Denník N

Nová vláda by nemala zabúdať na podporu a rozvoj akademickej etiky

Na kvalitných vysokých školách je akademická etika bežnou súčasťou ich fungovania. Na Slovensku je však dlhodobo problém s neriešením porušovania akademickej etiky, a to tak u študentov ako aj u zamestnancov VŠ. Prieskum To dá rozum poukázal na závažné zistenia v oblasti plagiátorstva na vysokých školách. Ako rozšírené ho vnímala prevažná väčšina študentov, ktorí sa zapojili do prieskumu. Rozvoj akademickej etiky a reálne riešenie jej porušovania by teda mali byť jednou z priorít programového vyhlásenia vlády.

Absencia dôkladnej kontroly podvádzania, ako aj snahy predchádzať porušeniam akademickej etiky a dôsledne ich postihovať, taktiež prispieva k pretrvávaniu tohto fenoménu na akademickej pôde. K priaznivej klíme na budovanie pevných pravidiel akademickej integrity nepomáha ani nepotrestanie aktérov verejne známych káuz odhalených plagiátorov (pozri tu, tu alebo tu); medzi nimi viacerých, ktorí na VŠ stále pôsobia. Žiaľ, doterajšie pokusy riešiť túto problematiku legislatívnou cestou cez novelu VŠ zákona boli neúspešné.

Aj preto sme v tíme To dá rozum považovali za nesmierne dôležité hľadať cesty a formulovať odporúčania, ktoré by tento nepriaznivý stav dokázali zvrátiť. Cieľom predkladaných riešení je zabezpečiť dodržiavanie akademickej etiky na VŠ všetkými aktérmi vytváraním preventívnych, detekčných a sankčných mechanizmov bojujúcich s podvádzaním, neetickým správaním a inými priestupkami.

Za jeden zo základných pilierov prevencie považujeme oboznámenie študentov s pravidlami akademickej a výskumnej etiky a základmi akademického písania hneď v prvom semestri štúdia. VŠ by mali do kurikula integrovať predmet zameraný na získanie zručností akademického písania. Vzdelávanie študentov o tom, ako správne pracovať s knižnično-informačnými zdrojmi (napr. citovať a odvolávať sa na myšlienky iných autorov) môže byť tiež súčasťou úvodného orientačného týždňa. Vedenie VŠ by malo podporovať vznik Centier akademického písania, ktoré by dokázali poskytovať študentom systematickú (napr. formou poskytovania ucelených kurzov) i individuálnu podporu v akademickom písaní (napr. individuálna konzultácia, analýza písaného textu). Pomôcť tu môžu univerzitné alebo fakultné knižnice v prípade, že na to majú kapacitu. Dôležitou súčasťou predchádzania plagiátorstva a iných foriem podvádzania je informovanie študentov o jeho kontrole a sankciách v prípade jeho odhalenia. Informácie o dodržiavaní zásad akademickej a výskumnej etiky a sankciách, ktoré študentom hrozia, by mali byť obsiahnuté v sylaboch každého predmetu. Zároveň by mali byť zdôraznené a zrozumiteľne vysvetlené vyučujúcim počas úvodnej hodiny každého predmetu.

