Denník N

Mapa dobrých riešení v školstve (Program ZA ĽUDÍ)

Naše deti sú najväčším bohatstvom krajiny a my musíme viac investovať do ich vzdelania. Všetky si zaslúžia šancu uspieť a prežiť kvalitný a zdravý život.

Tri hlavné priority nášho programu sú:

 • dobre pripravení a motivovaní učitelia, pretože najmä od nich závisí kvalita vzdelávania,
 • moderné osnovy, pretože memorovanie bez poznania súvislostí deti na život nepripraví,
 • kvalitné vysoké školy, aby nám tí najtalentovanejší neodchádzali do zahraničia.

Celé to bude fungovať, ak budú deti chodiť do školy šťastné a ak v nich spoznajú radosť z objavovania.  Školy musia byť bezpečným prostredím, ktoré v deťoch hľadá talenty a nie chyby. V našich školách musíme vytvoriť priateľské prostredie s dobrou atmosférou. Pomôžeme im tak budovať dobrý vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. To bude kľúčové, aby si naši potomkovia vždy vedeli nájsť dobrú prácu.

Nižšie nájdete Mapu dobrých riešení. Vyberá najdôležitejšie témy z viac ako 60 stranovej koncepcie, ktorú pripravil náš tím pre Školstvo, vzdelávanie, vedu a šport.

***

 

Mapa dobrých riešení v školstve

„Negramotnými 21. storočia nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nedokážu niečo naučiť, odučiť či preučiť.“ Alvin Töffler, spisovateľ a vizionár

Vzdelanie je investíciou do budúcnosti našej krajiny. Je zároveň sľubom pre naše deti, že budú môcť prežiť kvalitnejší život, než sme prežili my. Či deti vyrastajú v chudobnejších alebo bohatších rodinách, či majú zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, poslaním škôl je dať všetkým rovnakú šancu uspieť a byť v živote šťastný.

Vzdelaná krajina je odolnejšia a stabilnejšia. Vzdelaní, kriticky mysliaci ľudia menej podliehajú konšpiračným teóriám a zahraničnej propagande. Dokážu vybudovať fungujúcu a spravodlivú spoločnosť, v ktorej ich šťastie nie je v rukách iných, ale závisí od pracovitosti, vedomostí a tvorivosti.

Vzdelávací systém na Slovensku zatiaľ nedokázal chytiť druhý dych po rozpade Česko-Slovenska. V medzinárodných meraniach sme spadli pod priemer krajín OECD a výrazne vzrástol podiel funkčne negramotných detí. Až jedna tretina všetkých 15-ročných žiakov nemá dostatočné vedomosti na to, aby mohla ďalej plnohodnotne študovať, či uplatniť sa v zamestnaní. Slovenské deti patria vo svojich školách k najmenej šťastným.

Najväčším problémom je zlyhanie vzdelávacieho systému v jeho úlohe vyrovnávať sociálne a regionálne rozdiely. Naše školy nedokážu pomôcť deťom z chudobnejších rodín uspieť a vymaniť sa zo začarovaného kruhu nízkeho vzdelania a chudoby.

Napriek veľkým politickým sľubom a reformám nie je vzdelávanie na Slovensku skutočnou prioritou. Množstvo ľudí v školstve už rezignovalo a politikom neveria. Len za posledných 10 rokov chýba oproti priemeru EÚ v rozpočte na vzdelávanie 7 miliárd eur a z peňazí na vzdelávanie ukrajujú korupčné kauzy. Tento fakt je o to smutnejší, že ide o rezort, ktorý má popri vzdelávaní tiež rozvíjať charakter a vychovávať deti k pevným morálnym hodnotám.

Stovky tisíc ľudí odišli za štúdiom a prácou do zahraničia. Máme eminentný záujem, aby vedeli nájsť kvalitné štúdium a prácu aj na Slovensku. Budeme sa usilovať o ich návrat a zjednodušíme administratívu pre tých, ktorí hľadajú intenzívnejší kontakt s vlasťou. Nemáme však ilúzie. Vieme, že domov sa budú vracať len v prípade, ak sa Slovensko stane fungujúcou a úspešnou krajinou so zaujímavými pracovnými príležitosťami a nulovou toleranciou ku korupcii. Preto sa zameriame najmä na ozdravenie našej krajiny.

Vybudovanie kvalitného vzdelávacieho systému je záväzkom voči našim deťom. Škola musí v deťoch namiesto memorovania a stresu podnietiť radosť z objavovania a rozvíjať ich prirodzenú potrebu vzdelávať sa a rásť. Položí tak základy pre ich celoživotnú chuť učiť sa.

Zmena je možná

Zavádzanie zmien je náročný proces. Jeho podcenenie bolo jednou z príčin neúspechu predchádzajúcich reformných snažení a ich negatívneho dopadu na dôveru učiteľov, riaditeľov a rodičovskej verejnosti. Ak má byť zmena úspešná, potrebuje svojich nositeľov, zrozumiteľné odôvodnenie, premyslenú postupnosť krokov, predchádzajúce otestovanie navrhovaných opatrení, veľa komunikácie, získavanie spätnej väzby a poctivé vyhodnocovanie. Rezort musí vyhľadávať a podporovať lídrov zmeny – ľudí, ktorí cítia potrebu neustále zlepšovať svoje školy, neboja sa experimentovať a vedia pre inovácie nadchnúť aj kolegov. Takíto ľudia musia cítiť podporu a nie nedôveru, neochotu a obštrukcie.

Pozitívne zmeny v školách budeme zavádzať podľa týchto zásad:

 • Do riadenia rezortu a jeho organizácií privedieme čestných a odborne pripravených ľudí.
 • Všetky zmeny budeme konzultovať s tými, pre ktorých ich robíme.
 • Významnejšie zmeny najprv otestujeme, odstránime nedostatky a plošne zavedieme až vtedy, ak sa ukážu ako prospešné.
 • Investujeme do kvalitnej komunikácie so všetkými zainteresovanými a do premysleného procesu s jasnou postupnosťou krokov a podpory lídrov zmeny.
 • Podporíme prenos dobrej praxe medzi jednotlivými školami a inštitúciami.

 

Potreba riešení vo vzdelávaní od materských škôl až po stredné školy je veľmi široká. Máme pripravené opatrenia na zvýšenie efektívnosti vzdelávania, ktoré zlepšia štruktúru škôl a školských zariadení a ich financovanie. Chceme uskutočniť zmeny nielen v obsahu, metódach a formách vzdelávania pre jednotlivé stupne škôl, ale najmä v príprave, rozvoji a prístupe k učiteľom. Kľúčový moment, ktorý rozhodne o úspešnosti akýchkoľvek opatrení, je však profesionálny manažment celej zmeny, ktorým chceme získať späť dôveru a energiu ľudí pracujúcich v školách. Cieľom zmien je, aby žiaci a študenti prešli od memorovania ku kreatívnemu a kritickému mysleniu. Základným kľúčom pre takéto zmeny sú kvalitní učitelia. Poskytneme im preto podporu a pomoc tak, aby mohli učiť podľa najnovších poznatkov, aktuálne a moderne.

