Denník N

Neziskovky, nezabudnite sa registrovať na dve percentá

Nepremeškajte príležitosť, ako získať späť, a použiť na verejnoprospešný účel, aspoň časť daní nás všetkých.

Blíži sa koniec roka, a to nie je len čas bilancovania a písania listov Ježiškovi, ale aj čas zostavovania a schvaľovania rozpočtov. Ak ste občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia, nezabudnite, že ak chcete mať v tom svojom budúcoročnom rozpočte príjem aj z podielov zaplatenej dane, alebo hovorovo 2 %, musíte sa pre ich prijímanie registrovať.

Pre mnohé malé občianske združenia znamená príjem z 2 % hlavný zdroj financovania, a keďže nastavenie legislatívy a štátny rozpočet nie sú v súčasnosti k takýmto organizáciám veľmi štedré, nemali by zástupcovia týchto organizácií premeškať príležitosť dostať zo zaplatených daní firiem a občanov aspoň časť peňazí späť a financovať tak mnohokrát aktivity, ktoré neurobí ani štát ani podnikatelia.

Aké podmienky je potrebné splniť?

  • Na to, aby sa organizácia mohla registrovať do zoznamu prijímateľov 2 % musela vzniknúť už v roku 2018, teda v roku predchádzajúcom samotnej registrácii.
  • Musíte byť občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský červený kríž, subjekt výskumu a vývoja alebo Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
  • Musíte stihnúť zájsť do 15. decembra k akémukoľvek notárovi, pretože registráciu do zoznamu prijímateľov vykonávajú notárske úrady a notárska komora je v januári tá, ktorá zverejní oficiálny zoznam zaregistrovaných prijímateľov.

Čo musíte k registrácii u notára predložiť?

  1. Originál + obyčajnú kópiu stanov alebo zriaďovacej listiny, nadačnej listiny, štatútu… (z ktorých je zrejmý dátum vzniku združenia, originál musí mať na zadnej strane pečiatku MV SR).
  2. Originál + obyčajnú kópiu potvrdenia o pridelení IČO.
  3. Zápisnicu z Valného zhromaždenia (alebo obdobný dokument vášho oprávneného orgánu), z ktorého je jasné, kto je oprávnený konať v mene organizácie (voľba riaditeľa, predsedu,…).
  4. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.
  5. Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení v jednej a niektorí zamestnanci v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
  6. Potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste už prijímateľom boli a v roku 2018 ste získali z 2 % viac ako 33 000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2 % a previesť tam financie z 2 %. V tomto prípade notárovi preukazujete už potvrdenie o vedení tohto nového účtu!
  7. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!! Toto potvrdenie môžete získať na Ministerstve vnútra SR v prípade občianskych združení alebo na iných registrových orgánoch (Obvodný úrad) v prípade iných typov organizácií.

Potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Registráciu do zoznamu prijímateľov 2 % je nutné opakovať každoročne, takže nespoliehajte na to, že ste sa už v minulosti registrovali a viac nemusíte.

Notár po predložení všetkých požadovaných dokumentov vypracuje notársku zápisnicu o vašom zápise do registra prijímateľov a vás to bude stáť približne 60 €, ale financie ktoré prostredníctvom tejto registrácie môžete budúci rok získať, môžu byť oveľa vyššie a pre vašu organizáciu budú predstavovať príjem, ktorý už nie je predmetom dane z príjmov a vy ho môžete použiť až do konca roku 2021.

Nepremeškajte túto príležitosť, ako dostať späť, a použiť na verejnoprospešný účel, aspoň časť daní nás všetkých. Peňazí na šport, kultúru či verejnoprospešné účely nikdy nie je dosť. Inak hrozí, že môžu byť použité na rôzne predvolebné kampane a nesystémové balíčky, ktoré vám vôbec nepomôžu.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.