Denník N

Žien vo vede je stále málo

V histórii bolo za fyziku, chémiu a medicínu udelených ženám len 19 Nobelovych cien v porovnaní s viac ako 500 mužmi. Tento priepastný rozdiel dokazuje, že Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý bol UNESCO-m stanovený na 11. februára (od roku 2016) má svoj význam rovnako ako zastúpenie žien vo vedeckej komunite.

Cieľom je v tento deň poukázať, že je potrebné vytvárať vhodné podmienky (či už pracovné, právne, sociálne alebo iné) na to, aby ženy mohli budovať a rozvíjať svoju kariéru vo vedných odboroch a zvlášť v STEM (science, technology, engineering, mathematics). V tento deň sa iniciatívy po celom svete venujú zvyšovaniu povedomia o väčšej podpore žien-výskumníčok a vzdelávania dievčat v  prírodných a technických vedách, keďže toto je oblasť, kde má celá spoločnosť ešte čo dobiehať.

Počet žien vo  vede a výskume stagnuje, v oblasti IKT sme stále pozadu

Európsky priemer podielu žien vo výskume je na úrovni 35 %, pričom toto číslo sa napriek iniciatívam na podporu žien vo vedecko-výskumnej kariére v posledných rokoch zásadne nemení a stagnuje okolo jednej tretiny všetkých vedeckých pracovníkov v EÚ[1]. Slovensko sa v tejto štatistike nachádza mierne nad priemerom – na úrovni 40 %, čím sa zaradilo na 8. miesto v EÚ. Patríme teda medzi tie krajiny, ktoré napĺňajú jeden z cieľov EÚ, a to je minimálne 40% zastúpenie vedkýň.

Paradoxom je, že tento relatívne pozitívny výsledok je spôsobený slabým ohodnotením vedeckých pracovníkov. Štáty, ktoré majú nízke výdavky na vedeckých pracovníkov majú vyššie zastúpenie žien vo vede, čo je aj prípad Slovenska alebo napríklad Estónska či Rumunska. Naopak, štáty, ktoré dávajú viac zdrojov na ohodnotenie výskumníkov (napríklad Nemecko, Rakúsko či Česko) majú najmenší podiel žien vo vede, keďže tento sektor je finančne zaujímavý aj pre mužov[2].

Podiel absolventov doktorandského štúdia je na Slovensku vo všetkých odboroch takmer vyrovnaný – 49% žien a 51 % mužov, pričom ak sa pozrieme na oblasť STEM odborov je tento podiel výrazne nižší. Ženy tvoria len 38 % všetkých absolventov doktorandského štúdia v STEM odboroch.

Dáta: Eurostat [educ_uoe_grad03], [rd_p_femres]; Zdroj: SOVVA

Zo všetkých doktorandiek na Slovensku iba 14,1 % študuje technické vedy, čo ukazuje, že dievčatá pri výbere štúdia preferujú iné študijné odbory než tie technické. V oblasti IKT je podiel žien ešte oveľa menší – iba 0,1% zo všetkých PhD. absolventiek sú absolventky IKT (čo znamená, že len 5 % všetkých absolventov IKT tvoria ženy a zvyšných 95% predstavujú muži).

Dáta: Eurostat [educ_uoe_grad03]; Zdroj: SOVVA

Negatívnym javom tiež je, že po skončení doktorandského štúdia sa ženy častejšie zamestnajú na nižšie kvalifikovaných pozíciách odborných pracovníčok a technického personálu, pričom muži – absolventi s rovnakou kvalitou vzdelania majú väčšiu šancu zamestnať sa ako vedeckí pracovníci a inžinieri.  Z toho vyplýva, že ženy nemajú  rovnaké podmienky a možnosti kariérne rásť a obsadzovať vrcholové pozície vo vede, kde sa Slovensko ocitlo v prvej desiatke štátov EÚ s najhoršími podmienkami pre kariérny rast vedkýň. Napríklad na Slovensku je aktuálne 8 z 35 univerzít vedených ženami.

Európska noc výskumníkov 2019

Na Slovensku už existujú iniciatívy podporujúce kariéru žien vo vede a zvlášť v STEM odboroch – napríklad aktivity občianskeho združenia Aj Ty v IT alebo súťaž L´ORÈAL UNESCO Pre ženy vo vede každoročne organizovaná začiatkom roka a podporujúca vedkyne pôsobiace na Slovensku. Slovenské vedkyne (a vedcov) môžete stretnúť každoročne aj na Európskej noci výskumníkov v posledný septembrový piatok v piatich slovenských mestách.

Podiel absolventov 2. stupňa VŠ je vo všetkých odboroch výrazne v prospech žien – na Slovensku v pomere 63 % absolventiek a 37 % absolventov, čím sa výrazne nevymykáme európskemu priemeru. So zvyšujúcim sa akademickým stupňom však počet žien výrazne klesá – počet odborných asistentov je vyrovnaný počtu odborných asistentiek, avšak na Slovensku máme už menej docentiek a profesoriek ako ich mužských kolegov s rovnakým stupňom vzdelania. Ide o tzv. efekt „deravého potrubia“ (leaking pipeline), kde sa počet žien smerujúcich k dosiahnutiu vedeckého titulu zmenšuje oveľa viac ako počet mužov, čím prichádza k strácaniu (ženských) talentov v procese získavania akademických titulov.

Podpora žien vo vede a v štúdiu STEM je slabá

Keďže Európska komisia očakáva nárast dopytu po odborných pracovníkoch v oblasti STEM v rozmedzí rokov 2014-2025 o približne 8 %, je potrebné, aby sa kontinuálne zvyšoval počet študentov a následne vedeckých pracovníkov v tejto oblasti. Ide o príležitosť ako aktívnejšie zapojiť dievčatá a študentky a využiť diverzitu, ktorú môžu ženy priniesť do vedecko-výskumného prostredia. Zapojenie žien vo všetkých fázach výskumu a inovačného procesu a vnesenie „ženskej perspektívy“ môže významne prispieť k vývoju technológie alebo produktu, ktorý bude užitočný a bude mať skutočný význam pre väčšiu časť populácie.

Problém nastáva v podpore a motivácií žien uberať sa týmto smerom. Motivovanie k štúdiu STEM odborov, kde veľmi výrazne zaostávame z hľadiska rovnakého zastúpenia pohlaví, by malo prebiehať už na základných a následne stredných školách. Ukazovanie pozitívnych príkladov úspešných vedkýň je tiež jedným z nástrojov, ktorý sme však zatiaľ na Slovensku naplno nevyužili. Okrem toho, dôležitým motívom je odbúrať prevládajúce názorové stereotypy (nielen) o ženách vo vede, ale o vedcoch samotných.  Ženy a muži sa výrazne nelíšia v intelektových predpokladoch na matematiku či technické vedy, ale líšia sa v záujmoch a v tom, ako sú tieto ich predpoklady v jednotlivých oblastiach rozvíjané[1].

Víťazky súťaže L´ORÈAL UNESCO Pre ženy vo vede 2019

Napriek tomu, že v rámci EÚ v oblasti rodovej rovnosti nevyčnievame (ani v pozitívnom, ani v negatívnom ohľade), je pre nás výzvou zvýšiť zapojenie žien, ich postavenia a podmienok na prácu vo sfére vedy a výskumu.

Martina Šinková, projektová manažérka

Barbora Halásová, analytička

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

[1] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479

[1] file:///C:/Users/nocvy/Downloads/KI0418555ENN.en.pdf

[2] file:///C:/Users/nocvy/Downloads/KI0418555ENN.en.pdf s. 105

 

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom