Denník N

Vinkulácia alebo notárska úschova?

Pri procese kúpy a predaja nehnuteľnosti sa veľmi často vynára otázka ako vyriešiť spôsob prevodu peňažných prostriedkov, aby nedošlo k poškodeniu záujmov jednej zo strán.

Pri procese kúpy a predaja nehnuteľnosti sa veľmi často vynára otázka ako vyriešiť spôsob prevodu peňažných prostriedkov, aby nedošlo k poškodeniu záujmov jednej zo strán. Najbezpečnejšie alternatívy sú v takýchto prípadoch notárska úschova alebo vinkulácia. V tomto článku si obidve tieto metódy bližšie priblížime.

Vinkulácia

Pod pojmom vinkulácia sa rozumie účelové obmedzenie práva kupujúceho nakladať so svojimi finančnými prostriedkami na účte. Základným krokom je zriadenie bankového účtu ,na ktorý kupujúci prevedie finančnú hotovosť vo výške kúpnej ceny. Po prevedení finančnej hotovosti už kupujúci nemôže s týmito finančnými prostriedkami ďalej voľne disponovať .Po splnení podmienok vyplývajúcich z kúpnej zmluvy banka predávajúcemu vyplatí finančné prostriedky na tomto účte. Najčastejšie sa to deje po predložení listu vlastníctva , kde sa už ako majiteľ nehnuteľnosti uvádza kupujúci. Podmienky vyplatenia si ale zmluvné strany môžu ľubovoľne dohodnúť.
Zmluvu o vinkulácii vyhotovuje banka. Podkladom pre zmluvu o vinkulácii je kúpna zmluva. Zmluva sa zakladá hlavne na prísľube kupujúceho , že nebude voľne nakladať s peniazmi na svojom účte . Ďalšími náležitosťami zmluvy musí byť doba, počas ktorej budú peniaze na účte „zmrazené“, výška sumy ,ktorá bude zablokovaná a podmienky, ktoré budú musieť byť splnené aby banka finančnú hotovosť uvoľnila
Ak sú raz peňažné prostriedky presunuté na vinkulovom účte, právo nakladať s nimi má už len predávajúci.

Týmto sa zabezpečí spoľahlivosť, že predávajúceho o jeho finančnú hotovosť nikto nepripraví.

Poplatky za vinkulovaný účet sú buď určené ako pevná suma podľa cenníkov jednotlivých bánk alebo ako určité percento v závislosti od peňažnej sumy na účte.

Notárska úschova

Možnosť notárskej úschovy vám na požiadanie poskytne každý notárKupujúci prevedie finančné prostriedky vo výške kúpnej sumy na bankový účet určený notárom , a ten následne spíše notársku zápisnicu o zložení kúpnej ceny.. Zápisnica ďalej musí obsahovať aj určité predpoklady , po ktorých splnení vydá peniaze predávajúcemu.

Poplatok za zriadenie notárskej úschovy sa určí podľa vyhlášky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov a predstavuje:

pri základe nepresahujúcom 3 319,39 EUR 23,24 EUR
pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane 49,79 EUR
pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane 99,58 EUR
pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura vrátane 165,97 EUR
pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura 331,94 EUR
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 EUR

Notárska úschova chráni pred exekútorom

Bezpečnejšou možnosťou je však nakoniec notárska úschova hlavne z dôvodu , že chráni predávajúceho pred začatým exekučným konaním kupujúceho. Pri vinkulácii sa exekučné konanie vzťahuje na všetky účty kupujúceho to znamená aj na vinkulovaný účet. Avšak v prípade notárskej úschovy exekútor na tieto finančné prostriedky siahnuť nemôže.

Odporúčame Vám nestrácať čas a peniaze s rôznymi zmluvami na internete, ale zveriť prípravu zmlúv advokátskej kancelárií NavratLaw. Kontaktovať nás môžete na tel.č +421 23305 9681 alebo info@navratlaw.com

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.