Denník N

Prvá pomoc pre podniky (podrobné vysvetlenie Lex Korona pre všetky firmy a živnostníkov)

Aké druhy pomoci sú schválené. Podľa akých zákonov sa postupuje. Kto má na čo nárok. Dôležité linky

Autorka je partnerkou BMB Partners, daňová poradkyňa a
od 6.4. 2020 súčasťou poradenského tímu ministra financií.

Všetky opatrenia doteraz schválené na Slovensku sa označujú „LEX KORONA“ a sú verejnosti predstavované postupne, prostredníctvom balíčkov pomoci.

Balíček Prvej pomoci bol určený MSP (malým a stredným podnikom), ďalšie kolá sú určené aj väčším podnikom, veľmi intenzívne sa pracuje najmä na zavedení inštitútu tzv. Kurzarbeit v slovenskej legislatíve a použití špeciálnej pomoci z EÚ vyššie.

Tento text obsahuje kompletné zhrnutie legislatívnych podmienok schválených respektíve navrhnutých k 15. aprílu 2020.

Podmienky, ktoré nie sú definitívne schválené sú v texte označené kurzívou.

Prečo to súvisí s európskymi pravidlami: 9. apríla v noci definitívne dohodli aj ministri financií EÚ na balíku 500 miliárd EUR, vrátane špeciálnej pomoci na zavedenie inštitútu Kurzarbeit v hodnote 100 miliárd EUR vo vybraných krajinách EÚ.

Čo sa týka preukazovania účelu použitia mechanizmov, aby nemohli byť zneužívané na plátanie iných dier rozpočtov, prostriedky môžu byť použité na krytie „priamych a nepriamych nákladov, ktoré vznikli v dôsledku pandémie COVID-19“. Podrobnosti k európskemu balíku nájdete na tejto oficiálnej stránke EÚ.

OBSAH (čo všetko nájdete v tomto texte)

TOP 1. Finančné dotácie na udržanie pracovných miest a Kurzarbeit (3 alternatívy)

 • Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov zavretých prevádzok
 • Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby
 • Podpora zamestnávateľov cez tzv. Kurzarbeit

TOP 2. Podpora finančnej likvidity: Odklady termínov priznaní a splatnosti dane z príjmov

TOP 3. Podpora finančnej likvidity: Odklad platenia odvodov

TOP 4. Podpora finančnej likvidity: Úvery a záruky

TOP 5. Dopady -19 na účtovnú závierku

TOP 6. DPH a clo

TOP 7.  Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty v roku 2019

TOP 8. Zmeškanie lehôt a prerušenie kontroly / daňového konania

TOP 9: Zánik práva vyrubiť daň, premlčania a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

TOP 10: Poukázanie % zaplatenej dane (asignácia dane)

******************

TOP 1: Finančné dotácie na udržanie pracovných miest v troch alternatívach

A. Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov zavretých prevádzok

Projekt je súčasťou prvej pomoci na podporu udržania zamestnanosti a udržania pracovných miest v čase mimoriadnej situácie. O príspevky je možné žiadať od 6.4.2020, pričom by mali byť vyplácané od 15.4.2020. Finančný príspevok je poskytovaný prostredníctvom úradov práce.

Tento príspevok umožňuje zamestnávateľom, ktorých prevádzky boli uzatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (tie prevádzky, ktoré museli byť povinne uzatvorené), získať refundáciu 80% z priemerného zárobku zamestnanca, najviac vo výške 1.100 EUR mesačne na zamestnanca.

Žiadateľ musí byť zamestnávateľom (zahŕňa aj SZČO), ktorý v období, za ktoré žiada príspevok, vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške 80% ich priemerného zárobku. Príspevok sa prizná iba na zamestnanca, ktorého pracovný pomer bol uzatvorený do 1.3.2020 a poskytuje sa iba za dni existencie prekážok na strane zamestnávateľa (nevzťahuje sa na PN a OČR). Žiadateľom môže byť iba subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1.2.2020. Podmienkou je aj, že zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, na ktorého bol príspevok poskytnutý, a to po dobu 2 mesiacov po mesiaci vyplatenia príspevku.

