Denník N

Mne, tebe aj jemu – veď sú erárne

Krajský súd v Nitre potvrdil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch a uznal vinnými bývalých funkcionárov Nových Zámkov Gejzu Pischingera a Petra Ágha zato, že v roku 2014 priznali a vyplatili odmeny odchádzajúcim zamestnancom. Téma zlatých padákov sa objavuje so železnou pravidelnosťou nie iba v mestách a obciach, ale vo verejnej a štátnej správe všeobecne, lebo ako sa na Slovensku vraví, z cudzieho krv netečie.

Rozsudky oboch súdov, okresného aj krajského, napriek tomu, že neprinesú do mestskej kasy späť všetky peniaze, sú pre samosprávy a ich obyvateľov významné z omnoho dôležitejších dôvodov. Nehovoria iba o tom, že „odmena za vernosť“ z cudzích peňazí je neslušná, ale tiež to, že starostovia a primátori sú povinní rešpektovať zákon o rozpočtových pravidlách. V odôvodnení rozsudku sa argumentuje aj tým, že odmeny boli vyplatené napriek skutočnosti, že v rozpočte obce nebol dostatok finančných prostriedkov na odmeny a odsúdení spoločným konaním presunuli na tento účel prostriedky z kapitálových výdavkov. Tie sú určené na zhodnocovanie majetku mesta. Ľudovo povedané – prejedli sa peniaze určené na rozvoj.

Jedným z najčastejších problémov v samospráve je práve to, že starosta sa pri výkone samosprávy neriadi rozpočtom a ignoruje vôľu obecného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo má iba málo možností ako presadzovať svoje kompetencie v prípade, že starosta ako výkonný orgán presadzuje výlučne svoj pohľad. Môže síce „určovať pravidlá“, avšak ich schopnosť vynútiť si ich dodržiavanie je veľmi obmedzená.

Pre vyváženie misiek právomocí by bolo prospešné, ak by súdy a prokuratúry, ktoré dohliadajú na dodržiavanie zákonnosti v samosprávach, častejšie dvíhali varovný prst pri ich porušovaní. Tresty majú totiž nie len nápravný, ale aj preventívno-výchovný charakter. Ak by sa takéto rozsudky objavovali v našom súdnictve častejšie, verím, že mnohí zo starostov a primátorov by zvažovali svoje rozhodnutia zodpovednejšie.

Zo staršej analýzy TIS vyplynulo, že menej ako polovica prípadov trestných činov týkajúcich sa výkonu verejnej moci či verejných financií sa končí obžalobou. Ostatné prípady sa nikdy nedostanú na súd. Skončia zvyčajne ešte na prokuratúre.

Aj preto je veľmi dôležité, napriek tomu, že tresty nie sú nepodmienečné a zatiaľ ani právoplatné, že už tri inštancie skonštatovali, že obvinení sú vinní. V prípade Gejzu Pischingera, bývalého primátora Nových Zámkov súd skonštatoval, že ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu a zadovážiť inému neoprávnený prospech vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, týmto činom spôsobil značnú škodu a zároveň spoločným konaním porušil všeobecne záväzným predpisom ustanovenú povinnosť spravovať cudzí majetok. Peter Ágh spáchal zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom.

Okrem tých výrokov je veľmi dôležité, že obaja páni budú mať v prípade právoplatnosti rozsudku zákaz činnosti vykonávať funkciu vo verejnej správe spojenú s dodržiavaním pravidiel rozpočtového hospodárenia na štyri roky. Meno Petra Ágha sa totiž medzitým skloňovalo v súvislosti s obcou Kamenín, kde bol v pozícii prednostu obecného úradu po tom, čo odišiel z Nových Zámkov. Aj tu bolo podozrenie z porušovania záväzných právnych predpisov, ktoré potvrdila kontrola NKÚ v tlačovej správe. Napriek tomu sa tento prípad stratil medzi desiatkami ďalších. Po stanovení opatrení tí, ktorí ich porušili vyhodnotia ich plnenie a život  ide ďalej.

Riešenie takýchto sporov však spočíva v prvom rade v dôslednom preskúmaní takýchto prípadov a nulovou toleranciou pri porušovaní predpisov súvisiacich s čerpaním verejných financií. Možnosť straty mandátu pri potvrdených podozreniach by určite verejným financiám prospela. Najmä preto, že príslovie „z cudzieho krv netečie“ v tomto prípade aplikovať nemôžeme. Pretože obec nie je susedova. Je naša. Rovnako ako každý cent v jej rozpočte.

Milena Veresová

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Teraz najčítanejšie

ZOMOS

ZOMOS je komunita aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest. Projekt ZORIENTUJ SA V SAMOSPRÁVE je tu pre Vás.