Denník N

Čo nám politické strany sľubujú v oblasti výskumu a inovácií? Časť druhá

Voľby sa blížia a ostáva nám už len posledných pár dní na rozhodnutie. Pre tých, ktorých zaujíma, čo nám politické strany sľubujú v oblasti výskumu, vývoja a inovácií prinášame druhú časť nášho prehľadu. Tentokrát sme sa sústredili na tých sedem politických strán, ktoré majú ucelenejšiu predstavu o tom, ako zlepšiť súčasný stav na Slovensku.

Podobne ako v prvej časti vychádzame striktne len z programov politických strán, ktoré sú dostupné. Neprihliadali sme teda na rozhovory, články a diskusie, ktorých sa ich predstavitelia zúčastnili. Ako by sa teda, aspoň podľa sľubov, mal výskum a inovácie zmeniť v najbližších rokoch? Čo môžeme od politických strán očakávať? Pozreli sme sa na štyri kľúčové oblasti:

  • Univerzity a vysoké školy
  • Výskumný ekosystém a jeho riadenie
  • Financovanie výskumu a inovácií
  • Ľudské zdroje

Univerzity a vysoké školy

Zníženie počtu univerzít a študijných odborov

34 univerzít a vysokých škôl je na krajinu akou je Slovensko bezpochyby príliš veľa. Znižuje to ich kvalitu, fragmentuje disponibilné finančné a ľudské zdroje a neumožňuje budovať excelentnosť. Nie je preto prekvapujúce, že viacero politických strán navrhuje zníženie počtu univerzít (Dobrá voľba, SaS, PS/Spolu). Sme rodina navrhuje istú formu zmluvného (dobrovoľného) zlučovania.

Rozdelenie univerzít podľa zamerania

O skutočnom rozdelení univerzít podľa ich zamerania (vzdelávanie, výskum) a kvality sa hovorí už dlhodobo. K reálnym zmenám doteraz neprišlo. Dobrá voľba, Za ľudí a PS/Spolu navrhuje rozdeliť univerzity na excelentné a regionálne, resp. výskumné univerzity a vysoké školy.

Financovanie univerzít

Strany navrhujú, aby sa spôsob financovania zmenil tak, aby sa zdroje menej odvíjali od počtu študentov a viac od ich uplatnenia na trhu práce (SaS, Sme rodina a OĽANO). Kvalita výučby a výsledky nezávislého hodnotenia (audit) by mohli byť druhým spôsobom ako rozdeľovať financie (Za ľudí, OĽANO, PS/Spolu). Viac financií by mali dostať tie univerzity, ktoré majú excelentný výskum (OĽANO).

Akademické tituly

Za ľudí a OĽANO navrhuje možnosť anulovať tituly, ktoré boli získané podvodom. PS/Spolu uskutoční audit 2% náhodne vybraných záverečných prác v 10 náhodne vybraných rokoch od roku 2000. Za ľudí definitívne prepojí akademické tituly profesor a docent s pozíciou, na ktorej pôsobí, nie s osobou. OĽANO zároveň navrhuje otvoriť diskusiu o opodstatnenosti malých doktorátov. Zároveň je ich dlhodobým cieľom znížiť vážnosť titulov v spoločenskom vnímaní a presviedčať ľudí, že titul nie je nutne odrazom vysokého spoločenského postavenia.

Výskumný ekosystém a jeho riadenie

Vytvorenie jednej elitnej univerzity, resp. výskumnej inštitúcie

Podpora vybudovania jednej excelentnej univerzity, resp. výskumnej inštitúcie je súčasťou programov viacerých politických strán. Ide prakticky o to, že by štát masívne investoval do rozvoja jednej inštitúcie, ktorá by mala potenciál zaradiť sa medzi svetovú špičku. Prístup politických strán k tomuto je rôzny. Podľa OĽANO je jednou z možností radikálne zvýšiť rozpočet najlepším fakultám, druhou je transformácia SAV na elitnú univerzitu, treťou vytvorenie úplne novej univerzity. Za ľudí navrhujú spojenie najlepších existujúcich univerzít (podľa vzoru fínskej Aalto University) s cieľom, aby sa takáto univerzita do 10 rokov dostala medzi 100 najlepších univerzít na svete. Vytvorenie Slovenského inštitútu technológií a inovácií (SITI) navrhuje PS/Spolu. Tento inštitút by mal spájať excelentnú vedu s inováciami. Mal by vzniknúť ako verejno-súkromné partnerstvo, ktoré bude otvorené univerzitám, výskumným inštitúciám a firmám.

