Denník N

Vybudované mýto bude majetkom štátu a nebudeme ho platiť druhýkrát, už je zaplatené

Štát má len jednu správnu možnosť, a to prebrať zaplatený mýtny systém ku koncu platnosti zmluvy so spoločnosťou SKYTOLL. Nesmie sa stať, že dôjde k predĺženiu platnosti tejto nevýhodnej a rizikovej zmluvy. SkyToll je povinný mýtny systém riadne odovzdať a voči NDS finančne vysporiadať tento prevod. Ak nebude súčinný, štát to môže vykonať bez neho. Opakovať chyby z minulosti nemusíme, na to je ale potrebné zvládnuť proces od začiatku. Systém má primerané štandardy dnešnej dobe, potrebujeme zaň platiť aj primeranú cenu.

O mýte sa v poslednej dobe porozprávali rôzne legendy, že sa „jedná iba o službu a štát si systém neobjednal a neplatil“, alebo „musíme ho odkúpiť za 400 miliónov“, poprípade „audítor určí odkupnú cenu“,  alebo „mýto je zastaralé a vybudujme nové“, a spôsobili slušný informačný chaos v tejto dôležitej téme. Naviac, zatajovanie úplných podkladov zo strany NDS  dáva vážny dôvod myslieť si, že nie všetko je v úplnom poriadku.

Priebeh tendra a plnenie zmluvy na vybudovanie a výber mýta je hlavná príčina prečo prichádzame o stovky miliónov EUR. Predraženie spôsobili náhle zmeny špecifikácií mýtnych vozidiel prakticky hneď po podpise mýtnej zmluvy,  rovnako aj extrémne vysoké náklady na doplnkových služieb, ktoré NDS platí v dodatkoch pri každej zmene systému (814 tis. EUR zmena sadzby mýta a 487 tis. EUR za zmenu úsekov) a tiež enormne vysoké doplatky za mýtne transakcie, ktoré pôvodne mali byť súčasťou celkovej ceny sú dôsledkom  nastavenia tretieho kritéria na vyhodnotenie ponúk, v ktorom sa hodnotila cena prípadných budúcich zmien a doplnkov mýtneho systému. Toto je len časť dôvodov prečo zmluva na mýto, ktorá je výsledkom tendra nemôže byť výhodná pre štát, je extrémne riziková a nie je možné spočítať koľko to bude nakoniec stáť.

Minulosť  bude úlohou polície, prokuratúry a súdov. Zákon o verejnom obstarávaní a trestný zákon platil aj v roku 2009. Vyzbrojení zdravým úsudkom (namiesto analýz zainteresovaných osôb) však nemôžeme dopustiť, aby sme  zaplatili mýtny systém druhý krát a nebudeme súťažiť prevádzku systému, ktorý sme ešte neprebrali. Ostáva tak len jedna možnosť.


Argumentácia:

1.  Prebrať mýtny systém so všetkými súčasťami do vlastníctva štátu.  V súčasnosti je veľmi dôležitá príprava na prevzatie mýta, aby samotný proces prebehol úspešne. Je jednoznačné, že povinnosťou SkyTollu podľa článku V. Predmet zmluvy bodu 141 a 142 Zmluvy a obchodných podmienok podčlánok 8.3. je riadne odovzdať a finančne vysporiadať prevod Mýta. Ak nebude súčinný, štát to môže vykonať bez neho. Mýtny systém si bude po prebratí štát naďalej prevádzkovať sám. Prebratie mýta podľa zmluvy sa realizuje formou odpredaja podniku  z dôvodu prechodu vlastníckeho práva k zhotovovanej veci podľa obchodného zákonníka. Preto sa v zmluve článku VII. Práva a Povinnosti bod 7 a obchodných podmienkach zmluvy  určila povinnosť pre víťazné združenie IBERTAX a SanToll založiť obchodnú spoločnosť na účel plnenia predmetu zmluvy, ktorá je spôsobilá byť predmetom predaja (SkyToll).

2.  Za žiadnych okolností sa nesmie stať, že dôjde k predĺženiu platnosti tejto nevýhodnej a rizikovej zmluvy. Toto je v súčasnosti najdôležitejšia úloha. Uplatnenie opcie predĺženia podľa zmluvy na ďalších 5 rokov je veľmi jednoduché, jedným listom podpísaným členmi predstavenstva NDS, alebo poverenými osobami, že trvajú na pokračovaní poskytovania Služby. Takýto list nepodlieha povinnému zverejňovaniu, nejedná sa tak o dodatok, ani ho nepodpisuje minister dopravy.

