Denník N

Prečo je dôležité vzdelávať profesie pracujúce s obeťami násilia?

V kontexte potreby prijímania opatrení na účinnú ochranu a podporu žien zažívajúcich násilie a stále aktuálnej a naliehavej potreby znižovať výskyt násilia na ženách na Slovensku sa tím analytičiek Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách rozhodol publikovať sériu odborných príspevkov o opatreniach, ktoré je možné prijať s cieľom zlepšiť pomoc a zintenzívniť boj proti násiliu na ženách. Našim cieľom je poukázať na riešenia, ktoré reflektujú komplexnosť boja proti násiliu na ženách a vyplývajú z overenej dobrej praxe, pričom mnohé z nich už boli aj jednotlivo vyskúšané v Slovenskej republike. V článkoch sa chceme sústrediť najmä na aspekty, ktoré majú vysoký potenciál pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti na Slovensku. Sériu príspevkov štartujeme textom o dôležitosti odborného vzdelávania pomáhajúcich profesií odborníkov a odborníčok.

Ako súvisí podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí so vzdelávaním profesií, ktoré sú v kontakte so ženami zažívajúcim násilie a ich deťmi?

Na Slovensku už v súčasnosti máme špecializované podporné služby pre obete násilia a ich deti. Tieto špecializované služby zahŕňajú napríklad zariadenia núdzového bývania, poradenské centrá a telefonické linky pomoci. Realita je však taká, že špecializované služby nie sú rovnako dostupné na celom území Slovenska. Mimovládne organizácie, ktoré tieto služby poskytujú, sa každoročne tiež musia vysporiadať so zabezpečením svojho financovania. Noví poskytovatelia služieb vznikajú, ale iní taktiež ukončujú svoju činnosť. Nie vždy je ženám dostupná špecializovaná pomoc a nie všetky ženy poznajú spôsob, ako sa môžu chrániť, aké sú ich práva a oprávnené nároky a ako si ich môžu uplatniť.

Situácia mnohých žien a ich detí im neumožňuje vyhľadať špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie. Preto je dôležité, aby všetky profesie, ktoré prídu so ženami do kontaktu, mali dostatočné znalosti, aby vedeli identifikovať násilie na ženách, a aby nemali predsudky voči ženám zažívajúcim násilie. Násilie na ženách musí byť postihované. Beztrestnosť prispieva k výskytu násilia. Pri postihovaní násilia zohrávajú osobitnú úlohu orgány činné v trestnom konaní a súdy, ktoré musia napĺňať aj opatrenia na ochranu obetí trestných činov.

Primerané a dostatočné systémové vzdelávanie profesionálov a profesionálok musí byť doplnené o náležitý výcvik aj v priebehu výkonu povolania, najmä ak prichádzajú do kontaktu s obeťami alebo páchateľmi násilia. Prečo?

Násilie páchané na ženách je príčinou aj dôsledkom diskriminácie žien, vyplýva totiž z predstáv o ich nerovnocennom postavení v spoločnosti. Ľudskoprávny prístup k násiliu na ženách pomáha pochopiť, že ženy, ktoré ho zažívajú, si odnášajú nielen fyzické a duševné zranenia, ale že násilie zasahuje aj ich dôstojnosť a ohrozuje ich právo na rodinný život.

Ľudskoprávny, odborný a empatický prístup k obetiam a vytvorenie multiinšitucionálneho systému rozširujú ponuku pomoci pre ženy a ich deti. Individuálne potreby sú veľmi rôzne, závisia od osobnosti žien, ich sociálneho postavenia, ekonomického statusu a miery závislosti na násilnom partnerovi, ktorá môže byť citová, ale aj ekonomická či sociálna. Čo však spája väčšinu žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch je prítomnosť detí v rodinách a ich ohrozenie násilím, ktoré v rodinách prebieha. Tento aspekt musia profesie vnímať a musia tiež chápať, že aj keď násilná osoba nie je priamo násilná voči deťom, násilie voči matke a toxická atmosféra, ktorá ho sprevádza, deti zasahuje a poškodzuje. Fakty o násilí a jeho vplyve sú dostupné a dotknuté profesie musia disponovať objektívnymi znalosťami.

Prečo je dôležité, aby profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie, rozumeli problematike násilia páchaného na ženách a boli v nej odborne vzdelávané?

Ženy, muži i deti, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, opakovane zažívali závažné traumatické incidenty, ktoré sa navyše zväčša odohrávali za zatvorenými dverami ich domova – teda na mieste, kde sa mali cítiť najviac bezpečne. K násiliu navyše väčšinou dochádza bez svedkov či akýchkoľvek ľudí, ktorí by obetiam v danej chvíli vedeli pomôcť. Páchateľmi domáceho násilia sú zväčša partneri či rodinní príslušníci obetí – to znamená ľudia, ktorí sú obetiam často najbližší. Takéto traumatické prežívanie spôsobené blízkou osobou môže byť obzvlášť problematické u detí, nakoľko môže narušiť ich zdravý vývin a základný pocit bezpečia – narušenie osobnej integrity, súkromia a zdravia sa však prejavuje aj na psychike dospelých ľudí. Liečenie komplexnej traumy, ktorú násilie spôsobuje, je zväčša dlhotrvajúci proces a práca s touto skupinou si vyžaduje mimoriadne citlivý prístup a znalosti.

Je však nemenej dôležité, že ak k násiliu začína dochádzať, všetky odborné profesie, s ktorými obeť príde do kontaktu, by mali byť kompetentné, scitlivené a odborne vybavené pracovať s touto problematikou. Kompetencie a odborná pripravenosť by mali viesť k včasnému odhaleniu násilia a okamžitej ochrane obete a to tak, aby v čo najväčšej miere zohľadňovali jej oprávnené potreby – najmä ochranu bezpečia a dôstojnosti. Preto nielen špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ale aj orgány činné v trestnom konaní, zdravotnícke profesie a zamestnanci a zamestnankyne inštitúcií, ktoré sprostredkúvajú sociálnu pomoc a ochranu, musia rozumieť potrebám obetí a vedieť využívať efektívne nástroje pre identifikáciu násilia a odhad rizika. Základné vzdelávanie aj špecializovaný výcvik by mali byť základným štandardom, ktorý štát zabezpečuje, ak chce ženám a deťom včas a efektívne pomáhať.

Všetky pomáhajúce profesie by mali zaujať citlivý a neviktimizujúci prístup, t. j. mali by disponovať odbornými znalosťami a vlastnosťami, ktoré im umožnia s touto skupinou pracovať. Takáto práca s ohrozenými ženami a deťmi implikuje, že je potrebné mať nielen dostatočnú dostupnosť inštitúcií poskytujúcich ochranu a podporu, ako napríklad dostatočný počet bezpečných ženských domov či fungujúcu políciu a systém okamžitých opatrení (ako napríklad inštitút vykázania), ale je potrebné, aby podporné systémy boli naplnené ľuďmi, ktorí majú osobnostné predpoklady a najmä hĺbkové porozumenie problematike násilia. To nadobudnú práve odborným vzdelávaním.

Citlivo a odborne by na prípady násilia mala reagovať najmä polícia, prokuratúra, sudcovia a sudkyne, advokáti a advokátky, zdravotnícke profesie či sociálne služby. Tieto musia vedieť, ako obeť netraumatizovať, ako jej poskytnúť bezpečný priestor, v ktorom môže o svojich skúsenostiach hovoriť, a ako ju sprevádzať pri ceste von z násilia. Niektoré profesie, napríklad tie v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb, denne čelia otázkam, kedy násilie ohlásiť, ako mu predchádzať a čo v rámci svojich možností urobiť, aby došlo k zastaveniu násilia.

Prečo je dôležitý ľudskoprávny, odborný a citlivý prístup k obetiam násilia?

Vo všetkých inštitúciách a organizáciách, ktoré pracujú s obeťami násilia na ženách, je dôležité aplikovať citlivý a neviktimizujúci prístup, ktorému sa tiež hovorí „prístup zameraný na obeť“. Len vtedy, ak sa bude obeť cítiť prijatá a vypočutá, bude pomáhajúcim profesiám ochotná a spôsobilá porozprávať o traumatizujúcich udalostiach, ktoré zažila.

Ženy zažívajúce násilie môžu byť vystavené istým formám stigmatizácie či obviňovania zo strany rodiny alebo komunity; častokrát za násilie vinia aj samy seba. Mnohokrát sa boja o bezpečnosť svojich detí, alebo ich násilný partner izoloval od rodiny a priateľov natoľko, že sa neodvažujú vyhľadať pomoc. Práve preto je veľmi dôležité, aby pomáhajúca profesia, ktorá s nimi príde do kontaktu (či už je to privolaná polícia, sociálne služby, pracovníčka linky, alebo iná profesia), bola na túto tému dostatočne scitlivená a promptne a vhodným spôsobom zareagovala. Dôležité pri tom je, aby v žiadnom prípade obeť neobviňovala, nestigmatizovala, ani nevyjadrovala svoje názory, ktoré môžu byť poznačené stereotypmi či predsudkami o tom, ako by mala alebo nemala „týraná žena“ vyzerať.

Orgány činné v trestnom konaní a súdy, a to tak trestné ako aj civilné, sú zásadnými partermi v snahe efektívne predchádzať násiliu na ženách a bojovať proti nemu. Úloha prokurátorov, sudcov a polície je mimoriadne dôležitá pri predchádzaní sekundárnej viktimizácii a zabezpečovaní bezpečia obetí. Odborne vzdelané v tejto téme by teda mali byť aj tieto profesie. Práve ony totiž môžu posilňovať obete a pomáhať im robiť rozhodnutia, ktoré zvýšia ich bezpečnosť a pomôžu ukončiť cyklus násilia. Zároveň by sa vhodnou intervenciou a stíhaním páchateľov do budúcna mal zvyšovať počet nahlásených prípadov násilných trestných činov.

Ako a prečo toto všetko vnímame ako dôležitý predpoklad zlepšenia situácie žien zažívajúcich násilie a ich detí a účinného boja proti násiliu?

Ako sme načrtli v tomto texte, problematika práce so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi je komplexná a vyžaduje si odborné vedomosti, citlivý prístup, dobrú spoluprácu medzi jednotlivými pomáhajúcimi inštitúciami a koordinovanú synergiu viacerých snáh, ktoré chcú zastaviť a minimalizovať násilie (prevenciu, včasnú intervenciu, stíhanie páchateľov, dobre nastavené politiky). Koordinácia a synergia intervencií musia mať spoločné východiská a cieľ, jednotlivé intervencie musia vychádzať z rovnakých poznatkov.

 

Pre ďalšie informácie odporúčame prečítať si aj e-learning Rady Európy o násilí páchanom na ženách a domácom násilí,  ktorý je v anglickom jazyku.

 

Autorky blogu:

Barbora Burajová, vedúca manažérka KMC,

Sára Činčurová, analytička KMC

 

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

Zastavme násilie je blog Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí v prevencii násilia.