Denník N

Podnikatelia, viete aké zmeny čakajú vaše eseročky tento rok?

Ak sa opýtate ktoréhokoľvek podnikateľa, či zamestnávateľa, čo mu na podnikaní najviac berie dych, tak je to už pár rokov neustále sa meniaca legislatíva, ktorú musí sledovať. Zmeny nie sú nikde centralizované, pribúda hádzanie ďalších a ďalších povinností na plecia zamestnávateľov v podobe poukazov a príplatkov, alebo nezmyselné, podnikanie ohrozujúce pokuty.

Áno, aj daňovo odvodové zaťaženie je neúmerne vysoké, ale to sa objavuje v rebríčkoch nespokojnosti podnikateľov a zamestnávateľov až na ďalších priečkach.

A aké nástrahy v podobe legislatívnych zmien čakajú na vaše firmy, milí podnikatelia a zamestnávatelia, tento rok? Poďme sa na ne spolu pozrieť.

Vyššia minimálna mzda
Ak máte zamestnancov, nezabudnite, že od 1.1.2020 platí nová výška minimálnej mzdy. Mesačne predstavuje sumu 580 eur, pričom v rámci hodinového odmeňovania musí predstavovať minimálne sumu 3,333 eur/hodina.

Elektronické prepojenie registračných pokladní eKasa
Ak pri prijímaní tržieb máte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu a patríte k užívateľom, ktorí čakali na dodanie potrebného vybavenia, vedzte, že prechodné obdobie, kedy ste mali zvládnuť prechod na systém eKasa a kedy správca dane neudeľoval pokuty sa skončilo. Od 1.1.2020 musíte plne používať systém eKasa pri prijímaní tržieb.

Neplatičom za nepodanie mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne
Vždy ma iritovala zbytočná administratíva a byrokracia a nechápem pokuty za nedoručenie papiera, keď po finančnej stránke máte všetko vyrovnané. Moja obľúbená inštitúcia, Sociálna poisťovňa sa rozhodla ísť v tejto oblasti ešte ďalej. Po novom, ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom. Mesačný výkaz sa musí predkladať do lehoty splatnosti odvádzaného poistného za daný kalendárny mesiac. Ak sa stane, že zamestnávateľ zabudne poslať Sociálnej poisťovni výkaz, budú ho evidovať ako neplatiča.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
S účinnosťou od 1.1.2020 pribudol do Zákonníka práce § 152b, podľa ktorého môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť jeho dieťaťa. Tento príspevok je pre zamestnávateľa dobrovoľný a pre zamestnanca oslobodený od dane z príjmov. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer pre zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. Dieťa musí byť registrované v športovej organizácii minimálne počas 6 mesiacov. 

Zamestnanci do 33 rokov starajúci sa o dieťa majú nárok na 5 týždňov dovolenky
Aj § 103 odstavec 2) Zákonníka práce prináša zmenu s účinnosťou od nového roku. Od roku 2020 bude mať nárok na dovolenku v rozsahu najmenej 5 týždňov:

  • zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku (tak ako doteraz)
  • zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa(novinka)

V Zákonníku práce nie je definovaný pojem „trvalá starostlivosť o dieťa“, čo bude v praxi robiť problém.

Príbuzný v priamom rade môže u vás pracovať bez nároku na odmenu
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní umožňuje vykonávanie závislej práce bez pracovnej zmluvy alebo dohody v prípade výpomoci rodinného príslušníka.

Doteraz mohol rodinný príslušník bez odmeny vypomáhať len živnostníkovi, od 1.1.2020 dochádza k zmene a takáto výpomoc je možná aj v prípade výpomoci rodinného príslušníka pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou. Rodinný príslušník, ktorý môže vypomáhať bez nároku na odmenu musí spĺňať tieto kritériá:

  • príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel/manželka spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy periodík a na zdravé potraviny
V prípade periodík sa rozširuje zoznam, pri ktorých sa bude uplatňovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %. Podmienkou je, že musí ísť o tlačené noviny, časopisy a periodiká, obsah reklamy nesmie prevyšovať 50 % obsahu, noviny, časopisy a periodiká musia vychádzať najmenej štyrikrát týždenne a erotický obsah nesmie prekročiť 10 % obsahu.

Medzi zdravé potraviny, na ktoré sa začala uplatňovať 10 % sadzba DPH patria napr. prírodný med, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, strukoviny, jablká, hrušky, zeler iný ako zeler buľvový, petržlen, tekvica, olivy, špargľa, baklažán a pod. Pozor, znížená sadzba sa neuplatní napr. na mrkvu, repu, cviklu.

Nová hranica pre preplatenie preddavkov na daň z príjmov
Od 1.1.2020 platí zmena, na základe ktorej sa zmenila spodná hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov a to, z pôvodných 2500 eur na 5000 eur. Teda, ak bude vaša daňová povinnosť nižšia ako 5000 eur, nemáte povinnosť platiť správcovi dane preddavky na daň z príjmov.

