Denník N

Ako výskum rádionuklidov štátnej akciovej spoločnosti kontroluje bývalá koncipientka predsedu parlamentu – a čo s tým…

Ako dlhodobo upozorňuje naša podpredsedníčka Veronika Remišová, miesta v dozorných radách, predstavenstve a manažmente 95 štátnych podnikoch na Slovensku sa zväčša obsadzujú straníckymi nomináciami alebo spriaznenými osobami, pričom často chýba elementárna profesijná odbornosť a zručnosti na danú funkciu. Politizácia manažmentov štátnych firiem je taká výrazná, že za prvých dvanásť mesiacov po parlamentných voľbách sa v priemere vymenia takmer dve tretiny manažérskych postov v štátnych firmách, spočítala Transparency International Slovensko v roku 2017. Napríklad do dozornej rady štátnej akciovej spoločnosti Biont si Andrej Danko nominoval svoju bývalú koncipientku. V minulosti bol v tej istej dozornej rade ako zástupca štátu, respektíve nominant SNS aj Andrej Danko. Štátna firma Biont sa venuje predovšetkým vývoju rádionuklidov… Ako v budúcnosti zaručiť, aby sa lukratívne funkcie v štátnych podnikoch nedávali za odmenu politickým nominantom alebo straníckym funkcionárom? V programe strany ZA ĽUDÍ navrhujeme systémové opatrenia.

Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu do štátnych podnikov. V poslednej dobe rezonovali veľké kauzy ako napríklad kauza Bžán alebo zvyšovanie cien energií (voda, teplo, elektrina, plyn), ktoré zapríčinili aj nekvalifikované rozhodnutia a postup zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Miesta v štátnych podnikoch sa zväčša obsadzujú straníckymi nomináciami alebo spriaznenými osobami, pričom často chýba elementárna profesijná odbornosť a zručnosti na danú funkciu. Prípady boli medializované aj v súvislosti so zdražovaním cien energií, kedy v energetických podnikoch sedia za štát ľudia, ktorí s energetikou nikdy nerobili. Navyše, títo zástupcovia poberajú za výkon svojej funkcie vysoké odmeny a pri skončení v tejto funkcii neprimerané odstupné.

Výraznou systémovou chybou na Slovensku je absencia zákonnej úpravy stanovujúcej kritériá a spôsob výberu týchto osôb. Výberom a odmeňovaním zástupcov štátu v obchodných spoločnostiach, resp. v podnikoch, sa zaoberá aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá odporúča, aby členovia orgánov štátnych alebo pološtátnych podnikov boli vyberaní konzistentnou a transparentnou metódou. Podobne, niektoré štáty majú kvalifikačné požiadavky na nominantov zakotvené priamo v zákone a podliehajú akreditačnému procesu. V Izraeli sú sektoroví ministri spoločne s ministerstvom financií zodpovední za nominácie, no kľúčovú úlohu majú aj dva ďalšie orgány – vládny úrad pre podniky a výbor, ktorý kontroluje a schvaľuje kvalifikačné kritéria, ktoré musia spĺňať nominanti. Napríklad:

  • Veľká Británia má otvorený proces výberu kandidátov, ktorý podlieha výboru pre nábor a výber pre verejnú správu.
  • Nový Zéland má komplexný prístup k nomináciám do štátnych podnikov od požiadaviek a kontroly až po školenia. Špeciálny výbor najskôr vyberie vhodných kandidátov a zaradí ich na zoznam. Súčasťou preverenia každého kandidáta je posúdenie, či kandidát nie je v konflikte záujmov, preverenie jeho skúseností a vzdelania. Prvé kroky a predvýber má na starosti personálna agentúra, ktorá je poradcom pri výberovom konaní.
  • Fínsko je z hľadiska modernizácie výberových konaní výrazne popredu pred ostatnými krajinami. Úrad, ktorý má na starosti štátne podniky, deleguje vytvorenie databázy a predvýber kandidátov špecializovanej personálnej agentúre, ktorú vyberá vo verejnom obstarávaní každé štyri roky. Personálna agentúra hľadá vhodných kandidátov v rozsiahlej sieti kontaktov, medzi členmi orgánov súkromných firiem, a špeciálne sa sústreďuje na zahraničných odborníkov a expertov v danom odbore, ktorých sa snaží získať pre členstvo v orgánoch štátnych firiem najmä preto, aby sa vylúčilo rodinkárstvo, politické vplyvy a klientelizmus.
  • Niektoré iné krajiny, ako napríklad Estónsko, nominačnú právomoc delia medzi ministerstvá. V Estónsku je to rozdelené medzi ministerstvom zodpovedným za daný podnik, ktoré nominuje polovicu členov a medzi ministerstvom financií, ktoré nominuje druhú polovicu členov orgánov spoločností. Vedie to k širšiemu spektru zručností a odborností, ktoré majú jednotliví členovia orgánov.

Pri nomináciách by mali byť presne popísané kvalifikácie a zručnosti, ktoré členovia dozorných rád a predstavenstiev potrebujú. Vo väčšine krajín, kde tento systém transparentne funguje, sú prioritou najmä skúsenosti z auditu, finančného manažmentu, niektoré krajiny stanovujú tiež požiadavku určitého počtu rokov v riadiacej pozícii vo firme.

Viaceré krajiny, ako napríklad Taliansko, prijali zákon, ktorý obmedzuje pôsobenie zástupcov štátu v orgánoch viacerých obchodných spoločností len na určitý počet – aj u nás niektorí zástupcovia štátu pôsobia v orgánoch viacerých spoločností a následne si neplnia poriadne povinnosti ani voči jednej z nich.

Naše riešenia

V strane ZA ĽUDÍ sa expertný tím pre hospodárstvo a inovácie za posledné mesiace stretával s dvoma desiatkami podnikateľov, vlastníkov, manažérov súkromných i verejne obchodovaných spoločností doma aj v zahraničí v rôznych oblastiach hospodárstva. Spolu sme identifikovali päť najdôležitejších opatrení, ako zmeniť status quo a zlepšiť hospodárenie štátnych podnikov. Jedným z opatrení je:

#656 Zabezpečíme kvalifikovaný výber zástupcov štátu do štátnych podnikov: musí byť verejný a pod dohľadom príslušného výboru Národnej rady SR.

V praxi toto opatrenie znamená:

  1. Stanoviť transparentný výberový proces, ktorý nastavuje kritériá takým spôsobom, aby boli do funkcií zástupcov štátu vybrané osoby, ktoré najlepšie spĺňajú odborné a osobnostné predpoklady.
  2. Zaviesť do výberového procesu prvky verejnej kontroly: zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, zverejnenie prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.
  3. Nastaviť jasný procesný postup určujúci spôsob výberu zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Napríklad tretinu zástupcov štátu by malo menovať Ministerstvo financií, tretinu ministerstvo, pod ktorú firma sektorovo spadá a tretinu by mohol menovať Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti z radov odbornej verejnosti na základe vopred stanoveného výberového procesu.

Do štátnych podnikov by sa nemali dosadzovať stranícki kamaráti za odmenu, ale odborníci, ktorí budú dohliadať na záujem štátu a občanov. V strane ZA ĽUDÍ však veríme, že po 29. februári 2020 sa podarí presadiť sériu našich opatrení a prispieť tak k tomu, aby sa zo Slovenska zase stala krajina, na ktorú môžu byť jej obyvatelia zase hrdí.

Celý program strany ZA ĽUDÍ pre oblasť hospodárstva a inovácií pod garanciou Mareka Antala (kandidát č. 13 na našej kandidátke) si môžete prečítať tu.

Martin Oravec, CFA

Volený člen predsedníctva strany ZA ĽUDÍ

Autor (1979) študoval, pracoval a žil v rokoch 1998 až 2016 v Českej republike, Nemecku, USA, Veľkej Británii a Švajčiarsku. Od roku 2017 donedávna pomáhal ako dobrovoľník s problematikou Slovákov v zahraničí v neziskovej organizácii LEAF. Pôsobí ako Chief Investment Officer vo verejne obchodovanej spoločnosti v Toronte a Štokholme. Je členom CFA inštitútu. S manželkou a dvoma deťmi žije v Bratislave.

Teraz najčítanejšie

Martin Oravec

Autor (1979) študoval, pracoval a žil v rokoch 1998 až 2016 v Českej republike, Nemecku, USA, Veľkej Británii a Švajčiarsku. Pracoval ako konzultant pre poradenskú firmu vo Washingtone, DC, ako manažér pre fond v Londýne a v súčasnosti pôsobí ako Chief Investment Officer vo verejne obchodovanej spoločnosti v Toronte a Štokholme. Dva roky pomáhal ako dobrovoľník s problematikou Slovákov v zahraničí v neziskovej organizácii LEAF. S manželkou a dvoma deťmi žije v Bratislave.