Denník N

Škola tretieho tisícročia

20.výročie založenia Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Je jedinečné, že na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby sa spája úžasné materiálno-technické vybavenie jednotlivých učební a ateliérov a kvalitná výuka, zabezpečovaná odborníkmi z praxe, v odbore Animovanej tvorby, sú to napríklad Ing. arch. Jaroslav Baran, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Dušan Blahút PhD., na škole dlho pôsobil jeden z posledných špičkových animátorov bábkového filmu Štefan Martauz, Marián Jaššo, akad. mal. Ľudmila Pavolová, Ľudmila Némethová, Jozef Zajac a mnoho ďalších osobností. Tento súzvuk profesionality a vybavenia školy jednoznačne zabezpečuje škole popredné miesto medzi inými strednými umeleckými školami na Slovensku a aj v Európe. Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby má veľmi kvalitné dvojročné pomaturitné štúdium. Je to možno zárodok budúceho bakalárskeho štúdia, ktoré bolo už v minulosti akreditované…
Jediným zmyslom SŠUPAT je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie, ktoré im zabezpečí profesijnú prípravu a možnosť pokračovania v ďalšom vysokoškolskom štúdiu. Pani zriaďovateľka a generálna riaditeľka SŠUPAT, Mgr. Viera Zavarčíková, veľmi pozorne sleduje, aby pedagógovia zrozumiteľne a na špičkovej úrovni poskytovali žiakom vzdelávanie a preto sa škola umiestňuje na súťaži, či všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov na prvých miestach. Svedčí o tom množstvo diplomov. Každoročne študenti chodia na výmenné študijné pobyty Erasmus, ktoré im umožňujú konfrontovať sa a doplňovať svoje znalosti v jednotlivých študijných odboroch inde v Európe. Sú to cenné skúsenosti, ktoré žiakov pripravujú aj na možnosť ďalšieho vysokoškolského štúdia v zahraničí v cudzom jazyku. Tento rok sú študenti grafického dizajnu v škole Ametikool v Kureessare v Estónsku a v Lotyšsku.

Jedným z vyvrcholení každého školského roku je Animofest, medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl. Tento jednodňový júnový festival je jedinečný práve svojou orientáciou na tvorbu stredoškolákov. Maturanti SŠUPAT konfrontujú svoje animované filmy s filmami stredoškolákov z celého sveta. Festival bol založený v roku 2006 jeho zakladateľkou a riaditeľkou Mgr. Vierou Zavarčíkovou. Súčasťou festivalu sú aj iné súťaže súvisiace s piatimi študijnými odbormi školy. UAT GRAPHIC – pre študentov grafického dizajnu, UAT PHOTO – pre študentov fotografického dizajnu, UAT FASHION – pre študentov odevného dizajnu, UAT FILM – pre študentov obrazovej a zvukovej tvorby – kamera, zvuk, strih.
Víťazi jednotlivých súťaží získavajú okrem trofeje aj peňažnú odmenu (od 500 do 100 eur).
Po Animofeste nasleduje slávnostné vyraďovanie absolventov.

Sú to pre študentov školy nezabudnuteľné zážitky. A tým sa táto škola tretieho tisícročia snaží byť. Neopakovateľnou skúsenosťou a oporou znalosťami získanými na pôde školy, ktoré si absolventi ponesú ďalej, do celého života. Nie je preto náhodou, že množstvo absolventov školy sa presadilo a sú úspešnými profesionálmi vo svojich odboroch.
17. januára 2020 sa v športovej hale SŠUPAT uskutoční oslava 20. výročia založenia školy, na ktorú verejnosť srdečne pozývame.

Teraz najčítanejšie

Ján Slovák

Prešiel som viacerými profesiami: televízny režisér, dekoračný výtvarník, 2D, 3D grafik, ilustrátor až napokon umelecký pedagóg.