Denník N

pozemkové úpravy: volebné programy

Politické strany pre nás pripravili programy: strana SaS pripravila 372 strán s 1 144 konkrétnymi návrhmi, strana Za ľudí 134 strán s 876 úlohami, koalícia PS/Spolu v Bode zlomu prezentuje program na 240 stranách, Sme rodina chce zaujať čitateľa na 127 stranách. Oproti tomu SNS má volebný program len 52 stranách.

Za strany koalície však hovorí programové vyhlásenie vlády, a to sa v zásade nelíši od volebných programov opozičných strán. Na druhej strane vidieť na konzistentnosti návrhov do akej miery sa pod volebný program podpísala spolupráca alebo individualizmus v rámci politickej strany.

Zdá sa, že pre mnohých budúcich poslancov sú volebné programy nepodstatné. Slovné spojenia  ako sú pozemkové úpravy, potravinová bezpečnosť, a podobné termíny, ktoré používali a používajú vládne strany, napr. výborný PR ohľadom pozemkových úprav, sa stali pre opozíciu červeným súknom. Logickým dôsledkom je nepoužívanie a negácia termínov, ktoré používa koalícia. Z jednoduchého dôvodu: aby nemohli byť s nimi spájaný. Bolo to vidieť pri hlasovaní na päťdesiatej siedmej schôdzi parlamentu v januári tohto roka. Novela zákona o pozemkových úpravách bola obetovaná v prospech volebného boja. Potvrdzuje sa tak ako v minulosti, že ide o politický kapitál z ktorého očakávajú opozičné strany získať preferencie. Okrem iného opozícia preukázala lojálnosť prezidentke a je si vedomá, že zmena zákona je potrebná a po voľbách v novom parlamente ho z náležitou noblesou a kozmetickými zmenami prijmú (ak vytvoria vládu). Bohužiaľ, musíme veriť, že rýchlo napravia škody, ktoré spôsobili.

Preto sa ako projektant pozemkový úprav vyjadrím k jednej oblasti volebných programov politických strán, k pozemkovým úpravám. V zásade sa politické strany zhodujú v oblastiach ako je riešenie otázok potravinovej bezpečnosti, biodiverzity a boji proti klimatických zmenám, otázky riešenia vlastníckych vzťahov a pozemkových úprav. Myslím si, že všetci prinášajú aj skvelé riešenia. Ale mnohé z nich, ak sa dostanú do konfrontácie s realitou, nebudú použiteľné.

V prevažnej väčšine programov politických strán, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov sa zdôrazňuje podpora k pozemkovým úpravám a je to jeden z cieľov v rámci ich poľnohospodárskej politiky. Predovšetkým však hlasovanie o novele zákona o pozemkových úpravách bolo signálom pre voličov, že strany treba hodnotiť nie podľa programu, ale podľa toho ako strana dokázala realizovať svoje sľuby. Platí to aj o stranách, ktoré boli v opozícií.

Smer

Za program vo voľbách budeme považovať programové vyhlásenie vlády, týkať sa to bude vlastne všetkých vládnych strán:

Vláda bude vytvárať prostredie pre ďalšie prehlbovanie procesu nadobúdania poľnohospodárskej pôdy aktívnymi poľnohospodármi ako jedného z rozhodujúcich preventívnych nástrojov jej ochrany a jej efektívneho využívania. K tomu vláda využije všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva.

SNS

Táto strana sa trocha odtrhla od PR, ktorý robilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka posledné dva roky, kedy začalo využívať pozemkové úpravy ako obchodnú značku. Takže od samochvály k tomu, čo mali a mohli spraviť, keď vládli.

Roľník – rozvoj vidieka, začali sme pozemkové úpravy, ústavným zákonom chráníme pôdu a lesy pred vykupovaním do zahraničia, poskytujeme dotáciu na zelenú naftu..

Spustíme proces pozemkových úprav a zjednodušíme život a prácu majiteľom pozemkov. Prepojíme tieto územia na povinnú evidenciu užívateľského vzťahu k poľnohospodárskej pôde cez centrálny register.

Most-Híd

Tak táto strana ide úplne proti tomu, čo roky podporovala a robila.

