube.

Ako som už spomenul vyššie, dlhodobým cieľom bude dosiahnutie takých platov učiteľov, aby boli aspoň na úrovni priemeru miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí v krajine s tým, že v roku 2024 dosiahnu minimálne 80% tejto hladiny. Rovnakým tempom sa budú zvyšovať platy učiteľov na vysokých školách a výskumno-vývojových pracovníkov. Zavedie sa klasický podnikový systém odmeňovania prostredníctvom pohyblivej zložky.

Gro reformy predstavuje zmena obsahu vzdelávania a je potrebné začať od samotných učiteľov zmenou kurikula ich odbornej prípravy. Na to poslúži Slovenská učiteľská akadémia, ktorá združí učiteľov a predstaviteľov pedagogických fakúlt do jednej platformy. Platforma si bude prizývať ďalších expertov zo Slovenska a zahraničia a spoločne budú definovať, čo (a akou formou) by sa malo na pedagogických fakultách učiť. Budúci učitelia si prejdú dlhšou pedagogickou praxou, budú stimulovať digitálne a sociálne zručnosti žiakov a viesť ich k väčšej kreativite, príprave projektov a tímovej práci.

Školy v súčasnosti fungujú viac menej ako samostatné „ostrovy“ a vytratila sa spolupráca medzi jednotlivými učiteľmi. Tak ako Slovenská učiteľská akadémia poskytne platformu pre pedagogické fakulty, sú taktiež potrebné platformy regionálneho charakteru, ktoré združia učiteľov základných a stredných škôl. Predmetové a špecializované platformy budú slúžiť na zdieľanie skúseností s učením konkrétnych predmetov a budú predstavovať odborný medzičlánok medzi školami a orgánmi Ministerstva školstva. Platformy nebudú len o predmetoch, ale aj o forme učenia s cieľom stimulovať komunikáciu na hodinách a vedieť zaujať žiakov. Aby si niekto nemyslel, že len dodatočne zaťažíme učiteľov bez nejakej protihodnoty, účasť na týchto aktivitách bude súčasťou osobného plánu profesionálneho rozvoja, ktorý si dohodne každý jeden učiteľ so svojim nadriadeným. Profesionálny rozvoj bude samozrejme naviazaný aj na finančné ohodnotenie.

Koalícia PS/Spolu už predstavila svoj návrh sabatikalu, kde by si „skalní“ zamestnanci vybrali dlhodobejšie voľno, počas ktorého by poberali dávku zo Sociálnej poisťovne a o tento čas by si predĺžili odchod do dôchodku. Sabatikal je nástroj na riešenie „vyhorenia“ v práci a počas sabatikalu sa zamestnanec môže venovať koníčkom, môže cestovať, alebo skúsiť inú prácu či dobrovoľníctvo. Pilotne by sa odskúšal práve v školstve u dlhoročných učiteľov a mohol by byť spojený s ďalším vzdelávaním alebo mobilitou, pričom v takom prípade by boli podmienky odlišné ako pri tradičnom sabatikale (nezvyšoval by sa vek odchodu do dôchodku a namiesto dávky by učiteľ naďalej poberal plat).

Je potrebné si uvedomiť, že práve zvýšením kvality učiteľov a ich spokojnosti dosiahneme časom aj zvýšenie kvality vzdelávania. Na to sú potrebné grantové schémy, ktoré zvýšia kvalitu pedagogických fakúlt a podporia aj inovatívne prístupy k vzdelávaniu v regionálnom školstve. Učiteľské povolanie musí mať prestíž a atraktivitu, čomu už dnes napomáha verejné oceňovanie učiteľov, ktoré si zaslúži väčšiu pozornosť a zlepšenie. Učitelia by mali užívať výhody lacnejšieho cestovania a zaujímavých zliav k čomu poslúži systém učiteľskej karty.

Obsah

Ako som už spomenul vyššie, základom reformy školstva je zmena obsahu vzdelávania, ktorá musí reflektovať špecifiká dnešnej doby a potreby nadchádzajúcich desaťročí. Je potrebné sa zamerať na inovácie, digitálne a sociálne zručnosti, tímovú prácu, plánovanie, finančnú gramotnosť, environmentálnu výchovu, politológiu, aktívne občianstvo a iné dôležité oblasti. Pilotné testovanie od 5. ročníka sa rozbehne už od septembra 2021, čiže Ministerstvo školstva a príslušné školy budú mať rok a pol na prípravu.

