Denník N

Matečná verzus morálka

Ako sa dá stratiť morálny kredit a klesnúť na dno, tak ako v prípade ministerky Gabriely Matečnej.

Snaha ministerky Gabriely Matečnej presvedčiť občanov, že je odborníčkou na pravom mieste, po 4 rokoch pôsobenia v úrade ministerky vyznieva už tragikomicky . Nesporne odborníčkou je. Na konci článku uvediem príklad, ako vyzerá v praxi jej fundovanosť a odbornosť, ktorú tak rada spochybňuje pri svojich oponentoch.

Dňa 13.2.2019 položil poslanec Ondrej Dostál otázku ministerke Matečnej
na hodine otázok v pléne NR SR. Budem citovať pána Dostála: ,, Bývalá riaditeľka technickej pomoci eurofondov na Ministerstve pôdohospodárstva Zuzana Šubová pre médiá opísala, ako poradcovia od Deloitte faktúrovali ministerstvu za poradenské služby 120 až 140 eur za hodinu práce, hoci v skutočnosti išlo o prácu, ktorú v konečnom dôsledku robili zamestnanci úradu. Je podľa Vás toto efektívne využívanie eurofondov, alebo sme skôr svedkami toho, že nominanti SNS našli po nástenkovom tendri šikovnejšie metódy, ako tunelovať eurofondy určené na tzv. technickú pomoc?“

Odpoveď pani ministerky Matečnej bola v skutku ,,profesionálna“.  Doslova povedala, že „odbor technickej pomoci pod vedením Zuzany Šubovej nefungoval, nedodržiaval termíny a vykazoval vysokú chybovosť, o čom svedčia aj certifikačné zistenia / kontroly z Ministerstva financií SR / z tohto obdobia, na základe čoho bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) nútené pristúpiť k organizačnej optimalizácii a pani Šubová sa rozhodla z rezortu odísť. Preto vnímam všetky jej mediálne vyjadrenia ako tendenčné a zaujaté. Články, ktoré k tejto téme vyšli, naznačujú jednostranný pohľad postavený na jednom jedinom tvrdení bývalej zamestnankyne, ktorá svoje tvrdenia nikdy nepodložila konkrétnymi dôkazmi.  Po naštartovaní operačného programu v roku 2017 ministerstvo prestalo služby od firmy Deloitte objednávať. Opakované tvrdenie pani Šubovej, že išlo o prácu, ktorú v konečnom dôsledku robili zamestnanci, je nepravdivé a nebolo podložené žiadnym dôkazom. Práve naopak, tým, že šlo o služby preplácané z fondov Európskej komisie, boli veľmi prísne skontrolované a neboli nájdené žiadne pochybenia. Všetky realizované aktivity sú v súlade s relevantnými metodickými pokynmi centrálneho koordinačného orgánu. Vážený pán poslanec, vami položená otázka o tunelovaní eurofondov naznačuje, že ste podľahli jednostranným informáciám. Pevne verím, že pred politikárčením nabudúce uprednostníte overenie informácií z relevantných zdrojov. Kolegovia nášho rezortu sú vám vždy plne k dispozícii.“

V jednoduchej reči ministerka Matečná spochybnila moju odbornosť, resp. neodbornosť, ktorej dôsledkom malo byť zrušenie celého môjho odboru technickej pomoci. Vzhľadom k tomu, že identické vyjadrenia odzneli aj neskôr a to z úst bývalého hovorcu Michala Feika – konkrétne 16.5.2019 v hlavných správach STV 1, bola som nútená podniknúť právne kroky . Myslím, že to bola posledná kvapka mojej trpezlivosti a preto som bola nútená podať trestné oznámenie za ohováranie a taktiež žalobu na ochranu osobnosti. A teraz by som rada prešla ku konkrétnym klamstvám ministerky Matečnej a raz a navždy uviedla fakty na pravú mieru.

V prvom rade ministerka tvrdí, že odbor technickej pomoci musela zrušiť kvôli tomu, že pod mojím vedením nefungoval, nedodržiaval termíny a vykazoval vysokú chybovosť, o čom svedčia aj certifikačné zistenia z tohto obdobia / kontroly Ministerstva financií /. Toto považujem za najzávažnejšie klamstvo Matečnej, nakoľko tým vážnym spôsobom poškodila moje dobré meno.

