Denník N

Rómovia 30 rokov po revolúcii

Rómovia 30 rokov po revolúcii je pripravovaná kniha esejí, úvah a kritických reflexií z pera 34 autorov a autoriek, ktorí v oblasti ochrany ľudských práv a zlepšovania postavenia Rómov na Slovensku počas uplynulých troch dekád odviedli obrovské množstvo neoceniteľnej práce.

Knihe najskôr predchádzala verejná diskusia, ktorú v apríli 2019 realizovalo občianske združenie eduRoma v bratislavskom klube Pod lampou, ktorý vedie prestížny týždenník .týždeň. O mesiac neskôr sme na túto tému zrealizovali aj odbornú konferenciu. Stále to však nestačilo. Bol som presvedčený, že sme sa k téme 30 rokov „po“ postavili len okrajovo a že sme širokej verejnosti nesprostredkovali hlbší a vlastne aj zaujímavejší pohľad a zamyslenie sa nad ponovembrovými dejinami Rómov.

Hovorí sa, že veľké dejiny sú odrazom tých malých – našich osobných dejín. V odborných diskusiách a prednáškach o tejto téme však stále pociťujem zo strany – aj vzdelaných – ľudí skôr nostalgiu za bývalým režimom alebo často chladný, neosobný akademický odstup sprevádzaný naratívom vedeckého plurálu. Nechcel som preto publikáciu, ktorá by ponúkala verejnosti ďalšie odborné texty a analýzy. Naopak, chcel som ponúknuť čitateľom knihu, ktorá by popisovala ponovembrovú cestu Rómov na Slovensku cez osobnú, ľudskú skúsenosť, pamäť a vlastnú reflexiu. Možno práve takto koncipovaná knižka by mohla osloviť nie len bezprostredných pamätníkov ponovembrových udalostí, ale aj dnešnú generáciu stredoškolských a vysokoškolských študentov. A áno, chcel som tiež zostaviť knihu, ktorá by oslovila aj samotných autorov.

Preto ma už pri jej vzniku – hneď v úvode – úprimne potešili dve veci, s ktorými sa ako publicista a editor nestretávam často: 1. myšlienka napísať na túto tému krátku esej, úvahu, sa zo strany väčšiny oslovených autorov a autoriek stretla okamžite s pozitívnym ohlasom; 2. väčšina z nich mi texty v dohodnutom čase aj reálne dodala. Výsledkom je kniha, ktorá čitateľom ponúka na 130 stranách zaujímavo opísané životné skúsenosti, osobné spomienky, pohľady, ale tiež kritické reflexie a prognózy z pera 34 autorov a autoriek, ktorí v oblasti ochrany ľudských práv a zlepšovania postavenia Rómov na Slovensku počas uplynulých troch dekád odviedli (a stále odvádzajú) obrovské množstvo neoceniteľnej práce.

Ide zároveň o knihu, ktorá predstavuje medzigeneračný dialóg o ponovembrovom postavení Rómov na Slovensku. Jeho ústredným motívom je „osudový dotyk“ s chudobou a nespravodlivosťou a súčasne neutíchajúca túžba pomáhať a vytrvalo meniť túto krajinu na lepšie a dôstojnejšie miesto pre život každého jedného z nás. Je to ale aj esej, ktorá odzrkadľuje zvnútornený, neustále prebiehajúci dialóg verejných intelektuálov –ich sebaspytovanie sa, uvažovanie a zamýšľanie sa nad touto témou, ako aj ich pretrvávajúce pochybnosti na tridsaťročnej ceste k menšinovej emancipácii.

Dá sa povedať, že kniha Rómovia 30 rokov po revolúcii tvorí kapitoly malých dejín jej autorov, ktorí od ponovembrových udalostí s touto témou so cťou zápasia až do dnešných dní. Medzi autorov a autorky pripravovanej knihy patria okrem iných osobností aj bývalí splnomocnenci vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák a Anina Botošová, publicistka a aktivistka Jarmila Vaňová, šéfredaktor Romano Nevo Ľil Roman Čonka, sociológ Michal Vašečka, etnologička a publicistka Zuzka Kumanová, antropológ Alexander Mušinka, Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová alebo spisovateľ a bývalý predseda Verejnosti proti násiliu Fedor Gál.

Knihu vydáva občianske združenie eduRoma a verejnosti ju predstavíme v januári 2020.

Vlado Rafael

Autor je editor knihy, pôsobí v občianskom združení eduRoma.

Teraz najčítanejšie

eduRoma - Roma Education Project

eduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.