Denník N

Prečo potrebujeme úradníkov – tvorcov politík? (alebo štátna správa ako súčasť systému bŕzd a protiváh v demokracii)

Autori: Peter Paluš a Ján Ridzoň

Správne nastavená a fungujúca štátna správa môže prispieť k vyvažovaniu výkonnej moci v štáte, a to najmä v obdobiach, keď má výkonná moc sklon populisticky kopírovať emócie spoločnosti. Dosiahnuť to môžeme najmä presnejším a jednoznačnejším zadefinovaním postavenia, poslania a zodpovednosti štátnej správy tak, aby mala zabezpečenú väčšiu autonómiu voči vláde. Rovnako však musia byť jasne nastavené vnútorné mechanizmy jej fungovania a posilnená externá kontrola, ideálne priamo parlamentom.

Autonómnejšie fungovanie administratívy by viedlo k ďalšiemu rozvoju jej profesionality, pretože by bola viac zameraná na odbornosť a vernosť dlhodobým prioritám a pravidlám. Na druhej strane by sa lojalita administratívy voči vláde stala určitou výzvou. Autonómna administratíva s vyššou mierou zodpovednosti by bola menej závislá od politických nálad v spoločnosti. Sústreďovala by sa na plnenie dlhodobých vízií a cieľov bez ohľadu na to, kto je práve pri moci, a nebola by tak motivovaná krátkodobými cieľmi vládneho cyklu. Eliminovala by sa servilnosť úradníkov voči voleným funkcionárom a celkovo by sa zvyšovalo nielen kritické myslenie, ale aj konanie štátneho aparátu.

Samozrejme takýto posun fungovania štátnej správy si bude vyžadovať dlhé časové obdobie. Pôjde o proces rozdelený do viacerých, na seba nadväzujúcich krokov. V úvodnej fáze bude potrebné overiť kvalitu súčasných zamestnancov štátnej správy, a to z pohľadu odbornosti aj z pohľadu konfliktu záujmov. Tu je potrebné zdôrazniť, že súčasné štandardy kladené na pracovníkov štátnej správy v členských štátoch EÚ sú vyššie, ako boli štandardy v tých istých štátoch pred 10 alebo 20 rokmi. Kľúčovým krokom na začiatku procesu by teda bolo očistiť štátnu správu od pracovníkov, ktorí síce v minulosti spĺňali kvalitatívne štandardy, ale nemajú dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti na úrovni súčasných požiadaviek. Tým by sa zároveň významne eliminovala súčasná frustrácia a demotivácia veľkého množstva šikovných ľudí pracujúcich pre štát.

Z pohľadu vnútorného fungovania administratívy by bolo potrebné zaviesť povinnú rotáciu úradníkov, najmä na riadiacich pozíciách. Tým by sa zvýšil tlak na kvalitu riadenia a na orientáciu práce na výsledky. Eliminoval by sa vznik potenciálneho konfliktu záujmov a pretínal reťazec nezdravých prepojení. Ideálne sprevádzané vytvorením nezávislého úradu pre štátnych zamestnancov, najmä pokiaľ ide o výber pracovníkov (pokus už na Slovensku bol). Inšpirovať by sme sa mohli Európskym úradom pre výber pracovníkov, ktorý je zodpovedný za výber zamestnancov pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ. Postupnými krokmi vrátane zavedenia atraktívnejších metód kariérneho postupu by sme na Slovensku konečne mohli dospieť k vzniku profesionálnej štátnej správy, otvorenej novým ideám, príťažlivej pre tých najkvalitnejších a motivovaných odborníkov. Prirodzene, ruka v ruke so zlepšeným postavením administratívy by sa zvyšoval aj tlak a očakávania zo strany verejnosti. Úradníci by museli byť schopní obhájiť pred verejnosťou svoju cenovku, svoju hodnotu za peniaze. Na začiatku procesu nemusíme ísť ďaleko, v mnohých členských štátoch, ktoré do EÚ vstúpili spolu so Slovenskom, to už funguje. Môžeme sa inšpirovať napríklad pobaltskými štátmi. Na konci celého procesu by okrem zlepšenia verejnej služby pre občanov vznikol aj nový a podľa nás veľmi dôležitý prvok bŕzd a protiváh v našej demokracii.

Peter Paluš a Ján Ridzoň pôsobia na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii

Disclaimer: Tento článok prezentuje názor autorov a nereprezentuje oficiálny názor inštitúcii, pre ktoré pracujú.

 

 

Teraz najčítanejšie

Peter Paluš

V súčasnosti pracujem ako vedúci Finančného oddelenia na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli. Cieľom mojich blogov je podnecovať verejnú diskusiu v oblasti financií, hospodárskej politiky, fungovania štátnej správy či k Európskej únii. Niektoré blogy sú spoločným príspevkom viacerých autorov, s ktorými zdieľam rovnakú víziu pre Slovensko. Blogy prezentujú moje názory, resp. naše názory a nemusia odzrkadľovať oficiálne názory inštitúcií, pre ktorú pracujeme.