Denník N

Pravidlá prvého kontaktu pri diaľkovom vyučovaní rómskych detí z vylúčených komunít

Vážení učitelia, odborní pracovníci, asistenti učiteľa a dobrovoľníci,
spísali sme pre vás základné postupy a pravidlá, ktoré vám môžu uľahčiť a efektívnejšie zvládať vzdelávanie chudobných rómskych detí na diaľku. Mnohé z nich už postupne aj my zavádzame do našej každodennej práce s deťmi a rodičmi.

Sme si vedomí toho, že viacerí z vás už podobné postupy poznáte a dlhodobo ich používate vo svojej školskej praxi. Chceme vás preto požiadať, aby ste svoje poznatky a skúsenosti v tejto téme zdieľali aj so svojimi ostatnými kolegami. Z našej strany ide o súhrn veľmi jednoduchých a logických krokov, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných pozorovaní v teréne, tréningov, seminárov a konzultácií pre školy. V neposlednom rade nás učia nad školskou praxou premýšľať aj mnohé prichádzajúce podnety od samotných učiteľov a sociálnych pracovníkov s ktorými spolupracujeme, ale tiež naša výskumná a publicistická činnosť. Mnohé z krokov ktoré uvádzame postupne zavádzame aj my do dištančného vzdelávania rómskych detí z vylúčených komunít, ktoré v súčasnosti rozbiehame. Budeme radi, ak v našom zozname odporúčaní nájdu inšpiráciu pedagógovia, ktorí s takýmto vzdelávaním iba začínajú a potrebujú sa v úvode zorientovať.

Ide o týchto 19 základných orientačných bodov:

 • Učiteľ ako prvý identifikuje a kontaktuje (telefonicky, cez sociálne siete) rodinu dieťaťa – rodina dieťaťa/žiaka príslušného učiteľa pozná, je pre nich autorita – takto už na samom začiatku budujeme v dištančnom vzdelávaní základnú dôveru a bezpečie.
 • Učiteľ si následne zmapuje, či má rodina základné pripojenie na internet a telefón alebo počítač, na ktorom sa dá pracovať, prípadne aké sú ďalšie možnosti spolupráce pri dištančnom vzdelávaní. Takisto zistí akú ďalšiu nevyhnutnú materiálnu podporu potrebuje dieťa/žiak, aby mohlo pracovať (listy, výkresy, farbičky, pero a pod.)
 • Pri rodinách, ktoré majú výrazne limitované možnosti využívať internet a sociálne siete, je dobré realizovať kontakt prostredníctvom telefonického spojenia (vysvetľovanie zadaní) v kombinácii s roznáškou pracovných listov do príslušnej rodiny dieťaťa zo strany terénneho sociálneho pracovníka, alebo zdravotného asistenta (vyžaduje sa pravidelná tímová spolupráca)
 • Učiteľ požiada rodiča o pomoc s učením. Nezabúdajte, že rodičia tiež majú svoje potreby (komunikovať, sprostredkovať učenie, vzdelávať sa, poradiť), ale sú pre nás aj neoceniteľným prínosom (zdrojom informácií o deťoch, pomoci, spolupráce a angažovanosti). Spravte si z rodiča partnera.

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme vzdelávania rómskych žiakov a o reflexii postavenia Rómov na Slovensku, knihu si môže objednať tu: https://www.artforum.sk/katalog/113095/romovia-v-zajati-politiky

