Denník N

Kam kráčajú volebné programy v dlhodobej nezamestnanosti a podpore ťažko zdravotne postihnutých

Je krátko pred voľbami a pomaly, ale isto sa črtá budúca koalícia. Preto sme sa pozreli na programy strán v pomerne citlivých otázkach a zorganizovali k tomu odborné konferencie.  Dlhodobá nezamestnanosť je stále na Slovensku vysoká a zdá sa, že trh práce nedokáže trhovýmI prostriedkami na ňu odpovedať. Druhá téma sú ťažko zdravotne postihnutí. Ako sa spoločnosť správa k tým najslabším, dokáže o nej povedať veľa ako o celku. Výber týchto tém nebol náhodný. Aj keď nie sú mienkotvorné, pre veľkú časť spoločnosti sú dôležité.

V novembri sa v Piešťanoch konala diskusia pod záštitou Inštitútu zamestnanosti na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce. Zúčastnení predstavitelia strán Jana Žitňanská (Za ľudí), Tomáš Halász (PS/SPOLU) a Peter Kremský (OĽANO) sa zhodli, že integráciou ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) by sa mala intenzívne začať zaoberať budúca vláda, nakoľko v súčasnosti sa tejto téme nevenovala pozornosť do takej miery, ako by si ju reálne vyžadovala.

Jana Žitňanská predstavila návrh funkcie podpredsedu vlády, ktorý by sa venoval zlepšovaniu možností vzdelávania pre ŤZP a podpore podnikov, zamestnávajúcich ŤZP. Peter Kremský upozornil v tejto otázke najmä na neflexibilný Zákonník práce. Tomáš Halász zdôraznil, že legislatíva by sa mala zmeniť tak, aby bolo pre podniky výhodné zamestnávať občanov s ŤZP, namiesto platenia pokút, a zároveň poukázal na potrebu zjednodušenia a stransparentnenia systému náhradného plnenia. Martin Barto (SaS), i keď sa na poslednú chvíľu nemohol zúčastniť, tvrdí, že žiaden zamestnávateľ by sa nemal báť zamestnať niekoho, kto je ŤZP. Riešenie vidí vo flexibilnejšom Zákonníku práce.

Zúčastnení diskutujúci sa zhodli, že práve verejný sektor zlyháva častokrát najviac pri zamestnávaní ŤZP. Príkladom môže byť situácia, keď si verejné inštitúcie neplnia povinnosť zamestnania ŤZP a radšej si vyberajú, že zaplatia  osobitný odvod („pokutu“), aj nedostatočne vybavené bezbariérové vstupy sú ešte stále pomerne bežné.  Zároveň mnohé verejné inštitúcie nie sú vybavené pre prácu ŤZP.

Ďalšia konferencia Inštitútu zamestnanosti sa venovala  dlhodobej nezamestnanosti a konala sa v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastnili Richard Sulík (SaS), Vladimír Ledecký (Za ľudí), Peter Kremský (OĽNO) a Michal Páleník (PS/SPOLU). Účastníci sa zhodli, že dlhodobá nezamestnanosť už žiadny ďalší odklad neznesie a pre budúcu vládu by mala byť prioritou. Predstavitelia uvedených politických strán zdôraznili potrebu medzirezortnej spolupráce, ktorej absencia znemožňuje komplexné a udržateľné riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku.

Michal Páleník prezentoval možnosti inkluzívneho zamestnávania ako formy medzitrhu práce, ktorý by dokázal postupne na trh práce dostať tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Richard Sulík a Peter Kremský prihliadali na spružnenie Zákonníka práce a zjednodušenie zamestnávania. Podľa ich názoru sú dlhodobo nezamestnaní hlavne nekvalifikovaní a zamestnávateľovi by sa malo klásť čo najmenej prekážok pri ich zamestnávaní. Vladimír Ledecký videl riešenie v sústavnej práci na medzitrhu práce, ale pre prechod na skutočný trh práce musí byť zamestnávanie čo najjednoduchšie.

Pri oboch témach vidieť, že strany pravdepodobne budúcej koalície majú podobný pohľad na riešenie i ochotu spolupracovať. Do akej miery to dokáže prejsť do praxe, je na nich.

 

logo evsTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.