Denník N

Rozhovor s Katarínou Lazárovou, učiteľkou fotografického dizajnu na SŠUP animovanej tvorby

Rozhovor o fotografickom dizajne na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Foto : Annamária Jelínková, študentka SŠUPAT

Mgr. Katarína Lazárová
Po štúdiu Pedagogickej fakulty Komenského univerzity v odbore učiteľstvo výtvarného umenia pokračovala na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Intenzívne sa zaujíma o klasickú čiernobielu fotografiu. V Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby vyučuje výtvarnú prípravu a fotografickú tvorbu a prax.

 

  • Ahoj Katka, svoje štúdium si doteraz ukončila v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Aké postupy pedagogické a technologické si si priniesla na našu SŠUP animovanej tvorby?

Vysoká škola výtvarných umení ma obohatila hlavne o súčasné postupy v technickom spracovaní obrazu, poznatky z dejín fotografie. Využívam aj skupinovú prácu v hodnotení rôznych zadaní a tém, kde sa študenti učia aj vzájomnej komunikácii a sebareflexii. Takto po určitom čase môžem povedať, že absolvovanie doplnkového štúdia na VŠVU, kde som mohla získať nové zručnosti v oblasti fotografie, bolo dobrým rozhodnutím.

Foto : Katarína Lazárová
  • Aká bola príprava Rebecci Hulmanovej na súťaž Prvky okolo nás, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde sa umiestnila na 1.mieste v kategórií študenti stredných škôl?

O súťaži sme sa dozvedeli od našej koordinátorky Mgr. Staši Samoukovič, ktorá nám súťaž predstavila. Nepriamo sme sa na súťaž pripravovali dávno predtým, ako nám bola zadaná téma, pretože sa tejto problematike venujeme na mojich vyučovacích hodinách dlhodobo. Samotná príprava prebiehala krátko, ale o to intenzívnejšie. Viacerí študenti pracovali na tejto téme spoločne a vzájomne sa inšpirovali a pomáhali si. Čo prirodzene pomohlo aj Rebecce, ktorá výsledok zastrešila pod svojim menom.

  • Bol zložitý technologický postup pri tvorbe víťaznej fotografie?

Rebecca pracovala v skupinke spolu so spolužiačkami. Fotografia vznikla vo fotografickom ateliéri. Hlavným predmetom bol rozbitý pohár s vodou, ktorý výtvarne dotvárali luminografiou. Využívali na to dlhý expozičný čas.

Foto: Rebecca Hulmanová – 1.B
  • Na SŠUPAT učíš okrem iných predmetov fotografickú tvorbu a prax. Rozveď prosím ich obsahovú náplň.

Na našej škole vyučujem prvý a druhý ročník odbor fotografický dizajn. Prvý ročník je zameraný na základné vnímanie kompozície a postupné zoznamovanie sa s technickým obrazom. Vyučovací proces sa zameriava hlavne na základné technologické vedomosti, sústreďuje sa na technológiu fotografie a na správne komponovanie obrazu.  V druhom ročníku sa zadanie špecifikuje na rôzne fotografické žánre. Študentov sa snažím smerovať k dôležitosti autorského prístupu v ich fotografickej tvorbe. Odbor fotografický dizajn sa sústreďuje nielen na umeleckú fotografiu, ale aj úžitkovú fotografiu s výtvarným presahom. Snažíme sa ich k tomu spoločne viesť aj s kolegom, dokumentárnym fotografom Matúšom Zajacom.

Katarína Lazárová so študentkou a študentmi SSUŠAT ( foto: Róbert Valent )
  • Minulý rok ste boli so študentkami fotografického dizajnu na Erazmus stáži v Lotyšsku. Čo im to prinieslo?

Erazmus na partnerskej škole Nacionala Makslu Viduskola Janisa Rosenthala v Rige bol zameraný na fotografovanie architektúry a mestskej krajiny Rigy analógovou technikou. Študentky mali vytvoriť 15 až 20 vyzväčšovaných fotografií s použitím fototechniky Linhof. Počas stáže ich viedol odborný pedagóg Raimo Lielbridis, ktorý sa vo svojej fotografickej tvorbe zameriava prevažne na analógový proces. Študentky tento pobyt obohatil z viacero hľadísk. Prehĺbili sa nielen ich teoretické vedomosti o technike a technológii, ktoré získali na teoretických a odborných hodinách fotografie s p. Zajacom, ale hlavne praktické zručnosti pri použití tejto historickej techniky. Naučili sa pracovať s veľkoformátovým fotoaparátom značky Linhof a jeho následne spracovanie negatívov mokrým procesom. Z technológie pokročili a obohatili svoje vedomosti o špeciálnu techniku kipovania, ktorá sa využíva prevažne pri fotografovaní architektúry. Naučili sa vnímať prostredie, spoznávať kultúru mestskej krajiny v Rige cez fotografickú kompozíciu s dôležitosťou na ich autorský prístup a rukopis. Získali nový pohľad na ich tvorbu od odborného pedagóga p. Lielbiridisa. Naša škola je zameraná prevažne na digitálnu fotografiu, čo študentkám umožnilo rozšíriť si znalosti o historickú analógovú fotografickú techniku.

  • Všimol som si, že učíš žiakov aj prácu vo fotografickom laboratóriu klasický mokrý proces vyvolávania a zväčšovania fotografií. Povedz o tom prosím viac…

Študentom a študentkám sa snažíme ukázať aj čaro klasického mokrého procesu vyvolávania a zväčšovania fotografií, ktorý je náročnejší a zdĺhavejší. Naše laboratórium je prispôsobené na čiernobielu fotografiu. V prvom ročníku si osvojujú základné zručnosti klasického mokrého procesu a prácu vo fotografickej komore. Naučia sa sami vyvolávať negatívy a následne vyzväčšovať svoje fotografie. Vo vyšších ročníkoch nechávame na študentov, či sa rozhodnú aj ďalej tejto problematike venovať.

  • Aké máš nápady do budúcna, čomu by si sa chcela venovať v rámci predmetu fotografie so študentami?

Do budúcnosti mám v pláne viac organizovať prezentácie prác na škole nielen pred odborným publikom. Myslím, že by bolo zaujímavé začať vydávať náš vlastný fotočasopis v spolupráci s našimi grafickými dizajnérmi. Rada by som zintenzívnila účinnosť využívania medzipredmetových vzťahov pri realizácii rôznych tém a projektov so študentami.

 

Ďakujem Katka za rozhovor…

Mgr.art. Ján Slovák

Teraz najčítanejšie

Ján Slovák

Prešiel som viacerými profesiami: televízny režisér, dekoračný výtvarník, 2D, 3D grafik, ilustrátor až napokon umelecký pedagóg.