Denník N

poľnohospodárstvo: spoločný postup pre podávanie žiadostí o priame podpory, §10 a §12a

V dnešnej dobe potrebujeme zabezpečiť bezproblémové riešenie prístupu k pôde a vyčleňovanie pozemkov pre malých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Pravdepodobne bude nutná aktualizácia §12a zákona č.504/2003 Z.z., respektíve možnosti prístupu k pôde modernizáciou zrušeného §15 zo zákona o pozemkových úpravách. Pre koordinovaný a riadený prístup k pôde bude rýchlosť a pružnosť spracovania dôležitá aj z iných dôvodov: musíme pružne reagovať a aplikovať požiadavky na výrobu potravín a poľnohospodárskej výroby v súvislosti s biodiverzitou a bojom proti dôsledkom klimatických zmien.

V súčasnej dobe neexistuje koordinovaný a jednotný prístup k riešeniu problémov spojených s užívaním pôdy. Vytvorenie registra nájomných a užívacích vzťahov je relatívne dlhá cesta a existuje skratka, ktorá sa dá aplikovať takmer okamžite a vytvára predpoklady aj pre ďalšie použitie. V zásade všetci užívatelia pôdy musia viesť evidenciu nájomných vzťahov podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z., teda aj identifikácií parciel právneho stavu na pôdne diely, aby následne cez aplikáciu GSAA si zakreslili svoje nároky. Modifikácia §12a je potrebná aj preto, lebo je použiteľný len vo veľmi špecifikovaných prípadoch a pre mnohých užívateľov, hlavne tých nových a menších je nepoužiteľný. V niektorých prípadoch nie je použiteľný ani §10, teda podnájomné zmluvy na základe dohody, pričom zložitosť rastie s počtom užívateľov.

Vzhľadom na zabezpečenie úloh týkajúcich sa hospodárenia na pôde, prístupu k pôde, zabezpečenie potravinovej bezpečnosti možno nastane doba, kde tento proces bude riadiť štát. Autor článku sa síce s touto predstavou nestotožňuje, ale takáto možnosť bohužiaľ existuje. Preto je a bude dôležité, ak nechceme priamy a direktívny zásah štátu, aby organizovali a riadili prístup k pôde musia samotní užívatelia a vlastníci. Preto je dôležité, aby vedeli nájsť spôsoby ako problémy riešiť a nájsť prostriedky na elimináciu rizík, na zabezpečenie spravodlivého prístupu k pôde a vytvorenie takých hraníc užívania, ktoré by zodpovedali ich nárokom podľa vlastníctva a nájomných zmlúv, zodpovedali by požiadavkám na protieróznej ochrany pôdy, racionalizovali by poľnohospodársku výrobu a dokázali by riešiť sporné otázky. Tento postup budeme vo všeobecnosti nazývať spoločným postupom.

Autor článku je projektant pozemkových úprav a v nasledujúcom texte bude vychádzať z predstavy, že podklady pre spracovanie spoločného postupu sa budú riešiť formou registra vlastníckych vzťahov, všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a návrhu umiestňovacieho plánu. Predpokladá, že spracovateľ bude postupovať nezávisle a objektívne voči všetkým subjektom, že zabezpečí transparentné konanie.

spoločný postup

Proces spoločného postupu pre podávanie žiadostí o priame podpory však môže nahradiť konanie štátnej správu v konaní podľa §12a podľa ods.8, kde o určení podnájomných pozemkov rozhoduje okresný úrad. Takýto proces sme ako projektanti pozemkových úprav schopní zrealizovať, samozrejme v súčinnosti s poľnohospodármi. Spoločný postup znamená aj to, že užívatelia budú vedieť, že sa dostali a dostanú pod detailnú kontrolu, čo bude znamenať, že sa pravdepodobne aj rýchlo zbavíme „nájazdníkov“ a z veľkej časti aj možných podvodov. Samozrejme, takýto postup znižuje aj možnosti korupčného správania.