Úplný fundament bude v odklone od hodnotenia teoretických vedomostí k hodnoteniu aplikovania vedomostí. Na to je potrebné stimulovať analytické myslenie, a to prácou s konkrétnymi modelovými prípadmi. Príliš veľa času sa premrhá zbytočným skúšaním jednotlivých detí, čím sa uberá čas na skutočný vyučovací proces. Ja preferujem systém jednotných pravidelných testov a projektov, na základe ktorých by bolo možné porovnať výsledky jednotlivých škôl a žiakov. Zvyšný čas je potrebné využiť na samotný vyučovací proces bez zbytočného stresu, hľadania chýb a trestania za chyby.

Učebnice by mali byť tak fyzické ako aj elektronické a školy by mali mať väčšiu slobodu pri ich výbere. K elektronickým materiálom budú mať bezplatný prístup tak učitelia ako aj žiaci (e-vak) a na tlač vyučovacích materiálov (hard copy) poslúži systém regionálnej tlače materiálov, t.j. učiteľ si vyberie konkrétne materiály, zadá požiadavku a materiály mu budú privezené priamo do školy.

Školy

Začnem škôlkami, lebo na nich všetko často stojí a padá. Chudoba rodičov výrazne ovplyvňuje možnosti ich detí a štatistiky ukazujú, že chudoba predurčuje úroveň vedomostí a dosiahnuté vzdelanie detí a že Slovensko je v tomto na chvoste OECD a EÚ. Problematická je práve nedostatočná kapacita škôlok, a tak je potrebné zaviesť nárok na miesto v materskej škôlke pre deti od 3 rokov. Osobne som za zavedenie povinnej škôlky pre deti od 2 rokov. Deťom by sa takto dostala lepšia príprava, mali by väčšie možnosti na socializáciu, riešilo by to aj špecifiká najchudobnejších rodín a vytvorili by sa pracovné miesta pre mužov a ženy vo všetkých kútoch Slovenska. Takáto zmena však v programe nie je a štát by garantoval len nárok na miesto. Škôlky nemusí zabezpečovať len verejný sektor a je potrebné zjemniť podmienky pre vstup do siete materských škôl úpravou fungovania detských skupín a firemných škôlok.

Slovensko chce byť čoraz modernejšou vyspelou krajinou, a tak dbá a bude naďalej dbať o svoje národnostné menšiny a etnické skupiny. Pedagógovia, asistenti a psychológovia musia prejsť špeciálnou prípravou na prácu s deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je nevyhnutné prehodnotiť systém testovania detí pre zaradenie do špeciálnych škôl. Deti, ktoré predtým nechodili do škôlky a neboli v tak výraznom kontakte so slovenčinou, končili a končia v špeciálnych školách, pričom majú na viac. Takto ich odsudzujeme na život v chudobe a prehlbovanie problémov. Pri menšinách a etnických skupinách je častým problémom nižšia znalosť slovenčiny, čo komplikuje vzdelávací proces. Program to chce riešiť úpravou pedagogickej metodiky vyučovania slovenského jazyka, čo musí viesť k posilneniu zvládania tohto jazyka. Žiakov s iným materinským jazykom, ako je vyučovací jazyk na danej škole, je potrebné integrovať citlivým spôsobom v prospech samotných žiakov.

Do celého procesu treba zapojiť aj samotných rodičov, ktorí vytvárajú prostredie pre svoje deti. Rodičia musia svoje deti motivovať, musia byť častejšie pozývaní do škôl, škôlky by mali spolupracovať s matkami a školy by mali byť prepojené s najchudobnejšími vrstvami prostredníctvom sociálnych pracovníkov.

Školy by nemali byť len o samotnom vyučovaní, ale mali by poskytovať priestor pre školské kluby, kultúrnu a športovú činnosť a inovatívne formy neformálneho vzdelávania. Vysoké školy a vedecké pracoviská by sa mali otvárať stredným a základným školám, na čo môžu poslúžiť malé projekty žiakov a pracovníkov škôl. Vysoké školy a vedecké pracoviská by boli zase motivované tým, že spolupráca by bola súčasťou ich hodnotenia prepojeného s ich financovaním.

duálnom vzdelávaní sa toho už veľa popísalo, ale menej spravilo. Panuje však zhoda, že je dôležitým nástrojom v rozvoji celej krajiny, a tak ho treba podporovať. Zaujímavou zmenou je zakomponovanie prvkov duálneho vzdelávania nielen do stredných škôl, ale aj do vysokých škôl. Riešením môže byť aj podpora vzniku tréningových centier vo firmách a práca so žiakmi už na školách podporením kariérnych poradcov.

Čo sa týka riadenia škôl, program hovorí o posilnení kompetencií riaditeľov, presune regionálneho školstva pod krajské školské úrady, zachovaní siete prvého stupňa ZŠ (vrátane malotriedok) a racionalizácii počtu škôl na druhom stupni ZŠ a stredných škôl s citlivým prístupom k menšinám. Školská inšpekcia už nebude len kritizovať, ale bude aj poradenským orgánom pri riešení nedostatkov. Novinkou je aj zavedenie štatútu žiackych a študentských parlamentov so zavedením študentskej samosprávy, ktorá bude komunikovať s orgánmi Ministerstva školstva.

