Denník N

Pomôcka pre podnikateľov. Na aké výdavky nezabudnúť na konci roka?

Rok 2019 sa pomaly končí. Milí podnikatelia, okrem písania listov Ježiskovi a bilancovania v kruhu rodiny, by ste si mali vo svojom vlastnom záujme ešte predtým zhodnotiť a „upratať“ vo výdavkoch a nákladoch vášho podnikania.

 

Ak podnikáte ako fyzická osoba, reálnymi výdavkami musíte mať uhradené všetko, čo by ste si chceli uplatniť v daňových výdavkoch. Ak podnikáte ako právnická osoba, teda firma, existujú výdavky, ktoré môžu byť nákladmi až po ich uhradení, napriek tomu, že v podvojnom účtovníctva sa podmienka zaplatenia všeobecne neuplatňuje.

Tých výdavkov je viac, v tomto blogu spomeniem tie najčastejšie, s ktorými sa stretne takmer každá firma. Tu je šesť z nich a pár poznámok ku každému:

1. Nájomné za prenájom hmotného majetku (hnuteľnej veci, nehnuteľnosti) a nehmotného majetku (napr. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, návrhov modelov, plánov, odplaty za poskytnutie alebo použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu).

V prípade, žeby bola nehnuteľnosť vypožičaná bezplatne, vypožičiavateľ si môže do daňových výdavkov (nákladov) zahrnúť len výdavky na energie, ktoré vynaloží v súvislosti s užívaním zapožičanej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Pri prenájmoch je potrebné mať na pamäti rozdiel medzi výpožičkou (bezplatne) a prenájmom (za odmenu), pretože pri výpožičke je rozsah daňových výdavkov veľmi obmedzený.

2. Výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie

3. Výdavky (náklady) na prieskum trhu

Do tejto skupiny výdavkov podľa usmernenia Finančnej správy nepatria len výdavky na marketingové štúdie a prieskumy trhu, ale aj akékoľvek štúdie iného druhu, napríklad výrobné. Uznanie týchto druhov výdavkov je potrebné mať veľmi dobre zdokumentované. Určite výtlačkami samotných štúdií, rovnako ako akéhokoľvek dôkazového materiálu, komunikácií, ktoré by oprávnenosť ceny a výdavku potvrdili.

4. Odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa sprostredkovania

Výdavky na odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv uzatvorených podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka, sú daňovými výdavkami podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. 1. 2015 najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

5. Výdavky (náklady) na vybrané poradenské a právne služby

Tu je potrebné upozorniť na to, že medzi vybrané poradenské služby patrí napríklad aj účtovníctvo, právne služby, služby audítora, či daňového poradcu.

6. Výdavky na charitatívnu reklamu

Ak ste počas roka uzatvorili zmluvu o charitatívnej reklame, alebo sa takúto chystáte ešte uzatvoriť s občianskym združením, nadáciou alebo neziskovou organizáciou, výdavky ktoré takejto organizácii poukážete sú daňovými výdavkami až po zaplatení. Príjemca môže takto získané prostriedky minúť až do konca budúceho roka a do výšky 20 000 eur/rok sú pre neho oslobodené od dane z príjmov.

Ak máte vo svojom účtovníctve neuhradené faktúry za vyššie uvedené výdavky a chcete ich mať v nákladoch roku 2019, tieto záväzky musíte do konca roka uhradiť. Ak viete, že ste takéto služby odoberali a ešte vám neboli vyfakturované, ponaháňajte svojich dodávateľov s vystavením daňového dokladu a rovnako realizujte úhradu do konca roku.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.