Denník N

Budúcnosť v tieni zlých rozsudkov

Rozhodovanie súdov vo veci verejných funkcionárov stále nedosahuje úroveň, ktorá by bola výchovná a varovala ďalších, že rozhodovať v rozpore so zákonom sa neoplatí. Vo všeobecnosti stále platí, najmä na úrovni samospráv, že verejní funkcionári majú pocit, že sa im nič nemôže stať a ich nezákonné konanie môže posudzovať iba súd. Aj to len v prípade, že sa nájde žalobca, v trestnej veci prokurátor. Dopracovať sa takto ďaleko je náročný dokazovací proces, ktorý si vyžaduje veľké úsilie najmä na strane občanov. Aj v prípade, že sa to podarí sa môže stať, že sudca bude stáť na strane štatutára.

O zmarených referendách v obci Šoporňa sme už písali. Až teraz som však náhodou objavila rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý za zmarené referendum odsúdil piatich poslancov malej obce. Obvinenie spočívalo v tom, že ako členovia komisie vymenovanej starostom obce nenáležite prešetrili petíciu. Následne doporučili obecnému zastupiteľstvu vyhlásiť ju za neplatnú a zmarili prijatie uznesenia. Podľa výroku súdu tým spôsobili, že osoby oprávnené hlasovať v miestnom referende o odvolaní starostu obce nemohli využiť svoje ústavné právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo a ako verejní činitelia pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarili splnenie dôležitej úlohy a spôsobili tak iný obzvlášť závažný následok. Tým spáchali prečin marenia úlohy verejným činiteľom.

Každý z nich bol odsúdený na podmienečný trest a zároveň na zákaz výkonu volenej verejnej funkcie na obdobie troch rokov.

Na rozdiel od rozsudku vo veci zmareného referenda v Šoporni, kde Okresný súd v Galante vyhodnotil, po zvážení všetkých poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, že výchovný trest vo výške 1000,- € bude postačujúci na nápravu obžalovaného.

V zásade rozumiem tomu,  že súd posudzuje iba daný prípad a nemusí brať do úvahy iné skutky obžalovaného. Mám však zato, že pri výkone verejnej funkcie by sa mal zohľadňovať aj samotný výkon funkcie. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že kým svedok musí vravieť pravdu, obžalovaný sa môže brániť akýmkoľvek spôsobom. Aj klamstvom.
Referendum, o ktorom pojednával Okresný súd v Galante nebolo prvé zmarené referendum v obci Šoporňa. To prvé, ktoré sa malo konať na základe petície, ktorú podpísalo takmer 1300 občanov, pomohol zmariť aj výrok prokuratúry, ktorá sa opierala o tvrdenie, že petícia nebola doručená, čo preukázateľne nebola pravda. V súvislosti s referendom vyšetrovateľ odmietol celkom 167 trestných oznámení. Už táto skutočnosť mohla zavážiť pri posudzovaní skutku obžalovaného a obmedziť jeho možnosť vykonávať volenú verejnú funkciu.
Obžalovaný sa tiež odvolával na to, že o konaní zastupiteľstva nevedel (i keď bola riadne doručená žiadosť o jeho zvolanie) a po jeho uskutočnení sa domnieval, že  zápisnica nie je v súlade so zákonom. Odvolávať sa na domnienky,  nevedomosť, či na skutočnosť, kedy sa štatutár na úrade zdržiaval a či čítal maily, doručené na jeho adresu, boli postačujúcim argumentom na preukázanie jeho dobrých úmyslov uchrániť občanov od možnosti rozhodnúť sa slobodne. Aj preto súd rozhodol iba o výchovnom treste a uložil mu pokutu 1000 €. Výkon verejnej funkcie mu neobmedzil, napriek tomu, že on obmedzil výkon ústavného práva zúčastniť sa na samospráve približne 3100 občanom obce Šoporňa. Odsúdenému starostovi sa aj tento rozsudok zdal príliš vysoký a voči rozsudku sa odvolal.

Krajský súd v Trnave skonštatoval, že obžalovaný bol povinný uznesenie o vyhlásení referenda rešpektovať a vykonať všetky úkony vyplývajúce mu zo zákona. Zároveň poukázal na to, že z vykonaného dokazovania vyplynulo, že obžalovaný konal prinajmenšom v nepriamom úmysle, nakoľko vedel, čo svojím konaním môže spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený. Konštatoval tiež nesprávne vyhodnotenie poľahčujúcich okolností prvostupňovým súdom, avšak vzhľadom na to, že sa odvolával obvinený, výšku trestu navýšiť nemohol.

Súdy pri rozhodovaní majú prihliadať na skoršie rozhodnutia domácich i európskych súdnych orgánov. Je to vraj cesta k priblíženiu sa ideálu spravodlivého súdneho rozhodovania.

Chcem veriť, že rozsudok o zmarenom referende v obci Šoporňa, ktoré je judikátom Okresného súdu v Galante zapadne prachom a v budúcnosti bude hodnota demokracie a občianske práva garantované ústavou Slovenskej republiky chránené rozhodnejším postojom našich súdov. Prísne rozhodovanie pri pochybeniach pri správe vecí verejných, a samospráve obzvlášť, je jediná cesta ako priniesť právo do našich obcí a miest a tiež spôsob, ktorý bude občanov motivovať, aby svoje právo participovať uskutočňovali každodenne a reálne. Bez obáv, že budú terčom perzekúcie zo strany „chránených verejných činiteľov“. Možnosť oprieť sa o pilier spravodlivého súdnictva je v tomto smere zásadná.

Milena Veresová

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Teraz najčítanejšie

ZOMOS

ZOMOS je komunita aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest. Projekt ZORIENTUJ SA V SAMOSPRÁVE je tu pre Vás.