Denník N

Nový protiteroristický zákon by v Švajčiarsku umožnil trestať ľudí bez obvinenia a súdu

V parlamentnom procese schvaľovania nového švajčiarskeho návrhu protiteroristického zákona bol 16. január kľúčovým dňom. Práve vtedy o ňom po prvýkrát rokoval Výbor pre právne záležitosti, ktorý rozhodoval aj o doplňujúcich návrhoch. Navrhovaný drakonický zákon by švajčiarskej polícii udelil rozsiahle právomoci trestať „potenciálnych páchateľov a páchateľky teroristických útokov“ vrátane detí od 12 rokov.

Proti vládnemu návrhu protiteroristického zákona v októbri 2019 nekompromisne vystúpila Platforma za ľudské práva – zväz viac ako 80 švajčiarskych mimovládnych organizácií, medzi ktorými je aj Amnesty International Švajčiarsko.

Návrh zákona obsahuje nový prostriedok, nariadenie na policajnú kontrolu osôb, ktorá by obmedzovala ich osobnú slobodu, slobodu pohybu, prejavu, združovania sa, právo na súkromie, rodinný život a prácu, na základe neurčitého podozrenia, že v budúcnosti by mohli ohroziť národnú bezpečnosť. Polícia by získala plnú právomoc na uvalenie domáceho väzenia, zákazu cestovania či elektronické sledovanie osôb, s nedostatočnou zábezpekou proti zneužitiu týchto právomocí.

„Ak polícia nadobudne presvedčenie, že určitá osoba predstavuje hrozbu, mali by ju vyšetrovať, vzniesť voči nej obvinenie a začať trestné stíhanie v rámci systému trestného súdnictva.  Takto funguje trestné právo,“ povedala Julia Hall, odborníčka Amnesty International na protiteroristické opatrenia a ľudské práva v Európe.

„Udeliť štátnym bezpečnostným orgánom právomoci na rozsiahle obmedzovanie osobných slobôd, a to nie na základe toho, čo osoba vykonala, ale toho, čo by mohla vykonať v budúcnosti, znamená zároveň aj umožniť im zneužívanie týchto právomocí. Opatrenia, ktoré by sa v niektorých prípadoch vzťahovali už na deti od veku 12 rokov, neobsahujú náležité zábezpeky proti svojvoľnému a diskriminačnému uplatňovaniu.“

Najnovšia verzia návrhu Federálneho zákona o policajných opatreniach na boj proti terorizmu zahŕňa možnosť nariadiť s okamžitou platnosťou domáce väzenie, ktoré môže byť predĺžené na dobu neurčitú. Preventívne domáce väzenie by bolo možné uplatňovať aj voči deťom od 15 rokov a všetky ostatné opatrenia už voči deťom od 12 rokov.

V prípade schválenia nového zákona by Federálny policajný úrad získal rozsiahlu posudzovaciu právomoc na vydávanie nariadení na policajnú kontrolu osôb. Vo väčšine prípadov by na to nepotreboval súhlasné rozhodnutie súdu, ale iba vlastné rozhodnutie, ktoré by sa mohlo zakladať aj na nekonkrétnych náznakoch, že istá osoba by sa mohla niekedy v budúcnosti stať hrozbou pre národnú bezpečnosť. Takéto nastavenie podmienok odporuje zásade právnej istoty a vytvára priestor na hojné zneužívanie policajnej kontroly osôb.

Samostatné rozhodovanie polície v kombinácii s chýbajúcimi zábezpekami – akou by bolo napríklad právo na súdne vypočutie protistrany, ktoré by podozrivej osobe umožnilo spochybniť odôvodnenosť podozrenia a umožnilo jej prístup k materiálom nevyhnutným na účinnú právnu obranu – by postavilo každú osobu, voči ktorej by bolo vydané nariadenie na policajnú kontrolu, do veľmi znevýhodnenej pozície. Navrhovaný zákon je výsmechom tzv. zásady rovnosti zbraní, podľa ktorej má mať podozrivá osoba možnosť primerane sa brániť voči vzneseným obvineniam.

„Medzinárodné dohody v oblasti ľudských práv vyžadujú od štátov, aby podnikli primerané opatrenia na bezpečnosť a ochranu civilného obyvateľstva na svojom území pred útokmi. Protiteroristické opatrenia však musia byť vždy v súlade so zásadami právneho štátu a záväzkami v oblasti ľudských práv, vyplývajúcimi z medzinárodného práva. Zatiaľ čo hrozby teroristických útokov na obyvateľstvo skutočne existujú, a preto na ne treba vždy rázne reagovať, úlohou vlád by malo byť skôr zaručiť, aby si ľudia mohli v bezpečí uplatňovať svoje práva, než obmedzovať ich práva v mene bezpečnosti,“ povedal Patrick Walder, koordinátor kampaní švajčiarskej sekcie Amnesty International.

„Oberať ľudí o slobodu domácim väzením bez spravodlivého súdneho procesu, v rámci ktorého by mohli vzniesť voči takémuto rozhodnutiu námietku, by bolo hrubým porušením záväzkov Švajčiarska v oblasti ľudských práv. Deti by vôbec nemali byť zadržiavané takýmto spôsobom. Švajčiarsky parlament musí ustúpiť od plánov na udelenie takejto nekontrolovanej moci polícii.

 

Z anglického originálu preložila Elena Teplanová.

Ak sa vám páči, čo robíme, sledujte nás na FacebookuInstagrame a majte vždy aktuálne informácie o našej prácipetíciách a/alebo sa zapojte do Maratónu písania listov a pomôžte nám dosiahnuť spravodlivosť v 6 medzinárodných prípadoch. Ďakujeme!

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/ Blogy vyjadrujú osobný názor autorov a autoriek a nutne nereprezentujú stanovisko celej organizácie.