Denník N

Online učením v rómskych komunitách proti koronavírusu

Koronavírusu nemusí mať na rómske deti z chudobných rodín len negatívne zdravotné dopady, ale môže tiež negatívne ovplyvniť aj ich vzdelávacie výsledky a ich ďalšiu školskú úspešnosť.

Zatváranie škôl v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu a nástupu žiakov do domácej karantény spôsobilo, že učitelia zadávajú domáce úlohy a cvičenia žiakom prostredníctvom rôznych aplikácií, mailov a sociálnych sietí. Dokonca vieme, že v momentálnej situácii niektorí učitelia vedú vyučovacie hodiny cez internet. Nič by na tom nebolo, ak by prístup k dištančnému vzdelávaniu mali zabezpčení všetci žiaci. Problém je, že do tohto online vyučovania sa nemôžu, alebo nevedia zapojiť rómski žiaci z vylúčených komunít. Technické vybavenie, prístup na internet a najmä počítačové znalosti týchto žiakov a ich rodičov sa nedajú porovnávať s možnosťami majoritnej spoločnosti.

Momentálne nároky na vzdelávanie doma (čitateľská, počítačová gramotnosť, materiálno-technická vybavenosť domácností) môže na deti z marginalizovaných rómskych komunít, pôsobiť demotivujúcu. Koronavírus preto nemusí mať na rómske deti z chudobných rodín len negatívne zdravotné dopady, ale môžu tiež negatívne ovplyvniť aj ich vzdelávacie výsledky a ich ďalšiu školskú úspešnosť. Čím dlhšie bude karanténa trvať, tým väčšie rozdiely budú vznikať medzi deťmi, ktoré sa aj počas trvania karantény budú ďalej dištančne vzdelávať a tými, ktoré túto možnosť mať nebudú.

18. marca,2020 sme sa spolu s Rómskym vzdelávacím fondom (REF) preto rozhodli pomôcť deťom z chudobných lokalít zvládnuť momentálne požiadavky na dištančné vzdelávanie a zmysluplne preklenúť obdobie domácej karantény. Našou snahou bude tiež, prostredníctvom pravidelného kontaktu, udržať záujem a motiváciu žiakov o vzdelávanie. V neposlednom rade by sme prostredníctvom našej intervencie radi rozvíjali ich počítačovú gramotnosť, ktorá stále absentuje a spôsobuje, že online vzdelávanie je pre tieto deti nedostupné resp. ich vylučuje z aktuálneho prúdu vzdelávania.

foto: eduRoma
foto: eduRoma

Počas karantény obmedzíme fyzický kontakt na nulu a využijeme v maximálnej možnej miere doterajšiu infraštruktúru „pripojenia“ chudobných rodín prostredníctvom ktorej sa budeme snažiť deti a rodičov dištančne sprevádzať základnými požiadavkami školy. Takže nie, žiadne nové počítače, telefóny a tablety sa v súčasnej situácie nechystáme nosiť do vylúčených komunít.

Kontakt so žiakmi a ich rodinami a podporu pri ich dištančnom vzdelávaní budú realizovať skúsení učitelia z príslušnej obce, ktorí nám následne pomôžu ozrejmiť predpísané učivo a súčasne identifikovať najohrozenejšie skupiny žiakov, na ktorých je naša vzdelávacia iniciatíva zameraná na najbližšie štyri týždne. Tím učiteľov budú dopĺňať vysokoškolskí rómski študenti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce, ktorí okrem iného ovládajú rómsky jazyk a ktorí spolu s učiteľmi vytvoria vzdelávacie dvojice tak, aby sa pri dištančnom doučovaní detí vzájomne radili, koordinovali svoju činnosť a navzájom sa dopĺňali (v prvom pilotnom kole pôjde o žiakov z najohrozenejších rodín zo Sabinova, Pečovskej Novej Vsi, Ostrovian, Bajerova a Sniny). Prvoradým dopadom našej iniciatívy je, umožniť deťom z vylúčených komunít nerušený návrat do školských lavíc tak, aby ich školský výkon, motivácia a ich celková vzdelávacia perspektíva boli čo najviac porovnateľné s ostatnými žiakmi.

foto: eduRoma

Faktom je, že samotní učitelia priznávajú, že nemajú hlbšiu skúsenosť s dištančným vzdelávaním žiakov a že aj oni samotní sa ocitli úplne v  novej situácii. Z pohľadu dištančného vzdelávania a schopnosti žiakov a ich rodičov využívať moderné technológie za pomoci základnej počítačovej gramotnosti sa skupiny chudobných detí stávajú aj na tomto poli vzdelávania opäť špecifickou skupinou. Radi by sme preto prostredníctvom tejto iniciatívy pilotne odskúšali a neskôr formulovali odporúčania pre vznik funkčného modelu dištančného vzdelávania pre chudobné rómske deti, ktorý by sa mohol neskôr etablovať aj pri doučovaní počas víkendov, prázdnin, alebo v prípadne ďalších krízových situáciách.

Je nám však už dnes jasné, že dištančné vzdelávanie pre zvládanie formálneho učiva u rómskych detí z vylúčených lokalitách musí slúžiť za bežných okolností iba ako doplnkové, alebo kompenzačné vzdelávanie, ktoré má predovšetkým zlepšovať každodenné postavenie rómskych detí v bežných inkluzívnych triedach. Je dôležité si to uvedomovať, pretože inak sa môže stať, že aj táto forma vzdelávania – pre túto skupinu detí – môže v budúcnosti poslúžiť ako ďalší nástroj ich sociálneho vylúčenia.

Vlado Rafael,

autor je riaditeľ občianského združenia eduRoma

Viktor Teru,

autor pôsobí v Rómskom vzdelávacom fonde (REF)

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

eduRoma - Roma Education Project

eduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.