Denník N

Pozemkové úpravy: malé pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy môžu mať veľa podôb. Tento spôsob „pozemkových úprav“ ilustruje všetko, čo treba riešiť v pozemkových úpravách pre každého vlastníka a ako to spraviť bez pozemkových úprav. Súčasne zistíte aj limity a obmedzenia, ktorých riešením sú pozemkové úpravy.

Nepoužil som termín jednoduché alebo komplexné pozemkové úpravy, ale malé pozemkové úpravy, ktoré si môžete spraviť sami. Aj malí poľnohospodári. Nepotrebujete k tomu zložitý a drahý štátny aparát, ale len vlastnú iniciatívu a trpezlivosť. Nebudete mať všetky výhody, ktoré poskytujú pozemkové úpravy a možno zistíte, že bez pozemkových úprav to proste nejde. Ale niekedy sa to môže podariť. Jednaniu s úradmi sa síce nevyhnete, ale minimalizujete s nimi kontakt.

Potrebujete k tomu všetko, čo by ste potrebovali aj vo veľkých pozemkových úpravách.

Informácie

Tie viete získať z verejných zdrojov. Nepotrebujete žiadne údaje na strojové spracovanie, postačuje katastrálny portál. Komplexnejšie informácie vám poskytne aj geodet, alebo projektant pozemkových úprav. Ten ich preloží do podoby a formy, na základe ktorých v procese rozhoduje okresný úrad. Mali by ste poznať aj územný plán, aby vaše konanie nekončilo výkupom pozemkov pod diaľnicu.

Vlastná pôda

Mať vlastnú pôdu je aj základným predpokladom ako byť účastníkom pozemkových úprav. Ak máte pôdu len prenajatú, tento postup má pre vás zmysel len vtedy, ak budete pôdu nakupovať, pričom nemusíte nakupovať pôdu, na ktorej hospodárite.

Kúpa pozemkov

V priebehu procesu môžete podiely alebo pozemky kupovať. Môže sa však stať, že ich kúpite aj s nájomnými zmluvami, aby ste ich mohli použiť, musíte sa buď dohodnúť s nájomcom, vypovedať ich, pričom výpovedná doba môže byť aj päť rokov, alebo počkať na ich ukončenie.

Hospodárenie na pôde alebo iné využitie pozemkov

Predpokladom využitia tohto postupu je zámer hospodáriť na svojej pôde alebo ju využiť iným spôsobom, pre ktorý nie je vhodné riešiť spoluvlastnícke vzťahy, napríklad stavba.

Postup podľa §12a

Využitie §12a je druhým základným predpokladom pre malé pozemkové úpravy. Umožňuje vytvorenie sceleného podnájomného pozemku, ktorý je primeraný pôvodným pozemkom alebo podielom, na základe ktorých takýto pozemok vznikne. Ku konaniu podľa §12a potrebujete aby vaše nájomné zmluvy už boli ukončené, žiadne ďalšie neboli ani nevedomky nepodpísané a podobne. V procese podľa §12a sa odhalia všetky vaše chyby, ktoré ste spravili pri uzatváraní nájomných zmlúv.

Scelené podnájomné pozemky

Ak máte scelené svoje podiely dohodou s užívateľom alebo rozhodnutím okresného úradu môžete začať na pozemkoch hospodáriť. Môžete žiadať o priame platby, môžete žiadať o podpory a podobne. Ale o pôdu sa musíte starať, lebo všetci vedia, že ste to scelili, teda aspoň vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzajú podnájomné pozemky. Proste sa im to v procese podľa §12a povinne oznamuje.

Zámenné zmluvy

Všetci vedia, že na pozemkoch hospodárite. Ak ste si vybral lokalitu, ktorá nie je zaujímavá z pohľadu zmien v územnom pláne máte veľkú šancu, že ak oslovíte vlastníkov pozemkov s návrhom na zámenu pozemkov alebo podielov, tak budú súhlasiť. Dôležité je, že im ponúkate pozemky, ktoré sú primerané veľkosťou, bonitou, prístupnosťou a hospodárskym využitím, teda primeranosťou. Ak ste si vybrali nezaujímavú lokalitu, tak každý bude rád, ak sa zbaví takýchto pozemkov. Spravte to čo najskôr, lebo ak sa začnete o pozemok starať, tak jeho hodnota bude stúpať. Zámenné zmluvy si viete pripraviť sami, ale v konečnom dôsledku budete potrebovať aspoň právnika a geodeta. Pri zámenných zmluvách treba dať pozor na uplatnenie predkupného práva.

Už tam budeme?

Ešte nie. Ak ste vybrali dobre, väčšina vlastníkov súhlasila, stále však mohli zostať vlastníci, s ktorými sa neviete vysporiadať. Vlastníci so špekulatívnymi zámermi a nezistení vlastníci. S oboma sa dá vysporiadať. Zadarmo alebo ľahko to nebude.

Slovenský pozemkový fond

Musíte si uvedomiť, že Slovenský pozemkový fond je v podstate komerčný subjekt. A len tak ľahko sa svojej koristi, zastupovania nezistených vlastníkov, nevzdáva. Ak ste po zámenných zmluvách väčšinovým vlastníkom, môžete požiadať SPF o odpredanie podielu vo vlastníctve štátu alebo podielov nezistených spoluvlastníkov. Tu sa správa SPF trhovo a cena nemusí zodpovedať vašim predstavám o primeranej cene.

 Určovacie žaloby

Ak ste dobrou komunikáciou dosiahli, že vaše podiely sú na pôvodných právnych pozemkoch dominantné, tak môžete požiadať súd určovacou žalobou na súd. Ten rozhodne o tom, že spoluvlastníci vám musia predať svoje podiely a rozhodne aj o cene. Tu potrebujete okrem peňazí aj právnika, ale je to rozhodne lacnejšie ako požiadať SPF o odkúpenie pozemkov a rozhodnutie súdu nahrádza aj vklad do katastra.

Výsledok

Je pravdepodobné, že ste sa na tejto ceste nestratili a zjednotili ste si užívanie pozemkov s ich vlastníctvom. Sú to malé pozemkové úpravy, vytrhnuté z kontextu a riešia jedného vlastníka.

Pozemkové úpravy

Čo by stalo, ak by takto postupovali všetci vlastníci? Ak by postupovali koordinovane, tak by sa im možno podarilo dohodnúť a vysporiadať sa navzájom. Ale cena je neporovnateľná s pozemkovými úpravami. Pre jednotlivcov konanie podľa §12a je to pár stoviek, zápis nájomných zmlúv, ktorých bude rádovo pár desiatok, pričom jedna bude stáť minimálne 30€, pravdepodobne niekoľko geometrických plánov a trovy na určovacie žaloby a právnika.

Ak sa tento problém riešil cez pozemkové úpravy, tak by vás to stálo možno niekoľko percent z vašej výmery. Ak by sa nejednalo o pozemkové úpravy, ktoré bude financovať štát (možno váš kataster sa bude robiť až o 20 rokov alebo vôbec), vieme ich spraviť v celom katastri s podporou obce za 6 až 8% výmery katastrálneho územia.

Myslím, že toto by mohla byť celkom dobrá možnosť, ako aktívne sa začať starať o svoj majetok. Súčasne vlastníci zistia a nájdu limity a obmedzenia, ktorých riešením sú len pozemkové úpravy. Ináč nečinnosť vlastníkov bude dôvodom, kedy budú úplne odtrhnutí od vlastníctva a správy svojho majetku.

Teraz najčítanejšie