Denník N

Pravda, ktorá nás vyslobodí

Pán Ježiš Kristus povedal uvedené slová potom, keď zabránil zúrivému  davu a vtedajším fundamentálnym konzervatívcom ukameňovať ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. Pán Ježiš Kristus samozrejme uvedenú ženu napomenul, a vyzval ju aby zmenila životný štýl, no to podstatné je to, že nedovolil davu, aby jej ublížil, a samých ich označil za minimálne rovnakých vinníkov ako cudzoložnicu samotnú, pretože v pôvodnom texte ich označil tiež za cudzoložníkov, Známy slovenský preklad verša: Kto je bez viny, nech prvý hodí do nej kameň, v pôvodnom texte totiž znie: „Kto nie je cudzoložník, nech prvý do nej hodí kameň.“.

Pani prezidentka Čaputová vo svojom výbornom novoročnom prejave vyzdvihla nezastupiteľnú úlohu pravdy pre regeneráciu našej spoločnosti. V skutku, pred akoukoľvek liečbou je najskôr potrebné poznať diagnózu. Pravda röntgenového snímku je rovnako dôležitá pri diagnóze môjho tela, ako aj pri diagnóze spoločnosti, v ktorej žijeme ako takej.  Mnohé spoločenské veci, ktoré v súčasnosti prebiehajú nevytvárajú iba obraz pravdy o tých v moci postavených, ale aj o nás samých.

Pani prezidentka použila v tejto súvislosti aj parafrázu biblického citátu o pravde, ktorá oslobodzuje. Táto fráza je používaná mnohými, v mnohých verejných prejavoch, v akejsi abstraktnej forme, a tak mi dovoľte uviesť kontext v akom bola vyslovená, a bez kontextu ktorého jej používanie stráca svoje opodstatnenie.

Uvedená veta sa nachádza v Biblii, v evanjeliu Jána v ôsmej kapitole na jej konci, a v celom kontexte znie takto: „Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“. Uvedená veta bola adresovaná tým, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista a nasledujú jeho učenie. To je kľúčové. O päť kapitol neskôr Pán Ježiš Kristus o sebe prehlási: „Ja Som Pravda.“ (ev.Jána 14:6).  V pôvodnom gréckom texte Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια (Ego Eimi He Aletheia). Je to veľmi mocná veta. Pán Ježiš Kristus tu seba stotožňuje s Bohom, ktorý sa zjavil Mojžišovi v horiacom kri (ego eimi) no zároveň o sebe prehlasuje, že je vtelená objektívna pravda (predložka ἡ pred slovom pravda). To jednoducho znamená, že ten kto chce byť oslobodený pravdou, musí nasledovať učenie Pána Ježiša Krista vyjavené v Jeho slove. To znamená výraz Pravda Vás oslobodí v jeho pôvodnom biblickom kontexte. Ježiš je vtelená Božia pravda, a kto ju nasleduje nájde skutočnú slobodu. Je na našom svedomí, či slová Pána Ježiša budeme považovať za pravdivé, alebo ho označíme za klamára. Žiadna iná možnosť totiž nie je.

Nejdem teraz rozoberať všetky aspekty toho výroku, ktorý má primárne soteriologický význam, teda ten, že Jeho ukrižovanie a vzkriesenie má pre človeka kritický význam pre vlastnú záchranu človeka. Chcem sa bližšie pozrieť na význam biblickej pravdy pre pozemský život. Nakoniec som presvedčený, že to bol ten význam, ktorý pani prezidentka chcela vyzdvihnúť, a tak poďme sa pozrieť, ako sa správal Pán Ježiš Kristus k ľudom na zemi.  Predpoklad je, že jeho nasledovníci, ktorí si hovoria kresťania budú konať úplne rovnako, aby oni sami mohli zostať v Pravde.

Pán Ježiš Kristus povedal uvedené slová potom, keď zabránil zúrivému  davu a vtedajším fundamentálnym konzervatívcom ukameňovať ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. Pán Ježiš Kristus samozrejme uvedenú ženu napomenul, a vyzval ju, aby zmenila životný štýl, no to podstatné je to, že nedovolil davu, aby jej ublížil a samých ich označil za minimálne rovnakých vinníkov ako cudzoložnicu samotnú, pretože v pôvodnom texte ich označil tiež za cudzoložníkov. Známy slovenský preklad verša: „Kto je bez viny, nech prvý hodí do nej kameň“, v pôvodnom texte totiž znie: „Kto nie je cudzoložník, nech prvý do nej hodí kameň.“. Nikto z nás by hodiť nemohol. Ak teda niekto povie,  že chodí v pravde, predpokladám, že bude konať rovnako. Pozrime sa teraz okolo seba v našej krajine, koľkí z tých, ktorí sa nazývajú kresťania majú podobný postoj v srdci, v slovách, v činoch.

Evanjeliá nám veľmi podrobne popisujú cesty Pána Ježiša na zemi, Jeho správanie a chovanie voči druhým. Dá sa to zhrnúť do dvoch kategórií: V prvej sa nachádzajú tí, ktorých sa zastal alebo pomohol im v ich situácii, v druhej tí, ktorých karhal a odhaľoval ich úmysly, prípadne im prekazil vykonať ich úmysly.  Ak sa pozrieme na prvú kategóriu tak jednoznačne vidíme, že Pán Ježiš konal dobro voči všetkým ostrakizovaným skupinám vo vtedajšom Izraeli.  Skupinám menšinovým z národnostného pohľadu (Samárska žena); sociálneho pohľadu (žena s krvotokom, malomocným, žobrákom, prostitútkam, opilcom, daňový podvodníkom, kolaborantom, vojakom okupačnej armády). Voči všetkým týmto prejavoval milosrdenstvo, samozrejme bez toho, aby schvaľoval ich činy, ale takto vtelená Pravda jednala s ľuďmi, ktorých stretávala. Otázka je tá, že tí, ktorí si hovoria kresťania, môžu konať inak ako ich Pán?  Pán Ježiš Kristus nechce, aby bol zneužívaný v politickom zápase, ale aby tí čo ho nasledujú robili tu na zemi to, čo robil On. Ako nám povedal, aby sme boli svetlom a soľou. Čím je väčšia tma, tým je svetlo silnejšie. Ak je to naozaj svetlo, nikdy nesplynie s tmou. Nikdy.

Je pozoruhodné voči komu Pán Ježiš vystupoval negatívne ako vtelená pravda. Môžete si prejsť evanjeliá zas a znova, negatívne vystupoval voči fundamentálnym konzervatívcom vtedajšej doby, predstaviteľom náboženského života, ktorí tvrdili, že zastupujú Boha na zemi. A teraz, keď ich Boh sám v podobe svojho Syna navštívil, nazýva ich pokrytcami, obielenými hrobmi a inými extrémne hanlivými výrazmi. Lebo sa tvária, že reprezentujú Pravdu, a tu zrazu Vtelená Božia Pravda medzi nimi odhaľuje, že to tak nie je. Terčom Jeho kritiky nie sú Rímski a iní bezbožníci, ale tí čo hovoria, že reprezentujú Boha na zemi. Čo sa dá prirovnať aj ku procesom odhaľovania v našej spoločnosti, ktoré teraz prebiehajú.  Každý kto má z úradu svojej moci niečo reprezentovať a nečiní tak, má byť v pravde odhalený.

Pani prezidentka to pomenovala správne, táto krajina potrebuje oslobodenie pravdou. Pravdou o nás samých, no zároveň Pravdou, ktorej Zdroj nás môže viesť k lepšiemu Slovensku. Pri takom percentuálnom počte hlásiacim sa k tomu, že sú Jeho nasledovníci by to nemal byť problém.

Teraz najčítanejšie

Ivan Hlavanda

Patent na rozum nemám. Som hriešny, omylný, emotívny, častokrát cynicko-sarkastický, ublížil som mnohým, a predsa sa nadejem, že sa nad to povznesiete a pokúsite sa oddeliť predložené myšlienky v mojich blogoch, ktoré budú nasledovať - od ich nedokonalého autora.