Denník N

pozemkové úpravy: po novom

Ak sa chceme dopracovať k tomu, aby sa pozemkové úpravy stali nástrojom, ktorý vyrieši všetky problémy vlastníctva, nesúladov údajov katastra nehnuteľností, možných krívd musíme nájsť spoločnú platformu, na základe ktorej je možné zjednotiť všetky snahy, hoci aj protichodné, do jedného zmysluplného celku. Dôležité je aj to, že sa oddelia od agend politických strán a dostanú sa do vecnej roviny.

V článku pozemkové úpravy: verejné politiky, ktorý je mimochodom mimoriadne dlhý a pre bežného čitateľa nečitateľný, skúsim zhrnúť závery do jednoduchšieho textu. Pokúsim sa to zjednodušiť a ukázať, ako to bude vyzerať z pohľadu vlastníka.

Ciele

Základné ciele, ktoré chceme a musíme riešiť sú relatívne jednoduché a priamo dotýkajú alebo súvisia s pôdohospodárstvom:

  • Potravinová sebestačnosť a bezpečnosť
  • Biodiverzita a adaptácia na klimatické zmeny
  • Usporiadanie vlastníckych a nájomných vzťahov

Všetky tri body majú spoločného menovateľa: pozemkové úpravy. Na jednej strane sú vyššie  uvedené ciele verejným záujmom, ktorý sa musí riešiť bez ohľadu na politické zafarbenie každej vlády. Teraz sa o nich radšej nehovorí, lebo sú programovým vyhlásením vlády, teda koalície a od tej nepochádza nič dobré. O štyri roky to bude presne rovnako.

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú proces, ktorý je časovo obmedzený na relatívne dlhé obdobie. Výhrady opozície a odporcov pozemkových úprav sa týkajú hlavne informovanosti o vykonávaní pozemkových úprav, neodstraňovaní  chýb alebo ich prekrývaní, neriešení reštitučných nárokov, krátkych dobách pre námietkové konanie a podobne. Na druhej strane prinášajú pozemkové úpravy pozitíva, ktoré nikto nespochybňuje. Ale.

Pozemkové úpravy sa vykonávajú v etapách. Spracovanie úvodných podkladov pozemkových úprav je etapa, kde sa v pozemkových úprav vytvára register pôvodného stavu a súčasťou pozemkových úprav stávajú územné plány a rozvojové plány obce. Výstupom tejto etapy sú registre pôvodného stavu, ktoré obsahujú všetky informácie o pozemkoch vlastníka, jeho podieloch, umiestnení pozemkov a vzťahu jeho vlastníctva k územnému plánu, vzťahy k pôdnym celkom, nájomcom a užívateľom ich pozemkov. V tejto etape sa zisťujú aj nesúlady v údajoch katastra nehnuteľností a vlastníckych vzťahoch. Proste podrobné portfólio.

Nasleduje etapa, kde sa vytvárajú Zásady pre umiestnenie nových pozemkov a následne samotný umiestňovací plán. Tieto etapy prebehnú bez problémov, ak je úvodná etapa dobre pripravená.

Pozemkové úpravy však neriešia problémy vlastníckych vzťahov – tento problém sa vyriešil procesom registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Záväznými údajmi pre vykonanie projektov pozemkových úprav sú údaje katastra nehnuteľností. Aj keď vlastnícke vzťahy neriešia, predsa poskytujú možnosti na ich nápravu.

Riešenie nesúladov

Ak opozícia požaduje otvorenie alebo revíziu Registrov obnovenej evidencie pozemkov s cieľom vyriešiť krivdy a nesúlady, znamenalo by to zväčšovanie problémov a odďaľovanie vykonania pozemkových úprav – hlavne v čase, keď sa pomocou pozemkových úprav môžu riešiť aj problémy súvisiace s potravinovou bezpečnosťou alebo následkami klimatických zmien, či užívaním pôdy.

Komplexné spracovanie ROEP spolu s divokým spôsobom osvedčovania vlastníctva v 90-tych rokoch priniesli so sebou aj problémy, ktoré sa nie vždy podarilo vyriešiť. Niektoré problémy sa prejavili napríklad pri reštitúcií a riešení vlastníckych vzťahov v bývalom vojenskom priestore Javorina. Nesúlady však v zásade nemali takmer žiadny vplyv na vykonávanie pozemkových úprav. Faktom však ostáva, že pozemkové úpravy sa týmto nesúladom nevyhnú. Preto je dôležité a stojí to vlastníkoch, aby sa tieto problémy vyriešili.