3.  Mýto bude majetkom štátu po uplynutí základnej doby zmluvy a jeho zmluvnom prebratí t.j. od 1. 1. 2023. Vyjadrenia pána zo spoločnosti SkyToll v denníku N, kde tvrdí, že: „štát si nič iné ako službu neobjednal a ani neplatil“ sú vrcholné klamstvo. Štát si podľa súťažných podkladov a ponuky uchádzača jednoznačne objednal celý rozsah uvedený v predmete zákazky (Príloha) „komplexný súbor odborných Služieb“ rozdelený do fáz. Hneď prvý riadok sa volá „Služba Návrh a Vybudovanie Služby“ konkrétna cena za túto časť je 7 715 002 805,- SKK. Článok V. Predmet Zmluvy presne špecifikuje rozsah predmetu zákazky vo fázach, ktoré je SkyToll povinný poskytnúť (dodať) Objednávateľovi  (NDS):

i.   Fáza návrhu Služby,

ii.  Fáza vybudovania Služby,

iii. Fáza prevádzky Služby,

iv. Fáza prevodu Služby.

Fáza vybudovania a prevodu Služby (Mýta) je v Opise predmetu zákazky a Zmluve, konkrétne riešená v niekoľkých bodoch článku V. Predmetu Zmluvy a obchodných podmienok. Pokiaľ nebude SkyToll súčinný pri fáze prevodu zaplateného mýtneho systému, NDS môže v súlade s článkom VII. Práva a Povinnosti zmluvy splniť túto povinnosť sám alebo poveriť týmto inú osobu. Fáza prevodu mýta tak za žiadnych okolnosti nie je opciou, ale povinnosťou SkyTollu.

4.  Mýto nebudeme platiť druhý krát žiadnym odkúpením, už je zaplatené. Vybudovaný, modernizovaný a dopĺňaný mýtny systém sme počas základnej doby  platnosti zmluvy zaplatili, pochopiteľne sa tak pri prevode mýta bude jednať o odplatný prevod. O odplatnom prevode sa v Zmluve hovorí preto, lebo NDS si podľa Opisu predmetu zákazky a Zmluvy objednala Službu vybudovanie, údržbu, obnovu a inováciu mýtneho systému za cenu  11,9 mld. SKK čo je v prepočte 395 mil. EUR (riadky 1, 9 a 10 Prílohy), ktoré boli počas platnosti zmluvy zaplatené v úhrade „základnej ročnej ceny“ podľa článku VIII. Odmena za službu a obchodných podmienok. To je tá v médiách spomínaná odkupná cena štyristo miliónov eur, drobné rozdiely sú spôsobené valorizáciou ceny. Toto rozdelenie odkupnej ceny do tabuľky ostatné cenové návrhy (tá zverejnená nevyplnená tabuľka)  po rokoch je následkom toho, že Národná diaľničná spoločnosť si vyhradila právo vypovedať Zmluvu vo fáze prevádzkovania kedykoľvek raz ročne, s účinnosťou ku koncu roka bez udania dôvodu podľa článku XII. Ukončenie a zánik. Pokiaľ by nastala výpoveď Zmluvy pred uplynutím doby kontraktu, čiastočné doplatenie je logické. Nie však po uplynutí  základnej doby platnosti 31. 12. 2022 a zaplatení celého predmetu diela v základnej ročnej cene. Práve z tohto dôvodu článok 11 obchodných podmienok Zmluvy definuje odkupnú cenu ako oddelenú za každý rok zvlášť uvedenú v tabuľke 2 „Ostatné cenové návrhy“, kalkulovanú na cenovej úrovni roku 2009 – začiatok kontraktu. V článku 12.2. obchodných podmienok je riešená aj okolnosť, keď sa v prípade dohody zmení kvantitatívny rozsah predmetu zákazky dodatkami. V tomto prípade sa náklady vysporiadajú jednorazovo raz ročne. Preto sa rôzne požiadavky na dobudovávanie služby premietli do Základnej ročnej ceny a namiesto klesania ročných platieb (riadok 11 Prílohy) sme neustále platili zhruba 100 mil. EUR ročne.