Na základe infožiadosti som preto požiadala Ministerstvo financií o informácie, týkajúce sa certifikačných zistení, počas môjho pôsobenia ako riaditeľky odboru technickej pomoci na MPRV SR. Pre informáciu uvádzam, že som pôsobila ako riaditeľka odboru od 1.7.2016 do 31.3.2017. Z odpovede Ministerstva financií SR jasne vyplýva, že počas môjho pôsobenia bolo vykonané certifikačné overovanie v mesiaci september 2016, ale jedným dychom dodáva, že kontrolované obdobie bolo za december 2015, čiže v čase, keď som ja nebola vo funkcii riaditeľky. V tom čase bol vo funkcii  Ing. Peter Remšík, ktorý namiesto sankcií za svoje zlyhania bol povýšený na post riaditeľa hospodárskej správy MPRV SR. Na tento dôležitý fakt pani ministerka akosi pozabudla. Zistenia certifikačného orgánu boli tak závažné, že viedli k zablokovaniu platieb. Svoju odbornosť som preukázala práve tým, že sa mi podarilo všetky nedostatky napraviť a odstrániť a 10.11.2016 Ministerstvo financií SR platby uvoľnilo. Tak sa Vás pani ministerka pýtam, že o akom zlyhaní odboru pod mojím vedením to tu rozprávate? Za mesiace október a november 2016 mi boli priznané aj odmeny a to práve kvôli odstráneniu nedostatkov a odblokovaniu platieb. Odmeny podotýkam sú nenárokovateľné a sú väčšinou dané zamestnancovi za mimoriadne dobre zvládnuté riešenie problémov. Alebo sa pani ministerka mýlim? Podľa tvrdení ministerky Matečnej dalo ministerstvo odmeny vedúcej zamestnankyni, ktorej odbor nefungoval, neplnila termíny a odbor vykazoval veľkú chybovosť, čo potvrdilo aj Ministerstvo financií SR.

 

Na základe infozákona som požiadala MPRV SR či bolo voči mne počas môjho pôsobenia vedené disciplinárne konanie. Rada by som citovala odpoveď z Odboru komunikácie a marketingu Mgr. Martina Horvátha, citujem: ,,V osobnom spise bývalej štátnej zamestnankyne Ing. Zuzany Šubovej neevidujeme žiadne dokumenty o porušení pracovnej alebo služobnej disciplíny, teda za dobu pôsobenia Ing. Zuzany Šubovej na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nebolo vedené žiadne disciplinárne konanie voči jej osobe“. Preto ministerku Matečnú vyzývam, aby zverejnila podklady a písomnosti, ktorými potvrdí svoje lživé tvrdenie o mojej neschopnosti. Počas môjho pôsobenia na ministerstve som nebola nikdy ani len napomenutá, že som svoju prácu vykonávala zle. Odkiaľ teda čerpala pani ministerka tieto informácie? Organizačná zmena je ,,legálny“ nástroj ako sa zbaviť nepohodlných ľudí. Pani Matečná tvrdí, že ani jednu vec som nikdy nepodložila. Je až neuveriteľné, ako dokáže pani ministerka klamať. Svoje pochybnosti o využívaní služieb spoločnosti Deloitte som tlmočila nie len jej osobne a generálnemu tajomníkovi pánovi Regecovi, ale aj poslancom NR SR pánovi Tittelovi a pánovi Jančulovi. Postupovala som pani Matečná presne tak, ako jeden zodpovedný vedúci pracovník ministerstva postupovať má. Vy, ako najvyšší úradník ministerstva a autorita, ste mi venovala až tri minúty a vec ste odmietla akokoľvek riešiť !!!

