Denník N

Máte exekúciu? Zabudnite na novú s.r.o. a na prevod obchodných podielov

Schválením NR SR sa sprísnili požiadavky zakladania spoločností s.r.o. spolu s prevádzaním obchodného podielu novelou Obchodného zákonníka.

Schválením NR SR sa sprísnili požiadavky zakladania spoločností s.r.o. spolu s prevádzaním obchodného podielu novelou Obchodného zákonníka.

V súčasnosti  zákon neumožňuje zakladať s.r.o. osobám, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov alebo osobám, ktoré majú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne zabezpečenie. Osoba sa zákonného obmedzenia môže zbaviť ak mu príslušná inštitúcia udelí súhlas na podnikanie.  Na základe novely osoby, ktoré sú vedené v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa zákona nemôžu založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Osoba vedená v registri na vykonanie exekúcii nemôže získavať či prevádzať obchodné podiely v daných s.r.o.

Na základe novely zákona by mala táto zmena predstavovať podporný mechanizmus aby osoba, ktorá je vedená v registri na vykonanie exekúcie je obmedzená len na bežné úkony.. Zákonodarca taktiež uvádza ozdravenie podnikateľského prostredia, pomocou ktorých sa prevod obchodných podielov obmedzí na osoby tzv. biele kone, medzi ktoré radíme nemajetných ľudí, od ktorých sa ťažko vymáhajú pohľadávky.

Zákon taktiež nezabúda ani na výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o., na základe ktorého osoba s exekúciou nemôže byť ustanovená ako konateľ spoločnosti. Zákonodarca počíta s takou situáciou, v ktorej ak zákonodarca nie je vhodne nakladať so svojím majetkom, nemôže vedieť nakladať ani s majetkom spoločnosti.

Na základe navrhovanej novely je povinný registrový súd z úradnej povinnosti (ex offo) kontrolovať či spoločník alebo konateľ je alebo nie je vedená v registri na vykonanie exekúcie. V prípade ak sa to preukáže, registrový súd návrh na zápis odmietne.

Navrhovaná novela neustanovuje ani výšku exekúcie alebo či bola spôsobená nedbanlivosťou, o ktorej dlžník nemohol vedieť.

Žiaľ novela prinesie viac administratívnych povinností pre poctivých podnikateľov, aby sa mohol zákon vysporiadať s tými menej poctivými.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.