Denník N

Vzťahovo-abstrakčná činnosť (VAČ)

“Namiesto termínu životná skúsenosť budeme hovoriť radšej o strategickom duševnom orgáne a jeho strategickej orientácii. Nejde tu iba o hranie sa so slovíčkami. Strategický orgán je orgán a preto má tie dynamické vlastnosti, ktoré sú pre náš pohľad dôležité a ktoré v pojme životná skúsenosť necítime” (Archív Víta Hejného II, s. 265 §6. Strategický orgán)

intro
Som aktivista inšpirovania konštruktivistického vyučovania humanitných predmetov. Vŕtam sa v duševných súčiastkach/orgánoch Víta a Milana Hejného. Najdôležitejšou je strategický duševný orgán = blok Vzťahovo-abstrakčnej činnosti (VAČ), ktorý „existuje iba náznakovo“ (potenciálne), „vnorený do blokov zrakovej a sluchovej predstavy. V prvom rade teda ide o to, aby bol blok VAČ autonomizovaný“ (lebo on sám je plastickou vedomostnou štruktúrou – neuroplasticita). (Archív Víta Hejného II, s 248, §8. Počítanie – poznávací proces).

Štúdium Archívu Víta Hejného dokumentujem v blogu Kinetická Psychológia. Ak skočíš na jeho záver, ktorý začína odsekom „211219“, zistíš, že navrhujem prostredníctvom VAČ tvoriť aj humanitnú vedomostnú štruktúru. Ak tam neskočíš, nevadí, lebo aj tento text sa postupne samoprerába tak, že stačí.

slovníček
(S1) ‚konštruktivistické vyučovanie‘ – abstrakcie si vytváram a testujem svojou činnosťou (opak transmisívneho, induktívne)
(S2) ‚transmisívne vyučovanie‘ – abstrakcie prijímam hotové, objavujem ich trénovaním (opak konštruktivistického, deduktívne)
(S3) ‚stimulácia‘ – k automatickému, formálnemu mysleniu, k plneniu pokynov
(S4) ‚motivácia‘ – k neautomatickému, neformálnemu mysleniu, k tvorivosti
(S5) ‚životná skúsenosť‘ – strategický orgán VAČ
(S6) ‚VAČ‘ – vzťahová abstrakčná činnosť, ktorou si tvorím neformálne reprezentácie (opak pamäťovej činnosti)
(S7) ‚neformálne reprezentácie‘ – z ktorých viem odvodzovať ďalšie, preto sú také výkonné, pričom zaberajú malé miesto v pamäti
(S8) ‚formálne reprezentácie‘ – z ktorých neviem odvodzovať ďalšie, preto sú také nevýkonné, pričom zaberajú veľké miesto v pamäti

nápady pre využívanie VAČ aj pre humanitné predmety

a) automatická tvorba VAČ
[prerobiť všetky neživé komponenty humanitných didaktických prostredí do IoT-GAN agentov, ktoré by kontinuálne komunikovali svoje zmeny žiačkam/žiakom, učiteľkám/učiteľom (nosným aktérom) a stimulovali by ich ku automatickým bezmodelovým reakciám (reakcia ako opak re-prezentácie)]. CONS: tak sa VAČ tvoriť nedá. Preto je nápad a) v hranatých zátvorkách. A prechádzam k nápadu b).

slovníček
(S9) ‚re-prezentácia/kryštalizácia‘ – súčinnosť reprezentácií do nového, komprimovaného poschodia vedomostnej štruktúry
(S10) ‚komprimované poschodie vedomostnej štruktúry‘ – narastá hustota významu, aj jeho pamäťového uloženia

b) VAČ tvorba činnosťou
Deweyovský Bauhausovský PROS: dáva nosným aktérom možnosť tvoriť VAČ re-prezentácie vnútorne motivovanou činnosťou. (Inak to nejde).