Nižšia daň z príjmov pre niektoré firmy
Novinkou od roku 2020 je aj zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov pre právnické osoby, ak ich ročný obrat neprekročí 100 000 eur. Je potrebné dať pozor na slovíčko obrat, čo znamená, že tento limit sa bude zisťovať zo všetkých príjmov. Pri zníženej sadbe dane z príjmov 15 % sa však nebude uplatňovať rovnaký postup, ako v prípade dvoch odlišných sadzieb dane fyzických osôb, kedy platí, že do určitej hranice sa použije znížená sadzba dane (19 %) a na zvyšnú sumu vyššia sadzba (25 %). V tomto prípade sa po prekročení hranice príjmu 100 000 eur použije na celú sumu sadzba dane vo výške 21 %.

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj od roku 2020
Novelou zákona o dani z príjmov sa zvyšuje suma výdavkov vynaložených na výskum a vývoj, ktoré je možno opätovne odpočítať od základu dane. Za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2019 je možné opätovne odpočítať 150 % výdavkov. Výdavky vynaložené na výskum a vývoj v zdaňovacom období 2020 bude možné opätovne odpočítať až vo výške 200 %. Pri vykázaní daňovej straty alebo nízkeho základu dane bude možné uplatniť odpočet alebo jeho zvyšnú časť v najbližšom zdaňovacom období, po novom v najviac v piatich zdaňovacích obdobiach, ktoré bezprostredne nasledujú po zdaňovacom období, kedy nárok vznikol.

Mikrodaňovník
Novela zákona o dani z príjmov zaviedla nový pojem, tzv. mikrodaňovníka. Mikrodaňovník je fyzická alebo právnická osoba s obratom do 49 790 eur/rok. Mikrodaňovník bude mať špeciálny režim v prípade odpisov či uplatňovaní daňových strát. 

Nová odpisová skupina od roku 2020
Zavádza sa nová odpisová skupina s najnižším počtom rokov odpisovania 2 roky. Označenie odpisovej skupiny nájdete v zákone o dani z príjmov ako odpisová skupina 0. V nej sa budú odpisovať výlučne batériové elektronické vozidlá alebo plug-in hybridné elektrické vozidlá. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.

Umorovanie daňovej straty podľa nových pravidiel
Aj v prípade, že nepatríte do skupiny mikrodaňovníkov, týka sa vás nová úprava uplatňovania daňových strát. Počnúc rokom 2020 sa bude daňová strata umorovať 5 rokov, namiesto pôvodných 4 rokov. Rovnako došlo k zmene pri určení výšky daňovej straty na umorenie, ktorá už nebude musieť byť vo výške rovnomerne 1/4  zo súčtu strát na umorenie, ale bude možné ju prispôsobovať vykázanému základu dane v konkrétnom zdaňovacom období.

Iné posudzovanie papierového podania
Možno aj vy patríte k tým, ktorým sa stalo, že ste daňové priznanie, alebo iné podanie doručili daňovému úradu papierovo, hoci ste už v tom čase mali povinnosť, podať ho elektronicky. Správca dane v takýchto prípadoch považoval podanie za nepodané a nezriedka sa stalo, že keď sme priznanie podali po termíne správne, elektronicky, daňový úrad vás odmenil pokutou za neskoré podanie, lebo dovtedy priznanie považoval za nepodané. Po novom však bude platiť, že ak podáte papierovo niečo, čo ste povinný podať elektronicky, budete najskôr daňovým úradom vyzvaný na jeho podanie správnym spôsobom. Až po tom, ak tejto výzve nevyhoviete, bude sa považovať nesprávnym spôsobom uskutočnené podanie za nepodané.

Zrušenie povinnosti oznamovať číslo účtu
Novelou daňového poriadku sa ruší povinnosť oznamovať daňovému úradu čísla účtov vedených v banke, ktoré podnikateľ používa na svoje podnikanie. Banky, totiž takéto účty nahlasujú daňovým úradom automaticky a tak bola táto povinnosť duplicitná.

Spodná hranica pokuty pre správne delikty
Možno poznáte situáciu, kedy ste nepodali včas prehľad zrazenej dane za zamestnancov. Šmahom ruky vám prišla pokuta, pretože ste spáchali tzv. menší správny delikt. Pokuta bola mnohokrát vyššia ako samotná zrážka dane, ktorú už mal správca dane dávno na účte, no nepomohli ste si. Tieto menšie správne delikty nebudú od roku 2020 pokutované zo strany daňového úradu pokutou začínajúcou na hranici 60 eur, ale 30 eur. Dolná hranica platenia pokút za delikty sa tak znižuje o polovicu.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.