Existuje však riešenie, ktoré spojí riešenie nesúladov a krívd a vykonávania pozemkových úprav, umožní a poskytne dostatok informácií samotným účastníkom pozemkových úprav. Pozemkové úpravy začnime vykonávať okamžite a všade. Takýto spôsob neporušuje zákon o pozemkových úpravách.

Spracovaniu úvodných podkladov pozemkových úprav sa nedá vyhnúť – treba ich však správne využiť. Úvodné podklady pre účely prípravy projektov pozemkových úprav je možné vykonať na základe údajov, ktoré sú verejne prístupné (údaje katastra nehnuteľností, letecké snímky, výškopisy, ZBGIS a podobne) a pre tieto účely sú dostatočné, pričom minimalizujú potreby priamych meraní v teréne.

Oznámenie o začatí vykonávania pozemkových úprav nebude treba posielať: začali sa všade. Údaje registra pôvodného stavu sa spracujú v rozsahu celého katastra nehnuteľností a výsledky sa doručia každému vlastníkovi. Ak vlastník zistí nesúlady alebo chyby, tak začne problém riešiť. V takomto komplexnom pohľade na vlastníctvo sa ľahšie riešia chyby, ktoré by bez takéhoto spôsobu spracovania boli navzájom izolované nielen v priestore, ale v čase. Takto sa spôsobom nájdu všetky nesúlady a začnú sa systematicky riešiť.

Spôsobov riešenia môže byť viacero, niektoré chyby sa budú dať odstrániť pomocou spracovania projektu, napr. systematické posuny parciel, nesúlady výmer, niektoré katastrálnym konaním a niektoré súdnou cestou. Ich odstránenie bude limitovať a určovať termín spustenia ďalších etáp projektu pozemkových úprav. Ale bude to systematické a technickou podporou.

Ak sa budú údaje registra pôvodného stavu aktualizovať v pravidelných časových intervaloch alebo pri zmenách územného plánu či iných závažných skutočnostiach, vlastník bude mať dostatok informácií o svojich možnostiach v pozemkových úpravách a bude mať svoje majetkové portfólio stále pod kontrolou.

Nájom a užívanie pozemkov

V súčasnom stave a spôsobe užívania pozemkov, systémov priamych platieb sa nedajú zjednotiť nájomné vzťahy a užívanie pozemkov. Cieľom pozemkových úprav, ktorý sa dá vnímať ako verejný záujem, je nielen usporiadanie vlastníctva, ale aj „racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka“. Preto by sa pozemkové úpravy nemali vyhýbať aj riešeniu užívania pozemkov. V prípravnom konaní sa identifikujú užívatelia a nájomcovia pozemkov. Vlastník si tak vo výpise z registra môže skontrolovať, s kým ma uzavreté nájomné zmluvy a kto užíva jeho pozemky.

Ďalšie výhody

Súčasťou etapy úvodných podkladov sú Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré definuje a prenáša územný plán do priestoru, ale vytvára návrhy spoločných a verejných zariadení a opatrení. Tieto opatrenia je možné realizovať po schválení etapy spracovania úvodných podkladov.

Vykonávanie pozemkových úprav zvyšuje cenu pozemkov a môže ju zvýšiť na úroveň, ktoré nebude akceptovaná pozemkovými špekulantami, nehľadiac na možnosť verejnej kontroly vlastníckych a užívacích vzťahov.

V priebehu pozemkových úprav vlastníci majú možnosť sa rozhodovať, ako budú nakladať so svojimi pozemkami – a účastníci povinnosti. Jedna z nich je informovať o svojich zámeroch ohľadne užívania pozemkov. Táto informácia je dôležitá z pohľadu tvorby umiestňovacieho plánu.

Pozemkové úpravy majú okrem písomných a obrazových podkladov navyše oproti iným spôsobom prezentácie jednu podstatnú prezentáciu: návrh nového usporiadania sa dá overiť priamo v reálnom svete. Ak sa vlastníkom navrhuje nové usporiadanie, je možné ho vytýčiť v teréne a konfrontovať návrhy a predstavy s realitou. Napríklad, či je z parcely pekný výhľad.

Záver

Na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by zastrešovala vlastníkov pozemkov. Síce takéto organizácie existujú, často sa jedná o lokálne alebo regionálne združenia. Ich cieľom by malo byť vytvorenie služby, verejnej politiky, ktorá by sa stala súčasťou legislatívnych procesov, fungovala by nezávisle od politických strán a hnutí a chránila a zastupovala by vlastníkov. Súčasná doba prináša túto výzvu a treba ju prijať.

Anton Julény, projektant pozemkových úprav

Teraz najčítanejšie