intuícia použitia nápadu b) v humanitných predmetoch
Skúsme si predstaviť, že medzi číslami neexistujú žiadne vzťahy, čiže nemožno s nimi robiť žiadne operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, atď.). Vtedy sme tam, kde sme so slovami a vetami. Preto ak slovám a vetám prirobíme operácie (vyhľadávanie, triedenie, porovnávanie, modelovanie, atď.), ktoré sa činnostne transformujú do neformálnej tvorby VAČ – aby sa dala načrtávať miera ich vzťahových zmien, rovnicovať/maticovať/rotovať ich symetria, atď. – sme so slovami/vetami tam, kde s číslami…

slovníček
(S11) ‚činnostná transfomácia do neformálnej tvorby/transformačná činnostná operácia‘ – opak pamäťového preberania hotových poznatkov, vykonávam zámernú činnosť, ktorou si tvorím VAČ, viď aj (S6)
(S12) ‚načrtrávať miery ich zmien‘ – v tom zmysle ako v Kalkuluse
(S13) ‚maticovanie vzťahov‘ – v tom zmysle ako v Lineárnej algebre

jednoduchosť implementácie nápadu b)
Netreba nič prerábať. Zvyšovať príčinnú súvislosť existujúcich poznatkov sa dá činnosťami, ktoré operacionalizujú ich statickosť do suroviny pre VAČ (viď S12, S13). V nej sa zbavujú induktívneho biasu (prekoncepcií/predchádzajúcich skúseností) aj neflexibilnej vševedúcnosti (pamäťových poznatkov), (Underfitting, Overfitting).

slovníček
(S14) ‚induktívny bias‘ – autorita predchádzajúcej skúsenosti
(S15) ‚neflexibilná vševedúcnosť‘ – autorita prevzatých pamäťových poznatkov, viď aj (S8)
———————————————————————————————–
… intuícia použitia nápadu b) ma vedie k snahe vytvoriť jednu VAČ-transformačnú činnosť (topikové modelovanie). Riadim sa pritom nasledovnými princípmi/cieľmi
———————————————————————————————–
Hlavný je skrytý – používať/rozvíjať svoj strategický orgán, VAČ. Vedľajší je viditeľný, vytvoriť tým didaktický nástroj topikového modelovania.

vedľajší
Chcem vytvoriť slovenčinový/češtinový nástroj topikového modelovania. Použijem na to české preklady textov predsokratikov, konkrétne Thalésa. (Milujem starých Grékov. To však neznamená, že milujem ich mocenský, utláčajúci, tzv. ochranársky postoj ku ženám, viditeľný aj z Thalésových textov. Práve tento ich demotivačný postoj viedol k porážke jedného z ich úžasných vynálezov, demokracie.)

hlavný
Tvorba VAČ-pojmov ako princípov, ktorými sa približujem k ‚vedľajšiemu cieľu‘.

——————————————————————————————
… pozri si prvý pokus/omyl splniť vedľajší cieľ (príklad). Je to zobrazenie plnenia môjho hlavného cieľa
——————————————————————————————

príklad

1 činnosť: hľadanie súčiastok topikového modelovania

Zisťujem aktuálnu situáciu:

http://www2.fiit.stuba.sk/iitsrc/iit-src2019-proceedings.pdf

2 činnosť: hľadanie náhradných súčiastok (workaroundy a lešenia)

Hľadám ďalej. Sľubný sa zdá Pythonovský modul Polyglot, ktorý si nainštalujem do Linuxu
sudo pip install polyglot
Successfully installed polyglot-16.7.4

Potom ho importnem v Pythone
import polyglot
from polyglot.text import Text, Word

lenže to sa Pythonu nepáči, chýbajú mu moduly ‘icu’ a ‘morfessor’

Našiel som workaround


Skúšam
sudo brew install icu4

3 činnosť: inštalácia 1 súčiastky

To však nefunguje. Ale Linux ponúka lešenie
Command ‚brew‘ not found, but can be installed with:
sudo apt install linuxbrew-wrapper

Takže som inštaloval linuxbrew-wrapper a po ňom som chcel inštalovať
sudo brew install icu4

Linux k tomu dáva ďalšie lešenie
W: be careful as root.
Don‘>t run this as root!

Tak som to skúsil nainštalovať ako
sudo pip install pyicu
Successfully installed pyicu-2.4.2

pip install pycld2
Linuxu sa síce niečo nepáčilo
Keyring is skipped due to an exception: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service ‚org.freedesktop.secrets‘: timed out (service_start_timeout=120000ms),
ale nakoniec to nainštaloval
Successfully installed pycld2-0.41

Postupne som nainštaloval všetky potrebné packages
pip install morfessor
Successfully installed morfessor-2.0.6

polyglot download embeddings2.sk
polyglot download embeddings2.cs
polyglot download embeddings2.en
polyglot download ner2.sk
polyglot download ner2.cs
polyglot download ner2.en
polyglot download pos2.cs
polyglot download pos2.en
polyglot download pos2.sk
[polyglot_data] Error loading pos2.sk: Package ‚pos2.sk‘ not found in
[polyglot_data] index
Error installing package. Retry? [n/y/e]
čiže slovenčina nebude vediet robit tagging
polyglot download sentiment2.sk
polyglot download sentiment2.cs
polyglot download sentiment2.en
polyglot download morph2.sk
polyglot download morph2.cs
polyglot download morph2.en
polyglot download transliteration2.sk
polyglot download transliteration2.cs
polyglot download transliteration2.en

4 činnosť: testovanie 1 súčiastky
import polyglot
toto išlo aj predtým

from polyglot.text import Text, Word
tuto to predtým spadlo s hláškou, že nemá icu, teraz to vzalo

4.1 činnosť: detekcia textu v SK/CS funguje
text = Text(„Ahoj, ako sa máš.“)

print(„Language Detected: Code={}, Name={}\n“.format(text.language.code, text.language.name))
print(„Language Detected: Code={}, Name={}\n“.format(text.language.code, text.language.name))
Language Detected: Code=sk, Name=Slovak

skusim aj češtinu:
text = Text(„Thalés prý první dokázal, že kruh se průměrem dělí na dvě stejné části.“)
print(„Language Detected: Code={}, Name={}\n“.format(text.language.code, text.language.name))
Language Detected: Code=cs, Name=Czech

4.2 činnosť: tokenizácia CS slov funguje
zen = Text(„Osudu vděčí za tři věci;“
„za první, že se narodil jako člověk a ne jako zvíře;“
„za druhou, že se narodil jako muž a ne jako žena;“
„za třetí, že se narodil jako Řek a ne jako barbar.“
)
print(zen.words)

[‚Osudu‘, ‚vděčí‘, ‚za‘, ‚tři‘, ‚věci‘, ‚;‘, ‚za‘, ‚první‘, ‚,‘, ‚že‘, ‚se‘, ‚narodil‘, ‚jako‘, ‚člověk‘, ‚a‘, ‚ne‘, ‚jako‘, ‚zvíře‘, ‚;‘, ‚za‘, ‚druhou‘, ‚,‘, ‚že‘, ‚se‘, ‚narodil‘, ‚jako‘, ‚muž‘, ‚a‘, ‚ne‘, ‚jako‘, ‚žena‘, ‚;‘, ‚za‘, ‚třetí‘, ‚,‘, ‚že‘, ‚se‘, ‚narodil‘, ‚jako‘, ‚Řek‘, ‚a‘, ‚ne‘, ‚jako‘, ‚barbar‘, ‚.‘]

4.3 činnosť: tokenizácia CS viet funguje
print(zen.sentences)
[Sentence(„Osudu vděčí za tři věci.“), Sentence(„Za první, že se narodil jako člověk a ne jako zvíře.“), Sentence(„Za druhou, že se narodil jako muž a ne jako žena.“), Sentence(„Za třetí, že se narodil jako Řek a ne jako barbar.“)]

4.4 činnosť: taggovanie časti viet funguje v CS, pos2 modul v SK nie je
text = Text(„Thalés prý první dokázal, že kruh se průměrem dělí na dvě stejné části.“)

print(„{:<16}{}".format("Word", "POS Tag")+"\n"+"-"*30)
for word, tag in text.pos_tags:
print(u"{:2}“.format(word, tag))

Word POS Tag
——————————
Thalés PROPN
prý PART
první ADJ
dokázal VERB
, PUNCT
že SCONJ
kruh NOUN
se PRON
průměrem PROPN
dělí ADJ
na ADP
dvě NUM
stejné ADJ
části NOUN
. PUNCT

