Denník N

Voľby 2023

Smer
0,00 %
PS
0,00 %
Hlas
0,00 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
0,00 %
Republika
0,00 %
SaS
0,00 %
KDH
0,00 %
SNS
0,00 %
Sme rodina
0,00 %
Demokrati
0,00 %
Aliancia
0,00 %
Modrí
0,00 %
Maďarské fórum
0,00 %
Piráti
0,00 %
Princíp
0,00 %
SOS
0,00 %
KSS
0,00 %
Vlastenecký blok
0,00 %
Spravodlivosť
0,00 %
SHO
0,00 %
My Slovensko
0,00 %
Srdce
0,00 %
SDKÚ
0,00 %
ĽSNS
0,00 %
Karma
0,00 %
Čaká sa na dáta
0,00 % spočítaných hlasov
Prejsť na výsledky

Obchod so zápisnicami

Príbeh Obce Haluzice je škola, ako sa domôcť svojho ústavného práva na informácie v slovenskom podaní. Odpoveď zatiaľ nepoznáme. Rovnako ako sme nevideli zápisnice Obecného zastupiteľstva Haluzíc. Podľa zákona 211/2000 Z.z. je obec povinná zverejňovať zápisnice z verejných schôdzí obvyklým spôsobom. Aj na webovom sídle, ak ho má zriadené. Ako však postupovať v prípade, že obec tak nerobí? Ťažko a hlavne pomaly.

Občianka Haluzíc sa rozhodla, keďže Obec zápisnice v zmysle zákona nezverejnila, že bude postupovať v zmysle § 14 infozákona a požiada o ich sprístupnenie.
Žiadosť zaslala dňa 26. marca 2019. Obec jej zápisnice nesprístupnila, avšak poslala jej list, v ktorom oznamuje, že po osobnom dohovore zápisnice poskytne k nahliadnutiu a môže si ich odfotiť. S dôvetkom, že kopírovanie na obecnom úrade je spoplatnené.
Tu by som spomenula skutočnosť, že zápisnice sú povinne zverejňovanou informáciou a obec by ich v zmysle zákona mala mať zverejnené na webovom sídle – v elektronickej podobe. Zároveň žiadateľke oznámili, že obecný úrad kopíruje dokumenty za 1 euro za stránku A4. Aj táto skutočnosť je v rozpore so zákonom. Nie iba preto, že obec nemá sprístupnený cenník úkonov spojených so zverejňovanými informáciami (a pravdepodobne ho nemá vôbec), ale aj preto, že § 21 infozákona jasne hovorí, že informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
Potom, čo sa žiadateľka dostavila na obecný úrad, jej starosta obce zápisnice ukázal s tým, že si ich má odfotiť, lebo kopírka je pokazená. Keďže to nebolo možné, žiadateľka požiadala o sprístupnenie informácií opakovane – novou žiadosťou.
Úrad nereagoval a nevydal ani rozhodnutie o neprístupnení požadovaných zápisníc. Preto sa obrátila na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom s návrhom na prejednanie priestupku. Okresný úrad vec prejednal a rozhodol, že konanie zastavuje, nakoľko skutok, o ktorom sa koná sa nestal. Zároveň nariadil žiadateľke zaplatiť  16 eur na trovy konania.
V odôvodnení sú uvedené aj argumenty pána starostu o tom, že si dokumenty mohla pozrieť, mali pokazenú kopírku (ako dlho?) a navrhovateľka zneužíva zákon o slobodnom prístupe k informáciám. On má však mnoho povinností a jej žiadosti ho zaťažujú. Ona ho nimi vraj zahlcuje.
Navrhovateľka namietala, že informácie nedostala ani do 17.7.2019, čiže do dňa prejednávania, napriek tomu, že bola ochotná na ne počkať. Navrhla tiež, že si zápisnice odkopíruje v najbližšom meste za 0,1 eura, čo jej však nebolo umožnené.

Podľa Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom sa priestupku dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií. Vykonaným dokazovaním správny orgán dospel k záveru, že v priestupkovom konaní nebolo preukázané, že skutok o ktorom sa koná naplnil skutkovú podstatu priestupku. Argumentoval okrem iného tým, že obvinený štatutár obce odmietol, že by porušil zákon o slobodnom prístupe k informáciám a trval na tom, že informácie sprístupnil, zákon neporušil a povinnosť si splnil.

Okresný úrad sa tiež odvolal na Rozsudok Najvyššieho súdu SR, že posudzovanie vecnej správnosti a správnosti postupu v konaní o sprístupnenie informácie nepatrí do pôsobnosti orgánu rozhodujúceho o priestupku. Preto správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, nie je oprávnený rozhodnúť, či osoba bola povinná informácie poskytnúť a v akom rozsahu.

Tu sa natíska otázka, či je nedostatočne jasne v zákone napísané, že zápisnice sú povinne zverejňovanou informáciou a preto úrad nemôže posúdiť porušenie tohto paragrafu infozákona. A tiež, že správny poriadok píše, že rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. V tomto prípade sa jednalo najmä o práva navrhovateľky na informácie, ktoré jej zaručujú zákony tohto štátu.

Navrhovateľka sa voči rozhodnutiu odvolala na Okresný úrad v Trenčíne. Ten potvrdil rozhodnutie Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom a nariadil jej zaplatiť ďalších 16 eur. Okrem iného sa v odôvodnení spomína, že správne orgány sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Zamýšľam sa nad tým, ktorých povinností, keďže tie, ktoré ukladá zákon obciam sú v tomto prípade nepodstatné. Rovnako správny orgán musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Čiže, mali okrem iného zistiť, že povinná osoba Obec Haluzice nezverejnila povinne zverejňovanú informáciu. Avšak primárne porušenie ústavného práva na informácie nikoho v tomto procese nezaujalo. Napriek tomu, že podľa odôvodnenia patrí vykonávanie dôkazov správnemu orgánu.

Navrhovateľka sa teda svojho práva nedovolala a požadované zápisnice stále nemá ani ona, ani ďalší občania, ktorí by k nim mali mať verejný prístup.

V závere rozhodnutie je napísané, že voči rozhodnutiu sa nie je možné odvolať, ale je možno dať ho preskúmať súdom.

A tu nasleduje ďalšia otázka. Bude súd posudzovať opätovne iba samotné formálne znenie rozhodnutia, najmä preto, že Najvyšší súd rozhodol, že posudzovanie vecnej správnosti a správnosti postupu v konaní o sprístupnenie informácie nepatrí do pôsobnosti orgánu rozhodujúceho o priestupku? Alebo vezme do úvahy aj to, že sa navrhovateľka stále nemôže domôcť zápisníc Obecného zastupiteľstva Obce Haluzice, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce (v zmysle zákona o obecnom zriadení) a bude rozhodovať aj o tom, že boli porušené jej práva, ktoré jej údajne garantuje Ústava SR a zákon o slobodnom prístupe k informáciám?

Rovnako je súdom preskúmateľné aj rozhodnutie obce o zamietnutí prístupu k informáciám. Obec však rozhodnutie nevydala a žiadateľka sa neodvolala, nakoľko dúfala, že jej informácie poskytnú. Okresný úrad rozhodol ako rozhodol a zápisnice k dispozícii nie sú.

Preto sa pýtam! Ako v skutočnosti podporujeme občiansku spoločnosť a participáciu, keď sa občan nevie domôcť ani informácií garantovaným legislatívou?!

A tiež nevyhnutná otázka – ako z tohto kruhu von?

Milena Veresová

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Teraz najčítanejšie

ZOMOS

ZOMOS je komunita aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest. Projekt ZORIENTUJ SA V SAMOSPRÁVE je tu pre Vás.