Denník N

Postrach samospráv: Dlhodobo odstavené vozidlá 

Spozorovali ste na ulici vozidlo, ktoré má znaky poškodenia a zanedbania? Kedy by malo byť takéto auto odtiahnuté? Kde a ako nahlásiť takéto vozidlo?

Kľúčové pri riešení dlhodobo odstavených vozidiel je určiť, či sa jedná o vrak alebo nie. Zákon o odpadoch sa zaoberá starými vozidlami (vrakmi). Zodpovednosť za vozidlo nesie v prvom rade držiteľ vozidla a v prípade porušenia zákona je povinný vozidlo odstrániť.

Kedy vozidlo porušuje zákon?

Tu nastáva problém. Zákon síce určuje, v akých prípadoch je nutné auto odstrániť, avšak jednotlivé prípady ponúkajú široký priestor na interpretáciu. Konkrétne uvádza: „Odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny“. Široká definícia má za následok rozdiely v (ne)konaní inštitúcii.

Ako určiť vrak?

Pre Inštitút SGI uviedla Mestská polícia Bratislava, že definíciu vraku spĺňa vozidlo, ktoré vykazuje znaky odpadu: nie je schopné prevádzky na pozemných komunikáciách (napr. chýbajú mu časti karosérie), je poškodené po nehode, prípadne z neho vytekajú prevádzkové kvapaliny. Posledná menovaná možnosť je najvážnejšia, keďže znamená priame ohrozenie životného prostredia.

Ak niekde vozidlo dlhodobo stojí, hoc aj na prázdnych pneumatikách, neznamená to automaticky, že ide o vrak. Môže to byť napríklad len výsledkom situácie, keď je majiteľ dlhodobo hospitalizovaný a niekto mu na vozidle vypustil či prepichol pneumatiky a zároveň je vozidlo značne znečistené.

Kto je zodpovedný konať?

V prípade, že držiteľ vozidla z rôznych dôvodov nekoná, povinnosť odstrániť vozidla prechádza na iné subjekty za presne určených podmienok:

  • Ak sa auto odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva, povinnosť prechádza na správcu cesty.
  • Ak sa nejedná o cestu alebo verejné priestranstvo a vlastník takejto nehnuteľnosti udelí súhlas, vozidlo odstraňuje obec.
  • Ak  vlastník nehnuteľnosti neudelí súhlas na odstránenie vozidla, povinnosť prechádza na neho.

Pred odstránením vozidla je nutné upovedomiť držiteľa vozidla a dodržať zákonnú lehotu. Zodpovedný subjekt vyzve držiteľa vozidla na splnenie povinnosti vylepením 60-dňovej výzvy na dané vozidlo. Pri nesplnení povinností a uplynutí výzvy je vozidlo odtiahnuté a náklady je povinný uhradiť držiteľ vozidla. 

Problémové prípady autovrakov

Stávajú sa prípady, že po vylepení výzvy niekto autovrak presunie na inú ulicu alebo dokonca do inej mestskej časti či na cestu, za ktorú je zodpovedný iný subjekt. Toto môže nastať najmä v najväčších mestách (Bratislava, Košice), kde sa pôsobnosť delí medzi jednotlivé mestské časti a magistrát. Pri presunutom vozidle, ktoré sa objaví v inej mestskej časti, sa zvyčajne dôsledkom nedostatočnej komunikácie stáva, že výzva je vylepená opätovne iným subjektom a celý proces sa opakuje.

Na druhej strane v mnohých prípadoch reagujú držitelia na nalepenie výzvy pozitívne a odstránia nedostatky na vozidle alebo postúpia vozidlo na recykláciu.

Len pre ilustráciu: Magistrát hlavného mesta nám poskytol nasledujúce čísla týkajúce sa autovrakov. Od začiatku roka 2019 do 10. 12. 2019 odtiahol 107 vozidiel. Výzvu na odstránenie vozidla nalepili na 328 vozidiel (čím začali proces riešenia problému) a na odťah bolo v čakaní s uplynutou aj bežiacou výzvou cca 112 áut.

Vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly (TK a EK)

Ďalším tŕňom v oku samospráv sú vozidlá bez platnej TK a EK. Ak vozidlo nevykazuje vonkajšie znaky technického porušenia a má neplatnú TK a EK, spadá do pôsobnosti príslušného okresného úradu, ktorý ako schvaľovací orgán rozhodne o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky. Vyradené vozidlo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyradení stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

Ako postupovať, keď chcete nahlásiť dlhodobo odstavené vozidlo?

Na výber máte z viacero možností. Môžete kontaktovať mestskú políciu, ktorá po príchode na miesto zhodnotí stav vozidla, zadokumentuje skutočnosti a oznámi ich príslušnému správnemu orgánu. Podnet môžete tiež nahlásiť cez portál Odkaz pre starostu. Administrátor následne preposiela podnet zodpovednému subjektu. Výhodou nahlásenia podnetu cez portál Odkaz pre starostu je, že môžete jednotlivé fázy riešenia podnetu sledovať priamo na portáli alebo sa zapojiť do procesu riešenia formou aktualizácii podnetu.

Dlhodobo odstavené vozidlá na portáli Odkaz pre starostu

Počet podnetov týkajúcich sa dlhodobo odstavených vozidiel na portáli Odkaz pre starostu každoročne stúpa. V roku 2018 sa nám podarilo vyriešiť 59,7 % podnetov dlhodobo odstavených vozidiel a neriešených ostalo len 5,7 % z celkových 861 podnetov v tejto kategórii. Nadpriemerná úspešnosť riešenia podnetov v kategórii dlhodobo odstavených vozidiel vyjadruje dôležitosť témy pre samosprávy a rovnako zaraďuje portál Odkaz pre starostu ako účinný nástroj občanov.

Záverom

Dlhodobo odstavené vozidlá sú jeden z komplikovanejších typov podnetov, ktoré pomocou portálu Odkaz pre starostu nahlasujete. Ich riešenie závisí od mnohých faktorov, či vozidlo spĺňa definíciu vraku, či má platnú TK a EK alebo na akom mieste vozidlo stojí. Preto odporúčame trpezlivosť, keďže súčasťou procesu sú dlhé lehoty určené zákonom. Snažíme sa však zodpovedné inštitúcie motivovať, aby s občanmi o stave riešenia komunikovali.

Nahlasovanie podnetov cez portál Odkaz pre starostu je jednoduché a môžete tak urobiť priamo na ulici, či z pohodlia domova. Rovnako môžete kontaktovať zodpovedný subjekt priamo, alebo zavolať hliadku mestskej polície. Záleží na tom, akú formu komunikácie, participácie a informovanosti o riešení problému preferujete.

Blog spolu s analýzou a manuálom k tejto téme je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu pre Android aj iOS.

Odkaz pre starostu je projektom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

 

Teraz najčítanejšie