4.5 činnosť: polarita textu nefunguje ani v CS
print(„{:<16}{}".format("Word", "Polarity")+"\n"+"-"*30)
for w in zen.words[:]:
print("{:2}“.format(w, w.polarity))
Word Polarity
——————————
Osudu 0
vděčí 0
za 0
tři 0
věci 0
. 0
Za 0
první 0
, 0
že 0
se 0
narodil 0
jako 0
dobrý 0
člověk 0
a 0
ne 0
jako 0
zlé 0
zvíře 0
. 0
Za 0
druhou 0
, 0
že 0
se 0
narodil 0
jako 0
moudrý 0
muž 0
a 0
ne 0
jako 0
krásná 0
žena 0
. 0
Za 0
třetí 0
, 0
že 0
se 0
narodil 0
jako 0
racionální 0
Řek 0
a 0
ne 0
jako 0
iracionální 0
barbar 0
. 0

4.6 činnosť: polarita textu funguje v EN (avšak pre istotu som ho upravil tak, aby v ňom boli zrejmé sentimentové rozdiely, čo ukazuje, že Polyglot má dosť hrubý sémantický raster

zen = Text(„He has born as a good human and not as a bad beast. “
„He has developed to a smart mathematician and not to the shallow follower.“
„He has created real innovative thoughts and not the superficial nothing.“)
print(zen.words)

[‚He‘, ‚has‘, ‚born‘, ‚as‘, ‚a‘, ‚good‘, ‚human‘, ‚and‘, ‚not‘, ‚as‘, ‚a‘, ‚bad‘, ‚beast‘, ‚.‘, ‚He‘, ‚has‘, ‚developed‘, ‚to‘, ‚a‘, ‚smart‘, ‚mathematician‘, ‚and‘, ‚not‘, ‚to‘, ‚the‘, ‚shallow‘, ‚follower.He‘, ‚has‘, ‚created‘, ‚real‘, ‚innovative‘, ‚thoughts‘, ‚and‘, ‚not‘, ‚the‘, ‚superficial‘, ‚nothing‘, ‚.‘]

Word Polarity
——————————
He 0
has 0
born 0
as 0
a 0
good 1
human 0
and 0
not 0
as 0
a 0
bad -1
beast 0
. 0
He 0
has 0
developed 0
to 0
a 0
smart 1
mathematician 0
and 0
not 0
to 0
the 0
shallow -1
follower.He 0
has 0
created 0
real 0
innovative 1
thoughts 0
and 0
not 0
the 0
superficial -1
nothing 0
. 0

4.7 činnosť: embeddovanie textu a jeho vektorizácia

word = Word(„Masaryk“, language=“cs“)
print(„Neighbors (Synonms) of {}“.format(word)+“\n“+“-„*30)
for w in word.neighbors:
print(„{:<16}".format(w))
print("\n\nThe first 10 dimensions out the {} dimensions\n".format(word.vector.shape[0]))
print(word.vector[:10])

Neighbors (Synonms) of Masaryk
——————————
Edvard
Garrigue
Havlíček
Nejedlý
Palacký
Kliment
Havel
Kafka
Vlček
Eliáš

The first 10 dimensions out the 256 dimensions

[-0.4662823 0.22124171 -0.15548034 -0.18953638 -1.1517669 -0.47046423
-0.5853719 -0.73603123 -0.44380262 0.0462406 ]

word = Word("Vinohrady", language="sk")
print("Neighbors (Synonms) of {}".format(word)+"\n"+"-"*30)
for w in word.neighbors:
print("{:<16}".format(w))
print("\n\nThe first 10 dimensions out the {} dimensions\n".format(word.vector.shape[0]))
print(word.vector[:10])

Neighbors (Synonms) of Vinohrady
——————————
Vajnory
Nivy
Biskupice
Čunovo
Vrakuňa
Rusovce
Sereď
Donovaly
Jarovce
Dúbravka

The first 10 dimensions out the 256 dimensions

[-0.42644387 -0.01100681 0.08481941 0.33626541 0.10549529 0.12268509
-0.10859403 -0.13780229 0.03699014 0.392558 ]

4.8 činnosť: morfovanie textu v CS, ani EN nefunguje
word = Text("Racionalita.").words[0]
print(word.morphemes)
Detector is not able to detect the language reliably.
['Rac', 'ional', 'ita']

4.9 činnosť: preklad textu z EN-CS, ani CS-EN nefunguje
from polyglot.transliteration import Transliterator
transliterator = Transliterator(source_lang="en", target_lang="cs")
print(transliterator.transliterate("man"))
man

5 činnosť: hľadanie ďalších súvislostí
https://kleiber.me/blog/2018/02/25/top-10-python-nlp-libraries-2018/

zhrnutie príkladu
a) Aj tvorba činnosti ‚topikové modelovanie‘ sa operacionalizuje VAČ-činnosťami. Dokázateľne sa ju neučím naspamäť. Lebo keď sa pozriem z vrchného schodíka späť, vidím niečo lepšie/iné, ako som si na tom spodnom predstavoval (kryštalizácia/re-prezentácia). Nevadí, že som stále v prípravnej fáze. Ďalej sa dostanem iba zlepšovaním VAČ.

b) Pomáham si otázkami. Lepšie fungujú tie otvorené. Zatvorené nemajú potenciálnu hodnotu.

c) Toto je jedna z nich: „Prečo Topikové modelovanie?“
lebo má potenciál VAČ-skúmať skryté príčiny

ca) rozdielov v myslení Platóna/Aristotela/Protagora, Eulera/Riemanna/Perelmana, … na hodinách dejepisu

cb) vzniku obojakých spoluhlások, vybraných slov, … na hodinách slovenčiny

cc) rozdielov v demokracii v Starých Aténach a Sparte, v ich a našej demokracii, … na hodinách občianskej

zhrnutie článku
Nosnými aktérmi didaktických prostredí sú žiačky/žiaci. V predškolskom veku si svojimi individuálnymi učebnými štýlmi sami tvoria VAČ potenciality, napr. motorické, akademické, atď. Učiteľky/učitelia sa snažia ku nim individuálne pripájať štýly vyučovania, v ktorých sa VAČ potenciality autonomizujú do plnohodnotného strategického orgánu VAČ. Transformáciou existujúcich humanitných prostredí do neformálnych kooperatívnych činností (vyhľadávanie, triedenie, porovnávanie, modelovanie, atď.), navrhujem zvyšovať/zjemňovať kvalitu príčinnej súvislosti humanitných poznatkov, aby sa aj ony stávali surovinou VAČ. Aby malo to pripájanie vyučovacích na učebné štýly hladký priebeh..

slovníček
(S16) ‚učebný štýl‘ – vytvára si ho samo dieťa v predškolskom veku (motorický, vizuálny, zvukový, akademický, atď.)
(17) ‚vyučovací štýl‘ – vytvárajú ho učitelia v škole (motorický, vizuálny, zvukový, akademický, atď.). Didaktické
prostredia konštruktivistického vyučovania zámerne obsahujú všetky vyučovacie štýly. Aby v nich každé dieťa mohlo autonómne pokračovať vo svojom dominantnom učebnom štýle.
(18) ‚hladký priebeh‘ – v zmysle hladkosti funkcie, ktorá je derivovateľná v každom svojom bode, aby žiačky/žiaci rozumeli
dynamike komponentov svojej vedomostnej štruktúry a aby mieru toho rozumenia mohli učiteľky/učiteľ diagnostikovať v každom momente.

referencie
1 Dewey
John Dewey (1859–1952) – Experience and Reflective Thinking, Learning, School and Life, Democracy and Education


John Dewey: The Influence of Darwin on Philosophy and Other Essays:Chapter 9: The Postulate of Immediate Empiricism
Selected Books

2 Gropius, Albers

Albers minimal means maximum effect

Albers intro
Albers texts
Albers lectures
Albers work

blogujem lebo

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov
c) hľadám striktne etický finančný model pre inšpirovanie konštruktivistického vyučovania humanitných predmetov.

hudba

Anna Meredith Unfurl, 25-10-2019
Floating Point Crush, 18-10-2019
Dysrhythmia Rule of the Mountain, 04-10-2019 (and this is Colin’s favourite track from Elliott Carter)
Kayo Dot Ocean cumulonimbus, , An Eye for Lie , 06-09-2019
Contortionist Follow, 09-08-2019 (and this is one of their influences)
Clark Tobi Thwarted, 26-07-2019
Zahn, Hatami, McClure Theyll, 12-07-2019 (one of his influences)
Biosphere Ha, 07-06-2019
FSOL Yage 13-04-2019
Bibio Valley Wulf, Erdaydidder Erdiddar, 12-04-2019

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk