Denník N

Pripomienkovanie projektu Matador automotive Vráble – reakcia na neseriózny článok v Denníku E

Denník E zverejnil redakčný obsah, v ktorom sa vyjadruje na adresu Združenia domových samospráv a aj moju osobu (článok tu: https://e.dennikn.sk/1718410/). Keďže tento považujeme za nepravdivý a neseriózny a predstavuje závažný zásah do práv združenia ako aj práv jeho predsedu na ochranu dobrého mena, rozhodli sme sa využiť právo na odpoveď podľa §8 Tlačového zákona. Kým redakcia žiadosť spracuje, môžete si našu reakciu prečítať tu.

 

Reakcia na článok

Združenie domových samospráv (ZDS) ako environmentálne občianske združenie využíva svoje právo na informácie o životnom prostredí ako aj svoje právo na zlepšovanie životného prostredia a to jediným ústavným spôsobom, ktorý je k dispozícii a to pripomienkovanie zámerov. Využívame pritom najmä Európsku legislatívu, ktorá priznáva verejnosti pomerne široké možnosti, ktoré sa však na Slovensku uplatňujú nedostatočne. Slovenské podnikateľské subjekty (ale aj mnohé úrady) nie sú pripravené adekvátne reagovať na európsku legislatívu v tejto oblasti a sú v niekoľko ročnom oneskorení voči vyspelej Európe. Podnikatelia ale aj niektoré úrady nie sú ochotné akceptovať verejnosť ako partnera, s ktorým je potrebné predovšetkým komunikovať o jej problémoch a potrebách. Aj vo svete spočiatku podnikatelia kládli odpor ekologickým spolkom, pričom svet medzitým dospel do stavu, keď Európska únia hovorí o stave klimatického ohrozenia. Situácia v Európe ale aj vo svete sa však už chvalabohu zmenila.

V projekte rekonštrukcie hál pre Matador automotive Vráble v areáli nitrianskej Plastiky sme požadovali zrealizovať opatrenia na regeneráciu a rekultiváciu existujúceho areálu vhodnými opatreniami, medzi ktorými sme navrhovali sadové úpravy, výsadbu stromov, nakladanie s dažďovými vodami, opatrenia na zlepšenie ovzdušia najmä proti drobným prachovým časticiam, dôsledné separovanie a zhodnocovanie odpadov ako aj výsadbu stromov v obývaných častiach mesta. Ak úrad nariadil realizáciu sadových úprav a dopracovanie projektu odpadového hospodárstva, tak to považujeme za nedostatočné určenie environmentálnych opatrení, najmä pre to, že mnohým iným podnikateľom v Nitre úrad tieto opatrenia uložil.

V Nitre to bol predovšetkým areál fabriky Jaguar-Land Rover, pri ktorom sme boli od začiatku vedením JLR zahrnutí do prípravy ekologických opatrení, ktoré sa aj dôsledne uplatňujú (napríklad rozsiahle sadové úpravy a výsadba stromov, zelené strechy na administratívnych budovách, nakladanie s vodou, odpadové hospodárstvo blížiace sa k štandardu zero-waste). Boli sme tiež požiadaný, aby sme rovnaký štandard dôsledne vyžadovali aj od subdodávateľov pre Jaguár. Doteraz to drvivá väčšina dodávateľov rešpektovala a firmy nielen v areáli Jaguáru sa podielali na ekológii nielen svojich závodov ale aj ich okolia.

ZDS pri svojej činnosti nehľadí na vlastnícke ani ekonomické záujmy a súvislosti posudzovaných projektov; tie sú pre nás ľahostajné a nezaujímavé. ZDS sa zaujíma a presadzuje striktne environmentálne záujmy verejnosti a je pri svojej činnosti striktne profesionálne. O krokoch rozhoduje výlučne odborné posúdenie z právneho a ekologického hľadiska a nič iné nehraje rolu. Avšak zo skutočnosti, že nám sú ľahostajné ekonomické záujmy podnikateľov nemožno v žiadnom prípade tvrdiť, že ideme proti nim. V prípade, že podnikatelia rešpektujú verejnosť (a teda aj ZDS) a pri svojej činnosti sa správajú dôsledne ekologicky, tak aj ZDS rešpektuje ich ostatné záujmy a vo vzájomnej súčinnosti postupujeme koordinovane tak, aby sme ochránili ako ekologické tak aj ekonomické záujmy zúčastnených. V tomto prípade sme sa dozvedeli o tom, kto je majiteľom projektu až z predmetného článku a napriek tomu, že sme vo svojich vyjadreniach Matador automotive Vráble (zamestnanci v zámere uvedení ako kontakty) priebežne informovali o našich stanoviskách a krokoch ako aj sme ich vyzývali na súčinnosť; predstavitelia tejto firmy nereagovali a žiadnym spôsobom nekomunikovali. Boli sme preto nútení aj v dôsledku ich pasivity chrániť ekologické záujmy právnou cestou.

 

Poznámka na adresu redaktora a redakcie DenníkaE

Redaktor Ivan Haluza takzvaného Denníka E svojim hodnotiacim vyjadrením sa snaží vyvolať neadekvátne a nepravdivé zdanie, že ZDS resp. jeho štatutár svojou činnosťou namieta a teda oponuje či sa snaží znemožniť podnikateľom realizáciu ich projektov respektíve, že sa stavia voči ich záujmom. V rozpore s etickým kódexom novinára si nevyžiadal naše stanovisko, nedostatok ktorý mu bol v minulosti opakovane vyčítaný aj inými subjektami o čom svedčia aj tlačové vyhlásenia dohľadateľné cez google. Keďže je aj podľa obchodného registra konateľom marketingovej agentúry, vyvoláva to dojem, že koná na niečiu objednávku zneužívajúc svoje novinárske postavenie. Novinár by mal informovať objektívne a nestranne, avšak jeho článok pôsobí ako platené PR, ktorým sa fabrika snaží vyviniť z toho, že nevie dodržať zmluvné termíny a svoju zodpovednosť sa snaží „prehodiť“ na niekoho iného. V prípade, že predstavitelia Matador automotive Vráble neboli iniciátorom tohto článku, ale bol spracovaný z vlastnej iniciatívy redaktora, urobil redaktor medvediu službu aj tomuto závodu…

Združenie domových samospráv pokladá za neúmerný zásah do svojej dobrej povesti ako aj neprimeraný zásah do súkromia svojho predsedu to, že predmetný článok opomína, že občianske združenia plnia v právnom štáte všeobecne prospešné úlohy, ktorými sú v prípade ZDS úlohy ochrany a tvorby kvalitného životného prostredia. Podľa občianskeho zákonníka koná právnická osoba vo vlastnom mene a na vlastný účet a preto ZDS sa ohradzuje, že jeho činnosť je zosobňovaná v role jeho predsedu a to bez ohľadu na to, kto ním v konkrétnom čase je. Podľa zákona o združovaní občanov nesmie byť nikomu činnosť v občianskych združeniach občiansky na škodu a občiansky zákonník definuje aj právo na ochranu dobrého mena a právo na súkromie. Máme za to, že tieto práva predsedu ZDS boli neprimerané predmetným článkom porušené tým, že sa verejne preberala jeho predchádzajúca politická činnosť, ktorá s činnosťou združenia nemá žiaden súvis; Združenie domových samospráv je prísne apolitické a politické preferencie a aktivity jeho členov (vrátane predsedu) ako aj tretích osôb sú úplne bezpredmetné pre aktivity ZDS. Rovnako chápeme ako neprimeraný zásah do ochrany dobrého mena ZDS aj jeho predsedu, že striktne legálnej a všeobecne prospešnej činnosti občianskeho združenia sa článok snaží pripísať negatívne konotácie. Máme za to, že predmetný článok miesto toho, aby nastolil otázku ochrany životného prostredia len zneužil momentálny stav (ne)pripravenosti projektu Matador Automotive Vráble na útok na ZDS prostredníctvom útoku na osobu jeho predsedu. Voči takýmto praktíkám sa dôrazne ohradzujeme aj preto, že ZDS ako aj jeho predseda je dlhodobým podporovateľom Denníka N a Denníka E lebo chápe jeho význam pre objektívne spravodajstvo, ktorému sa v tomto prípade spreneveril sám redaktor.

 

 

Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv

Teraz najčítanejšie