Denník N

Je násilie na ženách horšie ako na mužoch?

Násilie na komkoľvek, v akomkoľvek vzťahu je neprípustné. Pokiaľ sa však bavíme o násilí v partnerskom vzťahu, ženy ho zažívajú dvakrát častejšie, v intenzívnejšej miere a má aj vážnejšie a dlhodobejšie následky.

Keď sa v roku 2001 prvý krát objavila mediálna kampaň s názvom Piata žena, mnohí nechceli veriť, že problém násilia na ženách v partnerských vzťahoch je u nás natoľko rozšírený. Odvtedy nám toto číslo potvrdzujú všetky realizované prieskumy. V tom najnovšom, z roku 2017, sa k násiliu zo strany súčasného alebo bývalého partnera priznalo 19,3 % žien. Keďže tento prieskum bol realizovaný na ženách aj na mužoch, vieme porovnávať.

Každý štvrtý muž a každá štvrtá žena na Slovensku zažila domáce násilie zo strany svojich príbuzných alebo partnerov. Pri podrobnejšom pohľade sa ale podobnosť medzi skúsenosťou žien a mužov končí. Kým ženy zažívajú násilné správanie predovšetkým od svojich partnerov, muži prevažne od iných členov rodiny. Skúsenosť s partnerským násilím tvorila u mužov tretinu z celého domáceho násilia (9 % z celkových 25 %), u žien to však bola skoro tri štvrtiny (19 % z celkových 26 %).

Partnerské násilie je teda do veľkej miery záležitosťou žien. Ženy nielenže zažívajú násilie zo strany partnera vo výraznejšom počte, ukázal sa pri nich aj vyšší podiel opakovaných skúseností po dlhšie časové obdobie a častejšia bola aj kombinácia viacerých skutkov či foriem násilia. Prevaha násilných skúseností na strane žien platí u všetkých foriem násilia, pri fyzickej agresii a sexuálnom násilí ide takmer výlučne o ženskú skúsenosť. Pre porovnanie, opakované psychické násilie zažili 3 % mužov, ale až 10 % žien. Skúsenosť s ekonomickým násilím jednorazovo uviedli 2 % a opakovanú 1 % mužov. U žien však bola jednorazová aj opakovaná skúsenosť po 7 %. Aj tieto čísla poukazujú na fakt, že nerovné ekonomické postavenie žien v rodine je zo strany niektorých mužov zneužívané.

O tom, že ženy sú intenzívnejšie vystavené partnerskému násiliu svedčí aj skutočnosť, že ženy v oveľa vyššej miere trpia jeho následkami. K fyzickým následkom sa prihlásila jedna pätina mužov s násilnou skúsenosťou od partnerky či partnera (len 2 muži z celkového počtu 10 mužov zasiahnutých fyzickým násilím v partnerskom vzťahu). Zranenia a následky konkretizovali ako „škrabance a menšie modriny“ a „monokel“. Následky na ženách po fyzickom alebo sexuálnom násilí od partnera boli početnejšie aj ťažšie. Zranenia, či iný zdravotný problém priznala až jedna tretina žien. Najčastejšie uviedli  „psychické a psychiatrické problémy“ a „škrabance a menšie modriny“. Nasledovali ešte „monokel“, „rany alebo rezné rany“, „vnútorné zranenie alebo zlomeniny“, „zranenia na pohlavných orgánoch“ a „iné gynekologické problémy“.

Aj psychické následky násilia boli výraznejšie u žien. V dôsledku partnerského násilia trpela každým z príznakov posttraumatickej stresovej poruchy jedna pätina až polovica žien, u mužov to bolo od jednej desatiny po pätinu. Ak by sme si predstavili posttraumatickú stresovú poruchu ako stupnicu od 0 po 1, teda, že žiadny príznak znamená nula a všetky jedna, hodnoty u mužov s príznakmi sa pohybovali od 0,2 pri ekonomickom násilí, po 0,44 pri fyzickom násilí. U žien sa pri všetkých formách násilia hodnoty pohybovali okolo 0,4, pri fyzickom a sexuálnom násilí stúpli na 0,52, respektíve 0,57.

Keď sa žien a mužov so skúsenosťou s partnerským násilím pýtali na psychické ťažkosti, ktoré zažili za posledný mesiac, ženy ich tiež udávali v oveľa vyššej miere. Pocity nervozity a napätia malo 63 % žien a 43 % mužov, problémy so spánkom udávalo 43 % žien a 20 % mužov. Najväčší rozdiel však bol v prežívaní strachu a úzkosti. Za posledný mesiac ho zažila vyše polovica žien, ale len 14 % mužov. Pre pripomenutie, hovoríme o pocitoch za posledný mesiac, teda nie bezprostredne v situácii násilného vzťahu, keďže väčšina žien aj mužov oveľa viac označovala za násilných svojich bývalých a nie súčasných partnerov a partnerky. Skúsenosť s násilím v partnerskom vzťahu teda môže u žien viesť k intenzívnemu prežívaniu strachu a to aj dlho potom ako násilného partnera opustili.

Násilie na komkoľvek, v akomkoľvek vzťahu je neprípustné. Pokiaľ sa však bavíme o partnerskom násilí, ženy ho zažívajú dvakrát častejšie, v intenzívnejšej miere a má aj vážnejšie a dlhodobejšie následky. Navyše, v mnohých násilných vzťahoch sú prítomné deti, na ktorých to tiež zanecháva výrazné stopy. Deti, podobne ako ich matky, žijú v neustálom strese, strachu a obavách, či sa doma neudeje niečo zlé. Výskumy ukazujú, že opakovaná prítomnosť násiliu môže mať na dieťa rovnaký dopad ako byť priamo napadnutý fyzicky. Deti môžu mať rozličné následky ako zvýšenú agresivitu, depresiu, úzkosť, hnev a zvýšené riziko, že tiež budú trpieť posttraumatickou stresovu poruchou.

Partnerské násilie na ženách je teda problémom, ktorý sa týka nielen mnohých žien, ale aj ich detí a to bez ohľadu na to, či sa samé stali priamou obeťou násilia alebo sú mu v rodine „len“ prítomné. Partnerské násilie na ženách je problémom, ktorý sa týka celej spoločnosti, všetkých inštitúcií, ktoré by im mali pomáhať, ako polícia, prokuratúra, súdy, úrady práce a sociálnych vecí, zdravotnícke zariadenia alebo špecifické služby, ktoré tieto ženy a deti potrebujú, či vo forme poradenstva, terapie alebo bezpečného bývania.

Zastaviť násilie na ženách môžeme len vtedy, keď tieto inštitúcie budú spolupracovať a svoje postupy navzájom koordinovať. Zastaviť násilie môžeme len vtedy, keď nám ako spoločnosti prestane byť ľahostajné a nebude využívané ako zástupná téma v ideologických sporoch. Zastavme násilie!

Autorka textu: Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička pre výskum a monitoring Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách

Ilustračná fotografia: Pixabay

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

 

 

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

Zastavme násilie je blog Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí v prevencii násilia.