 

Ministerka Matečná tvrdí, že všetky aktivity spoločnosti Deloitte sú v súlade s relevantnými pokynmi CKO / centrálny koordinačný orgán pod Úradom vlády, ktorý koordinuje činnosti jednotlivých ministerstiev a aj presne definuje jednotlivé činnosti pracovných pozícii zamestnancov ministerstva /. Tak odborne zdatná za akú sa pani ministerka považuje, predsa nemôže povedať a ešte aj verejne, takúto hlúposť. Metodický pokyn č.22 pre programové odbobie 2014-2020 jasne definuje pracovné činnosti pre pracovné pozície manažéra programovania a manažéra pre metodiku. Z tohto dokumentu jasne vyplýva, že väčšinu činností, ktoré vykonával externe Deloitte mali vykonávať práve zamestnanci ministerstva. Pán generálny riaditeľ sekcie eurofondov- OP IROP
Ing. Mitošinka teda porušil nariadenia CKO a svojvoľne rozhodol o využívaní služieb spoločnosti Deloitte. Hneď na prvej strane metodického pokynu je absolútne kľúčová veta ,,Metodický pokyn má záväzný charakter v celom rozsahu„ , to znamená, že pán Ing. Mitošinka sa nemohol svojvoľne rozhodnúť, že to nebude robiť zamestnanec ministerstva, ale externá  firma a zneužil tak svoju právomoc verejného činiteľa práve v tom, že nerešpektoval metodický pokyn CKO !!!

Na ministerstvo som nastúpila ako referent práve na pozíciu manažéra metodiky a teda presne viem, že to, čo robil Deloitte som pred tým robila ja ako manažér pre metodiku. Čudujem sa teda Matečnej, keď chrlí jednu hlúposť za druhou a bývalý hovorca Michal Feik sa len pridal k propagande, ktorú tu šíri po celé obdobie Matečnej rezort. Ako si vôbec hovorca ministerstva dovolí zverejniť informácie bez toho, aby si ich overil. To svedčí buď o jeho úplne amatérskom prístupe, alebo o úmysle konať tak, aby ma ako osobu poškodili. Mne skôr prichádza do úvahy druhá alternatíva, nakoľko už pán ex – hovorca Feik chodil spolu s pánom Mitošinkom po redakciách, či už denníkaN alebo aktuality.sk a žiadali ich, aby mi neposkytovali žiadny mediálny priestor, čo považujem za absolútnu drzosť zo strany hovorcu a bývalého generálneho riaditeľa Ing. Mitošinku.

 

Tvrdenie Matečnej, že som sa rozhodla opustiť ministerstvo dobrovoľne, je ďalším klamstvom v poradí. Organizačná zmena bola urobená účelovo a dôvody, ktoré Matečná uvádza, že som sa rozhodla opustiť ministerstvo sama vďaka svojej neschopnosti považujem za zlý žart. Moje zistenia o nehospodárnom využívaní prostriedkov EÚ som opísala detailne aj v trestnom oznámení, ktoré som podala Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA v tejto veci vedie trestné konanie . V tejto súvislosti upozorňujem na fakt, že odchod Ing. Mareka Mitošinku z funkcie generálneho riaditeľa sekcie bol práve v súvislosti s vyšetrovaním tejto trestnej veci. V septembri tohto roku NAKA požiadala MPRV SR o poskytnutie rozsiahlej agendy v súvislosti s Deloittom a čudujme sa, z ministerstva sa muselo porúčať ďalších 5 riaditeľov odborov na OP IROP, kde som pôsobila. Pritom ešte pred pár mesiacmi pani ministerka ospevovala celý operačný program ako ,,úžasný projekt“ s výbornými výsledkami. A zjavne sa robia poriadky na ministerstve ďalej, nakoľko môj predchodca vo funkcii riaditeľa technickej pomoci Ing. Peter Remšík, ktorý bol za celý marazmus na odbore technickej pomoci zodpovedný, ale ktorý namiesto postihu bol naopak povýšený na riaditeľa hospodárskej správy ministerstva. Už tiež nepôsobí od septembra minulého roku 2019 na svojej pozícii riaditeľa a momentálne zastáva bežnú pracovnú pozíciu. Zjavne sa preukázalo, že moje zistenia boli relevantné a je na hanbu ministerky Matečnej, to akými ,,odborníkmi“ sa obklopila. Svoje tvrdenia som VŽDY vedela preukázať a nikdy som sa nemusela znížiť k praktikám, aké používa establišment ministerstva.

