Denník N

Pán Chromík, prečítajte si opäť Ústavu

Čl. 1 Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

K výzve „pro-rodinných a prolife organizácií, ktoré povzbudzujú a žiadajú od designovaného premiéra prorodinných a hodnotovo založených ministrov v rezortoch školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny a kultúry.“

Dovoľujeme si povzbudiť a požiadať Igora Matoviča ako designovaného premiéra, aby aj s ohľadom na výsledok volieb do NR SR a hodnotové nastavenie veľkej väčšiny koaličných poslancov na posty ministrov školstva, zdravotníctva práce, sociálnych vecí a rodiny a kultúry dohodol s koaličnými partnermi a navrhol skutočne pro-rodinne založených kandidátov,” povedal Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu.

Ja si vás dovoľujem povzbudiť a požiadať, aby ste rešpektovali Ústavu, jej hodnotové nastavenie a nás ostatných. Vaše požiadavky na výber ministrov alebo ministeriek ma nielen znepokojujú, ale aj obťažujú.

Určite ste už počuli, že vaše právo rozhadzovať rukami končí na špičke môjho nosa a vy ste už na hrane.

Vaša náboženská sloboda vám dám právo si žiť v súlade s vaším ideologickým náboženským presvedčením, avšak nijak vás neoprávňuje snažiť sa mne alebo hocikomu inému ho nanucovať.

Jedným z vašich argumentov proti Istanbulskému dohovoru, konkrétne rodu je, že jeho definícia je vágna. Rovnako aj to, čo si predstavujete pod pojmom pro-rodinne založený kandidát/ka.

“Je kľúčové, aby v situácii demografickej zimy rezort práce, sociálnych vecí a rodiny viedol človek, ktorému autenticky záleží na realizácii prorodinnej politiky a presadzoval ju od prvého dňa v úrade. Rovnako je dôležité, aby sa vláda postavila za ochranu nenarodeného života a zmenila nespravodlivý komunistický zákon,” povedal Matúš Hagara zo CitizenGO Slovensko.“

Naozaj sa ma ako ženy veľmi dotýka, že sa k môjmu telu majú neustále potrebu vyjadrovať muži a celkovo iní ľudia. Ako by sa vám páčilo, keby vám poviem, kedy smiete alebo nesmiete mať deti? Alebo či ich musíte mať?

„Výber dvanástich týždňov ako limit na vykonanie prerušenia tehotenstva na žiadosť matky nemožno považovať podľa názoru ústavného súdu ani za svojvoľný…Ústavný súd súčasne vychádza z toho, že lehotu 12 týždňov je nutné považovať za dobu, ktorá so zreteľom na reálnu možnosť zistenia samotnej existencie tehotenstva poskytuje matke rozumnú možnosť na zváženie možnosti prerušenia tehotenstva a pre jeho eventuálnu realizáciu. Ak by mala byť táto lehota podstatne kratšia, nemusel by byť splnený účel (cieľ) zákona, ktorým je dať možnosť žene rozhodnúť o svojom materstve.“

nálezu Ústavného súdu teda vyplýva, že údajne nespravodlivý komunistický zákon je v súlade s Ústavou. Snahy o zmenu dĺžky lehoty však už nie.

Školstvo, ako rezort, ktorý v najväčšej miere vplýva na deti a mládež a rozhoduje o budúcnosti našej krajiny, potrebuje reformu vzdelávania, ktorá nielen zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie, ale ktorá zároveň nebude študentov indoktrinovať a prevychovávať sekularistickými ideológiami v pohľade na život, sexualitu, manželstvo, rodinu… často proti vôli rodičov. Preto potrebujeme na čele tohto ministerstva odborníka, ktorý bude zároveň ctiť kultúrne a náboženské dedičstvo Slovenska a Európy,” dodal Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Tu sa zhodneme. Potrebujeme reformu vzdelávania, ktorá zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie. Keďže sa Slovensko neviaže na nijakú ideológiu alebo náboženstvo, všetci rodičia môžu spokojne spať s vedomím, že poskytnuté vzdelanie a vedomosti sú objektívne a založené na vedeckých poznatkoch, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.

„Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Povinnosť štátu zabezpečiť takéto „idelogicky neutrálne“ vzdelávanie nijak neodporuje právu rodičov na výchovu ich detí v súlade s ich náboženským presvedčením podľa Článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorí tak môžu učiniť po škole alebo cez víkendy. Nijak ich rovnako neoprávňuje brániť svojim deťom, aby sa takéhoto vyučovania zúčastňovali. „Dohovor nezaručuje právo nebyť konfrontovaný s názormi, ktoré sú v rozpore s vlastným presvedčením.“

Ako vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark,1976; Willi, Anna and David Dojan v. Germany; Appel-Irrgang and others v. Germany, 2009; Folgero and others v. Germany, 2007; Hasan and Ey- lem Zengin v. Turkey, 2007), čl. 2 je zameraný na:

„zabezpečenie možnosti pluralizmu vo vzdelávaní, ktorá je nevyhnutné pre zachovanie „demokratickej spoločnosti“ tak, ako je vyjadrená v Dohovore“..

…“vedomosti však musia byť sprostredkované objektívnym, kritickým a pluralistickým spôsobom bez sledovania cieľa indoktrinácie„.

Práve vaša požiadavka vzbudzuje podozrenie a obavy, že by k takejto indoktrinácii mohlo dochádzať z vašej strany a to na úkor nás všetkých.

„Slovensko je kresťanská krajina a musíme sa usilovať, aby takou aj zostalo… Ak sa nepodarí zastaviť súčasný demografický trend úbytku obyvateľov pomocou pôrodnosti, budú sa stupňovať tlaky na prijímanie imigrantov a ich vlastné krajiny budú ochudobnené o ich potenciál, podobne ako dnes bohatšie vymierajúce krajiny odčerpávajú naše zdravotné sestry, lekárov a iných odborníkov. Preto žiadame, aby kľúčové posty vo vláde dostali ľudia, ktorí tieto hodnoty budú presadzovať,” dodal Andrej Ralbovský z Nadácie Slovakia Christiana.“

Takéto vyjadrenie je jednak proti-imigračné, v rozpore s tradičnými kresťanskými hodnotami – láskou, toleranciou,  a hlavne s čl. 24 Ústavy. Hate speech, ale v peknom vianočnom obale.

„Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.“(pozn. saomozrejme bez obmedzovania druhých)

No a na záver samorejme homofóbne vyjadrenie, „prolife a pro-rodinná aktivistka Martina Bednáriková uzatvára: “Ako sme mohli vidieť aj v nedávnej minulosti, ideologické obsadenie rezortu kultúry v minulosti umožňovalo čerpanie finančných prostriedkov aj na spoločnosť rozdeľujúce aktivity ako Dúhový pochod, filmový festival inakosti či kontroverzné výstavy. Je preto dôležité, aby aj tento rezort viedol hodnotovo založený človek, ktorý si uvedomuje vplyv médií a kultúry na našu spoločnosť.

Ministerstvo kultúry financuje cirkvi, nehovoriac o tom, že s danou legislatívou, sú tie kresťanské neprimerane zvýhodnené oproti ostatným. Nehovoriac o ďalších, aj zahraničných, finančných dotáciách a lobby tzv. pro-life organizácií.

Pravda je, že LGBTI komunita ľudí nerozdeľuje. Spoločnosť rozdeľujete vy, takýmito vyhláseniami. Hovoríte o kresťanstve, ale úplne vám unikajú základy v podobe ži a nechaj žiť, hodoty lásky, tolerancie, spájania…Vaša argumentácia je postavená na ochrane rodiny, ale zároveň odsudzujete všetky tie, vrátane kresťanských, ktoré nespadajú do vášho „tradičného“ modelu – otec, mama a deti.

Kážete o adopciách, pritom nemám pocit, že by o deti v detských domovoch bola bitka. Ste takí zaslepení svojou ideológiou, že tie deti radšej necháte v inštitucionálnej starostlivosti, aj keď vieme, že tento spôsob výchovy je nevyhovujúci a že veľká časť z nich skončí na ulici alebo vo väzení jedine preto, že nemajú kam ísť alebo na koho sa obrátiť.

Vďaka Bohu vaše názory nereprezentujú väčšinu kresťanov. Niekoľko rokov som žila v zahraničí, obklopená rôznymi náboženstvami, kultúrami a zvykmi, ale nikdy mi nikto nevnucoval svoju ideológiu tak nepríjemne ako vy, doma na Slovensku. Inde mi ju totiž nevnucovali vôbec.

Miesto spisovania podobných výziev, prosím prestaňte moralizovať a začnite žiť v súlade s vaším náboženským ideologickým presvedčením. Žite si najlepšie podľa seba a nás nechajte žiť. V pokoji.

Slovami Gandiho tolerancia je jediná vec, ktorá umožní ľuďom rôzneho vyznania žiť ako dobrí susedia a priatelia. 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Natalia Kochanova

Verím v rovnosť, ľudské práva a nespravodlivosť beriem osobne. Všetky názory sú moje súkromné a pripravené vo voľnom čase.