Vzdelanie, ktoré má zmysel – neverklikovať, ale chápať

 • Zmeníme koncepciu obsahu vzdelávania tak, aby zodpovedala požiadavkám na absolventov škôl v 21. storočí. Štátom predpísaného učiva bude menej. Deti budú menej memorovať, aby ostalo viacej času na rozvoj kritického myslenia a základných gramotností: čitateľskej, matematickej, ale aj finančnej, digitálnej a mediálnej. Zameriame sa tiež na podporu tímovej spolupráce, komunikačných zručností a tvorivosti detí.
 • Učivo bude viac previazané na súčasné problémy sveta tak, aby si študenti vedeli lepšie uvedomiť prečo sa učivo učia. Prepojíme školy s praxou, vytvoríme priestor pre vznik regionálnych zoskupení škôl a ďalších aktérov vzdelávania.
 • Prepojíme obsah a ciele vzdelávania medzi ročníkmi a stupňami tak, aby na seba v logických celkoch nadväzovali a podporovali myslenie v súvislostiach naprieč rôznymi predmetmi.
 • Flexibilnejšie osnovy umožnia školám prispôsobiť výučbu tempu detí. Nadané deti tak budú môcť napredovať rýchlejšie a tie, ktoré potrebujú viac času, získajú podporu, aby si dôležité učivo dokázali osvojiť.
 • Podstatne rozšírime a spružníme trh s učebnicami, do škôl však pôjdu iba učebnice, ktoré budú primerané a odborne vhodné.
 • Vytvoríme flexibilnejší systém štúdia na strednej škole, v ktorom bude môcť žiak prestupovať medzi rôznymi študijnými modulmi a typmi škôl všeobecného a odborného vzdelávania. Žiakom tak umožníme, aby pod jednou strechou našli napríklad gymnázium a odbornú školu. Systém povedie aj k ekonomickému zefektívneniu a umožní menším školám prirodzenú integráciu do väčších celkov.
 • Pomôžeme duálnemu vzdelávaniu znížením byrokracie pre firmy a zvýšením informovanosti o uplatniteľnosti a platoch v jednotlivých odboroch.
 • Pre deti s iným materinským jazykom, ako slovenčinou zabezpečíme dostatočne pružné osnovy, efektívnu didaktickú podporu ich vyučujúcich a dostatočný výber vhodných učebných materiálov.

Učitelia potrebujú dôveru a podporu

 • Zvýšime mzdy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve na úroveň 100 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.
 • Vytvoríme pozíciu školského metodického poradcu a mentora, ktorého poslaním bude podporovať učiteľov v zavádzaní moderných vyučovacích metód a obsahu priamo na školách.
 • Na kvalitné vzdelávanie potrebujeme kvalitnú prípravu a rozvoj učiteľov a preto:
  • stanovíme jasné kritériá pre pedagogické fakulty aj uchádzačov o štúdium učiteľstva s cieľom významne zvýšiť kvalitu ich prípravy na učiteľské povolanie. Kvalitné učiteľské programy budeme podporovať dlhodobým, jasne nastaveným financovaním.
  • vzdelávanie a príprava učiteľov budú významne prepojené na pedagogickú prax. Zavedieme 4-ročný pedagogický bakalársky program, ktorým sa získa učiteľská kvalifikácia, a 1- a 2-ročný magisterský program pre ďalšie pedagogické profesie. Magisterský titul nebude možné získať bez najmenej jednoročnej absolventskej praxe.
  • podporíme záujem o učiteľské smery medzi najlepšími študentmi. Poskytneme štipendiá 6000 Eur ročne pre 300 najlepších študentov vybraných smerov, v ktorých máme najväčší nedostatok pedagógov. Štipendium podmienime záväzkom odpracovať v školstve minimálne 3 roky po absolvovaní štúdia.
  • Prepojíme celoživotné vzdelávanie učiteľov s ich prípravou na univerzitách a uzatvoríme kruh vzdelávania. Pedagogické fakulty budú integrované s existujúcimi metodicko-pedagogickými centrami. V novom postavení sa stanú zároveň centrami profesijného rozvoja učiteľov. Reagovať budú na aktuálne potreby a dopyt učiteľov.