Formuláre sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk

Žiadosť má stanovenú formu a jej prílohou je čestné vyhlásenie a výkaz zamestnancov. Celková výška pomoci v dôsledku pravidiel štátnej pomoci v EÚ nemôže presiahnuť 800.000 EUR na jedného žiadateľa za celé obdobie realizácie projektu (predpokladá sa do 31.12.2020), je však možné že limit bude zrušený.

Príspevky sa poskytujú na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Kvôli pandémii uprednostňujú úrady elektronickú formu komunikácie, obržanie žiadosti podľa našej skúsenosti potvrdia obratom, vybavenie do niekoľkých dní.

B. Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby

 Podmienka poklesu tržieb je minimálne o 20% (pre marec platí 10% pokles). Pokles sa porovnáva oproti tržbám v predošlých obdobiach (rovnaký mesiac predošlého roka/ priemerné tržby predošlého roka/ tržby za február 2020).

Výška príspevku je stanovená podľa % poklesu tržieb do 4 pásiem (pokles o 20%/40%/60%/80%), kde je odstupňovaná výška príspevku 180 EUR/300 EUR/420 EUR/540 EUR. Za mesiac marec je to 50% z týchto hodnôt. Celková výška pomoci nemôže presiahnuť 200.000 EUR mesačne na jedného žiadateľa.

Termín na sprístupnenie žiadosti o pomoc pre zamestnávateľov je posunutý po 13.4.2020 (pôvodne 8.4.20 od 12:00 hod), nakoľko sa uvažuje s tým, že v krátkom čase bude poskytnutý aj inštitút Kurzarbeit, ktorého financovanie by bola alternatíva k poskytnutiu tohoto príspevku (časť C).

Žiadosť je k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

Pri oboch finančných príspevkoch dôjde po ukončení obdobia pandémie v kooperácii s finančnou správou k spätnému overovaniu skutočného nároku na príspevok. Neoprávnené čerpanie týchto príspevkov môže byť vyhodnotené ako trestný čin (podvod alebo subvenčný podvod) a súčasne príspevok by bol žiadateľ povinný vrátiť.

Zamestnávateľ môže formu príspevkov v jednotlivých mesiacoch meniť. Postup zverejnený na stránke hovorí o čerpaní tej formy, pre ktorú sa zamestnávateľ klasifikuje väčším počtom dní.

Ak čerpáte inú formu pomoci (zahŕňa aj pomoc pred obdobím pandémie), odporúčame konzultovať novú formu pomoci s poskytovateľom.

C. Podpora zamestnávateľov cez nový model Kurzarbeit

Téma tzv. Kurzarbeit je známa z germánskych krajín a má za sebou dlhú existenciu. Veľmi sa osvedčila aj pri poslednej finančnej kríze 2008 – 2009. Začiatkom apríla 2020 sa k zavedeniu tohto inštitútu na celoeurópskej úrovni postavila aj Európska komisia. Prostredníctvom iniciatívy SURE chce EK podporiť zavedenie resp. financovanie tzv. Kurzarbeit v jednotlivých členských štátoch. EK vyčlenila v rámci balíka opatrení v boji proti Korona-kríze 100 miliárd EUR. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_de#economicmeasures

 Na zavedenie takéhoto inštitútu na Slovensku je potrebné pripraviť celkovú legislatívu. Veľmi zjednodušene povedané, Kurzarbeit je opatrenie, kedy štátna agentúra/úrad práce, ktorá na to vytvára dlhodobo rezervy, preberá náklady zamestnávateľa na mzdy vo výške 60 %. Sú presne stanovené podmienky, kedy je možné tento inštitút využiť (objektívne hospodárske ťažkosti). Nárok uplatniť si ho majú malí ako aj veľkí zamestnávatelia. Dôležitá podmienka je, že zamestnávateľ sa musí zaviazať, že po prekonaní stanoveného obdobia udrží všetky pracovné miesta.

