Denník N

pozemkové úpravy: doručovanie

Pred dvoma rokmi som na konferencii Slovensko – krajina neznámych vlastníkov hovoril o spôsobe a možnostiach doručovania písomností a možnosti riešenia celého procesu elektronickou formou, som netušil, že sa to môže stať nutnosťou. Pozemkové úpravy sa síce nerozbehli tak, ako sľubovala vtedajšia ministerka pôdohospodárstva, ale pozemkové úpravy sa stále vykonávajú, hoci nie v takom rozsahu.

V procese pozemkových úprav  sa dokumenty vlastníkom doručujú písomnou formou. V celom konaní o pozemkových úpravách sa minimálne 7 krát doručujú vlastníkom dokumenty, na základe ktorých sa potom následne rozhoduje. Celé pozemkové úpravy síce riešia komplexný problém, ale riešia ho individuálne s každým účastníkom a výsledok je skladačkou individuálnych požiadaviek. Všetky rozhodnutia týkajúce sa vlastníctva rozhodujú vlastníci samostatne a ak súhlasí nadpolovičná väčšina alebo dvojtretinová väčšina, tak sa daná etapa schváli a môže sa pokračovať do ďalšej etapy. Podľa usmernenia z konca minulého roka sa však všetka dokumentácia má a bude doručovať len elektronickou formou, čo pre nás, ako spracovateľov projektov pozemkových úprav znamená, že okresnému úradu odovzdáme len súbory vo formáte PDF (pre každého vlastníka sa vyhotovuje individuálny a personalizovaný výpis) a okresný úrad ich odošle účastníkom cez centrálne úložisko dát buď do klasickej alebo elektronickej schránky (tento proces realizuje Slovenská pošta).

Informačné systémy

Na rozdiel od iných rozhodovacích procesov sú pozemkové úpravy prísne formalizované a postupy umožňujú automatické spracovanie. Samozrejme, niektoré činnosti nie je možné automatizovať, lebo sa nedajú, napríklad návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, návrh zásad umiestnenia nových pozemkov a podobne, teda činnosti spojené s tvorivým a autorským procesom. Ale výsledky všetkých procesov sa dajú explicitne popísať, spracovať a všetky výsledky sa dajú previesť do tabuliek, ktoré môžu slúžiť aj pre kontrolné činnosti.

Na základe týchto údajov sme navrhli podstatne širšie koncipovaný systém, ktorý by umožňoval posielanie dokumentov účastníkom projektu s využitím elektronických schránok. Návrh ceny za vyhotovenie takéhoto systému a jeho prevádzka by nebola vyššia ako cena doručovania dokumentov klasickými metódami, a súčasne by obsahoval aj systém obojsmernej komunikácie účastníka a úradu. V tom čase už bežalo verejné obstarávanie na zhruba 160 katastrálnych území a pri odhade 10% penetrácie využívania elektronických schránok by sa tento systém zaplatil nákladmi, ktoré by sa nemuseli vynaložiť na posielanie štandardnou poštou.

Návrh bol pre štátnu správu „čiernou skrinkou“, ktorá by však zabezpečovala nielen tok údajov z úradov k účastníkom, ale aj opačný tok: požiadavky, návrhy, odvolania a iné podania účastníkov v projekte, evidovanú komunikáciu účastníkov s úradom a prípadne spracovateľom projektu – proste vedenie dokumentácia, evidenciu a archiváciu dokumentov pre celý projekt. O takýto projekt proste nebol záujem. Miesto toho sa MPaRV, ktorého kompetencie ohľadom komunikácie zabezpečuje Ministerstvo vnútra využíva služby systému, ktorý nie je schopný zabezpečiť efektívne doručovanie dokumentácie účastníkom.

Reálne doručovanie

Pred mesiacom sme chceli doručovať v jednom projekte výpisy z registra pôvodného stavu účastníkom jednoduchého projektu pozemkových úprav. Je to síce jednoduchý projekt pozemkových úprav, ale má vyše 900 účastníkov. Ak súčasný systém má výkonnosť asi 100 zásielok týždenne na úradníka a úrad (ak to robia dvaja, tak výkonnosť je len 50 zásielok na jedného), tak si ľahko spočítate, ako dlho sa budú výpisy doručovať, nehľadiac na rôzne doby na odvolanie pre rôznych vlastníkov a nehľadiac na to, že takýto spôsob predlžuje samotné konanie o pozemkových úpravách. Na základe vyššie spomínaných dôvodov nám v tomto prípade okresný úrad povolil doručovanie štandardnými postupmi (vytlačíme výpisy, sprievodné listy a dáme ich do obálok a odošleme). Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom obmedzení núdzového stavu, sme však túto možnosť ešte nerealizovali.

Elektronické schránky

V tejto situácii sa ukazuje, že by bolo dobré, ak by všetci účastníci mohli využívať systém elektronických schránok. Podľa mojich skúseností sa prístup na portál slovensko.sk značne zjednodušil, hoci jeho ovládanie stále nie je pre všetkých. Tak isto sa ukazuje, že nutné rozšírenie systému o povinnosť pre všetkých občanov využívať elektronickú schránku, o mobilný prístup a samozrejme prístup pre splnomocnených zástupcov (napríklad pre ľudí, ktorí nie sú schopní alebo nevedia používať takéto prostriedky). V Holandsku sa pri podobných činnostiach pre vlastníkov, hlavne starších ľudí ustanovuje komunikačný zástupca, podobne ako je to v zákone č.180/1995 Z.z. v §26, obec je povinná zabezpečiť účastníkom konania, ktorí by pre svoj vek, zdravotný stav alebo z iného dôvodu mohli mať obmedzený prístup k účasti na konaní, potrebné poučenie. V tomto prípade by to musel zabezpečiť štát v súčinnosti s obcou.

Projekty pozemkových úprav sa nedajú spracovať bez využitia informačných technológií. Umožňujú spracovanie projektov pozemkových úprav takmer online, umožňujú elektronickú komunikáciu s účastníkmi. To čo chýba, je však legislatíva, ktorá by takéto možnosti umožnila. Technológie už dávno predbehli legislatívu. Ak by sa riešenie týchto problémov neodkladalo, tieto problémy Súčasná situácia ohľadom obmedzení osobného kontaktu ukázala, že neriešenie elektronizácie štátnej správy, využívania elektronických schránok a komunikácie nebolo správne.

Odkaz pre daňový úrad
Minulý týždeň som dostal oznámenie o zásielke z daňového úradu. Pre istotu, som ho požiadal o jeho doručenie do svojej elektronickej schránky. Neposielajú ich a vraj o rok ich už budú posielať do schránky. Takže som sa rozhodol, že si zásielku nepôjdem vyzdvihnúť. Milý daňový úrad, doruč mi ju prosím do schránky. Ja ti som ti musel poslať daňové priznanie elektronicky.

Teraz najčítanejšie