Denník N

Právomoc učiteľa a sila školského poriadku.

Deti v školách dokážu niekedy robiť poriadne hlúposti a mali by za to byť samozrejme potrestané. Čo všetko môže obsahovať školský poriadok? Čo všetko si môže učiteľ voči Vám alebo vášmu dieťaťu dovoliť? Môže zobrať telefón, nepustiť na toaletu počas hodiny, alebo pokračovať vo vyučovaní aj cez čas vyhradený na prestávku? Ako postupovať pri situáciach kedy máte pocit, že učiteľ koná protiprávne a odopiera Vám alebo vášmu dieťaťu práva alebo slobodu? Na toto všetko Vám skúsim zodpovedať v tomto blogu.

 

Môže učiteľ zobrať žiakovi telefón? 

V súčasnosti jedna z najčastejších otázok v školskom prostredí. Samého ma to zaujímalo a po dlhšom bádaní som sa dopátral k tomuto.
Na úplnom začiatku si treba uvedomiť či ide o základnú školu, strednú školu, nebodaj vysokú školu. Na školu života teraz nemusíme brať ohľad. Ak ide o základnú školu, teda o neplnoletých žiakov, tak túto vec upravuje vyhláška o základných školách (Vyhláška č. 320/2008 Z. z.), ktorá zakazuje žiakom používať telefón počas vyučovania a dáva právo školám upraviť tento zákon podľa svojich potrieb a zahrnúť to v školskom poriadku. Školský poriadok však tiež musí rešpektovať základné práva a slobody obsiahnuté v Ústave SR, či v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemôže byť v rozpore so zákonom či iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

V druhom rade by sme mali zobrať do úvahy postavenie vlastníckeho práva žiaka k mobilnému telefónu vo vzťahu k školskému poriadku. V Ústave SR je zahrnuté aj vlastnícke právo, ktoré ustanovuje, že každý má právo vlastniť majetok, vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Tento zákon môže byť obmedzený, len za predpokladu, že ide o opatrenie, ktoré je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd.

Základnú školu už máme z krku, tak si poďme objasniť strednú školu. Školský poriadok by sa dal charakterizovať ako podzákonný predpis, čiže nemôžu pravidla v školskom poriadku zakazovať niečo čo zákon dovoľuje. Takže k čomu som sa to vlastne dopátral? Ak ste žiakom základnej školy, môžu Vám učitelia telefón zobrať. Pri strednej škole je to už trochu zložitejšie. Učitelia Vám telefón zobrať môžu, len ak je to za účelom zaistenia ďalšieho nerušeného priebehu vyučovania, zaručenia práva na vzdelanie ostatných študentov a zachovania poriadku v triede. To znamená, že ak s telefónom počas hodiny nebudete narábať, nebodaj s ním vyrušovať, tak Vám ho učiteľ zobrať nemôže.

 

Na ako dlho Vám učiteľ môže zobrať telefón? 

Už vieme, že učiteľ má za určitých okolností právo zobrať žiakovi telefón, no na akú dobu mu telefón môže odobrať? Učiteľ môže vlastnícke právo žiaka obmedziť len dočasne a v súlade s článkom 20 ods. 5 Ústavy SR. Ale ak učiteľ nevráti telefón žiakovi ani po vyučovaní, tak sa dostávame už na úroveň, ktorá nie je úplne v súlade so zákonom.

Ako konať keď učiteľ telefón nevráti ani po vyučovaní?

Ak učiteľ telefón žiakovi naozaj nevráti ani po vyučovaní, môže byť učiteľ potrestaný. Tento problém sa dá riešiť u riaditeľa školy, disciplinárnym konaním, kde sa už bude posudzovať vážnosť celej situácie. Podľa závažnosti je možné aj iniciovať priestupkové alebo trestné konanie.

Predlžovanie hodiny počas prestávky.

Frázu „zvoní pre učiteľa a nie pre žiaka“ už počul hádam každý, no je to naozaj tak? Vo vyhláške Ministerstva školstva SR (320/2008 Z.z.) sa píše, že hodina sa začína v čase, ktorý určil riaditeľ školy a trvá maximálne 45 minút a nemožno ju bezdôvodne predlžovať. Medzi hodinami je prestávka, na ktorú ma žiak právo. Znamená to, že keď učiteľ mešká na hodinu napríklad z dôvodu, že si nestihol vypiť kávu alebo podobné bizarnosti a tlačí do žiakov učivo aj cez prestávku, tak nekoná so súladom so zákonom. Takže fráza „zvoní pre učiteľa a nie pre žiaka“ už dávno nie je pravda.

Má učiteľ povinnosť pustiť žiaka na toaletu aj počas hodiny?

Po dlhšom hľadaní a čítaní článkov a hlavne Ústavy SR, som neprišiel na nič konkrétnejšie. Dopátral som sa k pár článkom, kde sa podobné situácie stali či už na Slovensku alebo v zahraničí. Dievča z USA vysúdila 1,25 milióna dolárov za to, že jej učiteľka nedovolila odskočiť si na toaletu, ale prinútila žiačku uľaviť si do vedra. Na Slovensku sa napríklad stalo to, že dievča, ktoré malo svoju prvú menštruáciu, sedela zakrvavená na stoličke v triede, lebo učiteľka ju nepustila na toaletu z dôvodu zachovania bezpečnosti v škole. Podľa mňa by učiteľ mal žiakov pustiť na toaletu aj počas hodiny, lebo ak to nespraví tak by podľa mňa pokojne mohlo ísť aj o obmedzenie osobnej slobody. V trestnom zákone (Zákon č. 300/2005 Z. z.) v paragrafe 183 sa píše, že pri obmedzení osobnej slobody, čiže pri narušení autonómie a dôstojnosti človeka môže byť vinník potrestaný odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Ak sa to stane Vám alebo vášmu dieťaťu, pokojne podajte sťažnosť na učiteľa u riaditeľa školy. Pri vážnejšom prípade môžete na učiteľa podať trestné oznámenie.

 

 

 

 

 

 

Ak chcete moju tvorbu finančne podporiť, môžete tak spraviť tu: https://www.patreon.com/lukaslipiansky   Za každý halier budem veľmi rád! :)

Teraz najčítanejšie

Lukáš Lipiansky

Som mladý chalan z Prievidze, ktorého baví písať. Baví ma cestovať, čítať knihy a počúvať zaujímave podcasty. Študujem na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Ak ma chceš finančne podporiť, môžeš tak urobiť na mojom patreone: https://www.patreon.com/lukaslipiansky