Denník N

Rozhovor s Mgr.art. Danielou Schredlovou o výchovnom poradenstve na SŠUP animovanej tvorby

Problematika výchovného poradenstva na SŠUPAT

 

Foto: Róbert Valent, študent SŠUPAT

Mgr. art. Daniela Schredlová
Výchovná poradkyňa
Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila na strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými poruchami. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii. Zároveň v Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby  pôsobí ako výchovná poradkyňa.

  • Ahoj Daniela, si vyštudovaná výtvarníčka, umelecká pedagogička, venovala si sa arteterapii. Ako si sa postupne dopracovala k výchovnému poradenstvu na SŠUP animovanej tvorby ?

Akoby spontánne to vychádzalo z mojej praxe. Počas tých 25. rokov, ktoré som pôsobila v školstve som zistila, že som veľmi prirodzene a rada spolupracovala najmä s rodičmi žiakov, ale samozrejme aj kolegami a žiakmi. Tým, že som sa popri pedagogickej práci aktívne venovala dospelým aj deťom s rôznymi disfunkciami, ma nesmierne posunulo v tejto psychologicko-výchovnej oblasti.

  • Spolupracuješ aj s nejakými inštitúciami v rámci výchovného poradenstva ?

Áno, spolupráca je pri mojej práci nesmierne dôležitá. Spolupracujem s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva Švabinského, Centrom pre liečbu drogových závislostí Hraničná, s Domovmi mládeže, poradenskými centrami ohľadom uplatnenia našich žiakov na vysokých školách doma i v zahraničí, ako aj v ich budúcom zamestnaní, Slobodou zvierat, divadlami atď.

Výtvarná príprava
  • Ako prebieha na SŠUPAT výchovné poradenstvo ohľadom prípravy žiakov na štúdium na VŠ a profesijný život, príprava portfólií, príprava na odborné testy a pohovory ?

Začína intenzívnou motiváciou žiakov už od 1. ročníka najmä na triednických hodinách, kde im vysvetľujem výhody a možnosti lepšieho uplatnenia sa po štúdiu v zamestnaní. Dôležitá je aj komunikácia a spolupráca s rodičmi na RZ. Pre žiakov organizujem informačné a interaktívne prednášky, ktoré prednášajú absolventi vysokých škôl najmä o možnostiach štúdia v zahraničí. V 3. ročníku žiaci vyplnia tlačivo – Profesijný dotazník za účelom predbežného zisťovania záujmu o VŠ. Účelom tohto dotazníka je získanie informácii o podmienkach a termínov týkajúcich sa vybraných VŠ a s tým súvisiaca tvorba domácich prác – portfólií na konkrétne odbory VŠ. V spolupráci s rodičmi dohliadame a kontrolujeme ich prevedenie a kvalitu v časovom harmonograme. V 4. ročníku konkretizujeme výber VŠ, korigujeme hotové portfólia a oboznamujeme žiakov s praktickým priebehom prijímacích skúšok, intenzívnou prípravou na odborné testy a vstupné pohovory. Pomáham žiakom s vypĺňaním prihlášok, výberom vhodného odboru a zodpovedám ich otázky týkajúce sa VŠ. Záverečná fáza spočíva v zmapovaní výsledkov a úspešnosti prijatia žiakov 4. ročníkov na VŠ.

Foto: Róbert Valent, študent SŠUPAT
  • Prebieha na SŠUPAT spolupráca pedagógov, výchovných poradcov a rodičov pri začleňovaní žiakov s poruchami učenia a správania ?

Začleňovanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si vyžaduje úzku spoluprácu s rodičmi, učiteľmi, psychológmi, ako aj s vedením školy. Systém začlenenia žiaka spočíva v podaní žiadosti o individuálne začlenenie, ktoré zákonný zástupca odovzdá spolu s psychologickým, špeciálno-pedagogickým, logopedickým, prípadne iným lekárskym vyšetrením. Ja vypíšem k žiadosti Návrh na začlenenie žiaka na SŠ, ktorý je následne prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady školy. Pokiaľ je Návrh na začlenenie žiaka odsúhlasený, vypracujem Individuálny vzdelávací program vychádzajúci zo záverov a odporúčaní lekárov.

  • Majú títo žiaci s istým zdravotným znevýhodnením a špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami nejaké špecifické podmienky na vykonanie maturitných skúšok a upravený vzdelávací program ? Akým spôsobom prebieha výchovné poradenstvo v tejto oblasti ?   

    Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má vypracovaný Individuálny vzdelávací plán, ktorý je k dispozícií každému učiteľovi, aby podľa neho pri vyučovaní postupoval. V 3. ročníku upozorňujem začlenených žiakov na Úpravy k MS, ktoré im v rámci rediagnostického vyšetrenia vypracuje špeciálny pedagóg. Sú to konkrétne pokyny, podľa ktorých postupujeme v priebehu internej aj externej časti MS. Sú súčasťou maturitnej dokumentácie k dispozícii pre predsedu maturitnej komisie, ako aj skúšajúcich pedagógov. 