Deti sa lepšie učia bez stresu a šikany

 • Škola sa musí stať miestom, v ktorom žiaci tvoria a objavujú svoje talenty, nie miestom, kde sa hľadajú ich chyby. Prvé tri ročníky sú kľúčové pre rozvoj vzťahu dieťaťa k učeniu. Zrušíme v nich preto známkovanie a domáce úlohy budú nepovinné. Deti na prvom stupni nemajú chodiť do školy na to, aby sa dozvedeli, čo sa majú doma naučiť. Škola vytvorí priestor, aby žiaci všetku základnú látku prebrali v čase, ktorý v nej strávia.
 • V hodnotení žiakov sa školy zamerajú viac na overovanie nadobudnutých zručností, skutočného porozumenia, chápania súvislostí a schopnosti aplikovať poznatky v nových situáciách. Podporíme viac rozvojovej slovnej spätnej väzby a hodnotenie delty žiaka, t.j. o koľko sa posunul voči svojmu vlastnému výkonu z minulosti.
 • Zvýšime počet osobných asistentov žiakov, asistentov učiteľov, školských psychológov schopných predchádzať šikane a kyberšikane, špeciálnych pedagógov, školských zdravotných sestier, sociálnych pedagógov a pomocných vychovávateľov.

Škôlky pre všetkých, dobre fungujúce a dostatočne financované školy

 • Poskytneme kvalitnú ranú starostlivosť pre deti už od 2 rokov všetkým rodičov, ktorí budú mať o túto službu štátu záujem. Vybudujeme integrovanú a primerane diverzifikovanú sieť ranej starostlivosti a vzdelávania detí od dvoch do šiestich rokov. Starostlivosť v najranejšom veku (od 2 do 3 rokov) pritom nebude len sociálnou službou, ale poskytne deťom aj kvalifikované podnety pre ich rozvoj.
 • Kým nepríde k širokej dohode o budúcom usporiadaní a financovaní kompetencií v štáte medzi centrálnou a samosprávnou úrovňou, vrátane oblasti školstva, navrhujeme minimalizovať dohadovacie konanie a odstrániť najvypuklejšie nedostatky súčasného spôsobu financovania malých škôl.

Menej byrokracie, viac podpory a slobody pre školy

 • Znížime byrokratickú záťaž pre učiteľov a riaditeľov. Jeden údaj si bude môcť štát pýtať od školy iba jedenkrát. Štátna inštitúcia si od školy nebude pýtať údaj, ktorý dokáže získať od inej štátnej inštitúcie.
 • Rezort bude školy predovšetkým podporovať a až následne kontrolovať:
  • zlepšíme komunikáciu ministerstva školstva smerom k školám a odbory školstva okresných úradov začnú poskytovať podporu, akú školy dostávali pred zrušením krajských školských úradov;
  • dokončíme prestavbu školskej inšpekcie tak, aby okrem kontroly aj partnersky pomáhala školám v rozvoji. Školám bude poskytovať spätnú väzbu a poradenstvo v kľúčových aspektoch pedagogického procesu so zameraním na kvalitu a na dosahovanie cieľov, ktoré si stanovia.
 • Zavedieme automatickú možnosť realizovať inovácie vo vzdelávaní, ak škola splní všetky podmienky pre takéto experimenty. Vytvoríme granty na šírenie inovácií a príkladov dobrej praxe.

Práca s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a inkluzívne vzdelávanie

Na Slovensku spomedzi všetkých krajín OECD najviac závisia dobré výsledky dieťaťa v škole od majetkových pomerov jeho rodičov. Deti z chudobnejších rodín dosahujú horšie výsledky, než ich vrstovníci z lepších pomerov. Vzdelanie má byť pritom jedným z kľúčových nástrojov na znižovanie problému generačnej chudoby. Prijmeme opatrenia na vyrovnávanie šancí pre znevýhodnené deti:

 • Pred nástupom detí do školy zabezpečíme v prípade potreby už od 3-4 rokov veku dieťaťa jeho diagnostiku a prípadnú intervenciu. Zameriame sa na prácu s deťmi, ktorých materinský jazyk sa odlišuje od vyučovacieho jazyka. Znížime tak počet detí v špeciálnych školách.
 • Keď neprídu deti do škôlok, prídu škôlky za deťmi. Pre deti z marginalizovaných komunít zriadime špecializované vysunuté pracoviská ranej starostlivosti v ich komunitách.
 • Minimalizujeme potrebu opakovať ročník, nakoľko často spôsobuje, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nedokončia ani základnú školu. Zvýšime podporu zo strany asistentov a špeciálnych pedagógov, ale aj rôznymi formami doučovania tak, aby sme pomohli všetkým pomalšie napredujúcim deťom úspešne ukončiť školskú dochádzku.
 • Znížime pedagogický úväzok pre učiteľov vyučujúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali možnosť dodatočného tréningu na vzdelávanie takýchto detí.
 • Finančne aj metodicky podporíme zavedenie programov neformálneho vzdelávania pre deti zo znevýhodneného prostredia.
 • Chceme, aby vzdelávanie bolo inkluzívne, preto:
  • Umožníme pôsobenie asistentov učiteľa na všetkých stupňoch aj typoch škôl, kde to bude opodstatnené.
  • Znížime počet žiakov v triedach tam, kde to bude potrebné pre lepšie začlenenie znevýhodnených detí. Učiteľom poskytneme sústavnú a kvalifikovanú podporu v začleňovaní takýchto žiakov, a to aj budovaním inkluzívnych tímov na školách pozostávajúcich zo špeciálnych pedagógov, školských psychológov, školských zdravotných sestier a asistentov učiteľov.
  • Umožníme osobným asistentom, aby pomáhali žiakom pri samoobslužných činnostiach a potrebách. Zabezpečíme, aby boli postupne budovy všetkých škôl a školských zariadení bezbariérové.

 

Výučba a výskum sú úzko prepojené aspekty kvalitného a efektívneho vysokoškolského vzdelávania. Neexistuje dôvod na hľadanie slovenských špecifík, mnohé problémy porovnateľné s tými našimi už boli úspešne vyriešené v zahraničí. Často sa stačí nechať inšpirovať. Odpoveďou na problémy v našom vysokom školstve a vo vede bude podpora kvality a internacionalizácia.

 Vo vysokom školstve odmeníme kvalitu, zrušíme nekvalitné univerzity

 • Dokončíme rozdelenie univerzít na výskumné a vzdelávacie, aby sa mohli sústrediť na to, v čom sú dobré. V oboch kategóriách budeme hľadať a podporovať kvalitu. Ak univerzity nebudú schopné preukázať kvalitu ani v jednej z oblastí, na podnet nezávislej Akreditačnej agentúry ich zrušíme.
 • Začneme hodnotiť kvalitu výučby na vysokých školách a zohľadníme ju pri financovaní inštitúcií. Podporíme nezávislé hodnotenie, ktoré berie do úvahy viaceré aspekty výučby a vzdelávania, podiel zahraničných študentov a lektorov, prepojenosť štúdia s praxou, študentské dotazníky a ocenenia pre najlepších učiteľov.

Transparentné a stabilné financovanie pomáha najkvalitnejším

 • Zjednodušíme systém a zavedieme niekoľkoročnú stabilitu pravidiel financovania, vrátane prostriedkov na rekonštrukcie univerzitných internátov.
 • Výrazne posilníme súťažné financovanie na základe merateľných a medzinárodne porovnateľných ukazovateľov. Nezávislé zahraničné hodnotenia nám pomôžu vrátiť dôveru v grantový systém. Zvýšime tak tiež šance pritiahnuť kvalitných akademikov zo zahraničia.

Podporíme medzinárodné ambície

 • Po vzore Fínska vytvoríme podmienky pre dramatický rozvoj jednej slovenskej univerzity tak, aby sa prebojovala medzi najlepších 100 svetových univerzít do 10 rokov. Za najrealistickejší model považujeme spojenie najlepších existujúcich univerzít podľa vzoru Aalto University. Súčasťou tejto univerzity musí byť aj špičková pedagogická fakulta.
 • Podporíme zavedenie štandardnej paralelnej výučby v angličtine, rozvoj viacodborových a prierezových (interdisciplinárnych) študijných smerov, lepšie prepojenie výučby s praxou a posilnenie výučby mäkkých zručností.
 • Podporíme internacionalizáciu slovenských vysokých škôl a SAV, vytvoríme podporný mechanizmus pre ich sieťovanie a zapájanie do európskych a medzinárodných projektov.