Je potrebné pokračovať v naštartovanom trende odkupovania súkromných pozemkov do rúk štátu. Ďalšie územia v chránených oblastiach získavať prostredníctvom výmeny súkromných pozemkov za pozemky spravované štátom.

Podarilo sa nám síce presadiť rozhodnutie vlády SR o vytvorení koncepcie a začatí sceľovania poľnohospodárskych pozemkov (komasácie − jeden kataster, jeden vlastník, jeden list vlastníctva), ale časový horizont na realizáciu 30 rokov považujeme za málo ambiciózny a neopodstatnene dlhý. Chceme presadiť, aby najneskôr do 10 rokov (do roku 2030) nebol na Slovensku kataster, kde ešte nezačali s prácami.

Za ľudí

Nevýrazná a všeobecne orientovaná podpora poľnohospodárstva.

Preto zvýšime štátnu podporu domáceho poľnohospodárstva o 100 mil. eur ročne v štruktúre podľa aktuálnej potreby – špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, na urýchlenie procesu pozemkových úprav a sceľovania pozemkov, na zvýšenie poistenia klimatických rizík, na podporu zamestnania mladých ľudí a mladých farmárov či na podporu propagácie slovenskej produkcie.

PS/Spolu

Keď hlava nevie, čo robí ruka. Niektoré prezentácie smerovania politiky PS/Spolu nie sú práve najšťastnejšie a vyslovene sú v nesúlade s volebným programom.

Zrýchlime proces pozemkových úprav a sceľovania pozemkov a prijmeme opatrenia na zamedzenie drobenia vlastníctva pôdy v budúcnosti.

Zavedieme transparentný proces prenájmu pôdy vrátane pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu životaschopným farmám, ktoré majú najvyšší prínos pre rozvoj agrosektoru, zvyšovanie efektivity a potravinovej sebestačnosti.

OĽaNO

Asi jediná strana, ktorá nechce riešiť problémy pozemkovými úpravami, hoci niektoré riešenia ich nepriamo vyžadujú. Ale na druhej strane by sa dali charakterizovať jednoducho: aj vlk sýty aj koza celá.

Štátne orgány by mali zabezpečiť legislatívny rámec pre zjednodušenie odškodnenia v súvislosti s ochranou životného prostredia. Navrhneme prijať opatrenia na kompenzáciu majetkovej ujmy formou výmeny súkromných pozemkov za štátne pozemky, formou dlhodobého prenájmu, výkupu pozemkov, zmluvnej ochrany alebo jednorazovej finančnej náhrady.

Sme rodina

Ak by sa takýto model presadil, budú z nás prokrastinovaný projektanti, čo k zrýchleniu vykonávania pozemkových úprav veľmi nepomôže.

Podľa predstaveného modelu MPaRV SR, ktorý je už súčasťou oficiálneho dokumentu a návrhu rozpočtu, je odhadovaný náklad v 30-ročnom modeli na úrovni 837 miliónov eur. V prípade, že budeme chcieť urýchliť realizáciu pozemkových úprav v „zrýchlenom modeli“, ktorý by počítal 1. rok s otvorením 582 katastrálnych území a každý ďalší rok s rovnakým zvýšením, je odhad zvýšenia nákladov zhruba o 10 %. Výsledná suma bude na úrovni 900 miliónov eur. V prípade nepriaznivých rozpočtových podmienok budeme realizovať úpravy formou zrýchlených pozemkových úprav s dôrazom na usporiadanie vlastníctva bez budovania investičných celkov.

Mimochodom, teraz sa to takto robí.

KDH

Pretože túto stranu mnohí považujú za stranu, ktorá sa pričinila o rozklad poľnohospodárstva po roku 1989, jej program je skromnejší.

Nastavíme a zrýchlime proces pozemkových úprav pre celú krajinu. V pôdohospodárskej platobnej agentúre zabezpečíme prepojenie katastra nehnuteľností pre prideľovanie platieb a rešpektovanie vlastníckych práv. Zásadne zrýchlime riešenia sporných prípadov a sprehľadníme rozhodovacie procesy.

SaS

Podpory pozemkových úprav sa dočkáme aj SaS.

Jedným z najzávažnejších problémov v poľnohospodárstve je rozdrobenosť pozemkov a zdĺhavý proces ich sceľovania. Sceľovanie pozemkov značne uľahčuje nakladanie s pozemkom pre jeho vlastníka hlavne v oblasti prenájmu alebo predaja pozemku. Po scelení pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav vlastník môže hospodáriť na vlastnom pozemku bez toho, aby bol závislý od náhradných pozemkov. Značnými bariérami pri sceľovaní sú však stále vysoké finančné náklady a rovnako zdĺhavosť tohto procesu. Proces pozemkových zmien môže trvať od dvoch do desiatich rokov. Od roku 2009 však neboli vykonané žiadne pozemkové úpravy (!). Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje dĺžku konania, je počet vlastníkov, a najmä nepochopiteľná nečinnosť štátu.

Slovensko pri pozemkových úpravách výraznejšie zaostáva za Českou republikou. Za sledované obdobie v rokoch 1991 až 2013 bolo v Česku začatých 2 444 komplexných pozemkových právnych úprav. Za rovnaké obdobie sa na Slovensku začalo len 426 úprav. Dôvodmi sú nielen menšia rozdrobenosť vlastníctva v ČR, vysoká politická priorita a kvalitnejšia metodika v ČR, ale na Slovensku pretrváva netransparentný stav katastra, pri ktorom nie je napriek celospoločenskému dopytu, akoby záujem zo strany vlády SR dať do poriadku.

Pozemkové úpravy pre sú pre SaS prioritou – budeme ich vykonávať systémovo, systematicky a urýchlime ich proces na maximálnu možnú mieru.

Obmedzenia vlastníckych práv

Dá sa zovšeobecniť, že všetky strany chcú spravodlivé riešenie vlastníckych práv, vysporiadanie pozemkov pod infraštruktúrou (diaľnicami, cestami 1. až 3. triedy, vodnými tokmi a podobne). Odhadom, ktorý je podobne ako vyhlásenie politických strán trocha populistický,  sa dostávame k asi 4% výmery Slovenska, z nej je nevysporiadaných približne 70% pozemkov. Pri priemernej cene približne 7 €/m2 predstavuje cena vysporiadanie týchto pozemkov sumu asi 10 miliárd Euro. O inej forme ako o finančnom vyrovnaní sa uvažovať nedá, lebo za 30 rokov sme naučili vlastníkov aby za svoje pozemky dostávali peniaze, napr. Most-Híd dával skvelý príklad ako to robiť a „návod“ prevzala aj OĽANO: Štátne orgány by mali zabezpečiť legislatívny rámec pre zjednodušenie odškodnenia v súvislosti s ochranou životného prostredia. Navrhneme prijať opatrenia na kompenzáciu majetkovej ujmy formou výmeny súkromných pozemkov za štátne pozemky, formou dlhodobého prenájmu, výkupu pozemkov, zmluvnej ochrany alebo jednorazovej finančnej náhrady.

Ďalšie obmedzenia vlastníctva, hoci v dobrom úmysle rieši PS/Spolu: Revitalizujeme mokrade a vybrané úseky vodných tokov (odstránime bariéry a hrádze, obnovíme ramená a pôvodné korytá). Využijeme sceľovanie pozemkov tak, aby štátne pozemky a pozemky neznámych vlastníkov boli v blízkosti vodných tokov a vlastnícke práva teda nebránili v obnove riečnych ekosystémov.

Sme rodina požaduje použiť na riešenie bytovej otázky pozemky v správe SPF: Pre riešenie chýbajúcich pozemkov navrhujeme uzatvoriť dohodu medzi štátom a Slovenským pozemkovým fondom o bezodplatnom poskytnutí pozemkov na  výstavbu nájomných bytov. Zrejme bez pozemkových úprav sa to tiež nedá vyriešiť.

Ďalším typov obmedzenia vlastníkov je obdoba §15 zo zákona č.330/1991 Z.z, ktorú chce zaviesť OĽaNO: rozhodnutím pozemkového odboru o vyčlenení pôdy do podnájmu. Nie je to dobré riešenie v čase, keď je možné tieto problémy riešiť iným spôsobom ako je diktát štátu.