5.  Do prebratia mýta a rozhodnutia vlády SR ako ďalej, tak nie je o čo súťažiť.  Príprava akejkoľvek súťaže je absurdný a nateraz zbytočný krok. Výber mýta a jeho príjem vyplýva zo zákona o mýte a nie zo zmluvy so spoločnosťou SkyToll, o žiadne financie tak neprídeme. Zmluva je nevýhodná a riziková, čím skôr skončí, tým lepšie. Národná diaľničná spoločnosť podľa zverejnených údajov pripravuje novú súťaž na prevádzku, údržbu a výber mýta. Z uvedeného vyplýva len jedna otázka, na aký systém chcú vybrať prevádzkovateľa, keď žiadny nemajú? Podľa ich tvrdení predsa patrí SkyTollu.

6.  Audítor po uplynutí platnosti zmluvy nedojednáva ani neurčuje odkupnú cenu. Odkupná cena je uvedená uchádzačom v Ponuke spomínaných 11,9 mld. SKK. Úlohou Audítora je vyriešiť prípadný rozpor pri znížení uvedenej odkupnej ceny po vykonaní Due Diligence, ktorý určí prípadný nárok NDS na zníženie uvedenej a zaplatenej odkupnej ceny. Objednávateľ má právo vo fáze prevodu služby (mýta) vykonať Due Diligence na to, aby zistil, či nie je dôvod na zníženie uvedenej odkupnej ceny. V prípade, že Objednávateľ po vykonaní Due Diligence v súlade s článkom XV. Spoločné ustanovenia a obchodných podmienok zistí okolnosti, ktoré zakladajú nárok na zníženie uvedenej odkupnej ceny, úlohou audítora je vo fáze prevodu posúdiť toto zníženie odkupnej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú. Povinnosťou SkyTollu je tak okrem odovzdania systému aj jeho finančné vysporiadanie. Prípadné zníženie odkupnej ceny (395 mil. EUR) tak musí vrátiť podľa článku XV. Spoločné ustanovenia bod 18 Zmluvy. Ak tak neurobí, môže byť zníženie ceny uplatnené z vystavenej Bankovej záruky.

7.  Mýtny systém nie je zastaralý, za jeho údržbu, opravy, obnovu a inovácie zaplatíme za 13 rokov minimálne 134,6 mil. EUR. GPS a GSM systém sa pri mýte pre svoje nesporné výhody vo flexibilnosti používa už 20 rokov, rozvoj mobilných sieti dáva istotu, že sa bude používať aj ďalších 20 rokov. Zvažovať neprebratie zaplateného mýtneho systému je absurdné. Len pripomínam, že súčasťou celkovej ceny za predmet diela je aj jeho oprava, údržba, obnova a inovácia. Sumy rozdelené po rokoch sú uvedené v tabuľke  (Príloha riadky 9 a 10). Za údržbu a opravu technológií zaplatíme poskytovateľovi SkyToll celkovú zmluvnú cenu podľa riadku 9 vo výške 96,3 mil. EUR. Za obnovu a inovácie zaplatíme celkovú zmluvnú cenu podľa riadku 10 vo výške 38,3 mil. EUR. V tejto cene nie sú zahrnuté zaplatené dodatky, ktoré zväčšili rozsah mýtnej technológie. Po zaplatených 136 miliónoch eur tvrdiť, že mýtny systém je zastaralý, sa snáď ani slušne okomentovať nedá. Na osvieženie v roku 2009 vtedajšia vláda používala argument o supermodernosti tohto mýtneho systému, na odôvodnenie výberu najdrahšej ponuky SkyToll.

8.  V prípade, že bola Zmluva akokoľvek pozmenená  alebo neúplná, platí to, čo je uvedené v Ponuke uchádzača a Opise predmetu zákazky. Poradie platnosti zmluvných dokumentov je veľmi dôležitou súčasťou tejto zmluvy. V článku IV. Všeobecné ustanovenia bod 3 je určené právo prednosti zmluvných dokumentov. Podľa tohto bodu je jasné, že Zmluva má prednosť pred je prílohami, Návrh na plnenie kritérií predložený v Ponuke má prednosť pred Návrhom, ktorý je prílohou Zmluvy a Opis predmetu zákazky má prednosť pred  Zmluvou. Pokiaľ vybrali cenovo neúplnú ponuku alebo ponuku s cenou, ktorá sa líši od tej v ponuke 21,571 mld. SKK bez DPH, či akokoľvek pozmenili Zmluvu, platí to, čo je v ponuke a opise, a je na mieste baviť sa o trestnom čine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Príloha: Ponuka združenia IBERTAX / SanToll  (SkyToll) a jej kľúčová časť Návrh na plnenie kritérií, kde sú uvedené všetky potrebné cenové návrhy.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Mišovič

Analytik ÚHP, odborný konzultant v oblasti verejných investícií, dopravy a zmluvnej agendy FIDIC