Denník N

Prijímačky pre novú vládu: národné parky

Národný park Bavorský les (Foto Karol Kaliský)
Národný park Bavorský les (Foto Karol Kaliský)

Nová vláda ešte len začína pracovať, no na stole jej už teraz ležia dva dokumenty, ktoré predznačia, aký bude jej vzťah k ochrane prírody. Jedným z nich je programové vyhlásenie vlády, ktoré sa tvorí a tým druhým návrh zonácie Národného parku Muránska planina.

Národné parky na Slovensku neexistujú. Slovenský model národných parkov zlyhal a je právom kritizovaný ochranármi. V národných parkoch sa dnes ťaží viac ako mimo chránených území, developeri tam majú eldorádo a národné parky nespĺňajú medzinárodné kritériá. Podľa legislatívy, de iure, sú síce vyhlásené, de facto ale neexistujú. Je to ako falošné manželstvo kvôli vízam.

Pojem národný park má silu!

Ak sa vo svete povie národný park, chápe sa tým približne toto:

Národný park je územie, ktoré slúži na ochranu prírody vo svojej prirodzenej, človekom nerušenej podobe. Toto prírodné dedičstvo majú národné parky chrániť a sprostredkovať verejnosti na účely poznania a rekreácie. Národné parky poskytujú okrem ochrany prírody mnohé ďalšie benefity, vrátane ochrany krajiny pred povodňami a suchom, zmierňujú následky klimatickej zmeny, majú priaznivý vplyv na zdravie obyvateľov, podporujú rozvoj regiónov a podobne. (pre viac informácii definícia IUCN)

Ak chceme skončiť s pokrytectvom (lebo čiara na mape nie je národný park), tak tu sú základné odporúčania:

 1. Národné parky chránia veľké územia, pretože len tak je možné zabezpečiť ochranu prirodzených procesov dôležitých pre fungovanie ekosystémov. Tieto procesy zahŕňajú prirodzený vývoj lesov (vrátane kalamít), vodných tokov (napríklad zmeny koryta toku) či vzťahov medzi predátormi, bylinožravcami a vegetáciou (bez regulácie a prikrmovania).
  Slovenská realita: národné parky dnes chránia prevažne malé, oddelené lokality, väčšina území slúži na hospodárske aktivity, najmä lesníctvo.
  Prínos zmeny: Uvidíte ako skutočne funguje príroda, krajina aj vy budete mať zdravšie pľúca, rieky nebudú odvádzať vodu z krajiny, ale svojím slobodným blúdením ju celú napoja.
 2. Národný park spravuje pozemky, ktoré chráni. Inak nie je možné efektívne vynucovať ochranné opatrenia na cudzích pozemkoch či vykonávať manažment turizmu.
  Slovenská realita: Národné parky nespravujú svoje územia. Štátne pozemky (približne 50 %) spravujú organizácie pod ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré majú úplne iné ciele, ako je ochrana prírody.
 3. Národný park priamo rozhoduje o rôznych činnostiach vykonávaných v jeho území. Ak má byť správa parku zodpovedná za napĺňanie jeho cieľov, musí mať priame rozhodovacie kompetencie.
  Slovenská realita: Správa parku nevydáva rozhodnutia, len stanoviská. Rozhodujú iné úrady štátnej správy. Aj preto sa v národných parkoch ťaží (rozhoduje lesný úrad), regulujú vodné toky (rozhoduje okresný úrad, vodná správa) a podobne.
  Prínos zmeny: Konečne pochopíte, kam ísť búchať na dvere, ak zbadáte neplechu na vašom obľúbenom mieste rozjímania.
 4. Riaditeľ národného parku musí byť nezávislý od politických vplyvov. Preto by jeho výber mala realizovať nezávislá komisia odborníkov a jeho prácu posudzovať nezávislá správna rada, ktorá má právomoc riaditeľa aj odvolať.
  Slovenská realita:. Vo vedúcich pozíciach sú politickí nominanti, odborníci boli utlačení do úzadia po kalamite v r. 2007.
 5. Úlohou národného parku je aj komunikácia s návštevníkmi a rozvoj regiónov, ktoré sa realizujú prostredníctvom špecifickej infraštruktúry (informačné centrá, náučné chodníky), služieb (sprevádzanie, rôzne zážitkové produkty) a marketingu.
  Slovenská realita: Tento účel národných parkov je od začiatku zanedbávaný. Parky sú personálne, finančne aj kompetenčne poddimenzované, čo veľmi limituje ich schopnosti venovať sa komunikácii a byť aktívnymi v rozvoji regiónov.
  Prínos zmeny: Ekonomika a ekológia sa dajú zladiť.
 6. Na účely manažmentu turizmu a iných ľudských aktivít má národný park schválenú zonáciu a program starostlivosti. Jadrová zóna, v ktorej sa do prirodzených procesov nezasahuje, musí tvoriť najmenej 75 % rozlohy, pričom kritériá IUCN (Svetová únia ochrany prírody) dočasne pripúšťajú len 50 % podiel. Územia s nižším podielom nie sú de facto národnými parkami.
  Slovenská realita: Prísne chránené územia tvoria väčšinou od 3 % do približne 20 % výmery jednotlivých parkov. V prípade TANAPu, ktorý zonáciu stále nemá schválenú, je výmera prísne chránených území približne 50 % jeho rozlohy.
 7. Národný park má dostatočné finančné a personálne zabezpečenie, pričom financovanie pochádza od štátu a z vlastných činností, ako je výber vstupného, predaj produktov a služieb, prenájom pozemkov a podobne.
  Slovenská realita: nedostatok financií a odborníkov neumožňuje dostatočne vykonávať činnosti potrebné pre komplexné fungovanie správ národných parkov. Parky majú obmedzené možnosti vlastného podnikania na cudzích pozemkoch.

Reforma národných parkov je komplexný proces a nebude jednoduchý. Predpokladám ale, že nový minister životného prostredia Ján Budaj bude chcieť naplniť predvolebné sľuby OĽaNO. Asi najväčším rizikom pre ich nesplnenie je nedostatok politickej vôle. Tá sa prejavuje programovým vyhlásením vlády, ktoré zaväzuje poslancov hlasovať „za“ veci, ktoré sa v dokumente ocitnú. Aj preto odporúčam Jánovi Budajovi, aby práve teraz zabojoval o dobré a čo najpodrobnejšie programové vyhlásenie vlády, ktoré umožní vykonať potrebné zmeny. Prajem mu v tomto boji veľa síl.

Národný park Muránska planina (Foto Maroš Detko)

A čo so zonáciou Národného parku Muránska planina?

Je to opäť len čiara na mape. Táto čiara sa môže premeniť na funkčný model národného parku, ak sa spojí s vyššie uvedeným. Ak zostane len čiarou s obmedzeniami, vyvolá veľký odpor miestnych ľudí a z dlhodobého hľadiska môže poškodiť záujmy ochrany prírody.

Preto odporúčam novému ministrovi schváliť zonáciu tak, ako je navrhnutá a súčasne v čo najkratšom čase zabezpečiť všetky ostatné podmienky pre normálne fungovanie národného parku. Tak sa môže Národný park Muránska planina stať aj inšpiratívnym vzorom pre ďalšie územia.

Sledujte moju prácu aj na Facebook-u: https://www.facebook.com/ErikBalazSpolu/

Teraz najčítanejšie