Slovensko by malo mať menší počet verejných vysokých škôl. V počte univerzít, študijných odborov a študentov sa preferuje kvantita pred kvalitou, čo je jednoznačne zlý prístup. Ďalej je potrebné zmeniť voľbu manažmentu univerzít a naviazať financovanie a akreditáciu na ich kvalitu a hospodárenie. Vo vyspelých častiach sveta drvivej väčšine študentov stačí bakalárske štúdium a len zlomok pokračuje na inžinierskom/magisterskom štúdiu, pričom na Slovensku je to presne naopak, drvivá väčšina študentov ostáva na školách oveľa dlhšie, pričom by nemuseli a štát by ušetril zdroje. Takto je nastavený systém a je pochopiteľné, že naši študenti pokračujú v štúdiu. Na úpravu tohto stavu je potrebné priškrtenie počtu inžinierskych/magisterských miest a zamestnávatelia sa naučia, že im v mnohých prípadoch postačia aj bakalári.

Na dodržiavanie morálnych a etických princípov bude dozerať úrad nezávislého etického ombudsmana, ktorý bude posudzovať sporné prípady a preverovať účinnosť opatrení. Nedodržiavanie etických princípov sa odzrkadlí na financovaní akademických inštitúcií. Aj na základe medializovaných problémov so záverečnými prácami je nevyhnutné, aby prebehol náhodný audit 2% záverečných prác na univerzitách v 10 náhodne vybraných rokoch od roku 2000.

Šport

Šport by mal byť dôležitou súčasťou života všetkých ľudí a vnímame jeho pozitívny vplyv na rozvoj jednotlivca v duchu súťaživosti a fair play. Zaujímavou zmenou sú športové poukazy pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré budú môcť použiť na korčuľovanie, tenis, atď. Rozumným riešením je aj vypracovanie plánu výstavby a obnovy športovísk na desať rokov dopredu. Čo sa týka štátnej podpory športu, takáto podpora bude musieť byť transparentná s jasnými a vymáhateľnými právami. Musíme sa vrátiť k intenzívnej podpore športujúcich detí s cieľom, aby šport nebol pre rodiny až tak finančne zaťažujúci. Možno z týchto detí nevychováme svetových šampiónov, ale aj tak to bude mať zmysel a kto vie… možno vytvoríme nové zlaté generácie a úspešných jednotlivcov.

Veda a výskum

Slovensko je malou krajinou, na vedu a výskum vynakladáme minimálne zdroje a aj tak sme dobrí v oblastiach ako je vývoj materiálov, virológia, atď. Program obsahuje krásnu vetu, ktorej sa treba držať: „Nemôžeme byť špičkou vo všetkom, ale musíme byť aspoň v niečom.“ Potenciál vidím aj v energetike a mohli by sme sa stať silným hráčom v zefektívňovaní obnoviteľných zdrojov energie, akumulátorov a technológií výroby, transportu, uskladňovania a využitia vodíka.

Celá kapitola školstva je o spájaní ľudí a vytvorení priestoru, kde môžu spolupracovať. V prípade vedy, výskumu a inovácií to bude vytvorenie Slovenského inštitútu technológií a inovácií (ďalej len „SITI“). SITI bude organizácia, ktorá bude môcť združovať univerzity, výskumné ústavy, samosprávy a súkromné firmy zaoberajúce sa výskumom a vývojom, ktoré môžu pochádzať aj zo zahraničia.

Slovensko by malo pokračovať v investíciách do výskumnej infraštruktúry s hlavným cieľom vytvorenia aspoň jedného medzinárodného výskumného centra, ktoré bude lákať odborníkov z celého sveta. Vedci musia byť dobre platení, aby sa k nám vrátili aj Slováci, ktorí odišli do zahraničia za vyšším ohodnotením. Slovensko do nich dlhé roky investovalo a ak ich prenecháme iným výskumným centrám, tak tieto investície budú stratené. Informácie o financovaní týchto investícií musia byť verejne dostupné.

 

Gestormi kapitoly Vzdelávanie: múdre a inovatívne Slovensko sú:

Juraj Hipš – odborník na školstvo

Vladimír Šucha – odborník na vzdelávanie, vedu a inovácie

Jakub Krako – konzultant pre oblasť ťažko zdravotne postihnutých

Jozef Mihál – odborník na dane, odvody a pracovné právo

Martin Poliačik – lektor kritického myslenia

https://www.facebook.com/olejvladimir/

Teraz najčítanejšie