Denník N

Sčítanie bytov a domov bez obyvateľov, sčítajú ich obce a mestá zo svojich evidencií

POZOR!!!
Informácie o forme vlastníctva bytu, jeho veľkosti, obývanosti, období výstavby či o výmene okien už nebudú poskytovať obyvatelia, ale vo svojich registrov ich majú nájsť a vyplniť práve obce a mestá. Musíte tak vykonať úplne, správne, pravdivo a už v roku 2020. Aký bude rozsah a kedy s tým musíte začať?

Výsledky sčítania sú významným zdrojom údajov a informácií potrebných na plynulé fungovanie štátu, samosprávy i rozvoj podnikateľskej činnosti na rôznych územných úrovniach. Pritom svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najdrahším štatistickým zisťovaniam, ktoré v roku 2011 stálo približne 29 miliónov € a v roku 2021 bude stáť slovenských daňovníkov a poplatníkov okolo 60 miliónov €.

Doteraz poskytovali údaje o domoch a bytoch sami obyvatelia, resp. v prípade bytových domov správcovia domov. Zmena mala nastať tým, že štát vytvorí register bytov, z ktorého mal ŠÚ SR dáta potrebné pre sčítanie bytov a domov len prevziať. Register bytov však vytvorený nebol a tak podľa informácií z opatrenia či zo zákona nastane v tomto veľká zmena. Aká?

Sčítanie domov a bytov bude z dôvodu zníženia záťaže obyvateľov zabezpečované bez účasti obyvateľstva. Zrealizovať a mať zodpovednosť budú mať jednotlivé obce a mestá. Tieto si v prípade potreby môžu za bytové domy požiadať o pomoc osoby vykonávajúce jeho správu.

Obec podľa zákona vykoná ich sčítanie úplne, správne a pravdivo a na splnenie tejto povinnosti použije údaje, ktoré jej boli poskytnuté alebo nimi disponuje a údaje od správcov. Samotný ŠÚ SR v pred Vianocami zverejnenom opatrení uvádza, že sa všetky údaje budú preberať z administratívnych zdrojov. V ďalších materiáloch zase k administratívnym zdrojom dodávajú, že budú preberať údaje aj z iných evidencií.

Sčítanie domov a bytov začína už 1. júna 2020 a ukončené má byť 12. februára 2021, teda primátorky a primátori, či starostky a starostovia (či skôr ich zamestnankyne a zamestnanci) majú na túto časť projektu 178 pracovných dní.

Prvým krokom, ktorý ŠÚ SR mal bez zapojenia obcí či obyvateľov podľa dostupných informácií vykonať je územná príprava, ktorú preň vykonáva za 5 210 000 € spoločnosť ArcGEO Information Systems, spol. s r.o. Výsledkom územnej prípravy bude zoznam adries, ktorý bude tvoriť maximálna množina všetkých možných obývaných a obývateľných objektov (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, školy, …) získaných z administratívnych zdrojov a geografická vrstva adresných bodov týchto objektov na mapovom podklade. Práve územná príprava bola pred 10 rokmi prvou úlohou, na ktorej plnení sa obce, mestá a obvodné úrady spolupodieľali.

Pri cenze 2021 je prvým krokom sčítanie domov a bytov, počas ktorého obce, mestá či v prípade Bratislavy a Košíc mestské časti štatistikom poskytnú povinne údaje za 23 premenných. Podľa vyjadrenia štatistikov budú už v nimi spracovanej aplikácii predvyplnené dáta za domy a byty z cenzov 2001 a 2011, ktoré zamestnanci obce už nebudú musieť pracne vyhľadávať, ale ich bude „stačiť“ len overiť a odsúhlasiť.

Premenné za byty a domy, ktoré zo svojich záznamov vyplnia obce, mestá a mestské časti
Forma vlastníctva Typ kúrenia bytu Obnova – obvodový plášť
Obývanosť Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu Obnova – strecha
Celková podlahová plocha Typ domu Obnova – okná
Počet obytných miestností Počet podlaží Obnova – prístavba alebo nadstavba
Poloha Typ vodovodnej prípojky Typ kanalizačného systému
Zásobovanie vodou Obdobie výstavby Plynová prípojka
Splachovací záchod Materiál nosnej konštrukcie Podmienky bývania
Kúpeľňa Obdobie poslednej obnovy (rekonštrukcie)

Zdroj: Opatrenie Štatistického úradu SR

Novými premennými napr. je, či má dom novú strechu, nové okná či prípadnú prístavbu alebo nadstavbu. Tieto údaje môžu byť práve aj tými, s ktorými vyplnením zamestnanci obce môžu mať problém, lebo majitelia bytov či domov nie vždy informujú obec či správcu bytového domu o tom, že napr. vymenili okná.

Aj overovanie či vypĺňanie môže byť pre obce, mestá či mestské časti náročné. V mnohých prípadoch budú musieť ísť do archívov a v kolaudačných rozhodnutiach tieto dáta vyhľadať. Osobitne za problematické vidím, že nemajú oporu v zákone k tomu, aby sa mohli opýtať priamo majiteľov rodinných, bytových či polyfunkčných domov, ktorí to vedia najlepšie.

Ak hovoríme o úlohách, tak by sme nemali zabudnúť spomenúť aj to, aké finančné prostriedky k tomu budú mať obce k dispozícií. Podrobnejšie rozčlenenie financií sme v rámci dostupných informácií neobjavili, ale v rámci predkladaného návrhu zákona o SODB 2021 je uvedené, že zdroje pre obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy budú na rok 2020  –  12 342 000 eur a na  rok 2021 – 13 914 000 eur.

Keďže väčšia časť sčítania bytov a domov sa má vykonať najmä v roku 2020, tak môžeme odhadnúť, že na túto časť pre obce bude vyčlenených cca 13 000 000 eur, čo pri počte bytov z roku 2011 vychádza na cca 6,5 € za byt. Ak by to bolo rozdeľované podľa počtu bytov, tak napr. pre Bratislava – Petržalka by to bolo okolo 305 500 € a musela by doplniť alebo verifikovať okolo 1 081 000 informácií a v prípade Prievidze okolo 124 150 € pri doplnení či verifikovaní okolo 440 000 informácií.

Čaká nás vážené primátorky a primátori, starostky a starostovia či poslankyne a poslanci náročná úloha a preto sa začnime na tento ďalší prenesený výkon štátnej správy pripravovať už teraz, lebo nás bude stáť veľa energie a času a začiatok je už 01.06.2020.

Pokračovaním bude sčítanie obyvateľov, ktorého prípadné zlyhanie budeme pociťovať vo forme nízkych podielových daní ďalších 10 rokov (o tom by vedela rozprávať Bratislava, no aj iné obce a mestá na Slovensku). Ak bude záujem, tak o tom inokedy.

EDIT: Do 15.01.2020 je opatrenie ŠÚ SR s jednotlivými premennými a ich spôsobe zisťovania v MPK, takže neváhajte vylepšiť či spresniť túto časť SODB 2021.

         Pavol Škápik

Teraz najčítanejšie

Pavol Škápik

Pavol Škápik - Som generálnym riaditeľom na Ministerstve financií. Pracoval som na Inštitúte sociálnej politiky aj na štatistickom úrade, kde som pracoval na príprave sčítania na základe štátnych registrov. S manželkou máme 6r. syna, pochádzame zo Záhoria, no svoj domov sme našli v Petržalke. Som tiež spoluzakladateľ Inštitútu dátových politík.