Podľa zákona č.504/2003 Z.z. je takýto postup možný, ak sa využijú ustanovenia §12a, samozrejme s istými obmedzeniami a podmienkami: procesu sa zúčastnia všetci užívatelia pôdy, poskytnú údaje o užívaní podľa evidencie, ktorú majú viesť podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z., poskytnú súčinnosť pri riešení nesúladov, duplicite nájomných vzťahov a podobne, budú rešpektovať nezávislú autoritu, ktorá vykoná na základe dodaných podkladov audit nájomných zmlúv, odsúhlasia si svoje nároky na užívanú výmeru, na základe ktorej si budú registrovať alebo prostredníctvom autority budú vytvárať žiadosti o priame podpory, budú rešpektovať vytýčené hranice užívania v teréne. Výsledný operát predstavuje aj formu dohody vytvorenia vzájomných podnájomných zmlúv pre všetkých účastníkov bez nutnosti vytvárania separátnych podnájomných zmlúv, pričom zahŕňa aj podnájomné zmluvy podľa §10 ods.6. Výsledný operát je potom možné len aktualizovať a použiť aj v nasledujúcich rokoch.

Mnohí z užívateľov, hlavne malých farmárov prešli procesom podľa §12b a §12c zákona č.504/2003 Z.z., Vytvorenie týchto podnájomných pozemkov sa vykonávalo na základe §15 podľa zákona č.330/1991 Z.z. a tento paragraf bol zrušený a po čase nahradený §12b a §12c. Na vytvorení podkladov podľa §15 sa podieľali geodetické firmy, ktoré neskôr vykonávali aj pozemkové úpravy. Vzhľadom na veľký prienik údajov projektov pozemkových úprav a podkladov pre §12a, §12b a §12c navrhujem, aby sa nezávislou autoritou stali práve projektanti pozemkových úprav: majú skúsenosti s hromadným spracovaním údajov o vlastníctve, identifikáciami parciel právneho stavu a možnosťou využitia týchto podkladov pre vedenie evidencie podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z. a podkladov pre §12a, majú zodpovedajúce technické vybavenie, zastúpenie po celom Slovensku a sú schopní tieto činnosti vykonávať okamžite.

primeranosť

Základným princípom akýchkoľvek dohôd je primeranosť. Primeranosť znamená porovnanie nárokov, ktoré vychádzajú z registra vlastníckych vzťahov a uplatnenia svojich nárokov formou žiadosti cez aplikáciu GSAA ako hranice užívania. Primeranosť sa samozrejme môže týkať aj pozemkov mimo hraníc produkčných celkov, lebo aj tie môžu byť predmetom nájmu a užívania. Ak používame termín parcely právneho stavu, nároky užívateľov a hranice užívania, dostávame sa do analógie s pozemkovými úpravami, kde hranice užívania predstavujú parcely umiestňovacieho plánu. Na základe týchto údajov sa  potom posudzuje primeranosť. Posudzuje sa nielen vzhľadom na výmeru, bonitu, prístupnosť, druh pozemku, ale aj ďalšie parametre ako je výmera pod kultúrnymi dielmi, poloha a tvar pôvodných pozemkov, ich hospodárskeho využitia.

Podklady a postupy, ktoré sa používajú pri spracovaní registra vlastníckych vzťahov pre potreby §12a poskytujú sa týkajú nasledovných pojmov, údajov a činností:

vlastnícke vzťahy, vecné bremená, ťarchy

Komplexný register vlastníckych práv obsahuje okrem súpisu parciel aj súpis vlastníckych práv, identifikácií na pôdne diely, druhy pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností, druhy pozemkov podľa pôdnych celkov, výmery na produktívnych pôdnych celkoch a podobne. Pri spracovaní aj vecné bremená, ťarchy a iné obmedzenia. Zohľadňujeme aj predpoklad, že užívateľ a vlastník bude požadovať v pozemkových úpravách také umiestnenie pozemkov, aby bolo totožné s užívaním. Vzhľadom na agresivitu niektorých užívateľov mohli by niektorí užívatelia získať výhody na úkor iných užívateľov, preto sa budú nové podnájomné pozemky (hranice užívania) posudzovať aj z pohľadu primeranosti voči týmto obmedzeniam (napr. výmery v ochranných pásmach, ktoré obmedzujú určité spôsoby hospodárenia). Nahrádzajú evidenciu podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z. s tým rozdielom, že zahŕňajú celé katastrálne územie, všetky dotknuté parcely a vlastnícke a užívacie vzťahy.