Na to, aby bola komunikácia pravidiel študentom jednotná, je potrebné zaviesť inštitucionálne vzdelávanie učiteľov o problematike plagiátorstva. Hlavnými cieľmi takéhoto vzdelávania je zabezpečiť, aby vyučujúci dokázali odhaliť plagiáty a zároveň medzi nimi budovať rovnaké vnímanie interných noriem zameraných na detekciu a sankcionovanie plagiátorstva či iných priestupkov. Jednotné vnímanie dohodnutých pravidiel je predpokladom pre ich konzistentnú  komunikáciu študentom a taktiež ich jednotné uplatňovanie naprieč učiteľským zborom a výskumnými pracovníkmi (vrátane doktorandov). Súčasťou vzdelávania by malo byť aj prijatie zodpovednosti jednotlivých vyučujúcich za prevenciu a odhaľovanie plagiátorstva. Časť vzdelávania by mohla byť zameraná na osvojovanie si stratégií, ktoré predchádzajú plagiátorstvu, resp. znižujú jeho výskyt, ako napr. prepájanie zadania s osobným zážitkom alebo diskusiami v rámci vyučovania, viazať prácu na vypracovanie čiastkových zadaní, v úvodných hodinách predmetu zadať študentom písomné zadanie, ktoré vypracujú počas vyučovania, a tak sa štýl písania bude dať porovnať s odovzdanou prácou, či vo výnimočných a v dopredu komunikovaných odôvodnených prípadoch umožniť študentom odovzdať prácu v neskoršom termíne.

Ďalší dôležitý aspekt odhaľovania plagiátorstva vidíme v systematickom budovaní databázy všetkých písomných prác študentov vrátane seminárnych prác. V súčasnosti sa totiž v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác nachádzajú len záverečné práce, čo sťažuje odhaľovanie plagiátov z iných zdrojov. Rozšírenú databázu by školy následne využívali pri kontrole originality všetkých odovzdávaných prác študentov. Jedným z prístupov k vytvoreniu takejto databázy je rozširovanie uvedeného Centrálneho registra o všetky písomné práce. Alternatívou je rozšírenie kontroly záverečných prác cez český softvér Theses.cz a seminárnych a iných prác cez softvér Odevzdej.cz. Pri študijných programoch vyučovaných v angličtine, ako aj vo svetle ďalšej internacionalizácie výučby, by VŠ mali uvažovať aj o zakúpení medzinárodného softvéru ako napr. Turnitin. Na podporu vytvorenia takejto databázy, resp. nákup softvérov na odhaľovanie plagiátov by bolo vhodné vyčleniť prostriedky zo štrukturálnych fondov.

V neposlednom rade vnímame ako potrebné prijať legislatívnu úpravu, ktorá by umožňovala odnímať tituly pri podvodnom vypracovaní bakalárskych, magisterských, rigoróznych, doktorandských a habilitačných prác a pri získaní profesúry na základe plagiovaných publikácií, či publikácií založených na manipulovaných dátach. Opatrenie si vyžaduje novelizovať zákon o vysokých školách tak, aby VŠ nadobudli zodpovednosť za odhaľovanie podvodov u svojich absolventov či uchádzačov o vedecko-pedagogický titul a právomoc na odňatie titulu. Titul by mohol odňať rektor VŠ na základe rozhodnutia na to poverenej etickej komisie. Vyhodnocovanie implementácie vnútorných predpisov VŠ na vyrovnávanie sa s porušeniami akademickej etiky by malo byť súčasťou hodnotenia Slovenskej akademickej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Ak sa preukáže, že VŠ sa napriek opakovaným prípadom plagiátorstva nepodujala k aktívnemu riešeniu tohto problému, SAAVŠ by mala pristúpiť k opravným opatreniam, ktoré môžu viesť až k odobratiu práva uskutočňovať daný študijný program.

 Keďže sa v súčasnosti formuluje programové vyhlásenie vlády, ako prvý krok k rozvoju akademickej etiky na Slovensku vnímame vyslovenie záväzku, že akademická etika bude jednou z oblastí, ktorej sa nová vláda bude venovať. Nemali by sme však zostať len pri deklaráciách, ale vláda by mala prejsť aj k činom, tak ako sme toho boli svedkami v bližšom či vzdialenom zahraničí.

 Všetky odporúčania, ktoré sme predložili na verejnú diskusiu, môžete nájsť na našej webovej stránke: https://todarozum.sk/zmena-skolstva/. Tento článok je skrátenou verziou odporúčaní v oblasti rozvoja akademickej a výskumnej etiky.

 

Stanislav Lukáč

analytik To dá rozum

 

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/