Vytvorenie jednej inštitúcie, ktorá financuje výskum a inovácie

Fragmentácia spôsobu financovania výskumu a inovácií je jeden z hlavných problémov, ktorý si vyžaduje rýchle riešenie. Je to jedna z vecí, ktorú nám vyčítajú aj európske inštitúcie. Návrh na zriadenie jednej verejnej inštitúcie, ktorá bude financovať celý výskum a vývoj na Slovensku, má v programe Dobrá voľba a OĽANO. PS/Spolu chce, aby bol výskum a inovácie financované len prostredníctvom jedného rezortu.

Ďalšou možnosťou na zníženie fragmentácie je zosúladenie pravidiel medzi rôznymi agentúrami a programami a vytvorenie jedného bodu, kde budú zverejnené všetky výzvy (oznamované na trojročné obdobie). Práve toto navrhuje SaS. Zjednodušiť grantové financovanie výskumu chce aj Sme rodina.

Za ľudí chce uskutočniť reštrukturalizáciu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), ako aj Výskumnej agentúry (VA). Pri APVV chce zastaviť korupciu a konflikt záujmov a podporovať dlhodobejšie granty.

Verejné výskumné a inovačné politiky

Slovensko už od roku 2015 nemá platnú národnú výskumnú politiku (Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky). V platnosti je síce Stratégia inteligentnej špecializácie, tá však pokrýva iba oblasť európskych štrukturálnych a investičných fondov.

PS/Spolu chce určiť krátkodobé a dlhodobé ciele vedy, výskumu a inovácií, a to na základe analýzy špičkového výskumného potenciálu SR. Zároveň tiež sľubujú prijať národnú priemyselnú stratégiu. Prípravu priemyselnej politiky navrhuje prijať aj Dobrá voľba. Za má v úmysle pripraviť národnú stratégiu Smart Country, štátnu koncepciu vedy výskumu chce zase aj KDH. OĽANO navrhuje zjednotiť vedné politiky a stratégie s prioritami Horizontu Európa.

Priority výskumu a vývoja

Zadefinovaniu konkrétnych prioritných oblastí sa strany skôr vyhýbajú a nechávajú to na výstup detailnejších analýz. Predsa len niektoré aspoň naznačili oblasti.

Pre Dobrú voľbu sú prioritné oblasti: biomedicína a biotechnológie; nano- a materiálové technológie; umelá inteligencia a automatizácia/robotika; inteligentné mestá a e-technológie; obnoviteľné zdroje, odpadové hospodárstva a recyklačno-likvidačné technológie.

SaS chce v oblasti elektromobility podporiť nové batériové koncepty.

Za ľudí chce na základe analýzy stavu oblastí určiť jednu, do ktorej počas volebného obdobia investuje 1 mld. €.

Pre Sme rodina sú to automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia (4. priemyselná revolúcia), nové materiály, informačné technológie, kreatívny priemysel, služby v podnikaní, biomedicína a biotechnológie.

Hodnotenie výskumu a inovácií

Hodnotenie inštitúcií a výskumníkov by malo prebiehať na základe poskytnutých prostriedkov pre inštitúcie a výskumné tímy, publikačnú činnosť a patenty (SaS). Pri hodnotení samotných projektov by malo minimálne 50% hodnotiteľov pochádzať mimo SR a ČR  (SaS). Viac nezávislých zahraničných hodnotiteľov chce mať aj Za ľudí, ale aj OĽANO.

Transformácia SAV a jej ústavov

Záujem o dotiahnutie nedokončenej transformácie SAV má SaS, ale aj OĽANO.

Financovanie výskumu a inovácií

Celkové financovanie

V oblasti financovania výskumu a inovácií si dala EÚ dva základné ciele, aby výška investícií dosiahla do roku 2020 minimálne 3% HDP a aby 2/3 z týchto investícií pochádzalo zo súkromných zdrojov.

Štyri strany uviedli vo svojich programoch konkrétnu výšku financovania, ktorú by chceli dosiahnuť. KDH hovorí o zabezpečení financovania vysokých škôl aspoň na úrovni 1,2% HDP (bez európskych fondov). OĽANO chce do roku 2024 dosiahnuť výdavky na výskum a vývoj na úrovni 1,5% HDP. SaS 1% HDP. Sme rodina chce výdavky v priebehu piatich rokoch zdvojnásobiť (teda zo súčasných 0,84% na 1,68%). Ostatné strany chcú investície tiež zvyšovať, nehovoria však už o konkrétnych číslach. Za ľudí chce zaviesť niekoľkoročnú stabilitu pravidiel financovania a výrazne zvýšiť verejné zdroje. PS/Spolu vytvorí významný finančný balík na podporu výskumu a podporovať by chceli iba svetovo kvalitný výskum, prípadne výskum priamo prepojený na rozvoj spoločnosti a ekonomiky.

Lepšie finančné podmienky pre tie inštitúcie, ktoré sú súčasťou medzinárodnej vedeckej komunity navrhuje SaS, PS/Spolu, Sme rodina a KDH. SaS chce zároveň postupne zvýšiť rozpočet APVV na 200 mil. €. Za ľudí chce vytvoriť Fond inovatívneho priemyslu, ktorý bude podporovať aplikovaný výskum a investovanie do inovatívnych a kreatívnych firiem.

K cieľu, aby 2/3 všetkých investícií pochádzali zo súkromných zdrojov sa pripojilo PS/Spolu. OĽANO navrhuje minimálne 50%.

Spôsob financovania

Viacero strán chce predovšetkým podporovať súťažné (grantové) financovanie (KDH, PS/Spolu, Za ľudí, SaS a Sme rodina).

Daňové stimuly na výskum navrhuje PS/Spolu a OĽANO, pričom druhé menované navrhuje znížiť ich administratívnu záťaž. Naopak SaS navrhuje super odpočet na výskum a vývoj zrušiť. Za ľudí chce zaviesť motivačné mechanizmy pre súkromný sektor, aby do výskumu investoval.

SaS navrhuje rozšíriť spôsob financovania o nárokovateľnú dotáciu za publikácie v karentovaných časopisoch (v prvom a druhom kvartile), a to 8 000€ za impaktový bod pre hlavného autora. Za výstup aplikovaného výskumu (udelený patent na Európskom patentovom úrade) chcú udeľovať 500 000€. Celkové náklady na takto nárokovateľné dotácie by mali predstavovať 100 mil. € ročne.

Využitie finančných prostriedkov

OĽANO navrhuje znížiť byrokratickú záťaž vedcov pri implementácií projektov a prehodnotiť spôsob obstarávania (limity a povinnosť nakupovať cez elektronické trhovisko). Zjednodušenie chcú aj v Za ľudí. SaS chce zrušiť verejné obstarávanie na všetky služby a tovary pod 260 000€.

Ľudské zdroje

Odchod a cirkulácia mozgov

Jedným z najväčších problémov, ktorým Slovensko čelí je práve odchod mozgov (brain drain), nie je preto prekvapujúce, že to politické strany v svojich programoch reflektujú (Dobrá voľba, Sme rodina, Za ľudí, PS/Spolu).

Dobrá voľba a OĽANO navrhujú, aby štát podporil študijné a post-doktorandské pobyty na prestížnych zahraničných univerzitách. Pričom účastníci sa budú musieť zaviazať k návratu na Slovensko. Obe strany rovnako chcú prilákať špičkových vedcov zo zahraničia. Podľa SaS by mali byť organizácie financované zo štátneho rozpočtu povinné vypisovať na voľné pozície medzinárodné konkurzy. Posilňovanie medzinárodného rozmeru pri ich obsadzovaní podporuje aj KDH.

OĽANO navrhne opatrenia pre postupný návrat slovenských vedcov zo zahraničia, čomu by mali pomôcť aj návratové granty. Toto chce podporovať aj PS/Spolu, zároveň chcú vytvoriť portál pre ľudí pôsobiacich v zahraničí.

Sme rodina navrhuje vytvoriť systém priamej podpory pre talentovaných mladých vedcov a jednosemestrálny sabatikal pre vysokoškolských pedagógov raz za päť rokov.

Za ľudí chcú zaviesť inštitút postdoktoranda s atraktívnym ohodnotením. KDH podporí rozvoj doktorandského štúdia.

Platy výskumníkov

SaS navrhuje, aby bolo možné určiť tarifný plat vo výške rovnajúcej sa súčinu tabuľkového platu príslušného platového stupňa a triedy a podielu H-indexu k hraničnému H-indexu pre daný odbor. OĽANO chce postupné zvyšovanie platov na úroveň priemeru EÚ. PS/Spolu navrhuje postupné zvyšovanie platov vysokoškolských učiteľov a výskumníkov v priemere o 10% ročne.

Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA

Barbora Halásová, analytička

Karolína Havlíčková, analytička

Monika Petraninová, projektová manažérka

Martina Šinková, projektová manažérka

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom