Denník N

Kvalitnejšiemu riadeniu škôl môže pomôcť zmena kvalifikačných predpokladov aj spôsob výberu riaditeľov

Prieskum iniciatívy To dá rozum poukázal na viaceré prekážky, ktorým riaditelia škôl čelia pri snahe o ich efektívne riadenie. Vďaka relatívne širokým kompetenciám spravujú širokú agendu, v rámci ktorej rozhodujú a za ktorú nesú zodpovednosť. Riaditelia však kvôli zahlteniu administratívno-prevádzkovým riadením často nemajú dostatočné kapacity a ani potrebné nástroje na kvalitné riadenie ľudí, skvalitňovanie pedagogického procesu a strategický rozvoj školy. Iniciatíva predstavila viaceré odporúčania pre skvalitnenie riadenia škôl, pričom jedno z nich navrhuje zmenu kvalifikačných predpokladov na riaditeľov škôl a ďalšie spresnenie kritérií pri ich výbere.

Záujem o prácu učiteľa na Slovensku klesá, na zverejnené pracovné ponuky reaguje čoraz menej záujemcov. Zároveň sa pomerne veľká časť absolventov učiteľských odborov nevydáva na učiteľskú dráhu a uplatňuje sa v iných sektoroch. Tieto faktory významne vplývajú aj na celkový počet ľudí, ktorí sa môžu uchádzať o riadiace pozície v školách, vrátane funkcie riaditeľa. Riaditeľom školy sa totiž môže stať len uchádzač s pedagogickým vzdelaním, s minimálne päťročnou praxou a s prvou atestáciou. Tieto požiadavky tak z výberu vylučujú potenciálnych kandidátov, ktorí síce majú skúsenosti s riadením, no nemajú požadované vzdelanie a prax. V kombinácii s tým, že odmeňovanie v školstve nie je primerané, môže čoraz väčší počet škôl čeliť problému, že sa o pozíciu riaditeľa nebudú zaujímať kvalitní uchádzači.

Na zmenšenie takéhoto rizika odporúčame v platnej právnej úprave zmeniť kvalifikačné predpoklady na vedúcich zamestnancov škôl tak, aby sa z nich pre uchádzačov vypustila požiadavka na pedagogické vzdelanie, minimálne päťročnú pedagogickú prax a získanie prvej atestácie. Základným kvalifikačným predpokladom by namiesto toho malo byť dokladovanie praxe v riadiacej pozícii a preukázanie manažérskych zručností. Táto zmena by teda nevylučovala uchádzanie sa o pozíciu riaditeľa riadiacim zamestnancom škôl, zároveň by však otvorila možnosť prihlásiť sa na výberové konanie aj uchádzačom mimo školského prostredia.

Zmena kvalifikačných predpokladov by si vyžadovala aj spresnenie podmienok na posudzovanie záujemcov o funkciu riaditeľa. Dnes ich totiž od uchádzania sa o túto pozíciu môže odrádzať aj samotný proces výberu, ktorý nemá jasne stanovené pravidlá. Žiaden predpis neurčuje, aké kritériá sa majú brať do úvahy, ani ako majú byť vyhodnocované. To vytvára možnosť, aby boli uchádzači posudzovaní iba formálne, prípadne až tendenčne. Zároveň nie sú špecifikované obsahové a formálne kritériá na spracovanie i hodnotenie koncepcie rozvoja školy, ktorú musí každý uchádzač počas výberového konania predložiť rade školy. To môže niektorých uchádzačov zvýhodňovať i znevýhodňovať.

Na zabezpečenie transparentného a kvalifikovaného výberu odporúčame spracovať komplexnú metodiku s jasne vymedzenými princípmi a krokmi pri organizácii a vedení výberového konania a zároveň spresniť štandardy na vypracovanie a kritériá na posudzovanie koncepcie rozvoja školy. Kritériá na výber riaditeľa a taktiež výsledky výberového procesu s vyhodnotením miery ich naplnenia u jednotlivých uchádzačov by mali byť zverejňované. V dostatočnom časovom predstihu a cez rôzne informačné kanály by malo byť zverejňované aj samotné vyhlásenie výberového konania. Do legislatívy je vhodné zakotviť aj možnosť prizvať na výberové konanie odborníkov mimo školského prostredia s poradným hlasom pre radu školy.

Po zmene kvalifikačných požiadaviek a spresnení podmienok na posudzovanie uchádzačov o riaditeľskú pozíciu by v praxi mohli nastať rôzne situácie. Rada školy by zriaďovateľovi ako kandidáta na riaditeľa mohla navrhnúť človeka s pedagogickým vzdelaním a praxou alebo bez nich, prípadne so skúsenosťami s riadením školy alebo aj inej organizácie. Keďže v školách je potrebné zabezpečiť kvalitné strategické, pedagogické a zároveň aj administratívno-prevádzkové riadenie, v zmenených podmienkach by sa tieto riadiace činnosti mali odborne a personálne oddeliť. Ak by sa riaditeľom stal pedagóg, pozícia jedného z jeho zástupcov by sa zmenila na pozíciu manažéra školy, ktorú by mohol obsadiť aj uchádzač bez pedagogického vzdelania a praxe a bez povinnosti priamej vyučovacej činnosti. V prípade, že by sa riaditeľom stal uchádzač bez pedagogického vzdelania, odporúča sa v zákone a vykonávacích predpisoch ustanoviť podmienku, aby sa zástupcami riaditeľa mohli stať len zamestnanci s pedagogickým vzdelaním a praxou, ktorí by mali právomoci na pedagogické riadenie školy na príslušných stupňoch a v príslušných odboroch vzdelávania. Riaditeľom by sa napokon mohol stať aj kandidát spĺňajúci požiadavku pedagogického vzdelania a praxe a zároveň so skúsenosťami s riadením školy – v takom prípade by sa rozhodol buď pre pedagogické alebo pre prevádzkové riadenie a jeho zástupcovia by boli zodpovední za riadenie nevybranej oblasti podľa vyššie spomenutých modelov. Na zabezpečenie kvalitnejšieho riadenia by bolo v každom prípade potrebné legislatívne upraviť rôzne varianty vnútornej organizácie škôl, aby mohla byť riadiaca štruktúra viac variabilná a financovanie personálneho pokrytia riadiacich činností odvodené od celkového počtu žiakov a zamestnancov a tiež podľa typu školy.

Samotná zmena kvalifikačných predpokladov na riaditeľov však na skvalitnenie riadenia škôl určite nestačí. Rovnakú pozornosť je potrebné venovať kvalitnému rozvoju riadiacich zručností vedúcich zamestnancov škôl prostredníctvom funkčného vzdelávania a kontinuálneho poradenstva, delegovaniu zodpovednosti a právomocí na poradné i samosprávne orgány školy, efektívnejšiemu prevádzkovému riadeniu i vyjasneniu kompetencií zriaďovateľov voči školám vo svojej pôsobnosti. Týmto oblastiam, ako aj navrhovaným zmenám v systémovom riadení školstva, v jeho financovaní a pri spravovaní siete škôl sa venujú ďalšie odporúčania To dá rozum v oblastiach riadenia a financovania.

Všetky odporúčania, ktoré sme predložili na verejnú diskusiu, môžete nájsť na našej webovej stránke: https://todarozum.sk/zmena-skolstva/. Tento článok je skrátenou verziou časti odporúčaní v oblasti riadenia škôl.

 

Peter Dráľ

analytik To dá rozum

 

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/