Vytvoríme priestor pre schopných a čestných

 • Zvýšime nároky na kvalitu rektorov a dekanov s cieľom zvýšiť podiel jazykovo aj manažérsky pripravených akademických predstaviteľov so skúsenosťami aj z mimoakademického prostredia. Na druhej strane posilníme ich kompetencie tak, aby mohli efektívnejšie manažovať ich univerzity.
 • Podporíme PhD. štúdium na Slovensku s cieľom zastaviť exodus najlepších absolventov do zahraničia. Zlepšíme legislatívne postavenie študentov, ich ohodnotenie, podporíme tútorské a rozvojové programy prepájajúce PhD. študentov z rôznych odborov a zavedieme granty pre medzinárodnú PhD. mobilitu. Univerzity získajú viac peňazí za kvalitné výstupy vedeckej činnosti doktorandov.
 • Akademické tituly profesor a docent definitívne prepojíme s pozíciou, na ktorej akademik na univerzite pôsobí, nie s jeho osobou. Študijné programy tak budú garantovať ľudia, ktorí spĺňajú centrálne stanovené kvalifikačné predpoklady. Zvýši sa konkurencia medzi garantmi a vytvorí sa tlak na kontinuálnu kvalitu ich vedeckej činnosti.
 • Radikálne zvýšime prah citlivosti voči neetickým praktikám na vysokých školách. Umožníme anulovať diplomy získane podvodom, napr. plagiátorstvom.

Svetová veda a inovácie zo Slovenska s jasnými pravidlami

 • Urobíme hĺbkovú zmenu existujúcich grantových schém, zjednotíme ich princípy a reštrukturalizujeme Agentúru na podporu vedy a výskumu (APVV) s cieľom:
  • zastaviť korupciu a konflikty záujmov zavedením efektívneho systému evaluácie grantov podľa vzoru zahraničných agentúr;
  • angažovať viac nezávislých zahraničných oponentov a prihliadať na doterajšie objektívne výsledky vedcov v medzinárodných systémoch merania;
  • rozdeliť spôsoby financovania a hodnotenia projektov primárneho a aplikovaného výskumu podľa tzv. Technology Readiness Level metriky;
  • vytvoriť robustný a štandardizovaný systém väčších a dlhodobejších APVV grantov a reštrukturalizovať Výskumnú agentúru.
 • Zjednodušíme súčasný spôsob verejného obstarávania, zodpovednosť za využitie pridelených prostriedkov prenesieme na vedecký tím. Kontrola bude prísna, ale zameraná na výstupy projektu, nie na formality nákupov.

Viac peňazí do vedy a výskumu, ale transparentne

 • Výrazne zvýšime verejné zdroje na vedu a výskum, primárne cez súťažné financovanie.
 • Zavedieme motivačné mechanizmy pre podporu súkromných investícií do výskumu, napríklad formou spolufinancovania projektov biznis-akademickej spolupráce, tzv. matching funds. Prostriedky budú alokované výlučne cez transparentné nárokovateľné schémy financovania, grantové agentúry a otvorené súťaže.
 • Zabezpečíme transparentné rozdeľovanie štrukturálnych fondov, odbúrame nepotrebnú byrokratickú záťaž a podporíme plynulé čerpanie fondov v rámci programového obdobia tak, aby sa predišlo nesystémovému rýchlemu čerpaniu v závere obdobia.
 • Podporíme zverejňovanie kvantitatívnych rebríčkov a hodnotenie vedy a výskumu na základe merateľných, medzinárodne etablovaných metrík.

 

Kvalitné celoživotné vzdelávanie je kľúčom k využitiu príležitostí, ktoré nám ponúka meniaci sa trh práce. Ak toto vzdelávanie nedokážeme naštartovať, staneme sa obeťou technologickej revolúcie a zmien vo svetovom hospodárstve. Svet na nás nepočká.

