Denník N

Podpora demokracie u nás stúpla, priaznivcov totality ubudlo

Výsledky čerstvého prieskumu: za posledné tri roky stúpol podiel ľudí požadujúcich zdokonalenie demokracie na Slovensku a klesol podiel ľudí s nedemokratickými riešeniami. Napríklad podiel ľudí požadujúcich návrat do socializmu klesol z 29 % na 23 %, podpora vystúpenia z EÚ klesla z 30 % na 24 %.

Prevažná väčšina ľudí by chcela zmeniť demokraciu, akú dnes máme na Slovensku, väčšou angažovanosťou slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí (76 %) alebo posilnením nezávislosti a odbornosti policajných vyšetrovateľov, prokuratúry, súdnictva, kontrolných a regulačných orgánov, aby sa znížilo riziko zneužitia moci (74 %). V oboch prípadoch tieto riešenia požaduje vyšší podiel ľudí ako pred troma rokmi (71 %, resp. 63 %).

Vyplýva to z reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky, ktoré pre INEKO uskutočnila agentúra Focus v decembri 2019 a v januári 2017. V oboch prieskumoch sme respondentom položili rovnakú otázku: „Chceli by ste demokraciu, akú máme dnes na Slovensku, zmeniť podľa nasledujúcich možností?“, pričom sme im dali na hodnotenie 10 rôznych možností.

Pri porovnaní výsledkov stúpol tiež podiel ľudí, ktorí by súhlasili s posilnením priamej demokracie, aby mohli ľudia častejšie rozhodovať napríklad prostredníctvom referenda (z 58 % na 65 %). Podobne stúpol podiel ľudí, ktorí sú za posilňovanie a dozrievanie demokracie, ktorá síce u nás nie je dokonalá, ale lepšiu možnosť nemáme (z 50 % na 59 %), ako aj podiel ľudí, ktorí by súhlasili s väčšou decentralizáciou, čiže presunom väčších kompetencií i zdrojov do rúk samosprávnych krajov a obcí (z 50 % na 57 %).

Naproti tomu mierne (na úrovni štatistickej chyby) klesol podiel ľudí, ktorí by súhlasili so zrušením parlamentného systému a nastolením diktatúry (zo 16 % na 14 %). Výraznejšie klesol podiel ľudí, ktorí by súhlasili s návratom k socialistickému zriadeniu spred roka 1989 (z 29 % na 23 %), ako aj ľudí, ktorí sú za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a uplatňovanie vlastného modelu nezávislého od medzinárodných záväzkov (pokles z 30 % na 24 %). Menej ľudí by tiež podporilo príchod silného politického vodcu a posilnenie jeho právomocí pri riadení štátu (pokles zo 40 % na 35 %).

Graf 1: Ako by chceli ľudia zmeniť demokraciu na Slovensku

Zdroj – INEKO na základe reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky agentúry Focus

V porovnaní s výsledkami spred troch rokov sa ukázal nárast podielu ľudí, ktorí by demokraciu chceli zmeniť posilnením úlohy štátu v ekonomike, napríklad cez vyšší počet štátnych firiem, vyššie dane aj výdavky štátu (nárast z 39 % na 46 %). Zaujímavé by bolo zistiť príčiny tejto zmeny. Môže ísť napríklad o dôsledok činnosti a publicity práve tých súkromníkov, ktorí zneužívali zlyhávanie verejných inštitúcií v rôznych oblastiach. Napríklad pri slabom vymáhaní spravodlivosti alebo pri nedostatočnom uplatňovaní regulačných kompetencií štátu.

Celkovo je posilnenie demokratického povedomia a väčší odpor k nedemokratickým riešeniam pozitívny a zaujímavý jav. Môže ísť aj o dôsledok intenzívnejšej verejnej debaty, ktorá sa v uplynulých rokoch venovala fungovaniu demokracie u nás aj vo svete, jej ohrozeniam, ako aj významu demokracie pre kvalitu života.

INEKO na hrozby pre demokraciu vo forme populizmu a korupcie upozornilo v rozsiahlej správe začiatkom roku 2017. Možno si spomeniete na šokujúce výsledky prieskumu verejnej mienky z prelomu októbra a novembra 2016, v ktorom sme s agentúrou Focus ľuďom po prvý raz položili otázku o možných „alternatívach demokracie, akú dnes máme na Slovensku“, pričom sme im dali na výber rovnakých 10 možností. Vtedy so zrušením parlamentného systému a zavedením diktatúry súhlasilo 24 % respondentov a s vystúpením z EÚ 35 % respondentov. Výsledky mali široký mediálny ohlas, ale niektorí novinári aj odborníci ich spochybnili vzhľadom na znenie otázky.

S cieľom overiť výsledky sme preto otázku zopakovali aj v reprezentatívnom prieskume v druhej polovici januára 2017. Vzorku sme náhodne rozdelili na dve časti, pričom jednej vzorke sme položili rovnakú otázku a druhej zmenenú otázku, ktorú sme použili aj v aktuálnom prieskume. Preto je vzorka respondentov z vyššie prezentovaného prieskumu z januára 2017 približne polovičná (506 respondentov) oproti vzorke z decembra 2019 (1008 respondentov). Štatistická chyba je maximálne 3 % pri vzorke 1000 a maximálne 4,5 % pri vzorke 500 respondentov.

Výsledky z januára 2017 vyvrátili pochybnosti kritikov, pretože neukázali štatisticky významné rozdiely medzi odpoveďami na rôzne otázky položené v rovnakom čase. Prieskum však ukázal tri štatisticky významné zmeny, ktoré nesúviseli s rôznym znením otázky: (1) pokles podielu ľudí preferujúcich zrušenie parlamentného systému a nastolenie diktatúry (z 24 % v novembri 2016 na 16 % v januári 2017), (2) pokles podielu ľudí preferujúcich vystúpenie z EÚ (z 35 % na 28 – 30 %) a (3) pokles podielu ľudí preferujúcich posilnenie úlohy štátu v ekonomike (zo 44 % na 37% až 39 %). Viac si o týchto starších prieskumoch môžete prečítať tu.

Aktuálny prieskum z decembra 2019 potvrdil pozitívne trendy, ktoré ukázal prieskum z januára 2017 pri preferenciách diktatúry aj vystúpenia z EÚ. Preferencie posilnenia úlohy štátu v ekonomike (aktuálne 46 %) sa naopak vrátili a dokonca mierne prekročili úroveň z prelomu októbra a novembra 2016 (44 %). Nasledujúci graf porovnáva výsledky všetkých troch prieskumov.

Graf 2: Ako by chceli ľudia zmeniť demokraciu na Slovensku

Zdroj – INEKO na základe reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky agentúry Focus

Podrobnejšie výsledky a porovnanie všetkých troch prieskumov si môžete pozrieť tu. Ďakujeme agentúre Focus za to, že prieskumy z januára 2017 a decembra 2019 zrealizovala bez nároku na odmenu.

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.