Účastníkmi konania pozemkových úprav sú aj osoby, ktoré majú nejaké práva k pozemkom, a tie sa dostávajú k tým istým informáciám ako vlastník (napr. exekútori, oprávnené osoby z tiarch, úverov a podobne). V procese spoločného postupu podľa §12a by mali vyzvaní na súčinnosť z pohľadu racionálneho užívania pozemkov (ako osoby, ktoré môžu ovplyvniť neracionálne konanie účastníkov).

Súčasťou spoločného postupu pri žiadostiach by mali byť aj vlastníci alebo užívatelia, ktorí nemajú výmery, na základe ktorých by mohli žiadať o priame podpory. Pomocou tohto spôsobu ich vieme identifikovať a navrhnúť im spôsoby, ako ich dosiahnuť, napríklad vytvorením účelového združenia alebo rôznymi formami spoločne užívanej nehnuteľnosti. Možno sa jedná len o nesignifikantné výmery, ale takáto drobná pomoc môže byť prostriedkom propagácie pomoci vidieku.

nájomné zmluvy

Niektorí užívatelia si zapisujú nájomné zmluvy do katastra, hoci k tomu nemajú zákonnú povinnosť. Tá je daná implicitne v katastrálnom zákone, ale za jej porušenie nehrozí žiadne opatrenie. Okrem toho, zápis nájomných zmlúv nevylučuje možnosť zápisu duplicitných nájomných zmlúv a neumožňuje ich variabilitu. To isté sa týka aj zákona o miestnych daniach, lebo len v prípade, že je nájomná zmluva zapísaná v údajoch katastra nehnuteľností môže, resp. len vtedy legálne platí nájomca miestne dane. Aj keď máte v zmluvách, že miestne dane platí užívateľ, nemáte žiadny právny podklad, aby užívatelia platili miestne dane za vlastníkov (teoreticky by ich obec mala vrátiť a platbu požadovať od vlastníkov).

Problém nájomných zmlúv a ich evidencie je v tom, že nie sú sústredné v jednotnom systéme, hoci užívatelia majú povinnosť ich viesť podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z. Vytvorenie registra nájomných alebo užívacích vzťahov je v súčasnosti takmer nerealizovateľný problém, ale pri spracovaní registrov vlastníckych vzťahov by bolo možné vytvoriť lokálne registre, ktoré by riešili spoločný postup užívateľov pri podávaní žiadostí o priame podpory.

Pre užívateľov, ktorí majú nájomné zmluvy zapísané v katastri nehnuteľností sa register dá spracovať bez ich účasti, ale ani tie nemusia byť kompletné a úplné, napríklad v mnohých prípadoch užívatelia užívajú pozemky s tichým súhlasom vlastníkov bez nájomných zmlúv.

Spracovanie nájomných zmlúv umožňuje v zmysle §12a do nárokov započítať aj podiely, ktoré sú menšinové (§12a, ods.16, posledná veta). Pre užívateľov je potrebné z nárokov odčleniť náhradné pozemky podľa §15 zo zákona č.330/1991 Z.z., aby ich nároky neboli započítané dvakrát. Niektorí užívatelia majú prenajaté pozemky a užívajú ich neracionálne (napr. v jednom pôdnom bloku dve parcely právneho stavu, lebo na nich majú viac ako 50% podiel), a tieto pozemky by sa im mali sceliť v rámci daného bloku.

pozemky nezistených vlastníkov

Na základe zmlúv s Slovenský pozemkový fond treba presne vedieť, o aké pozemky právneho stavu sa jedná, lebo zmluvy zverejnené na stránkach SPF obsahujú len percentuálne uvedené výmery na parcelách registra C KN (väčšinou bez listu vlastníctva). Pri spracovaní údajov katastra nehnuteľností sa určia presne typy účastníkov, ale ich údaje sa môžu líšiť od údajov, na základe ktorých SPF spracovalo zmluvy.

Podľa zmluvy s SPF nemôže užívateľ tieto pozemky/výmery prenajať inej osobe alebo dať do podnájomného vzťahu. Podľa §12a sa jedná o zákonný podnájomný vzťah a zmluva s SPF umožňuje takéto riešenie. V tomto bode sa požaduje súčinnosť s SPF, vzhľadom na to, že SPF v rámci nájomných zmlúv prenajíma aj nepoľnohospodárske pozemky (kedysi si ich nazývali neúžitky), lebo to môže byť jeden z dôvodov previsu požiadaviek na pôdu.