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

V SR síce máme vďaka opatreniam v čase Korona pandémie možnosť skrátiť vyplácanie miezd na 80 %, tieto náklady znáša stále zamestnávateľ. Slovenská vláda už avizovala prijatie istých opatrení, ktoré by mali vychádzať z modelu Kurzarbeit. Nateraz sa diskutuje o celoplošnom modeli vrátane štátneho príspevku v pomere 60 /20/20 (štát/zamestnanec/zamestnávateľ).

 Aj v súvislosti s prijatým opatrením EK odporúčame pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti.

TOP 2. Podpora finančnej likvidity: Odklady termínov priznaní a splatnosti dane z príjmov

Uvedené opatrenia rieši najmä Zákon č. 67/2020 Z.z.

Daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého lehota na podanie uplynula alebo uplynie od 12.3.20 do ukončenia pandémie, sa predlžuje, a to tak, že nová „riadna“ lehota je jednotná, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Aby v prípade preplatkov nedochádzalo k negatívnej retroaktivite, toto ustanovenie sa má spresniť tak, že ak daňovník podá priznanie v ľubovoľnom mesiaci počas pandémie, lehota automaticky vznikne na konci takéhoto mesiaca. V predĺženej lehote bude aj daň splatná, do 40 dní od tejto lehoty má správca dane povinnosť vrátiť aj preplatok na dani. V prípade dodatočných priznaní, ktoré by neskôr viedli k zníženiu preplatkov, sa navrhuje prísnejší sankčný režim.

Hlásenie a ročné zúčtovanie zamestnávateľa za zamestnanca sa tiež predlžuje a to do konca 2. mesiaca po skončení pandémie. V tomto období bude aj daň splatná, alebo v tomto období zamestnávateľ vráti preplatok na dani.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov právnickej osoby

 Ako je uvedené vyššie, preplatky na dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa mali byť vrátené do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania. Takýto postup je potvrdený MF SR aj FR SR už pre priznania podané do konca marca, pre zvyšné obdobie počas pandémie sa očakáva obdobná zákonná úprava.

Odklad preddavkov na daň z príjmov

Toto opatrenie bolo zverejnené v rámci druhého balíčka pomoci a pri poklese tržieb o viac ako 40%  malo byť počas obdobia pandémie poskytované automaticky na základe čestného prehlásenia. Táto forma pomoci sa zatiaľ do zákona nedostala, bude však zahrnutá do tretieho balíčka pomoci. Splnenie podmienky poklesu tržieb o viac ako 40% sa navrhuje uplatňovať predložením čestného prehlásenia.

V každom prípade je vždy možné podať žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov inak a požiadať o zmenu výšky preddavkov (možnosť aj na nulu). Tieto žiadosti budú posudzované individuálne a je potrebné ich zdôvodniť. Podľa našej skúsenosti je správca dane ústretový. Podanie žiadosti je bez poplatku.

TOP 3: PODPORA FINANČNEJ LIKVIDITY: ODKLAD PLATENIA ODVODOV

 Uvedené opatrenia rieši najmä Zákon č. 68/2020 Z.z.

Možnosť odkladu odvodov zamestnávateľa za zamestnanca a SZČO za obdobie 3/2020 do 31.7.2020, k tomuto termínu bude poistné aj splatné. Podmienkou je oznámenie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zamestnávateľ je povinný podať mesačné výkazy Sociálnej a zdravotnej poisťovni v riadnom termíne.

Vláda môže nariadením obdobie rozšíriť o ďalšie mesiace a podľa neformálnych vyjadrení ministra práce tak aj plánuje urobiť.

Formu oznámenia o poklese tržieb niektoré inštitúcie už na svojich www stránkach aj zakomponovali a zahŕňa nateraz iba čestné prehlásenie.

TOP 4: PODPORA FINANČNEJ LIKVIDITY: ÚVERY A ZÁRUKY

Uvedené opatrenia riešia najmä Zákon č. 67/2020 Z.z., 75/2020 Z.z.