Nezmysly a nesúlady s volebným programom

Za najväčší nezmysel považujem program Poďme do nich. To že to pripomína Do tankoch, spolu s odvážnym tvrdením o vyhlásení potravinovej krízy sa dostávame z liberálnych pozícii do pozície, kedy bude štát riadiť poľnohospodársku výroby a diktovať poľnohospodárskym podnikom, ako a čo budú musieť vyrábať. A pôjde to ruka v ruke s obmedzením vlastníckeho práva, ktoré „vnáša do užívania len a len problémy“.

Druhý nezmysel je 10% výmery použiť na vodozádržné opatrenia. Požadujú ich aj iné strany, ale ich apetít je trocha menší. Tieto opatrenia predstavujú súčasne aj obmedzenia, ktoré treba kompenzovať. Keďže toto riešenie požaduje pravicová a liberálna strana, určite bude kompenzovať priame platby a možný zisk. A tak sa hravo dostaneme na cenu približne 500€/ha, čo síce zodpovedá poskytovaným ekosystémovým službám, ale malý krok bude ročne predstavovať približne 2,5 miliardy Euro. Za tridsať rokov to bude 75 miliárd Euro.

Pat a mat.

Myslím, že situácia po voľbách bude patová a skoro nič sa nebude riešiť. Jestvuje len minimum mechanizmov na zaistenie riešení volebných programov alebo presadenie koncepcie usporiadania vlastníckych vzťahov. V súčasnosti sa väčšina sekcií ministerstiev považuje za autonómne jednotky a vzťahy s inými sekciami daného ministerstva majú takmer charakter vzťahov s inými ministerstvami. Prevláda aj silný rezortný egoizmus, a bude samozrejme aj „delenie koristi“ víťazmi. Zdá sa, že nejestvuje ani minimálna štruktúra držiaca pohromade rozličné záujmy, čo nie sú dobré východiská pre realizáciu volebných sľubov. Alebo presadenie nového zákona o pozemkových úpravách. Riešením by mohla byť vôľa samotných vlastníkov a užívateľov – tá však nie je viazaná na žiadnu politickú dohodu a práve to by mal byť dôvod na racionálne riešenie.

Riešenia problémov podľa volebných programov sa nedajú redukovať na prideľovanie verejných zdrojov a rozpočtovanie. Pridelené finančné prostriedky nie sú kľúčové pre realizáciu akýchkoľvek rozhodnutí v politike: rýchlo sa ukážu obmedzenia vzhľadom na obmedzenosť verejných prostriedkov. A najvýraznejšie sa prejavuje absencia strategického riadenia, ktoré nepresahuje rámec volebného obdobia. Súčasný systém manažmentu (spolu s inými problémami) neumožňuje vláde reálne riadiť štát v horizonte dlhšom ako je  volebné obdobie a premieňa činnosť vlády na kombináciu mnohých poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov. S tým súvisí aj dlhodobá neudržateľnosť, neefektívnosť a politická nebezpečnosť súčasných verejných záväzkov a programov. Sme už desaťročia svedkami nielen rozpočtových deficitov a vzniku dlhov, ale najmä toho, že sa kumulujú tzv. skryté dlhy takmer vo všetkých oblastiach, respektíve mnohé záväzky a rozhodnutia vlády sa neplnia a možno sa ani nebudú plniť.

Záverom k pozemkovým úpravám

Množstvo prostriedkov, ktoré sú potrebné na vysporiadanie vlastníctva, riešenie problémov biodiverzity, opatrení voči klimatickým zmenám, vyriešenie vlastníctva infraštruktúry a spoločných a verejných opatrení (napr. ciest), ktoré je možné vyriešiť cez pozemkové úpravy je takmer zanedbateľné voči vyššie uvedeným nezmyslom. Pomer 85 miliárd (aj keď je to len odhad), ktoré nevyriešia takmer žiadne problémy natrvalo, oproti jednej miliarde, ktorá natrvalo vyrieši nielen vlastníctvo, ale aj problémy biodiverzity a klimatických zmien, podporí racionálne hospodárenie na pôde hovorí jednoznačne v prospech pozemkových úprav. Ale je to ťažšia cesta a populistické vyhlásenia nestoja nič.

Teraz najčítanejšie