SPF by mal byť v tomto procese aktívny a vyčleniť za pozemky, ktoré má v správe samostatné podnájomné pozemky a tie by mali byť predmetom nájomných zmlúv.

nové usporiadanie

Nové usporiadanie sú vlastne objekty, ktoré si jednotlivý užívatelia zakreslili cez aplikáciu GSAA. Pri spracovaní nového usporiadania sa vyriešia všetky nesúlady tak, aby hranice užívania boli bezkonfliktné, opakovateľne a reálne vytýčiteľné v teréne a hlavne primerané. Na nové usporiadanie pozeráme aj z pohľadu usporiadania pozemkov cez pozemkové úpravy, ale aj z pohľadu prevencie mimoriadnych udalostí (napr. povodne, erózia, požiare). Preto bude nové usporiadanie také, aby sme zohľadnili možné riziká  súčasného spôsobu obhospodarovania a navrhneme také usporiadanie hraníc užívania, aby sa všetci spoločne podieľali aj na prevencii. Pri tvorbe hraníc užívania sa bude uvažovať s usporiadaním pozemkov v zmysle protieróznej ochrany, tzn. zadefinujú sa plochy pre prvky, ktoré budú predchádzať alebo minimalizovať vznik mimoriadnych situácií (napr. vsakovacie pásy, ochranné zatrávnenie príp. zalesnenie a pod.), ktoré sa budú musieť realizovať, hoci aj za cenu zmenšenia produkčných plôch, napr. ako opatrenia v zmysle greeningu.

podnájomné pozemky

V procese sa v jednotlivých blokoch vytvorí niekoľko typov podnájomných pozemkov, ktoré zodpovedajú

  1. pôvodným vlastným pozemkom a pozemkom vo výlučnom vlastníctve štátu
  2. prenajatým pozemkom, kde je dlhá doba prenájmu alebo kde je použitý väčšinový princíp
  3. výmere neprenajatých pozemkov, kde nie je väčšinový nájom
  4. prenajatým pozemkom, kde je s blížiacim sa termínom ukončenia nájomnej zmluvy
  5. pozemky nezistených vlastníkov
  6. pozemky ostatných vlastníkov

Dôvodom takéhoto rozdelenia je zjednodušenie aktualizácia pri zmenách vlastníckych vzťahov, napr. pri zmene typu vlastníka z nezisteného na známeho a presun jeho nárokov k podnájomným pozemkom nájomcu.

verejná výzva

Pri spracovaní spoločného postupu je dôležitá kooperácia všetkých užívateľov. Spravidla by väčšinový užívateľ mal začať iniciatívne konať a začať konanie verejnou výzvou a návrhom na umiestnenie svojich nárokov. Na základe tejto výzvy, ak užívatelia poskytnú údaje a požiadavky spracovateľovi spoločného postupu a na základe týchto údajov sa vytvorí návrh nových hraníc užívania (za východiskový stav sa môže považovať súčasný stav hraníc užívania). Ak ho účastníci odsúhlasia s ním budú účastníci súhlasiť, bude postačovať návrh vo forme umiestňovacieho plánu poskytnúť okresnému úradu podľa §12a, ods.1. Ak však sa procesu nezúčastnia všetci užívatelia alebo bude menšia časť užívateľov nespokojná, tak sa návrh ako žiadosť o podnájomnú zmluvu vo forme návrhu umiestňovacieho užívateľského plánu pošle na okresný úrad a začne plynúť 60 dňová lehota na akceptáciu návrhu. Po jej ukončení sa bude postupovať podľa §12a, ods.8 a o umiestnení podnájomných pozemkov bude rozhodovať okresný úrad. Ak bude návrh aj pre nezúčastnených alebo nesúhlasiacich vlastníkov primeraný, tak okresný úrad by mal rozhodnúť v zmysle predloženého návrhu, ktorý je vytvorený zmysle primeranosti podnájomných pozemkov podľa metodického pokynu.

vytýčenie

Na základe dohody podľa §12a, ods.1 alebo rozhodnutia §12a, ods.8 sú jednoznačne zadefinované hranice užívania. Mali by byť navrhované tak, aby ich vytýčenie bolo opakovateľné, obnoviteľné a ľahko overiteľné, aby hranice boli jednoduché (len línie). Výsledky vytýčenia a prípadného zamerania užívateľských hraníc by mali byť podkladom pre upresnenie hraníc pôdnych dielov a upresnenie a stabilizáciu ich výmer.