Finančná pomoc na podporu a udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch formou záruky za úver poskytnutý bankou (záväzok MFSR) a/alebo úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou. Finančnú pomoc bude vykonávať Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

Pre poskytnutie záruky MSP musia spĺňať podmienky ako neexistencia nedoplatkov zdravotného a sociálneho poistenia, nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nejde o spoločnosť sprostredkujúcu zamestnanie alebo agentúru dočasného zamestnávania a iné podmienky stanovené bankou. V prípade plnenia zo strany MFSR zo záruky bude spoločnosť povinná plnenia splatiť spolu s úrokom (vznikne záväzok voči MFSR).

Pre získanie úhrady úrokov z úveru je podmienkou udržanie zamestnanosti, ku koncu obdobia neexistencia záväzkov na sociálnom zabezpečení. Táto pomoc je nateraz limitovaná aj výškou, a to nariadením EÚ 1407/13 a 1408/13:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SK Očakáva sa však, že zo strany EÚ dôjde k uvoľneniu podmienok.

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru

 • MSP, fyzická osoba podnikateľ

 Odkladom splácania úveru je odloženie splátok istiny, istiny a úrokov alebo odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo. O odklad splátok dlžník musí požiadať (týka sa len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný veriteľ, podanú žiadosť je možné predĺžiť).

 Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.

Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.

Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a rovnako sa nepovažuje za omeškanie.

Odporúčame overiť podmienky s konkrétnym veriteľom ešte pred podaním žiadosti. Banky musia zverejniť informácie o tejto novele a určiť vzor žiadosti.

 • Fyzické osoby – úvery poskytnuté spotrebiteľovi

 Týka sa úverov na bývanie vrátane tých pred účinnosťou zákona č. 90/2016 Z.z. a zmlúv o spotrebiteľských úveroch. O odklad splátok dlžník musí požiadať (týka sa len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný veriteľ, podanú žiadosť, možné predĺžiť).

Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.

Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.

Odklad splátok podľa tohto opatrenia nebude považovaný za omeškanie v platbe (nebude evidovaný v registri).

Odporúčame overiť podmienky s konkrétnym veriteľom ešte pred podaním žiadosti. Väčšina bánk má podmienky zverejnené a v prípade preukázania zhoršenia finančnej situácie vychádzajú v ústrety.

TOP 5: DOPADY COVID-19 NA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Podľa § 7 odsek 3 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 musí spoločnosť používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. V prípade, že spoločnosť zistí, že súčasné účtovné zásady a účtovné metódy neposkytujú verný a pravdivý obraz skutočností, je povinná ich prehodnotiť. To sa týka pravdaže aj dopadov COVID-19. U nefinančných podnikov z našej doterajšej skúsenosti odporúčame analyzovať najmä odpisové plány a predpoklad going concern.

A. Odpisový plán

V prípade prerušenia výroby alebo pozastavenia prevádzky je vhodné, aby spoločnosť prehodnotila svoj súčasný odpisový plán. V zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania spoločnosť odpisuje dlhodobý majetok s ohľadom na fyzické a morálne opotrebenie. Doba odpisovania by mala zodpovedať spotrebe budúcich ekonomických úžitkov dlhodobého majetku.

Zákon o účtovníctve síce neumožňuje prerušenie účtovných odpisov ani v prípade pozastavenia výroby alebo prevádzky, keď sa majetok prestane používať, ale podľa § 20 odsek 5 Postupov účtovania existuje možnosť prehodnotiť odpisový plán a upraviť sadzby odpisovania alebo zostávajúcu dobu odpisovania dlhodobého majetku.

Nové účtovné zásady a účtovné metódy musí spoločnosť používať od prvého dňa účtovného obdobia, v ktorom zmenu urobila a je povinná informovať o týchto zmenách v účtovnej závierke v poznámkach.

V zmysle IFRS – konkrétne IAS 16 – je možné uplatniť napríklad výkonovú metódu odpisovania, pri ktorej je výška nákladov založená na predpokladanom využití dlhodobého majetku. To znamená, že ak spoločnosť pozastaví výrobu a majetok sa prestane využívať, môže sa odpis majetku rovnať nule.