 • Podporíme stredné odborné školy v poskytovaní programov post-sekundárneho odborného vzdelávania a univerzity v poskytovaní skrátených cyklov terciárneho vzdelávania, ktoré flexibilne reagujú na trh práce.
 • Podporíme univerzity poskytujúce kvalitné kurzy v rámci celoživotného vzdelávania
 • V spolupráci so zamestnávateľmi zadefinujeme systém uznávania kvalifikácií z neformálneho vzdelávania

 

Nedostatok aktívneho spôsobu života je jedným z fenoménov dnešnej doby. Jedným z jeho dôsledkov je znížená schopnosť učiť sa. Musíme preto vytvoriť lepšie podmienky na aktívne zapojenie žiakov základných a stredných škôl do povinných, ale aj voľnočasových pohybových a športových aktivít. Zameriame sa tiež na efektívnejšiu podporu profesionálneho športu a štátnej reprezentácie.

Radosť so zdravého životného štýlu

 • Zvýšime atraktívnosť obsahu hodín telesnej výchovy a športu na všetkých typoch základných a stredných škôl vytvorením potrebných priestorových, materiálnych a personálnych podmienok s dôrazom na dobudovanie chýbajúcich telocviční. Hodiny orientujeme smerom k aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu (tzv. well-being concept). Zavedieme tiež ich prepojenie na hodiny biológie.
 • Radikálne zmeníme stravovanie v školách:
  • Viac zeleniny a lokálnej produkcie na úkor uhľohydrátov a polotovarov
  • Sflexibilníme normy tak, aby umožnili školám poskytovať stravovanie formou švédskych stolov
  • Školský obed poskytne príležitosť k osvete a v výchove k zdravému stravovaniu
 • Motivujeme organizátorov mimoškolských a voľnočasových aktivít, aby zvýšili dostupnosť pohybovo intenzívnych záujmových činností spojených s častým pobytom v prírode (napríklad turistika) pre tie deti, ktoré neinklinujú k športovému súťaženiu.

Otvorené školské dvory a športoviská pre všetkých

 • Podporíme rekonštrukciu a budovanie novej verejnej športovej infraštruktúry na školách a koncept otvorenej školy, aby školské dvory ostali otvorené na športovanie detí a verejnosti aj po ukončení vyučovania. Do 17:00 bude počas pracovných dní na školských dvoroch kvalifikovaný dozor.

Transparentné a premyslené financovanie športu

 • Upravíme zákon o športe s cieľom odstrániť jeho negatívne dopady, najmä zvýšenú administratívu a odstránime problémy s informačným systémom v športe. Otvoríme tiež väčší priestor pre financovanie športu z komerčnej sféry.
 • Zavedieme jednotný a prehľadný systém financovania športu zo zdrojov ústrednej štátnej správy a regionálnej správy. Štát vytvorí prostredie aktivizujúce záujem o financovanie športových a pohybových aktivít z podnikateľského prostredia.

Nájdeme a podporíme budúce hviezdy

 • Podľa vzoru úspešných štátov zlepšíme podmienky pre vrcholovú športovú prípravu talentovanej mládeže predovšetkým prepojením stredoškolského odborného štúdia so športovou prípravou na stredných športových školách.
 • Zintegrujeme organizačné zastrešenie vrcholovej športovej prípravy s cieľom zvýšiť kvalitu výsledkov športovcov na medzinárodnej úrovni. Zavedieme jasné kritériá pre zaradenie športovcov s vysokým predpokladom nárastu športovej výkonnosti do vrcholovej prípravy.

 

***

Koncepciu pre Školstvo, vzdelávanie, vedu a šport vytvoril tím expertov. Niektorých z nich som predstavil v dávnejšom blogu.

 

 

 

*

Teraz najčítanejšie

Michal Kovács

Som odborným garantom programu Školstvo a Veda strany ZA ĽUDÍ. Pôsobil som vo vzdelávaní a komunikácii, pracoval som v manažmente medzinárodnej korporácie, neziskových organizácií a verejnej vysokej školy.