realizácia a financovanie

Termíny rozhodnutia podľa §12a zahŕňajú aj financovanie spracovania a sú jednoznačne určené, v prípade §12a, ods.1 znášajú rovným dielom a platba za spracovanie je dohodou účastníkov. V prípade podľa §12a, ods.8 musí objednávateľ uhradiť všetky náklady a okresný úrad určí protistrane uhradiť náklady objednávateľovi do 15 dní (ak sa postupuje podľa ods.20 je objednávateľ nájomca). V súčasnej situácii by mal na realizáciu týchto opatrení prispieť aj štát. Mal by tak spraviť z dvoch dôvodov: ak budú takto postupovať všetci užívatelia, zníži sa riziko podvodných konaní na minimum a druhý dôvod je, že tieto údaje sa dajú recyklovať a použiť v rámci budúcich projektov pozemkových úprav. Oba dôvody znižujú požiadavky na zdroje štátu.

užívanie pozemkov

Po dohode alebo rozhodnutí OU PLO má užívateľ právo pozemky užívať. Voči rozhodnutiu OU PLO môže protistrana podať námietku v zmysle správneho poriadku. V prípade odvolania bude rozhodovať odbor opravných prostriedkov, ktorý takisto pozná proces pozemkových úprav a výstupy z neho a myslím, že jeho námietky budú neopodstatnené. Takisto môže brániť prístupu na pôvodné pozemky, ale ak by sa bránil, tak sa použije primerane ustanovenie § 126 Občianskeho zákonníka na vypratanie pozemku, o ktorom bolo vydané rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8, § 12b ods. 4 a 12 a § 12c ods. 4 a 9.

pozemkové úpravy

V katastrálnych územiach, kde boli ukončené pozemkové úpravy malo byť od 1.2.2020 na základe schválenej novely zákona č.330/1991 Z.z. možné použiť postupy podobné §12a. Novela nebola schválená a v katastrálnych územiach nie je možné tieto problémy riešiť pomocou §12d, pričom rozdiel §12d voči súčasnému postupu je v tom, že k vytvoreniu podnájomného vzťahu bude potrebný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa podnájomný pozemok vytvára.

Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú, bude spoločný postup zo strany spracovateľov projektov vítaný, lebo rieši problém plánu prechodu na nové hospodárenie. Ak boli pozemkové úpravy ukončené, mohlo by sa postupovať podľa §10 a výsledkom by bola len dohoda účastníkov.

možné riziká

Základné riziká, ktoré obmedzujú použitie postupu je neznalosť alebo neochota pracovníkov štátnej správy. V súčasnej dobe tieto činnosti vedia takmer okamžite zabezpečiť súkromné firmy, lebo mnohé v minulosti realizovali §15 alebo pozemkové úpravy. Postupy a metodické návody, ktoré vytváral pozemkový odbor Ministerstva pôdohospodárstva sú v rovnakom terminologickom a technologickom priestore a spomínané firmy ich vedia okamžite aplikovať a realizovať aj v zmenených podmienkach. Riziká je možné eliminovať za podpory MPaRV.

Druhým rizikom sú možné obštrukcie zo strany užívateľov a spochybňovania spracovania podľa §12a. Na elimináciu rizík treba podporiť použitie §12a ako jediný a štátom podporovaný a riadený aj postup mediálnymi prostriedkami, ako legálny prístup vlastníkov k pôde a spôsob, ako zabrániť križovaniu a podvodom pri priamych podporách. Najjednoduchšou cestou na odvrátenie rizík je publikovanie výhod, ktoré postupy podľa §12a prinášajú poľnohospodárstvu a samotným poľnohospodárom. Sú to vlastne opatrenia a možnosti, po ktorých volajú nespokojný farmári. Na druhej strane to umožňuje štátnej správe konať v záujme všetkých užívateľov, hoci v niektorých prípadoch aj proti ich vôli. Ďalším prvkom, ako predchádzať rizikám je aj verejná výzva pre všetkých užívateľov s návrhom na usporiadanie pozemkov a individuálne jednania s väčšími užívateľmi.

Samozrejme existujú aj ďalšie verejne známe výhody racionálneho usporiadania užívania, napr. znižovanie uhlíkovej stopy, nákladov na hospodárenie a podobne. Jedným z najdôležitejších prínosov tohto postupu je umožnenie racionálneho prístupu k pôde pre malých, nových a rodinných farmárov.

Spracovanie podľa §12a by sa malo robiť pre všetkých užívateľov a v rámci celého katastrálneho územia. Na spracovaní podľa §12a sa dá pozerať aj ako na prípravu pre pozemkové úpravy, lebo umožňujú okrem iného aj prístup k pôde a zjednotenie nájomných, užívacích a vlastníckych vzťahov.

ostatní vlastníci

Podľa §12a po dohode alebo rozhodnutí je nutné vlastníkov oboznámiť s tým, že na ich pozemku vznikol podnájomný pozemok a kto bude jeho užívateľom. Táto možnosť sa dá využiť aj ako medializácia riešenia problému, a súčasne umožňuje v rámci spracovania navrhnúť vlastníkom napr. možnosť odkúpenia pozemkov, prípadne žiadať od neho súhlas s vykonaním pozemkových úprav.

Verejná výzva znamená aj možnosť informovania vlastníkov o hospodárení na pôde a ako forma odpočtu činnosti nájomcov voči prenajímateľom. Poskytnutie informácií o užívaní môže byť aj možnosťou, že vlastníci dostanú informácie o svojom vlastníckom portfóliu.

medializácia

  • §12a je nástrojom, ktorý by mali využívať užívatelia pôdy na legalizáciu svojho vzťahu k pôde, bez ohľadu na svoju veľkosť. Zabezpečuje spravodlivý prístup k pôde, zabezpečuje ochranu pred križovaním, umožňuje realizáciu možných opatrení voči klimatickým zmenám.
  • §12a umožňuje zrýchlenie a zjednodušenie spracovania pozemkových úprav v prípade, že sa postupuje pri vytváraní podnájomných pozemkov v súlade s požiadavkami spracovania pozemkových úprav, územných plánov a tvorby krajiny.
  • Umožňuje podanie žiadosti o priame podpory aj pre užívateľov, ktorí samostatne nespĺňajú podmienky a využiť tento proces na medializáciu podpory vidieka.

Využitie §12a je v záujme všetkých vlastníkov a užívateľov pôdy. Ak sa zákony uplatňujú napriek snahám o racionalizáciu hospodárenia na pôde, tak §12a umožňuje riešenie a zmiernenie týchto nesúladov bez nutnosti riešiť problémy súdnou cestou a vytvárajú predpoklady pre úspešné vykonanie budúcich pozemkových úprav.

priame podpory

Ak sa proces §12a ukončí do 31.5. bežného roku (v tomto roku v dôsledku stavu núdze sa mení), tak síce neobmedzí možnosť križovania, ale v tom prípade bude právny vzťah k pôde evidovaný na Okresnom úrade ak došlo k dohode podľa §12a, ods.1 alebo definovaný rozhodnutím Okresného úradu podľa §12a ods.8 a pre PPA bude táto evidencia postačujúcim preukázaním držby pozemkov pri križovaní.

programy a dáta

Podklady pre spracovanie registrov postačujú údaje získané z verejných zdrojov (napr. katastra nehnuteľností, údajov portálu otvorených dát na data.gov.sk), priamo od samotných užívateľov, ďalšie podklady poskytujú obce (napr. územné plány) a podobne. Potrebné sú presne tie isté údaje ako pri pozemkových úpravách. Ďalším podstatným zdrojov údajov sú priame merania v teréne, ktoré sú nevyhnutné a sú použiteľné aj pri upresnení hraníc pôdnych celkov. Na spracovanie údajov postačujú existujúce programy na spracovanie projektov pozemkových úprav.

podobné práce

Myslím, že ako projektanti pozemkových úprav máme predpoklady na spracovanie podkladov  pre spoločné postupy. V priebehu posledných pár rokov sme ako projektanti pozemkových úprav robili práce, ktoré súviseli s hromadným spracovaním údajov katastra nehnuteľností, jednania s vlastníkmi, užívateľmi a štátnou správou. Mnohí projektanti riešia jednoduché pozemkové úpravy, čo predstavuje základ pre kvalitné spracovanie podkladov pre spoločný postup pri podávaní žiadostí o priame podpory.

Ostáva len na užívateľoch, vlastníkoch a štátnej správe, či možnosti spoločného postupu pri podávaní žiadostí o priame podpory využijú.

Teraz najčítanejšie