B. Going concern

Pri zostavení účtovnej závierky by mala spoločnosť dodržať zásadu „Going concern“, t.z., že  účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti aspoň po dobu ďalších 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V dôsledku COVID-19 mnohé spoločnosti tento predpoklad možno nebudú schopné vyhodnotiť, ale je potrebné, aby túto skutočnosť zohľadnili pri zostavovaní svojich účtovných závierok a prediskutovali možné spôsoby odrazenia sa tejto neistoty v účtovnej závierke so svojím audítorom alebo poradcom.

Spoločnosti sú povinné informovať o akejkoľvek pochybnosti v súvislosti s Going concern aj v samostatnom odseku v poznámkach.

Ak účtovná závierka nebola schválená pred vypuknutím pandémie, uvedené týka aj roka 2019.

Lehoty

Lehoty, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve č. 431/2002, sa počas obdobia pandémie  považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

TOP 6: DPH A CLO

K oblasti DPH štát dlhodobo pristupuje opatrne. Lehoty na podanie DPH priznania a úhradu dane zostávajú zachované. Samotnú oneskorenú úhradu DPH (§ 10 Daňové nedoplatky zákona č. 67/2020 Z.z.) je podľa interpretácie MF SR možné už v súčasnosti považovať za sankcionovateľnú. Podľa našich informácií sa v tomto smere má aj zákonná úprava spresniť. Svojvoľný odklad platenia DPH bez konzultácie so správcom dane a následnej žiadosti preto neodporúčame.

Zákon umožňuje a umožňoval aj pred jednotlivými opatreniami v čase pandémie požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Táto žiadosť prináša istú mieru neistoty, lebo žiadosť sa nepodáva vopred, ale najprv je daňovník v omeškaní a až následne podá žiadosť, čiže daňovník nevie, či bude alebo nebude sankcionovaný. V takom prípade však správca dane bude posudzovať každú žiadosť individuálne a bude vyhodnocovať závažnosť dôvodov. Preto odporúčame pristúpiť k oneskoreniu úhrady v odôvodnených prípadoch, napr. odberatelia faktúry nezaplatili a neboli finančné zdroje na úhradu. Poplatky za podanie žiadosti sú zrušené.

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH prebieha v štandardnej lehote bez akýchkoľvek prieťahov.

Diskutovaná je možnosť zahrnúť do tretieho balíčka pomoci aj skrátenie štandardnej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu na 30 dní celoplošne (v súčasnosti je táto možnosť iba v prípade splnenia podmienok a štandardná lehota je 60 dní).

V oblasti cla bolo schválené uľahčiť život subjektom z hľadiska cash flow všade kde je to možné, s ohľadom na rizikovosť podvodu.  Medzi schválené opatrenia patrí prerušenie exekúcií pri vymáhaní nedoplatkov a odpustenie sankcionovania vybraných porušení colného zákona.

Medzi navrhovanými, zatiaľ však neschválenými opatreniami, je aj prerušenie lehôt splatnosti.

TOP 7: MOŽNOSŤ ZAPOČÍTANIA SI DOTERAZ NEUPLATNENEJ STRATY

 O tomto zatiaľ neschválenom opatrení z prvého balíčka bude vláda rozhodovať na najbližšom zasadnutí. Je možné očakávať ohraničenie výšky jednorazového umorenia daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019 sumou 1 mil. EUR. Započítanie daňovej straty by sa vzťahovalo iba na tú časť daňovej straty, ktorá nezanikla v predošlých obdobiach a uplatní sa len ak to bude pre daňovníka výhodnejšie ako doterajšia úprava.

TOP 8: ZMEŠKANIE LEHÔT A PRERUŠENIE KONTROLY / DAŇOVÉHO KONANIA

Zmeškanie lehoty

 Ak daňovník zmešká lehotu, ktorá uplynula počas pandémie, lehota bude zachovaná, ak sa zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémia. POZOR: netýka sa podávania daňových priznaní a platenia dane.

