Denník N

Ak nová vláda neprijme opatrenie, môžu byť ohrozené 2 % a mimovládky

Ak patríte k účtovníkom ako ja, alebo k podnikateľom, ktorí museli v rámci karantény zatvoriť svoje prevádzky, možno vás v uplynulých dňoch potešilo nariadenie vlády, ktorým sa odkladá povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Na prvý pohľad fajn, konečne, ani po neviem koľkých rokoch v marci neumriem a vy nevykrvácate z daní, obzvlášť v situácii, kedy neviete, koľko vydržíte s financiami, ktoré máte, ale čo v skutočnosti hovorí prijaté nariadenie vlády?

Nariadenie vlády č. 48/2020 Z.z. upravuje výlučne odpustenie sankcie za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Daňový nedoplatok zaniká k 1. januáru 2021 za podmienky, že daňové priznanie a daň je zaplatená v lehote do 30. júna 2020. Teda, jediná vec, ktorú vám nariadenie garantuje je, že ak neoznámite daňovému úradu oficiálne odklad a nezaplatíte daň v termíne do 31.3.2020, nevyrúbia vám pokutu a úroky z omeškania.

Čo ale hovorí zákon o dani z príjmov o ďalších súvislostiach spojených s podaním daňového priznania a zaplatením dane, ktoré neboli nariadením dotknuté? Čo napríklad také poukázanie 2%?

Ustanovenie § 50 zákona č. 595/2003 Z.z., ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu zaplatenej dane, alebo ľudovo 2 %, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny. Podľa § 50 ods. 1 môže podnikajúca fyzická či právnická osoba vyhlásiť poukázanie dane výlučne v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, resp. do 30. apríla pri zamestnancovi, ktorému robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Podmienkou vyplatenia podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5 zákona je aj okolnosť, že daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani.

Ak teda daňovníci nepodajú oficiálne odklad a daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce neskoro podané daňové priznanie a nedoplatok na dani, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona. Ak nová vláda neprijme v rámci pripravovaných opatrení zmenu, môžu daňovníci očakávať listy z daňového úradu, že nesplnili podmienky na poukázanie zaplatených podielov dane a ich 2 % či 3 % poukázané nebudú!

Som si vedomá toho, že nová vláda nastupuje do veľmi ťažkej situácie a je jednou z jej priorít prijať čo najskôr opatrenia týkajúce sa zmiernenia dopadov celosvetovej pandémie na ekonomiku našej krajiny. Práve preto apelujem na všetkých nových členov vlády a odborníkov, ktorí v nej sedia, aby neuvažovali amatérski ako ich predchodcovia, ale mysleli aj na širšie kontexty prijímaných opatrení a upravili aj tento vyššie popísaný stav.

Netreba zabúdať na to, že okrem toho, že pre veľkú časť mimovládnych organizácií sú práve 2 % jedným z hlavných zdrojov financovania, sú to práve tieto organizácie, ktoré aj v ťažkých časoch vykazujú nezastupiteľné aktivity, alebo naopak sú veľmi postihnuté aktuálnou situáciou a odstrihnutie od financovania by mohlo znamenať ich zánik.

A čo odporúčam všetkým účtovníkom a daňovníkom, ktorí si chcú odložiť termín na podanie daňového priznania? Pokiaľ sa situácia do konca marca nevyrieši a bude trvať tento aktuálny legislatívny stav, podajte si oficiálne oznámenie o odklade termínu na podanie daňového priznania. Je to to najmenej čo môžete urobiť.

 

 

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.