Denník N

Ako to funguje v bratislavskom Novom Meste – prípadová štúdia športovisko

Starostlivosť o verejné priestory a ich rozvoj, efektívne vynakladanie obecných financií a organizačné zabezpečenie obecných aktivít v mestskej časti, to sú jedny z hlavných úloh práce miestneho úradu. Na príklade rekonštrukcie (či revitalizácie) jedného detského ihriska je popísaných niekoľko problematických aspektov fungovania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: tvorba rozpočtu a jeho realizácia, či sľuby pred voľbami a ich plnenie po voľbách.

V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na Kramároch medzi bytovými domami na Jelšovej ulici, sa nachádza dlhodobo zanedbávané ihrisko a športovisko. Pre nevyhovujúci technický stav je málo používané deťmi z blízkeho okolia, aj keď športovísk je v tejto lokalite v porovnaní s počtom obyvateľov dosť málo – športoviská sa nachádzajú iba na Ladzianskeho (v tomto čase uzatvorené) a hokejbalové ihrisko na Guothovej. Po zotmení miesto pôsobilo nebezpečne, chýbalo napríklad kvalitné verejné osvetlenie. Vôbec prvou smutnou vecou je otázka, z akých dôvodov toto ihrisko upadlo. V princípe táto otázka nie je zbytočná, pretože identifikácia a pochopenie príčin môže pomôcť vyvarovať sa ich do budúcnosti, avšak nie je predmetom tohto článku.

Pohľad na športovisko - satelitná snímka
Pohľad na športovisko medzi bytovým domom a garážami, v prítmí stromov. Zdroj: Google Maps

O toto športovisko som za začal viac zaujímať v lete roku 2018, niekoľko mesiacov pred komunálnymi voľbami, keď mnohí Kramárčania dostali do schránok pozvánku na diskusiu o jeho budúcnosti. Starostom Kusým bolo sľubované, že už v septembri sa pustia do práce. Z kontextu pozvánky išlo o september 2018, avšak prešiel už viac než rok a športovisko stále nie je rekonštruované, a dokonca slúžilo ako sklad stavebného materiálu pri rekonštrukcii susednej bytovky. Projekt ležal dlhú dobu „v šuflíku“ a reálne sa s nejakými prácami začalo až v polovici decembra 2019. Sľuby z pozvánky na stretnutie boli zrejme iba z kategórie predvolebných.

Vážení Kramárčania,

dovoľujeme si vás s pánom poslancom Líškom pozvať na diskusiu o budúcej tvári športoviska na Jelšovej ulici, ktorá sa bude konať v utorok, dňa 12. júna 2018 o 17:40 hod. priamo na športovisku.

Nakoľko ide o vnútroblok, rekonštrukciu musíme urobiť s maximálnym ohľadom na okolitých obyvateľov a tomu prispôsobiť aj voľbu materiálov a fungovanie šport.

Výsledkom utorňajšej diskusie budú požiadavky na projektanta, ktorý v priebehu júna – júla spracuje projektovú dokumentáciu. Tú si následne spolu schválime na stretnutí v auguste, získame ohlášku a koncom septembra sa pustíme do stavebných prác. Samozrejme okrem športoviska by sme si mali ujasniť aj ako bude vyzerať jeho okolie, teda samotný vnútroblok. Tešíme sa na vás.

S úctou [Rudolf Kusý]

P.S.: Niektorí ľudia prídu z práce, tak sa o vás postaráme pitným režimom, aj niečím malým na zahryznutie. Ak sa pridáte niečim domácim, potešíte susedov.:-)

Oscannovaná pozvánka

Na stretnutí som sa z časových dôvodov nezúčastnil, takže neviem, čo bolo ústne sľúbené a dohodnuté. Vychádzam teda z materiálov, ktoré boli zverejnené na stránkach mestskej časti, alebo z iných (voľne) dostupných zdrojov.

Článok je rozdelený do niekoľkých podsekcií, ktoré nemusia nutne nasledovať v časovej súslednosti.

Technické práce

Od sľubovanej rekonštrukcie v septembri 2018 na ihrisku neboli vykonané žiadne viditeľné zásahy. Jedinou stavebnou činnosťou v okolí bola rekonštrukcia fasád susedných bytových domov. Na prelome mája a júna 2019, teda zhruba 8 či 9 mesiacov po sľubovanom termíne rekonštrukcie, bolo športovisko iba skladiskom stavebného materiálu a odpadu.

Rekonštrukcia susediaceho bytového domu a sklad stavebného odpadu, 31. 5. 2019, foto autor

Začiatkom decembra 2019, teda už zhruba 15 mesiacov po sľubovanom termíne, bolo športovisko v rovnakom, teda dezolátnom, stave. Nebadať akúkoľvek viditeľnú zmenu a ide o ilustráciu toho, ako športovisko vyzeralo dlhú dobu: popraskaný povrch, diery v plote, lístie a špina, bránky bez sieťok.

