Denník N

LŽIVLASŤ: Harabin klame. Už zasa

Bývalý sudca a líder strany Vlasť Štefan Harabin sa pokúsil navštíviť Rudolfa Vaskyho v zariadení na výkon väzby v Nitre. Nielenže sa mu to nepodarilo, ale nahovoril pri tej príležitosti kopu nezmyslov. A okrem toho aj zjavne klamal.

Harabin v utorok veľkolepo oznámil, že „Vasky a Daňo v tom nesmú ostať sami!“ a že v stredu pôjde navštíviť Vaskyho do väzenia. V Nitre ho však včera za Vaskym nepustili. Dôvodom bolo, že pri sebe nemal občiansky preukaz. Harabin sa potom pred bránami väznice rozhorčoval, ako je možné, že nestačilo, že sa preukázal kópiou občianskeho preukazu. Smial sa na tom, že mu neverili, že je naozaj Harabin. Obvinil šéfa väznice z toho, že tým spáchal trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Konšpiroval o tom, že dôvodom je, že Smer sa chce pred voľbami „zalíškať pani Tódovej a pani Nicholsonovej“. A zaklincoval to tvrdením, že bol ochotný preukázať svoju totožnosť aj prostredníctvom odberu krvi. Veď keď nemáte pri sebe občiansky, ako inak preukážete svoju totožnosť než rozborom krvi, však?

Harabin vysvetľuje právnu stránku veci

Bežný konšpirátor by sa zrejme uspokojil s tým, že sa takto strápni. Ale JUDr. Harabin nie. On je predsa právnik, bývalý sudca Najvyššieho súdu SR, dokonca trestný sudca. Preto cítil potrebu vysvetliť vlastencom a vlastenkám „právnu stránku veci“. Tak natočil ešte jedno video, v ktorom okrem iného vyhlásil, že „žiaden právny predpis neukladá, že vy nemôžete preukázať totožnosť iným hodnoverným spôsobom než originálnym občianskym preukazom“.

Ako je to v skutočnosti

To je síce vo všeobecnosti pravda, vo vzťahu k vstupu do väznice a k pokusu preukázať svoju totožnosť kópiou občianskeho preukazu, prípadne odberom krvi však určite nemožno hovoriť o inom hodnovernom a hlavne zákonom predpokladanom spôsobe preukázania totožnosti.

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže upravuje aj vstup do chránených objektov, ktorými sú aj ústavy na výkon väzby. V § 58 ods. 1 uvádza: „Vstup do chráneného objektu možno povoliť osobe, ak preukáže oprávnený záujem a predloží doklad totožnosti.7b) Na účely vstupu do chráneného objektu sa za doklad totožnosti nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu.15).“

Slovné spojenie doklad totožnosti obsahuje odkaz napr. na zákon o občianskych preukazoch, zákon o cestovných dokladochzákon o pobyte cudzincov. Harabin teda mohol v súlade so zákonom preukázať svoju totožnosť napr. aj cestovným pasom. Ak by bol cudzincom, tak aj iným dokladom totožnosti. Poznámka pod čiarou začína slovom „napríklad“, a teda je teoreticky možné pripustiť, že by osoba vstupujúca do chráneného objektu preukázala svoju totožnosť aj nejakým iným dokladom totožnosti. Dôležité v tejto súvislosti je však slovo „doklad“. Kópia občianskeho preukazu nie je dokladom, ale kópiou dokladu. Rozbor krvi rozoberať radšej nebudeme.

Preukazovanie totožnosti policajtom

Preukazovanie totožnosti je upravené aj v zákone o Policajnom zbore. Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti. Dokladom totožnosti sa (rovnako ako pri vstupe do väzníc) myslí občiansky preukaz, cestovný pas, iný doklad totožnosti v zmysle zákona o pobyte cudzincov (§ 18 ods. 1). Namiesto dokladu totožnosti môže osoba predložiť aj niektoré typy služobných preukazov, alebo potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu (§ 18 ods. 2). Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, je policajt oprávnený predviesť ju na útvar Policajného zboru za účelom preukázania totožnosti (§ 18 ods. 3).

Oprávnený predviesť osobu na útvar je policajt aj v prípade, že takáto osoba svoju totožnosť prostredníctvom dokladu totožnosti alebo iného v zákone stanoveného dokladu preukázať nemôže (nie nechce) a „ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska… Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby“ (§ 18 ods. 4).

Ak by teda Harabina legitimoval na ulici policajt, je pravdepodobné, že by za dostatočné preukázanie totožnosti považoval, keby mu líder Vlasti podal kópiu svojho občianskeho preukazu so slovami „Tu má-te ten dok-lad“.

Vo väzení je to inak

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže však žiadne takéto náhradné preukazovanie totožnosti osoby pokúšajúcej sa vstúpiť do ústavu na výkon väzby nepozná. Harabin bol preto povinný predložiť doklad totožnosti (originál občianskeho preukazu alebo cestovného pasu). Predloženie kópie občianskeho preukazu bolo na tento účel nepostačujúce a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže postupovali správne a v súlade so zákonom, keď Harabina za Vaskym nepustili.

Harabin to takmer určite vie a vedome klame. Alebo nevie, čo je u dlhoročného trestného sudcu nemenej vážny problém.

Ani jedno z toho však nie je žiadne prekvapenie. U Harabina sme si na to už zvykli. Jeho skutočnou vlasťou je totiž lož.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).