  • V súčasnosti je často počuť o šikane a najmä kyberšikane. Absolvovali žiaci školy nejaké výchovno–poradenské prednášky v rámci prevencie týchto sociálne patologických javov ?

Základnou a najdôležitejšou prevenciou na našej škole je spolupráca učiteľov s výchovným poradcom. Vedia, že ako náhle si všimnú niečo neprirodzené, podozrivé, alebo nevhodné, spoločne to so žiakom ihneď prekonzultujem. Mojou najaktívnejšou činnosťou je komunikácia so žiakmi, vedia, že sa môžu na mňa obrátiť so svojimi problémami, trápeniami, obavami. Týmto máme šikanu, ktorú mnohí zo žiakov zakúsili na ZŠ maximálne eliminovanú. Naši žiaci absolvujú odborné interaktívne prednášky s touto tematikou hlavne preto, aby vedeli rozpoznať, kedy už k šikanovaniu naozaj dochádza.

  • SŠUPAT sa zapojila do kampane „Červené stužky“. Aká je obsahová náplň tejto kampane a aké študentské práce škola do nej poslala ? Venuješ sa ako pedagóg aj výtvarnej príprave? Povedz, prosím, viac o genéze vzniku týchto krásnych žiackych prác? Získali aj nejaké ocenenie ?

Každoročne sa zúčastňujeme celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky“, tento rok prebieha 13. ročník. V rámci kampane realizujeme sériu prednášok, besied a premietanie filmov súvisiacich s filozofiou kampane. Zapájame sa do výtvarných súťaží so žiakmi najmä z fotografického a grafického dizajnu, ktorí sa snažia vyjadriť túto tematiku originálnym umeleckým stvárnením. Zatiaľ sme každý rok dostali Diplom za účasť.

Výtvarná príprava – Červené stužky
  • Dnes sa často hovorí o zdravom životnom štýle a duševnom zdraví na školách. Absolvovali žiaci SŠUPAT nejaké prednášky v tejto oblasti ? A ako výchovná poradkyňa vplývaš na žiakov v týchto oblastiach ?

Pre 1. ročníky organizujem v spolupráci s CPPPaP Švabinského skupinovú aktivitu Duševné zdravie na stredných školách. Pre žiakov je prínosná najmä odborným vysvetlením rozpoznania správania, ktoré sa už vymyká normálu. Ako výchovná poradkyňa využívam triednické hodiny, prípadne hodiny suplovania na motivačné rozhovory o zdravom životnom štýle.

  • Realizovala škola nejaké opatrenia v rámci  prevencie legálnych a nelegálnych návykových látok? Žiaci absolvujú odborné prednášky?

Momentálne spolupracujeme s občianskym združením Slovensko bez drog, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi SŠ.  Na škole sa nám osvedčil systém nepretržitej kontroly, v ktorej sú zainteresovaní všetci kolegovia. Oboznámila som ich s možnými príznakmi požívania omamných látok akéhokoľvek druhu. Sme dohodnutí, že už pri najmenšom podozrení ma budú ihneď o situácii informovať. Následne po posúdení stavu kontaktujem zákonného zástupcu žiaka, ktorého oboznámim so situáciou a vyžiadam si povolenie na vykonanie multi drogového testu zo slín. Test vykonám za prítomnosti vedenia školy, ak je výsledok pozitívny, vyzvem rodiča, aby absolvoval relevantné testovanie na Hraničnej v Bratislave, výsledky nám prinesie osobne na vedenie školy a podľa nich vyvodíme dôsledky.

Výtvarná príprava
  • Akým smerom by si ešte chcela obohatiť do budúcna  svoju agendu výchovného poradenstva ?

Agenda výchovného poradcu a koordinátora prevencie je naozaj veľmi obsiahla činnosť. Mojím prianím je mať čo najviac času na komunikáciu so žiakmi, ale aj rodičmi, pretože to považujem za najdôležitejšie. Je to skúsenosť  z mojej praxe, že kvalitným a zainteresovaným rozhovorom sa dá predísť mnohým nepríjemnostiam. Najväčším zadosťučinením je pre mňa to, keď po pohovore na ktorý príde dieťa s plačom a beznádejou, ho na druhý deň stretnem s úsmevom na tvári.

Ďakujem ti pekne Daniela za rozhovor…

Mgr.art.  Ján Slovák

Teraz najčítanejšie

Ján Slovák

Prešiel som viacerými profesiami: televízny režisér, dekoračný výtvarník, 2D, 3D grafik, ilustrátor až napokon umelecký pedagóg.