Zanedbané ihrisko, 9. 12. 2019, foto autor

Prvé stavebné práce na ihrisku som postrehol 17. 12. 2019, keď bol rozbitý, odstránený a odvezený povrch. Práce reálne začali zrejme skôr a skončili neskôr než v tento dátum, ide o informáciu, ktorú bez znalosti stavebného denníka nie je možné bližšie určiť. V tejto situácii však zrejme nie je podstatný presný dátum, dôležitejšie je to, že k žiadnym prácam na ploche ihriska nedošlo (k dátumu písania článku).

Stavebné práce na ihrisku – odstraňovanie povrchu, 17. 12. 2019, foto autor

Po vianočných sviatkoch a po Novom roku bol stav takmer identický, jedinou zmenou bol orez stromov v blízkosti ihriska. V roku 2019 sa teda podarilo iba odstrániť pôvodnú betónovú / asfaltovú plochu ihriska. Táto informácia je podstatná aj z pohľadu financovania, viď nasledujúcu podsekciu.

Stroje a mechanizmy boli odvezené, plocha ihriska je už iba z kameňa či štrku, 28. 12. 2019, foto autor
Pokračujúci orez drevín, ale bez iných stavebných prác, 1. 1. 2020, foto autor

Financovanie rekonštrukcie

Zmienka o rekonštrukcii športoviska sa objavila prvýkrát v rozpočte 2017 [1]. V návrhu kapitálových výdavkov bolo na športovisko z vlastných zdrojov určených 32 tisíc eur. V roku 2018 [2] sa pre túto položku rozpočtu zmenila suma a spôsob financovania, bolo navrhovaných 9 tisíc eur čisto z cudzích zdrojov. O rok neskôr [3] došlo opäť k zmene rozpočtovanej sumy, tentokrát bolo na rekonštrukciu vyčlenených 35 tisíc eur opäť čisto z cudzích zdrojov. Keďže rozpočty sú navrhované a schvaľované na rozmedzie troch rokov, v rovnakom dokumente je ako návrh do roku 2020 predpokladaná suma 65 tisíc eur, tentokrát výhradne z vlastných zdrojov mestskej časti. Rozpočet na rok 2020 mestská časť doteraz nemá schválený a ďalej vychádzam iba z predbežného návrhu (podobne aj dokumenty [2, 3] boli schvaľované až počas príslušného roka a mestská časť bola dva resp. päť mesiacov v rozpočtovom provizóriu). Pre rok 2020 je v navrhovanom rozpočte [4] uvádzaná suma 98 tisíc eur, z čoho má byť 35 tisíc z vlastných a 63 tisíc z cudzích zdrojov. V rozpočte pre túto položku neočakávam zásadné zmeny, keďže už bola započatá realizácia.

Rozpočtované sumy a ich zmeny na prvý pohľad nejavia známky precíznosti, čo potvrdzuje aj text z dokumentu informácia o stave investičných akcií k 1. 5. 2018: „Obhliadkou multifunkčného ihriska bola stanovená cena realizácie diela na 33 430 EUR s DPH. 11. 5. sa koná stretnutie s predsedom SVB a NP Jelšová 3 a 5 za účelom ujasnenia si požiadaviek na funkčnosť ihriska.“ [5] Takáto formulácia naznačuje, že ide o veľmi hrubý a nekontrolovateľný odhad, a zároveň, že ide o odhad predčasný: ujasnenie si požiadaviek na funkčnosť má bezpochyby významný vplyv na rozpočet.

Financovanie revitalizácie ihriska sa spomína (v identickom znení) v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtového hospodárenia za rok 2018 [6] a vo Výročnej správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2018 [7], viď zvýraznená časť:

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované vo výške 1 893 885,00 EUR, rozpočet bol upravený do výšky 2 017 939,59 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 412 876,16 EUR, čo je 20,5%. Príjmy predstavujú:

  • Granty – dotácie na kapitálové výdavky od subjektov mimo verejnej správy, ktoré prijal Miestny úrad vo výške 407 273,36 EUR, napr. na Revitalizáciu detského ihriska na Jelšovej ulici, na vybudovanie dvoch nových tried pre ZŠ a MŠ Odborárska, na nákup a osadenie mobiliáru a nákup a výsadbu zelene v lokalite Nobelova, na predĺženie komunikácie na Tupého ulici v Bratislave a pod. ZŠ s MŠ Za kasárňou prijala grant vo výške 5 602,80 EUR na vybudovanie altánku.

Dohľadateľným zdrojom od cudzích subjektov mimo verejnej správy sú zmluvy č. Z2018-190 [8] a č. Z2018-249 [9]. Zmluvou Z2018-190 sa spoločnosť SLOVCOLOR a. s. rozhodla na vlastné náklady zabezpečiť (financovať) v prospech mestskej časti projektovú dokumentáciu revitalizácie ihriska a to vrátane predprojekčných prieskumov – hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu a analýzy inžinierskych sietí. Participácia spoločnosti SLOVCOLOR a. s. na revitalizácii ihriska súvisí s jeho stavebným zámerom s názvom „DOMY KRAMÁRE BRATISLAVA – Prestavba, dostavba a nadstavba objektov A + B“. Ide o objekt, v ktorom sídli pošta na Jelšovej ulici. Príspevkom spoločnosti SLOVCOLOR a. s. je suma 5500 eur, z čoho 5000 eur je určených ako odmena pre architekta a 500 eur ako odmena za autorský dozor počas realizácie stavby ihriska. Je možné domnievať sa, že táto projektová dokumentácia bola kompletne vyhotovená a odovzdaná mestskej časti, nakoľko bola fakturovaná a uhradená [10]. Druhá, darovacia zmluva Z2018-249, hovorí o záujme spoločnosti SLOVCOLOR a. s.aktívne sa podieľať na revitalizácii detského ihriska a o záväzku spolupodieľať sa na rozvoji lokality, v ktorej má záujem realizovať svoj podnikateľský zámer na čo poskytla peňažný dar 15 tisíc eur.

Na tomto mieste je nutné podotknúť aj to, že štandardným nástrojom vo vzťahu medzi stavebníkom a mestskou časťou je jasne definovaný poplatok za rozvoj [11]. Ide o presne definovaný (všeobecným záväzným nariadením) a transparentný poplatok do rozpočtu mestskej časti. Darom či ochote spolufinancovať rekonštrukciu ihriska prostredníctvom darov a spolupráce teda nie celkom rozumiem.

Ďalším externým zdrojom financií na rekonštrukciu je dotácia poskytnutá Bratislavským samosprávnym krajom [12] zo dňa 12. 11. 2019 v hodnote 8 tisíc eur. Príjemca dotácie, teda mestská časť, je podľa tejto zmluvy povinná zrealizovať výstupy projektu v termíne do 31. 12. 2019. Podľa prílohy č. 1 je dotácia rozdelená do troch položiek:

zemné práce 3211,53 eur
zvislé a kompletné konštrukcie 3763,30 eur
základy 1025,17 eur

Ako som uvádzal vyššie pri fotografiách aktuálneho stavu zo dňa 1. 1. 2020, po stanovenom termíne bolo vykonané iba odstránenie pôvodného povrchu. Je preto možné, že mestská časť bude musieť po kontrole Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu, alebo jej časť, vrátiť. Pritom december bol, čo sa týka počasia, veľmi priaznivý mesiac. Žiadať či získať dotáciu v podobnom rozsahu činností zhruba mesiac a pol pred termínom, kedy je potrebné realizovať výstupy, je náročná úloha a treba byť obozretným.

Zmluva o dielo a realizácia

Dňa 11. 11. 2019 mestská časť zverejnila obstarávanie na revitalizáciu športoviska [13] a dňa 20. 11. 2019 bola súťaž vyhodnotená, z čoho bola vyhotovená zápisnica. Predpokladaná hodnota zákazky bola 91 048,10 eur a ponuky uchádzačov piatich hodnotených uchádzačov boli v rozmedzí od 84 do 128 tisíc eur. Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky bola najnižšia cena.

Realizáciou stavebných prác bola poverená spoločnosť M.Cup Production s.r.o., a to zmluvou o dielo č. Z2019-270 účinnou dňa 7. 12. 2019 [14], takmer mesiac od získania dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja. Ak stroje boli na mieste 17. 12. 2019 (viď prvá sekcia), od podpisu zmluvy po začiatok prác neuplynulo vlastne tak veľa času, ako by sa mohlo pôvodne zdať. Zmluvné termíny plnenia sú stanovené nasledovne:

termín odovzdania / prevzatia staveniska do 3 dní od účinnosti zmluvy
termín začatia prác do 5 dní od prevzatia staveniska
termín ukončenia prác do 150 dní od začatia prác
termín odovzdania diela do 5 dní od ukončenia prác

Za zhotovenie diela, teda rekonštrukciu športoviska na Jelšovej ulici, sa mestská časť zaviazala zaplatiť pevnú sumu 84 069,50 eur spolu s DPH. Cena vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa, rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 a tvorí ho niekoľko strán podrobne rozpísaných tabuliek.

Môžeme teda dúfať, že nepríde k neočakávaným udalostiam počas realizácie a o päť mesiacov bude športovisko opäť po dlhej dobe funkčné.

Vlastníctvo pozemku a ihriska

V zmluve o dielo [14] sa uvádza:

Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.

Táto informácia znie logicky a bezproblémovo, a to až do momentu zistenia, že parcela č. 5503/1, na ktorej sa športovisko nachádza, je vo vlastníctve Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Táto informácia bola známa všetkým stranám už pri podpise zmluvy o spolupráci č. Z2018-190 [8]. Podľa informácií sprístupnených magistrátom [15] táto parcela nebola zverená ani mestskej časti, ani nikomu inému. Športovisko, ktoré sa na tejto parcele nachádza, je taktiež vo vlastníctve hlavného mesta a spravuje ho Mestská časť Bratislava-Nové Mesto. S revitalizáciou športoviska hlavné mesto (magistrát) súhlasilo a súhlas vydalo písomne.

Teda športovisko je vlastníctvom magistrátu, ale vlastníkom zhotovovaného diela sa stáva mestská časť. V tomto konkrétnom prípade teda na prvý pohľad (bez dôkladnej analýzy vlastníckych práv) došlo či dochádza k realizácii stavby jedného vlastníka na pozemku iného vlastníka. Podobné vlastnícke pomery sú známe na viacerých miestach v Bratislave a neraz spôsobujú nepochopiteľné problémy a odvolávanie sa na nemožnosť samosprávy investovať do cudzieho majetku.

Záver

Revitalizácia športoviska je bezpochyby užitočná a veľmi prospešná vec. Smutné či zvláštne však je:

  • že bolo neudržiavané a že vôbec treba realizovať stavebné práce v takom rozsahu
  • že mestská časť mala zámer realizovať projekt minimálne od roku 2017 a aj napriek tomu, že bol rozpočtovaný, nedošlo k realizácii a ukazuje to na neschopnosť mestskej časti realizovať projekty
  • že slová o rekonštrukcii počas septembra 2018 boli zrejme iba predvolebnými sľubmi
  • že rozpočet mestskej časti výrazne stráca dôveryhodnosť a budí dojem, že nejde o to, či sa projekty realizujú alebo nie, ale skôr o to, aby v ňom bolo dosť projektov pre možnosť voľby a zisk politického kapitálu
  • že mestská časť získava prostriedky z cudzích zdrojov pomocou darov, keď existuje transparentný mechanizmus poplatku za rozvoj
  • že mestská časť nie je schopná plniť podmienky dotácie a realizovať výstupy v stanovenom termíne

Referencie

[1] Rozpočet na roky 2017–2019 schválený dňa 16. 12. 2016 uznesením MZ MČ B-NM č. 16/07, https://www.banm.sk/data/files/11014_schvaleny-rozpocet-na-roky-2017-2019.pdf

[2] Rozpočet na roky 2018–2020 schválený dňa 13. 2. 2018 uznesením MZ MČ B-NM č. 23/07, https://www.banm.sk/data/files/11994_schvaleny-rozpocet-na-roky-2018-2020.pdf

[3] Rozpočet na roky 2019–2021 schválený dňa 7. 5. 2019 uznesením MZ MČ B-NM č. 05/07, https://www.banm.sk/data/files/13090_rozpocet-na-roky-2019-2021.pdf

[4] Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020–2022, materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 10. 12. 2019, https://www.banm.sk/data/att/12184.pdf

[5] Informácia o stave investičných akcií k 1. 5. 2018, materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 22. 5. 2018, https://banm.zastupitelstvo.eu/data/att/25579.pdf

[6] Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018, materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25. 6. 2019, https://www.banm.sk/data/files/13177_zaverecny-ucet-za-rok-2018.pdf

[7] Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2018, https://www.banm.sk/data/files/13543_vs-2018_26112019.pdf

[8] Zmluva č. Z2018-190 účinná dňa 10. 8. 2018,
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2018-190/

[9] Zmluva č. Z2018-249 účinná dňa 17. 10. 2018,
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2018-249/

[10] Faktúra č. F2018-1547 doručená dňa 5. 12. 2018,
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/faktury/f2018-1547/

[11] Miestny poplatok za rozvoj, https://www.banm.sk/miestny-poplatok-za-rozvoj/

[12] Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019-1060-FIN účinná od 12. 11. 2019,
http://zmluvy.egov.sk/egov/detail/id:854332

[13] Obstarávanie č. HOMJ/11317/2019 – Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici, https://zverejnovanie.banm.sk/homj113172019/

[14] Zmluva o dielo č. Z2019-270 účinná dňa 7. 12. 2019,
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2019-270/

[15] Sprístupnenie informácie MAGS UES-61042/19-524247 zo dňa 18. 12. 2019

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.