 • Je dobré, ak učiteľ v úvodných fázach vyučovania získa celkový prehľad o počte detí a rodinných príslušníkov v domácnosti – zistiť sa to dá napríklad tak, že dieťa/žiaka požiadate o zhotovenie rodinného sociogramu a doplníte ho priateľským mapujúcim rozhovorom o postavení jednotlivých členov v domácnosti, ich blízkosti a vzdialenosti (hovoríme o sociometrii) v celkovej štruktúre viacgeneračnej rodiny a jej kolektívneho rozhodovania. Pomôže vám to lepšie uvažovať o tom, ako využiť dynamiku rodinného kruhu a ako a koho v rôznych fázach zapojiť do domáceho vzdelávania a medzigeneračného učenia. Vieme, že rodinné sociogramy žiakov vám často visia na nástenkách v učebných triedach. Využite ich tvorbu v tejto situácii ako nástroj vašej sociálno- pedagogickej diagnostiky na druhej strane počítača
foto: eduRoma
foto: eduRoma
 • V úvodných fázach dištančného vzdelávania je potrebné nato, aby sme udržali koncentráciu a motiváciu dieťaťa, uistiť sa, či nie sú deti hladné, či sú dostatočne odpočinuté, či im nie je zima – hovoríme o naplnení základných biologických potrieb dieťaťa. Alebo či majú deti/žiaci v daný čas vyhradené a nikým nerušené miesto pre vzdelávanie sa a komunikáciu s učiteľom – hovoríme o pocite istoty a bezpečia vo vzdelávaní. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo všetko prežívajú ľudia z vylúčených komunít z pohľadu sociálnej pedagogiky a psychológie a ako pre rómske deti z takýchto rodín tvoriť vo vzdelávaní pocit istoty a bezpečie, spolupatričnosti a lásky ,alebo ako u týchto detí podporovať sebarealizácie, určite si prečítajte knižku od Mirona Zelinu s prozaickým názvom – Vzdelávanie Rómov. Autor v nej jednoducho a nápadito uvádza a opisuje rôzne príklady nenaplnených potrieb rómskych detí cez Maslowou pyramídu. Je to okrem iného aj ďalší vynikajúci diagnostický nástroj pre učiteľa. O téme veľa prednáša a píše aj Rastislav Rosinský z UKF v Nitre. 
foto:eduRoma
 • Učiteľ zadá úlohu a uistí sa či rodič-dieťa/žiak porozumeli príslušným zadaniam zo strany učiteľa. Znovu používame jazyk: „dohliadnite prosím, pomôžte mi s tým, aby sa dieťa naučilo…“. Nezabúdajte, že úlohy sa majú čo najviac približovať realite, možnostiam a potenciálu dieťaťa (čo doma bežne robí a zažíva, čo domá má k dispozícii a pozná). – hovoríme o prístupe zameranom na dieťa, ktorý pôvodne vznikol z tzv. tretej vlny psychológie. Jej hlavným predstaviteľom je americký humanistický psychológ Carl Rogers. Jeho filozofiu do pedagogických postupov v slovenskom kontexte premietol psychológ a pedagóg Miron Zelina. Viac v knihe Teórie výchovy,alebo hľadanie dobra. 
 • Používajte čo najkratšie a najjednoduchšie vety a pokyny, nepoužívajte cudzie slová pri vysvetľovaní, klaďte otvorené otázky, ktoré podnecujú k hlbšiemu premýšľaniu a k diskusii. Komunikujte v jazyku priateľskom rodine/komunite. Viac o rozvoji komunikačných zručností a kognitívnych funkcií u chudobných rómskych žiakoch prednáša a píše napríklad Alica Petrasová z Prešovenskej univerzity v Prešove, alebo Štefan Porubský z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Následne sa skontaktuje učiteľ a príslušný dobrovoľník z radov vysokoškolákov (alebo s asistentom učiteľa) a dohodnú sa spolu na pravidelnej komunikácii – dobrovoľník je predĺženou rukou učiteľa, učiteľ uvedie/predstaví svojho dobrovoľníka príslušnej rodine.
foto:eduRoma
 • Dvojica učiteľ/dobrovoľník sa navzájom dopĺňajú aj ohľadom požiadaviek na dieťa – ideálne ak kombinujú formálne vzdelávanie resp. požiadavky na formálne učivo zo strany učiteľa s neformálnym-sociálnym, relaxačným učením zo strany dobrovoľníka
 • Dobrovoľník (alebo asistent učiteľa) pomáha učiteľovi, deťom a žiakom pri dištančnom vzdelávaní premosťovať slovenský a rómsky jazyk, prípadne prekonávať ťažkosti s negramotnosťou rodičov tak, aby dieťa/žiak a rodič zadaniam a učivu dobre porozumeli. Viac o jazykovom kompenzačnom vzdelávaní u nás píše napríklad Milan Portík z Prešovskej univerzity v Prešove. Veľa sa o rómskom jazyku a jeho špecifikách vo vzdelávaní dozviete aj od nášho lektora Mgr. Romana Eštočáka (info@eduroma.sk)
 • Medzi učiteľom a dobrovoľníkom musí prebiehať pravidelná komunikácia presne v stanovenú hodinu (určia si spolu ju po vzájomnej dohode)
 • Učiteľ ako prvý identifikuje potrebný predmet doučovania pre žiaka a stimulácie pre dieťa a dohodne sa s dobrovoľníkom na príslušnej intervencii – Ministerstvo školstva odporúča obsah vzdelávania skôr precvičovať, opakovať, nie ho zbytočne rozširovať
 • Komunikácia medzi učiteľom/dobrovoľníkom a dieťaťom/žiakom pri doučovaní musí byť vždy pravidelná a musí prebiehať v rovnakú hodinu tak, aby si deti/žiaci postupne budovali návyky, zvykali si na pravidelný režim dieťa, ale aj rodič potom vie čo a kedy má očakávať a čo sa po ňom chce – spoločne budujeme v dištančnom vzdelávaní pocit istoty.
foto:eduRoma
 • Je dôležité, aby si deti/žiaci zvykali na to, že je dôležité, aby si pravidelne vypracovali úlohy a zadania (v tomto momente je dôležité klásť dôraz na samotnú cestu, proces prípravy, priebeh učenia sa, ako na požadovaný výsledok).
 • Úlohy a cvičenia sa vždy zadajú v pondelok ráno a v piatok po obede si učiteľ, alebo dobrovoľník vypýtajú dohodnutou formou spätnú väzbu – spätná väzba buduje medzi učiteľom a rodičom vzťah a zodpovednosť k učeniu. (môže byť podaná zo strany dieťaťa a rodiča písomnou formou, alebo inou formou, napr. fotka, nahraté krátke video –vypracované a dokončené úlohy a cvičenia. Telefonickú-ústnu formu využívame na zisťovanie – ako sa deti cítia, čo by chceli zlepšiť a pod.) – o tom, ako narábať so spätnou väzbou alebo sako narábať so skupinovou dynamikou a využívať rôzne prístupy v učení sa dozviete na tréningoch organizácie PDCS – www.pdcs.sk, ktorú vedie publicista a psychológ Dušan Ondrušek. Prípadne si prečítajte jeho knihu s názvom Tréning? učenie zážitkom Tréning, ktorú napísal s jeho kolegom Vladimírom Labáthom (mimochodom Vlado Labáth založil aj bratislavskú katedru sociálnej práce, ktorá vznikla v 90. rokoch vôbec ako prvá v Československu)
 • Rodičov za pomoc a deti za prácu je dôležité oceniť. – využívajte osobnejšiu formu, ako je napríklad osobné poďakovanie, list, odkaz, úsmev, krátke video a pod. Určite nájdete a vymyslíte veľa ďalších podnetných príkladov
 • V priebehu dištančného vzdelávania rómskych detí/žiakov si zaveďte denník učiteľa/dobrovoľníka a zapisujte si pravidelne do denníka vlastné postrehy, poznatky a zistenia. Neváhate sa o závery podeliť so svojimi kolegami zo školy a širšou odbornou verejnosťou
foto:eduRoma
 • Na dištančné vzdelávanie nie je na Slovensku zatiaľ pripravená základná materiálno-technická a ani odborná personálna infraštruktúra. Preto študujte, hľadajte zdroje, tvorte, zdieľajte, raďte sa a pýtajte sa. Určite bude predmetom diskusií v nasledujúcich mesiacoch, ako napríklad zostaviť školské kurukulum pre formálne dištančné vzdelávanie. Odporúčame obrátiť sa napríklad na výborného odborníka na zostavovanie školského kurikula a pre manažment vzdelávania Ivana Pavlova z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bistrici. Ako sa ďalej bude uberať cesta vzdelávania resp. výchovy detí v predškolských zradiadeniach cez online priestor vám isto zodpovedia aj odborníci z Trnavskej univerzity -Branislav Pupala a Ondrej kaščák. Výborné zdroje a inšpirácie môžete nájsť už teraz napríklad na: www.ucimenadialku.sk , poradenstvo ako pracovať s deťmi z vylúčených rómskych komunít  vo vzdelávaní môžete vyhľadať aj v novovzniknutom Centre inkluzívneho vzdelávania: www.inklucentrum.sk , výborné tréningy na túto tému vám tiež sprostredkujú aj kolegovia z organizácie ETP Slovensko: www.etp.sk , alebo z organizácie Človek v ohrození: www.clovekvohrozeni.sk , odborné semináre vedú aj kolegovia z Ústavu romologických štúdií UKF v Nitre a z Ústavu rómskych štúdií Prešovenskej univerzity v Prešove. V súčasnosti prebiehajú na túto tému aj webináre zo strany Ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), ktoré vedie Janette Mottlová: www.vudpap.sk

Zoznam odporúčaní vypracovali:

Vlado Rafael, PhD.

Barbora Vaněk,PhD.

 Odporúčania boli vypracované v rámci iniciatívy  – „Online doučovaním v rómskych komunitách proti koronavírusu“ – občianskeho združenia eduRoma a Rómskeho vzdelávacieho fondu (REF). Viac o iniciatíve na: www.eduroma.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

eduRoma - Roma Education Project

eduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.