Mimo to, že pani ministerka ako aj generálny tajomník mali informáciu, že Ing. Marek Mitošinka je v absolútnom konflikte záujmov, nakoľko ako bývalý zamestnanec Deloittu zadával zbytočné a predražené zákazky svojmu bývalému chlebodarcovi, tak zjavne porušoval aj zákon o štátnej službe, nakoľko bol v čase výkonu funkcie štatutárom v dvoch obchodných spoločnostiach. Tento fakt vedenie ministerstva úplne ignorovalo a bagatelizovalo. Ďalšie klamstvo Matečnej o tom, že oni Deloitte zdedili a prestali ho využívať v roku 2017 ani nepotrebuje komentár. Odvoláva sa pani Matečná pritom na Centrálny register zmlúv. Tak podľa CRZ doteraz podpísalo ministerstvo so spoločnosťou Deloitte zmluvy za 25 miliónov eur a aj po roku 2017, kedy údajne skončila spolupráca,  v roku 2018 aj v roku 2019 ministerstvo veselo podpisovalo s Deloittom zmluvy ďalej.

Pani Matečná, v decembri 2018 dokonca pricestoval z Bruselu celý Výbor pre kontrolu rozpočtu v zastúpení europoslancov a pozvali ma, aby som im podložila a vysvetlila moje podozrenia a tvrdenia o predražených objednávkach refundovaných z finančných prostriedkov EÚ pre spoločnosť Deloitte. Stretnutie a vypočutie bolo veľmi plodné, moje zistenia boli posunuté na OLAF v Bruseli na prešetrenie.

Ten kto tu má čo vysvetľovať je skôr ministerka Matečná a nie ja.

Ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu podpísala Gabriela Matečná s námestníkom Róbertom Polonim (obaja nominanti strany SMER-SD) 22 zmlúv, prostredníctvom ktorých fond vydal 65 hektárov lukratívnych pozemkov v katastri obce Ivanka pri Dunaji neďaleko bratislavského letiska podnikateľovi Petrovi Sýkorovi, bývalému susedovi premiéra Roberta Fica. O vrátenie pôdy pôvodne žiadali štyria reštituenti, ktorým bol po vojne zhabaný pozemok v Bernolákove. Keďže fond adekvátnym pozemkom v Bernolákove nedisponoval, ponúkal im ako náhradu 1,3 hektára pôdy za Galantou alebo 1 200 eur každému, čo pre nízku hodnotu neakceptovali. Následne ich kontaktoval Sýkorov partner Peter Grécky s ponukou na odkúpenie ich reštitučného nároku za viac než dvojnásobok hodnoty, ktorú im ponúkal SPF, s čím reštituenti súhlasili. Grécky následne navrhol SPF ako náhradu na vydanie iné, lukratívnejšie pozemky pri letisku, čo fond podpisom Matečnej a Poloniho odsúhlasil. Schéma je tak podobná kauze Veľký Slavkov, pre ktorú sa v roku 2007 takmer rozpadla vládna koalícia, zložená zo strán SMER-SD, ĽS-HZDS a SNS a pre ktorú prišiel o kreslo minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa z ĽS-HZDS.

 

Pani ministerka, bola ste aj mojou ministerkou. Vašou povinnosťou bolo chrániť zamestnanca, ktorý sa snažil chrániť verejný záujem a verejné prostriedky. Urobila ste pravý opak. Nechutným spôsobom ste ma z funkcie odstránila a ukázala ste tak svoju pravú tvár. Tvár bez morálky, tvár bez štipky zodpovednosti a ľudskosti.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Šubová

Kandidujem za stranu SaS do NR SR 2020 pod číslom 119. Ekonómka a komunálna politička. Pracovala som na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na Ministerstve životného prostredia SR, na sekciách eurofondov. Som oznamovateľka závažnej ekonomickej trestnej činnosti na oboch ministerstvách v súvislosti s čerpaním eurofondov. Môj odkaz : NULOVÁ TOLERANCIA.