Prerušenie daňovej kontroly

 Na žiadosť daňového subjektu môže byť lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím pandémie, prerušená. Možnosť požiadať správcu dane aj telefonicky.

Ak bola daňová kontrola prerušená pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušená aj počas obdobia pandémie, a to aj ak už pominuli dôvody prerušenia.

Ak sa vykonáva kontrola na oprávnenosť nadmerného odpočtu (DPH), môže správca dane vyhotoviť čiastkový protokol a nespornú časť DPH na základe neho vrátiť. Vydaním čiastkového protokolu sa kontrola preruší.

Vo všetkých prípadoch začne lehota opäť plynúť po skončení pandémie a obdobie prerušenia z dôvodu pandémie sa do lehoty na vykonanie kontroly nezapočíta.

Prerušenie daňového konania

 Daňové konanie, ktoré začalo pred obdobím pandémie, môže byť na základe žiadosti daňového subjektu prerušené (napr. vyrubovacie konanie). Žiadosť je možné urobiť aj telefonicky. Konania, ktoré začali  počas pandémie, sa prerušujú automaticky po dni ich začatia.

Výnimku tvoria daňové konania, v ktorých sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenie nároku podľa osobných predpisov, napr. vrátenie preplatku na dani z príjmov, vrátenie nadmerného odpočtu, vrátenie preplatku na DPH. Tieto sa neprerušujú.

TOP 9: ZÁNIK PRÁVA VYRUBIŤ DAŇ A VYMÁHAŤ DAŇOVÝ NEDOPLATOK, PREMLČANIE

Lehoty stanovujú obdobie, dokedy správca dane môže začať napr. kontrolovať, žiadať doplatiť daň a podobne. Tieto lehoty neplynú počas pandémie.

TOP 10: POUKÁZANIE % ZAPLATENEJ DANE (ASIGNÁCIA DANE)

Pre zamestnancov sa predlžuje a zamestnanec môže vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vykonať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

Prijímatelia 2%/3% môžu podiel zaplatenej dane počas obdobia pandémie využiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, t.j. podiel získaný za rok 2018.

Navrhuje sa aj predĺženie lehoty na použitie 2%/3%, a to nasledovne:

 • Poukázaných v roku 2019 do konca 2021
 • Poukázaných v roku 2020 do konca 2022.

Prehľad k 15.4.2020 schválených a zverejnených zákonov:

 1. Zákon č. 67/2020 z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, zverejnený 4.4.2020 a následne novelizovaný zákonom č. 75/2020 Z.z., zverejneným dňa 9.4.2020
 2. Zákon č. 63/2020z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnený 27.3.2020
 3. Zákon č. 68/2020z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnený 6.4.2020
 4. Zákon č. 66/2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejnený dňa 4.4.2020

******************

Zhrnutie v anglickom a nemeckom jazyku nájdete o chvíľu aj na www.bmb.sk 

Renáta Bláhová je partnerkou BMB Partners a od 6.4. 2020 súčasťou poradenského tímu ministra financií.


Užitočné linky:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-COVID-19-pandemic/

https://www.etrend.sk/ekonomika/katarina-hoppe-pomoc-velkym-firmam-je-obmedzena-europskymi-pravidlami.html

https://e.dennikn.sk/1848909/mozno-uz-opatrenia-zacat-uvolnovat-odpovedaju-miklos-kazimir-vasakova-novysedlak-a-10-dalsich-ekonomov/?ref=be&_ga=2.70967952.1225195398.1586796857-1896209176.1586796857

https://www.pomahameludom.sk

www.mfsr.sk

www.financnasprava.sk

Teraz najčítanejšie

Renata Bláhová

Zakladajúca partnerka BMB Partners. Od roku 1995 sa odborne venuje finančným analýzam hospodárenia firiem, medzinárodnému i slovenskému daňovému právu. Je daňovou poradkyňou a audítorkou. Od apríla 2020 je súčasťou poradenského tímu ministra financií. Obľúbený citát: "Nič nie je isté. Okrem smrti a daní."